راهنمای مالک Honeywell Cooper Wheelock Series NS Horn Strobes and NH Series Horns

با استفاده از این دفترچه راهنمای کاربر، در مورد بارق های شاخ سری Honeywell Cooper Wheelock NS و شاخ های سری NH بیاموزید. این لوازم نصب دیواری داخلی همه کاره آخرین الزامات NFPA 72/ANSI 117.1/UFC و استانداردهای UL 1971 و 464 را برآورده می کند، در حالی که الزامات ADA در مورد صرع حساس به نور را نیز برآورده می کند.