Λογότυπο STIEBEL ELTRON

Μονάδα πλήρωσης άλμης STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

Μονάδα πλήρωσης άλμης STIEBEL ELTRON 233307 WPSF

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το έγγραφο προορίζεται για ειδικευμένους εργολάβους
Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Διαβιβάστε αυτές τις οδηγίες σε έναν νέο χρήστη εάν απαιτείται.
Άλλα σύμβολα σε αυτήν την τεκμηρίωση
Σημείωση: Οι γενικές πληροφορίες προσδιορίζονται από το διπλανό σύμβολο.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι πρέπει να κάνετε κάτι. Η ενέργεια που πρέπει να κάνετε περιγράφεται βήμα προς βήμα.

Σχετικά έγγραφα
Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης αντλίας θερμότητας
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Σημείωση: Όλες οι μετρήσεις δίνονται σε mm εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Ασφάλεια

Η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο εργολάβο.
 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Εγγυόμαστε την απρόσκοπτη λειτουργία και λειτουργική αξιοπιστία μόνο εάν χρησιμοποιούνται γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά που προορίζονται για τη συσκευή.
Οδηγίες, πρότυπα και κανονισμοί
Σημείωση: Τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς
Προβλεπόμενη χρήση
Η μονάδα φόρτισης άλμης είναι μια βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών για πλήρωση και φιλτράρισμα υγρών με βάση την άλμη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα ​​από αυτή που περιγράφεται θα θεωρείται ακατάλληλη. Η τήρηση αυτών των οδηγιών και των οδηγιών για τυχόν χρησιμοποιούμενα αξεσουάρ αποτελεί επίσης μέρος της σωστής χρήσης αυτής της συσκευής.

Περιγραφή του προϊόντος

Το προϊόν περιλαμβάνει μια βαλβίδα ασφαλείας, ένα μανόμετρο, ένα φίλτρο, μια βαλβίδα εξαερισμού ταχείας δράσης και έναν διαχωριστή μικροφυσαλίδων.

Απλή Αποστολή

 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Γάντζο κλειδί

Προετοιμασία

Το προϊόν εγκαθίσταται στο σύστημα πηγής θερμότητας στην αίθουσα εγκατάστασης της αντλίας θερμότητας.

 • Προσέξτε την κατεύθυνση ροής (βλ. κεφάλαιο «Προδιαγραφές/Διαστάσεις και συνδέσεις»).
 • Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι είναι οριζόντιο και απαλλαγμένο από καταπονήσεις.

Ελάχιστες αποστάσεις 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 1

Διατηρήστε τα ελάχιστα κενά για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής και να διευκολύνετε τις εργασίες συντήρησης.

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης 

 •  Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης που παρέχεται στη βαλβίδα ασφαλείας.
 • Μεγεθύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε η άλμη να μπορεί να αποστραγγίζεται ανεμπόδιστα όταν ανοίξει πλήρως η βαλβίδα ασφαλείας.
 • Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης της βαλβίδας ασφαλείας με συνεχή πτώση στην αποχέτευση.
 •  Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης της βαλβίδας ασφαλείας είναι ανοιχτός προς τα έξω.

Φόρτιση του συστήματος πηγής θερμότητας

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 2

 1. Βαλβίδα διακοπής, ροή πηγής θερμότητας
 2. Βαλβίδες εξαερισμού ταχείας δράσης
 3. Βαλβίδα διακοπής, ροή αντλίας θερμότητας
 4. Πλήρωση
 5. Στραγγίζουμε
 • Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στη ροή της πηγής θερμότητας.
 • Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής στη ροή της αντλίας θερμότητας.
 • Συνδέστε τη γραμμή ροής ψυκτικού στην πλευρά φόρτισης της μονάδας.
 • Συνδέστε τη γραμμή επιστροφής ψυκτικού στην πλευρά αποστράγγισης της μονάδας.
 •  Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πίεσης. Αφαιρέστε τη βαλβίδα ασφαλείας και τοποθετήστε το παρεχόμενο βύσμα.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 3

