دفترچه راهنمای تشک کششی بدنه Flex Body Flex Air Compression HomeDiCS BM-AC107-1PK

دفترچه راهنمای کاربر تشک کششی هوای Flex Body Flex HoMEDiCS BM-AC107-1PK دستورالعمل های ایمنی مهمی را برای استفاده از تشک ارائه می دهد، از جمله اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از برق گرفتگی، سوختگی و جراحت. این راهنما همچنین به کاربران توصیه می کند که از تشک فقط برای هدف مورد نظر خود استفاده کنند و از پیوست هایی که توسط HoMedics توصیه نمی شود استفاده کنند. برای کاربران مهم است که همه دستورالعمل ها را قبل از استفاده مطالعه کنند و منافذ هوا را عاری از پرز و مو نگه دارند. این محصول برای استفاده پزشکی در نظر گرفته نشده است.