SCHLAGE 0274192 Ease S2 Smart Lever Lock راهنمای کاربر

SCHLAGE 0274192 قطعات قفل اهرمی هوشمند Ease S2 مجموعه بیرونی مجموعه داخلی آماده سازی برای نصب ابعاد را اندازه گیری کنید تنظیم توپ کبریت نصب 1. ضامن را روی در نصب کنید، مطمئن شوید که سمت پین گیره رو به جلوی درب/قاب درب باشد. از مربع بودن دوک اطمینان حاصل کنید. اگر سوراخی ایجاد کردید، میله را محکم ببندید…