ANDERIC DC1 برگشت پذیر با 6 سرعت برای Hampراهنمای دستورالعمل سقف مونت کارلو ton Bay

نحوه کار با کنترل از راه دور DC1 Reversible برای H را بیاموزیدampton Bay Monte Carlo DC1 سقف. این کتابچه راهنمای کاربر دستورالعمل های گام به گام را برای کاهش نور، انتخاب حالت و موارد دیگر ارائه می دهد. ایده آل برای کنترل پنکه سقفی به راحتی.