logo

dyson Hot & Lahe ventilaatorkütteseade

toode

ASSEMBLY

Kaugjuhtimispult dokib magnetiliselt.image 1

Joondage mustad nooled. Seejärel keerake päripäeva, kuni see klõpsab ja lukustub.

DYSONI KLIENDI HOOLDUS
AITÄH, et valisite DYSONI SEADME OSTMISE
Pärast tasuta 2 -aastase garantii registreerimist kaetakse teie Dysoni seadme osade ja töö eest 2 aasta jooksul alates ostukuupäevast, järgides garantiitingimusi. Kui teil on oma Dysoni seadme kohta küsimusi, helistage Dysoni abitelefonile, andke oma seerianumber ja andmed selle kohta, kust/millal seadme ostsite.
Enamiku küsimustest saab telefoni teel lahendada üks meie koolitatud Dysoni abitelefoni töötajatest. Teise võimalusena külastage veebisaiti www.dyson.com, et saada veebis abi, üldisi näpunäiteid ja kasulikku teavet Dysoni kohta. Seerianumbri leiate seadme põhjas olevalt andmeplaadilt. Märkige oma seerianumber edaspidiseks kasutamiseks.

TÄHTIS OHUTUSJUHEND

ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST LOE KÕIK KASUTUSJUHISED JA HOIATUSMÄRGISTUSED LOE SELLE KASUTUSJUHISEL JA SEADMEL.
Elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

HOIATUS
KÜTE JA KAugjuhtimispult sisaldavad mõlemat MAGNETI.

 1. Tugevad magnetväljad võivad mõjutada südamestimulaatoreid ja defibrillaatoreid. Kui teil või kellelgi teie leibkonnast on südamestimulaator või defibrillaator, vältige kaugjuhtimispuldi asetamist
  juhtida taskus või seadme lähedal.
 2. Magnetid võivad mõjutada ka krediitkaarte ja elektroonilisi andmekandjaid ning neid tuleks hoida eemal kaugjuhtimispuldist ja kütteseadme ülaosast.

HOIATUS

TULE-, ELEKTRILÖÖGI VÕI KAHJUSTUSRISKIDE VÄHENDAMISEKS:

 1. See kütteseade on kasutamise ajal ja lühikest aega pärast kasutamist kuum. Põletuste vältimiseks ärge laske paljal nahal puudutada kuumi pindu. Kütteseadet liigutades hoidke seda alusest, mitte
  õhusilmus ampelujõulisem.
 2. Hoidke kergestisüttivaid materjale, nagu mööbel, padjad, voodipesu, paberid, riided ja kardinad, vähemalt 0.9 m (3 jalga) kütteseadme esiosast ja hoidke neid eemal
  külgedel ja taga, kui kütteseade on ühendatud.
 3. Äärmiselt ettevaatlik on vaja, kui kütteseadet kasutavad lapsed või haiged inimesed või nende läheduses ning kui kütteseade jäetakse tööle ja järelevalveta.
 4. Ärge lubage seda mänguasjana kasutada. Väikeste laste kasutamisel või nende läheduses on vajalik tähelepanelik tähelepanu. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega
  kütteseade või kaugjuhtimispult.
 5. See kütteseade ja kaugjuhtimispult ei ole ette nähtud kasutamiseks väikelastele või nõrkadele isikutele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või arutlusvõimed või kellel puudub kogemus
  ja teadmised, välja arvatud juhul, kui vastutav isik on neid kütteseadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud, et nad saaksid seda ohutult kasutada.
 6. Alus tuleb enne kasutamist kindlalt kinnitada. Ärge demonteerige ega kasutage ilma aluseta.
 7. Sobib AINULT kuivadesse kohtadesse. Ärge kasutage õues ega märgadel pindadel. Ärge kasutage vannitubades, pesuruumides jms siseruumides. Ärge kunagi otsige kütteseadet üles
  kus see võib kukkuda vanni või muusse veeanumasse. Ärge kasutage ega hoidke niiskes kohas ega vanni, duši või basseini vahetus läheduses.
 8. Soojendi sees on kuumad osad. Ärge kasutage seda kohtades, kus kasutatakse või hoitakse bensiini, värvi või tuleohtlikke vedelikke või kus leidub nende aure. Mitte kasutada sees
  koos õhuvärskendaja või sarnaste toodetega või nende kõrval.
 9. Ärge asetage seda otse vooluvõrgu pistikupesa alla.
 10. Ühendage alati otse seinakontakti. Ärge kunagi kasutage pikendusjuhtmega, kuna ülekoormamine võib põhjustada kaabli ülekuumenemist ja süttimist.
 11. Ärge käsitsege pistiku ega kütteseadme ühtegi osa märgade kätega.
 12. Ärge ühendage kaablit juhtmest tõmmates. Pistiku eemaldamiseks haarake pistikust, mitte kaablist.
 13. Ärge venitage kaablit ega asetage kaablit pinge alla. Ärge viige kaablit vaiba alla. Ärge katke kaablit viskamisvaipade, jooksjate või sarnaste katetega. Ärge suunake kaablit mööbli või seadmete alla. Komistamisohu vältimiseks paigutage kaabel liikluspiirkonnast eemale nii, et see ei komistaks.
 14. Ärge kasutage kahjustatud kaabli või pistikuga. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle vältimiseks Dyson või selle hooldusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik välja vahetama
  oht.
 15. Kütteseadme lahtiühendamiseks lülitage juhtnupud välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Eemaldage kütteseade alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.
 16. Ärge kasutage, kui kütteseade ei tööta või on maha kukkunud või mingil viisil kahjustatud. Võtke ühendust Dysoni abitelefoniga või pöörduge kontrollimiseks ja/või parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.
 17. Võimaliku tulekahju vältimiseks ärge kasutage seda, kui ava või väljalaskeava on blokeeritud ning hoidke eemal tolmust, ebemest, juustest ja muust, mis võib õhuvoolu vähendada. Ärge pange ühtegi eset
  sisselaskevõre või väljalaskeavasse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või kahjustada kütteseadet.
 18. Ärge kasutage pehmetel pindadel, näiteks voodil, kus avad võivad ummistuda.
 19. Kasutage ainult käesolevas Dysoni kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Mis tahes muu kasutamine, mida tootja ei soovita, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastada inimesi.
 20. Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ärge katke kütteseadet kinni.
 21. Lämbumisoht: kaugjuhtimispult sisaldab väikest patareid. Hoidke kaugjuhtimispult lastest eemal ja ärge neelake patareid alla. Kui aku on alla neelatud
  pöörduge kohe arsti poole.
 22. Kütteseade tuleb paigutada nii, et õhuvool oleks suunatud seinadelt või ruumi nurkadest eemale.
 23. Ühendage vooluvõrgust lahti, kui te seda pikemat aega ei kasuta ning enne hooldust või hooldust.

