Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

 1. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
 2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά.
 3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
 4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε κανένα μέρος του ηλεκτρικού φούρνου σε νερό ή άλλο υγρό.
 5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
 6. Μη λειτουργείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 7. Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
 8. Διατηρήστε τουλάχιστον τέσσερις ίντσες χώρο σε όλες τις πλευρές/πίσω του φούρνου για να επιτρέπεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
 9. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει πριν το καθαρίσετε.
 10. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε το χειριστήριο στη θέση STOP και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φις της συσκευής. Να κρατάτε πάντα το σώμα του βύσματος, μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο.
 11. Μην καλύπτετε το ΤΑΨΙ ή οποιοδήποτε μέρος του φούρνου με μεταλλικό φύλλο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του φούρνου.
 12. Μην το καθαρίζετε με μεταλλικά τακάκια. Τα κομμάτια μπορούν να σπάσουν το ταμπόν και να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 13. Τρόφιμα μεγάλου μεγέθους ή μεταλλικά σκεύη δεν πρέπει να τοποθετούνται σε ηλεκτρικό φούρνο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 14. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν ο φούρνος είναι καλυμμένος ή αγγίξει εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, κουρτινών, τοίχων και παρόμοιων, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο στο φούρνο κατά τη λειτουργία.
 15. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε δοχεία κατασκευασμένα από οτιδήποτε άλλο εκτός από μέταλλο ή γυαλί.
 16. Μην τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή οτιδήποτε παρόμοιο.
 17. Μην αποθηκεύετε υλικά, εκτός από τα προτεινόμενα εξαρτήματα του κατασκευαστή, σε αυτό το φούρνο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 18. Φοράτε πάντα προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από τον ζεστό φούρνο.
 19. Αυτή η συσκευή διαθέτει σκληρυμένη, γυάλινη πόρτα ασφαλείας. Το γυαλί είναι ισχυρότερο από το συνηθισμένο γυαλί και πιο ανθεκτικό στο σπάσιμο. Το σκληρυμένο γυαλί μπορεί να σπάσει, αλλά τα κομμάτια δεν θα έχουν αιχμηρές άκρες. Αποφύγετε το ξύσιμο της επιφάνειας της πόρτας ή τις ακμές που ανοίγουν.
 20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
 21. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση στο σπίτι.
 22. Η θερμοκρασία της πόρτας ή της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή λειτουργεί.
 23. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί.
 24. Μην ακουμπάτε μαγειρικά σκεύη ή πιάτα ψησίματος σε γυάλινη πόρτα.
 25. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 26. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 27. Το μέγιστο βάρος που τοποθετείται στο δίσκο τροφίμων/συρμάτινο ράφι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.0 κιλά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσπαθήστε να κατανείμετε το φαγητό ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της σχάρας.
 28. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
 29. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιφάνειες, εκτός από τις λειτουργικές επιφάνειες, ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή οι θερμοκρασίες γίνονται αντιληπτές διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους, αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ.
 30. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
 31. Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε θερμό καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό ή σε θερμαινόμενο φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν βγάζετε ζεστό φούρνο Ching ή ζεστά πιάτα και φαγητό ή όταν φωλιάζετε ή αφαιρείτε σχάρα, τηγάνια ή πιάτα ψησίματος.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό φούρνο σας

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό φούρνο σας για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι:

 1. Αποσυσκευάστε πλήρως τη μονάδα.
 2. Αφαιρέστε όλες τις σχάρες και τα τηγάνια. Πλύνετε τις σχάρες και τα τηγάνια σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων.
 3. Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα και συναρμολογήστε ξανά στο φούρνο. Συνδέστε το φούρνο σε μια κατάλληλη πρίζα και είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον νέο σας ηλεκτρικό φούρνο.
 4. Αφού συναρμολογήσετε ξανά τον φούρνο σας, σας συνιστούμε να τον θέσετε σε θερμοκρασία MAX για περίπου 15 λεπτά σε καλά αεριζόμενο χώρο για να εξαλείψετε τυχόν υπολείμματα λαδιού παραγωγής, κάποια εκπομπή καπνού είναι φυσιολογική.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟDΟΝΤΟΣVIEW

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Product Overview

Εξοικειωθείτε με τις ακόλουθες λειτουργίες και αξεσουάρ φούρνου πριν από την πρώτη χρήση:

