راهنمای کاربر Apple AirPods Pro Gen 2

Apple AirPods Pro Gen 2 ایمنی و جابجایی برای اطلاعات بیشتر در مورد ایمنی و جابجایی، به راهنمای کاربر AirPods در support.apple.com/guide/airpods مراجعه کنید. آنها حاوی قطعات الکترونیکی حساس از جمله باتری هستند و در صورت افتادن، سوختن، سوراخ شدن، له شدن، جداسازی قطعات، یا در معرض قرار گرفتن می توانند آسیب ببینند، عملکرد را مختل کنند یا باعث آسیب شوند.