راهنمای دستورالعمل فرش ضد عفونی ویروس DE HYGIENIQUE

دستورالعمل استفاده از فرش ضد عفونی ویروس مرحله 1 ابتدا، ماده ضد لغزش را روی زمین قرار دهید. مرحله 2 یک تشک جاذب آب را روی پد ضد لغزش در سمت راست قرار دهید. مرحله 3 پد پاک کننده اسفنج را در کنار آن قرار دهید و آن را در هم قفل کنید. مرحله 4 0.5 تا 1 لیتر محلول ضد عفونی ویروس را در پاک کننده اسفنجی پر کنید…