OLULISED OHUTUSFUNKTSIOONID
Teie ohutuse huvides on sellel kütteseadmel automaatsed väljalülituslülitid, mis töötavad, kui kütteseade kaldub üle või üle kuumeneb. Kui lülitid töötavad, eemaldage kütteseade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda. Enne kütteseadme taaskäivitamist kontrollige ja kõrvaldage kõik ummistused ning veenduge, et kütteseade on tasasel tasasel pinnal.

LOE JA SALVESTA NEED JUHISED
SEE DYSONI SEADME ON MÕELDUD AINULT LEIBKONNA KASUTAMISEKS.image 2

Ohtlike ainete või elementide nimetus ja sisu

 • Tabel vastab SJ/T 11364 standardile.
 • O: Märkige, et see selle osa kõikides homogeensetes materjalides sisalduv ohtlik aine jääb standardis GB/T 26572 sätestatud piirnormi piiresse.
 • X: Märkige, et see ohtlik aine, mis sisaldub vähemalt ühes selle osa jaoks kasutatud homogeensetes materjalides, ületab GB/T26572 standardis sätestatud nõudeid.
 • Ohtlike ainete sisaldus on ELi RoHS -direktiivide erandite loendi (2011/65/EL) alusel vabastatud.
 • Lahtiütlus: Keskkonnaohutu kasutusaeg on deklareeritud, lähtudes tavapärastest temperatuuri ja niiskuse tingimustest.

Märkus 1: “O” Märkige, et protsenttagPiiratud aine sisaldus ei ületa protsentitage kohaloleku kontrollväärtusest.
Märkus 2: “ -” näitab, et piiratud aine vastab erandile.
Märkus 3: „Üle 0.1 massiprotsendi” ja „üle 0.01 massiprotsendi” näitavad, et protsenttagPiiratud aine sisaldus ületab võrdlusprotsenditage kohaloleku tingimuse väärtus.

Juhtimine

image 3

image 4

image 5

 

image 6

Ummistuste kõrvaldamineimage 7
 • Veenduge, et kütteseade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja sellel on jahtunud.
 • Otsige õhu sisselaskeavades ja õhuaasa sees olevas väikeses avauses ummistusi ampelujõulisem.
 • Prügi eemaldamiseks kasutage pehmet harja.
puhastamineimage 8

Ühendage pistik vooluvõrgust lahti. Laske enne puhastamist 1–2 tundi jahtuda, kui kütteseade on olnud kasutusel. Puhastamiseks pühkige kuiva või damp riie. Ärge kasutage pesu- ega poleerimisvahendeid.