 • Σχάρα καλωδίων: Για τοστ, ψήσιμο και γενικό μαγείρεμα σε πιάτα κατσαρόλας και τυπικά τηγάνια.
 • Δίσκος φαγητού: Για χρήση στο ψήσιμο και το ψήσιμο κρέατος, πουλερικών, ψαριών και διαφόρων άλλων τροφίμων.
 • Πιρούνι Rotisserie: Χρησιμοποιήστε το για ψήσιμο ποικιλίας κρέατος και πουλερικών.
 • Λαβή δίσκου τροφίμων: Σας επιτρέπει να σηκώνετε το δίσκο τροφίμων και τη συρμάτινη σχάρα.
 • Λαβή ροτισερί: Σας επιτρέπουν να μαζέψετε τη σούβλα.
 • Κουμπί θερμοστάτη: επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία από χαμηλή 90°C – 250°C (Χαμηλή είναι η ατμόσφαιρα δωματίου)
 • Κουμπί χρονοδιακόπτη: περιστρέψτε το χειριστήριο προς τα αριστερά (αριστερόστροφα) και ο φούρνος θα ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ μέχρι να σβήσει χειροκίνητα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, στρίψτε προς τα δεξιά (δεξιόστροφα) για διαστήματα λεπτών – 60 λεπτών. Ένα κουδούνι θα ηχήσει στο τέλος του προγραμματισμένου χρόνου.
 • Κουμπί λειτουργίας: Υπάρχουν δύο κουμπιά λειτουργιών που επιτρέπουν την επιλογή ενός ή και των δύο, των άνω και κάτω θερμαντικών στοιχείων και? επιλογή των λειτουργιών του ανεμιστήρα μεταφοράς και του κινητήρα ψησταριάς.
 • Ενδεικτική λυχνία (ισχύς): αυτό ανάβει κάθε φορά που ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.

Κουμπί λειτουργίας 1; περιλαμβάνει ρυθμίσεις για OFF, Άνω στοιχείο ενεργό, Άνω και Κάτω στοιχείο ενεργό και Κάτω στοιχείο ενεργό.

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί λειτουργίας

Κουμπί λειτουργίας 2; περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το OFF, τη λειτουργία Rotisserie ενεργοποιημένη, τη λειτουργία Rotisserie και τον ανεμιστήρα Convection και τον ανεμιστήρα Convection ενεργοποιημένο.

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί λειτουργίας

Κουμπί θερμοστάτη? περιλαμβάνει ρυθμίσεις για OFF και μεταβλητό έλεγχο για θερμοκρασία φούρνου από 90 έως 250 βαθμούς C.

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί θερμοστάτη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ? Ελέγχει τον φούρνο σε διάρκεια. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για "on" που επιτρέπουν συνεχή λειτουργία, OFF και μεταβλητό έλεγχο έως 60 λεπτά.

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Ηλεκτρικός Φούρνος - Κουμπί TIMER

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και είναι καθαρός από εξωτερικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων / των ντουλαπιών. Ο φούρνος θα πρέπει να βρίσκεται έτσι ώστε να αφήνει ελεύθερο χώρο τριγύρω, καθώς οι εξωτερικές επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
  Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το μαγείρεμα ψωμιού, πίτσας και γενικά πτηνών.
  Επιχείρηση
  1. Τοποθετήστε το φαγητό που θα μαγειρέψετε στη σχάρα / δίσκο φαγητού. Τοποθετήστε τη σχάρα/ταψί στον μεσαίο οδηγό στήριξης του φούρνου.
  2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί λειτουργίας
  3. Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
  4. Ρυθμίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
  5. Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια λαβή για να βοηθήσετε το φαγητό μέσα και έξω.
  6. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, θα ηχήσει ένα κουδούνι, το 5JNFS LOPC θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση off. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και αφαιρέστε αμέσως το φαγητό, διαφορετικά η θερμότητα που παραμένει στο φούρνο θα συνεχίσει να φρυγανίζει και θα στεγνώσει το τοστ σας.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαγειρεμένα τρόφιμα, μεταλλική σχάρα και πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, χειριστείτε με προσοχή.
 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί λειτουργίας
  Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το μαγείρεμα φτερούγες κοτόπουλου, μπούτια κοτόπουλου και άλλα κρέατα.
  Επιχείρηση
  1. Τοποθετήστε το φαγητό που θα μαγειρέψετε στη σχάρα / δίσκο φαγητού. Τοποθετήστε τη σχάρα/ταψί στον μεσαίο οδηγό στήριξης του φούρνου.
  2. Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Κουμπί λειτουργίας
  3. Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
  4. Ρυθμίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
  5. Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια λαβή για να βοηθήσετε το φαγητό μέσα και έξω.
  6. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, θα ηχήσει ένα κουδούνι, το 5JNFS LOPC θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση off. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και αφαιρέστε αμέσως το φαγητό, διαφορετικά η θερμότητα που παραμένει στο φούρνο θα συνεχίσει να φρυγανίζει και θα στεγνώσει το τοστ σας.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαγειρεμένα τρόφιμα, μεταλλική σχάρα και πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, χειριστείτε με προσοχή.
 3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Λειτουργία
  Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το μαγείρεμα ολόκληρων κοτόπουλων και πουλερικών γενικά. Σημείωση: Όλοι οι χρόνοι φρυγανίσματος βασίζονται σε κρέατα σε θερμοκρασία ψυγείου. Τα κατεψυγμένα κρέατα μπορεί να διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Επομένως, συνιστάται η χρήση θερμομέτρου κρέατος. Το πιρούνι της σούβλας χρησιμοποιήστε τοποθετήστε το μυτερό άκρο της σούβλας μέσα από το πιρούνι, βεβαιωθείτε ότι τα σημεία του πιρουνιού έχουν την ίδια κατεύθυνση με το μυτερό άκρο της σούβλας, γλιστρήστε προς το τετράγωνο της σούβλας και ασφαλίστε με τον αντίχειρα. Τοποθετήστε το φαγητό που θα μαγειρέψετε στη σούβλα περνώντας τη σούβλα απευθείας στο κέντρο του φαγητού. Τοποθετήστε το δεύτερο οχυρό στην άλλη άκρη του ψητού ή των πουλερικών. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό ψήνεται στη σούβλα. Εισαγάγετε το μυτερό άκρο της σούβλας στην υποδοχή κίνησης, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τοίχου του φούρνου. Βεβαιωθείτε ότι το τετράγωνο άκρο της σούβλας στηρίζεται στο στήριγμα της σούβλας, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τοίχου του φούρνου.
  Επιχείρηση