 1. Βαλβίδα ασφαλείας
 2. Βύσμα
 • Ελέγξτε για στεγανότητα.
 •  Φορτίστε το σύστημα πηγής θερμότητας στην απαιτούμενη πίεση λειτουργίας. Για αυτό, παρατηρήστε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας (βλ. κεφάλαιο «Προδιαγραφές/Πίνακας δεδομένων»)
 •  Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στη ροή της αντλίας θερμότητας.
 •  Αφαιρέστε το βύσμα και τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα ασφαλείας.
 •  Εξαερώστε το σύστημα πηγής θερμότητας μέσω της βαλβίδας εξαερισμού ταχείας δράσης.
 •  Μετά την εξαέρωση, κλείστε τη βαλβίδα εξαερισμού ταχείας δράσης.

Αφαίρεση του φίλτρου
Εάν υπάρχει μεγάλη πτώση πίεσης στο σύστημα πηγής θερμότητας, μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο στο θάλαμο φίλτρου του προϊόντος (βλ. κεφάλαιο «Προδιαγραφές/Διάγραμμα πτώσης πίεσης»).

Υλικές απώλειες 

Για το άνοιγμα και το κλείσιμο του θαλάμου του φίλτρου, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το γάντζο κλειδί που παρέχεται.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 4

 1. Σουρωτήρι
 2. Φυσίγγιο φίλτρου
 • Ανοίξτε το θάλαμο φίλτρου. Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.
 • Αφαιρέστε το φίλτρο από τη ροή της αντλίας θερμότητας.
 •  Τοποθετήστε ξανά την κασέτα φίλτρου. Κλείστε το θάλαμο φίλτρου.
 •  Σφίξτε το κάλυμμα με ροπή 15 Nm.
 •  Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής στη ροή της πηγής θερμότητας και στη ροή της αντλίας θερμότητας.
 •  Εξαερώστε το σύστημα πηγής θερμότητας μέσω της βαλβίδας εξαερισμού ταχείας δράσης.
 •  Μετά την εξαέρωση, κλείστε τη βαλβίδα εξαερισμού ταχείας δράσης.

Συντήρηση

 • Καθαρίστε την κασέτα φίλτρου εάν χρειάζεται.

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις και συνδέσεις 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 5

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 7

Διάγραμμα πτώσης πίεσης 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 6

 • Y Πτώση πίεσης [hPa]
 • X Ρυθμός ροής [1/h]
 • 1 Πτώση πίεσης με φυσίγγιο φίλτρου και φίλτρο
 • 2 Πτώση πίεσης με φυσίγγιο φίλτρου

Πίνακας δεδομένων

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης 8

Εγγύηση

Οι όροι εγγύησης των γερμανικών εταιρειών μας δεν ισχύουν για συσκευές που αποκτήθηκαν εκτός Γερμανίας. Σε χώρες όπου οι θυγατρικές μας πωλούν τα προϊόντα μας, εγγύηση μπορεί να εκδοθεί μόνο από αυτές τις θυγατρικές. Η εγγύηση αυτή χορηγείται μόνο εάν η θυγατρική έχει εκδώσει τους δικούς της όρους εγγύησης. Καμία άλλη εγγύηση δεν θα δοθεί. Δεν θα παρέχουμε καμία εγγύηση για συσκευές που αποκτήθηκαν σε χώρες όπου δεν έχουμε θυγατρική για την πώληση των προϊόντων μας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τις εγγυήσεις που εκδίδονται από εισαγωγείς.

Περιβάλλον και ανακύκλωση

Θα σας παρακαλούσαμε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τα διάφορα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Έγγραφα / Πόροι

Μονάδα πλήρωσης άλμης STIEBEL ELTRON 233307 WPSF [pdf] Οδηγός εγκατάστασης
233307, WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης, 233307 WPSF Μονάδα πλήρωσης άλμης

αναφορές

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *