Honeywell Channelized دیجیتال کلاس A و کلاس B دو جهته Ampراهنمای مالک lifiers

در مورد Honeywell's Channelized Digital Class A و Class B Bi-Directional بیاموزید Ampلیفایر برای کاربردهای ERCES. این تقویت کننده های سیگنال برتری را ارائه می دهند amplification و می تواند برای برآورده کردن باندهای فرکانس ایمنی عمومی سفارشی شود. طراحی نوآورانه و عملکرد قابل اعتماد آنها را در محیط های چالش برانگیز RF کشف کنید.