دستورالعمل شارژر سازگار Mous A-527 MagSafe

نحوه راه اندازی و استفاده ایمن از شارژر سازگار Mous A-527 MagSafe را با این دستورالعمل ها بیاموزید. از تراز مناسب اطمینان حاصل کنید و از قرار دادن اجسام فلزی بین تلفن و شارژر خود برای جلوگیری از گرمای بیش از حد و آسیب اجتناب کنید. برای بهترین نتیجه از یک قاب گوشی یا قاب گوشی سازگار MagSafe استفاده کنید.