Ettevaatust: kasutamisel kuumimage 9
 • See kütteseade on kasutamise ajal ja lühikest aega pärast kasutamist kuum.
 • Ärge laske paljal nahal puudutada kuumi pindu.
 • Kui lapsed on kohal, kaaluge kütteseadme paigutamist neile kättesaamatus kohas.
Aku vahetamineimage 10

Akutüüp CR 2032. Aku vabastamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi otsa.

OMA DYSON KÜTTE KASUTAMINE
PALUN LUGEGE ENNE TÖÖTLEMIST KÄESOLEVA DYSONI KASUTUSJUHENDI TÄHTSAD OHUTUSJUHISED,

KASUTAMINE

 • Alus tuleb enne kasutamist kindlalt kinnitada. Ärge demonteerige ega kasutage ilma aluseta.
 • Kütteseade ei tööta, kui soovitud temperatuur ei ületa toatemperatuuri.
 • Iga kord, kui valite kütterežiimi, viib see läbi lühikese kalibreerimistsükli. Selle tsükli ajal juhitakse õhuvoolu automaatselt. Kui kalibreerimistsükkel on lõppenud, naaseb see valitud õhuvoolu kiirusele.
 • Kütteseade ei võnguta juhtnuppude vajutamisel.
 • Teie ohutuse huvides on sellel kütteseadmel automaatsed väljalülituslülitid, mis töötavad, kui kütteseade kaldub üle või üle kuumeneb. Kui lülitid töötavad, eemaldage kütteseade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda. Enne kütteseadme taaskäivitamist kontrollige ja kõrvaldage kõik ummistused ning veenduge, et kütteseade on tasasel tasasel pinnal.
 • Toite katkestamisel kuvatakse E1 tõrketeade. Kütteseade tuleb välja lülitada ja seejärel uuesti sisse lülitada. Kui probleem püsib, helistage Dysoni abitelefonile.
 • Ärge tehke muid hooldus- ja remonditöid, kui on näidatud käesolevas Dysoni kasutusjuhendis või nõustatud Dysoni abitelefoni kaudu.
 • Ärge määrige selle kütteseadme ühtegi osa.
 • Automaatse väljalülitusfunktsioonina lülitub seade kütterežiimis pärast 8-tunnist kasutamist automaatselt välja ja naaseb ooterežiimi. Masina taaskäivitamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi või seadme toitenuppu.

KALLISTUSFUNKTSIOON
Hoidke ettevaatlikult õhusaasa alust ja ülaosa ampelujõulisem. Kallutage vajalikku õhuvoolu nurka ette või taha.

CLEANING
 • Lülitage kütteseade ooterežiimi sisse/välja.
 • Ühendage vooluvõrgust lahti.
 • Laske enne puhastamist 1–2 tundi jahtuda, kui kütteseadet on kasutatud.
 • Puhastamiseks pühkige kuiva või damp ainult riie.
 • Ärge kasutage kütteseadme puhastamiseks pesuvahendeid ega poleerimisvahendeid.

STORAGE

 • Kui te seda ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti.
 • Hoidke kütteseadet kuivas kohas ja asetage kaabel liikluskohast eemale, nii et see ei komistaks ega saaks kahjustada.
Aku vahetamine ETTEVAATUST:
 • Lülitage kütteseade ooterežiimile ja ühendage enne aku vahetamist vooluvõrgust lahti.
 • Veenduge aku paigaldamisel, et polaarsus oleks õige.
 • Ärge proovige akut lahti võtta ega laadida. Hoia tulest eemale.
 • Järgige uute patareide (patareitüüp CR 2032) paigaldamisel patarei tootja juhiseid.
TÕRKEOTSINGU
 • Pidage meeles: enne probleemide kontrollimist ühendage alati vooluvõrgust lahti.
 • Kui kütteseade ei tööta, kontrollige kõigepealt, kas pistikupesas on toide ja kas pistik on korralikult pistikupessa ühendatud.
 • Kui teil on endiselt probleeme, helistage Dysoni abitelefonile.

GARANTII TINGIMUSED

DYSONI KLIENDI HOOLDUS
AITÄH, et valisite DYSONI SEADME OSTMISE
Pärast tasuta 2 -aastase garantii registreerimist kaetakse teie Dysoni seadme osade ja töö eest 2 aastat alates ostukuupäevast, järgides garantiitingimusi.