(1) Τοποθετήστε το φαγητό που θα μαγειρέψετε στο πιρούνι της ψησταριάς. Τοποθετήστε το πιρούνι στο στήριγμα σούβλας του φούρνου.
(2) Γυρίστε το κουμπί Λειτουργίας στο Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Λειτουργία
(3) Ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
(4) Ρυθμίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.
(5) Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε τα τρόφιμα, χρησιμοποιήστε μια λαβή για να βοηθήσετε τα πλαϊνά τρόφιμα να μπαίνουν και να βγαίνουν.
(6) Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, θα ηχήσει ένα κουδούνι, το πόμολο του χρονοδιακόπτη θα επιστρέψει αυτόματα στη θέση off. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και αφαιρέστε το φαγητό με τη λαβή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μαγειρεμένο φαγητό, το μεταλλικό πιρούνι και η πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, να τα χειρίζεστε με προσοχή. Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για προστασία από ηλεκτροπληξία, ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Y ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ. Ο φούρνος τοστιέρα σας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για καλύτερη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο τακτικός καθαρισμός θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Βήμα 1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε το να κρυώσει.
Βήμα 2. Αφαιρέστε την αφαιρούμενη σχάρα, το δίσκο τραβώντας έξω από το φούρνο. Καθαρίστε τα με damp, πανί με σαπούνι. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο, σαπουνόνερο.
Βήμα 3. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του φούρνου, σκουπίστε τα τοιχώματα του φούρνου, το κάτω μέρος του φούρνου και τη γυάλινη πόρτα με διαφήμισηamp, σαπουνόπανο.
Επαναλάβετε με ένα στεγνό, καθαρό πανί.
Βήμα 4. Σκουπίστε έξω από το φούρνο με αγγελίαamp ύφασμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο, σαπουνόνερο. Τα λειαντικά καθαριστικά, οι βούρτσες καθαρισμού και τα χημικά καθαριστικά θα καταστρέψουν την επίστρωση αυτής της μονάδας. Τα κομμάτια μπορεί να σπάσουν και να αγγίξουν τα ηλεκτρικά μέρη που ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Βήμα 5. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και να στεγνώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε. Εάν αποθηκεύετε το φούρνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι καθαρός και χωρίς σωματίδια τροφίμων. Αποθηκεύστε το φούρνο σε στεγνό μέρος, όπως σε τραπέζι ή πάγκο ή ράφι ντουλαπιών. Εκτός από τον συνιστώμενο καθαρισμό, δεν χρειάζεται περαιτέρω συντήρηση από τον χρήστη. Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποσυνδέστε τη μονάδα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την πριν την αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε τον Ηλεκτρικό Φούρνο στο κουτί του σε καθαρό και στεγνό μέρος. Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή όσο είναι ζεστή ή ακόμα συνδεδεμένη. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή. Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο όπου εισέρχεται στη μονάδα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ξέφτισμα και σπάσιμο του καλωδίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - SPECIFICATION

Εγχειρίδιο οδηγιών Kensington TO8709E-SA Electric Oven - Λογότυπο Kensington

ΕΓΓΥΗΣΗ
Είμαστε περήφανοι για την παραγωγή μιας σειράς ποιοτικών οικιακών συσκευών που είναι γεμάτες με χαρακτηριστικά και απόλυτα αξιόπιστες. Είμαστε τόσο σίγουροι για τα προϊόντα μας, τα υποστηρίζουμε με 3 χρόνια εγγύηση.
Τώρα μπορείτε και εσείς να χαλαρώσετε γνωρίζοντας ότι είστε καλυμμένοι.

Γραμμή βοήθειας πελατών NZ: 0800 422 274
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 3 χρόνια εγγύηση όταν συνοδεύεται από απόδειξη αγοράς.

Έγγραφα / Πόροι

Ηλεκτρικός Φούρνος Kensington TO8709E-SA [pdf] Εγχειρίδιο οδηγιών
TO8709E-SA Ηλεκτρικός Φούρνος, TO8709E-SA, Ηλεκτρικός Φούρνος

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *