راهنمای کاربر لپ تاپ Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

راهنمای کاربر لپ تاپ Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Review راهنمای MacBook Pro Essentials قبل از استفاده از MacBook Pro. View راهنما را در support.apple.com/guide/macbook-pro یا آن را از Apple Books دانلود کنید (در صورت وجود). اسناد را برای مراجعات بعدی نگه دارید. ایمنی و مدیریت به «اطلاعات ایمنی، جابجایی و نظارتی» در راهنمای MacBook Pro Essentials مراجعه کنید. اجتناب کردن …