Kui teil on oma Dysoni seadme kohta küsimusi, helistage Dysoni abitelefonile, andke oma seerianumber ja andmed selle kohta, kust/millal seadme ostsite. Enamiku küsimustest saab telefoni teel lahendada üks meie koolitatud Dysoni abitelefoni töötajatest. Teise võimalusena külastage veebisaiti www.dyson.com, et saada veebis abi, üldisi näpunäiteid ja kasulikku teavet Dysoni kohta.
Kui teie Dysoni seade vajab hooldust, helistage Dysoni abitelefonile, et saaksime arutada saadaolevaid valikuid. Kui teie Dysoni seadmele kehtib garantii ja remont on kaetud, parandatakse see tasuta.
Seerianumbri leiate seadme põhjas olevalt andmeplaadilt. PALUN REGISTREERU KUI DYSONI SEADME OMANIK
Selleks, et saaksime tagada kiire ja tõhusa teeninduse, registreeruge Dysoni seadme omanikuks. See kinnitab kindlustuskahju korral teie Dysoni seadme omandiõigust ja võimaldab meil vajadusel teiega ühendust võtta.

PIIRATUD 2 AASTA GARANTII
DYSONI 2 AASTA PIIRATUD GARANTII TINGIMUSED

MIS HÕLMATUD on

 • Teie Dysoni seadme parandamine või asendamine (Dysoni äranägemisel), kui see leitakse kahe aasta jooksul pärast ostmist või tarnimist defektsete materjalide, valmistusviisi või funktsiooni tõttu (kui mõni osa pole enam saadaval või pole enam saadaval, teeb Dyson asendage see funktsionaalse varuosaga).

MIS EI KATU

Dyson ei garanteeri toote parandamist ega asendamist järgmistel põhjustel:

 • Juhuslikud kahjustused, tõrked, mis on põhjustatud hooletust kasutamisest või hoolitsusest, väärkasutusest, hooletusest, hooletust kasutamisest või seadme käsitsemisest, mis ei ole kooskõlas Dysoni kasutusjuhendiga.
 • Seadme kasutamine muuks kui tavaliseks majapidamistarbeks.
 • Kasutage osi, mis ei ole Dysoni juhiste kohaselt kokku pandud ega paigaldatud.
 • Osade ja lisaseadmete kasutamine, mis ei ole Dysoni originaalsed komponendid.
 • Vale install (välja arvatud juhul, kui Dyson on selle installinud).
 • Remondid või ümberehitused, mida teostavad muud osapooled kui Dyson või tema volitatud esindajad.
 • Kahjustused välistest allikatest, nagu transiit, ilm, elektrienergia jnetages või voolutõusud.
 • Ebaõnnestumised, mis on põhjustatud Dysonist sõltumatutest asjaoludest.
 • Vigastused, mis tulenevad kasutamisest, mis pole kooskõlas andmesildiga.
 • Ummistused - ummistuste otsimise ja kõrvaldamise üksikasjad leiate Dysoni kasutusjuhendist.
 • Tavaline kulumine, näiteks aku.
 • Seadme kasutamine väljaspool osturiiki. Kui teil on kahtlusi, mida teie garantii hõlmab, võtke ühendust Dysoniga.

KATTE KOKKUVÕTE

 • Garantii jõustub alates ostukuupäevast (või kui see on hilisem, siis üleandmise kuupäevast).
 • Enne mis tahes töö tegemist Dysoni seadmega peate esitama tõendi (nii originaali kui ka hilisema) ostmise/tarnimise kohta. Ilma selle tõendita on kõik tehtud tööd tasulised. Hoidke oma kviitung või saateleht alles.
 • Kogu töö teostab Dyson või selle volitatud esindajad.
 • Kõik vahetatud osad lähevad Dysoni omandisse.
 • Garantii alusel teie Dysoni seadme remont või asendamine ei pikenda garantiiaega.
 • Garantii pakub eeliseid, mis täiendavad teie seaduslikke õigusi tarbijana ega mõjuta neid.

TEIE PRIVAATSUSEST
Dyson võib kasutada seda teavet edaspidiseks turundus- ja uurimistööks (sh kommertslike elektrooniliste sõnumite saatmiseks) ning avaldada selle kolmandatele isikutele teie soovitud teenuste osutamiseks või meie äripartneritele või professionaalsetele nõustajatele. Kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele või meie täielikku privaatsuspoliitikat, võtke ühendust Dysoni abitelefoniga.

JÄÄTMEKÄITLUS
Dysoni tooted on valmistatud kõrgekvaliteedilistest taaskasutatavatest materjalidest. Palun utiliseerige see toode vastutustundlikult ja võimalusel taaskasutage.
TOOTEKIRJELDUS
Pange tähele: väikesed üksikasjad võivad näidatust erineda.
Neto kaal: 2.43kglogo

Dokumendid / Ressursid

dyson dyson kuum ja lahe ventilaatorkütteseade [pdf] Kasutusjuhend
dyson, ventilaatorikütteseade

viited

Liitu Conversation

1 Kommentaar

 1. Meil on Dyson Hot+Cool ja praegu ei saa seda tööle panna. See võtab energiat (temperatuur ja muud tuled põlevad), kuid ei kuumene, jahtu ega pöörle. Mida saame selle parandamiseks teha?

Kommenteeri

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.