YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUCTLEVERINGSINDHOLD

 • Stand Up Paddle (SUP) Board
 • ende
 • Luft pumpe
 • reparationssæt

GENEREL

Læs denne vejledning omhyggeligt.
Manualen dækker ikke et kursus i sikkerhedsvejledninger. For din sikkerhed skal du få erfaring med håndtering og betjening inden din første padletur. Få oplysninger om vandsportsskoler eller deltag i undervisningen, hvis det er nødvendigt. Sørg for, at vejrudsigten for vind og dønning passer til dit paddleboard, og at du kan bruge det under disse forhold.
Tjek venligst lokale regler eller særlige tilladelser i hvert land, før du betjener. Hold altid dit paddleboard ordentligt vedligeholdt. Ethvert paddleboard kan blive alvorligt beskadiget ved forkert brug. Overvej søtilstanden, når du kører for hurtigt og styrer brættet. Hver bruger af boardet skal bære et passende flydehjælpemiddel (redningsvest/redningsredder).
Bemærk venligst, at i nogle lande er det obligatorisk at bære et flydehjælpemiddel, der overholder nationale regler. Opbevar venligst denne manual på et sikkert sted og overdrag den til den nye ejer ved salg.
FORSIGTIG: FAILURE TO FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THE MANUAL OR WITH THE PRODUCT MAY RESULT IN INJURY OR, IN EXTREME CASES, DEATH.

 • Kontroller og overhold brættets maksimale belastningskapacitet.
 • Bær altid en kystvagt godkendt redningsflyder.
 • Brætsættet er kun egnet til svømmere.
 • Tavlen kræver evnen til at balancere. Brug kun tavlen med passende færdigheder.
 • Brug aldrig brættet i fralandsvind (vind, der blæser fra land mod vand).
 • Brug aldrig brættet i offshore-strømme (strømme, der bevæger sig væk fra kysten).
 • Brug ikke brættet i bølger.
 • Hold en sikker afstand fra kysten på 50m.
 • Bær altid sikkerhedssnor (medfølger kun som ekstraudstyr). Vind og strøm kan få brættet til at drive hurtigere.
 • Hop aldrig af brættet med hovedet først i vandet.
 • Vær forsigtig med rev; ikke ride strømfald.
 • Hæng ikke paddleboardet til en båd og træk det.
 • Stand Up Paddleboard er ikke et legetøj og er ikke egnet til børn under 14 år. Tillad aldrig mindreårige at bruge brættet uden opsyn.
 • Brug aldrig brættet efter solnedgang, før daggry eller i perioder med svagt lys.
 • Tjek lokale love og regler for korrekt og sikker brug af dette produkt.
 • Udsæt ikke paddleboardet for direkte sollys, når du er ude af vandet.
 • Hold pladen væk fra skarpe genstande.
 • Pust luftkammeret op til det korrekte tryk.
 • Pust ikke op med en kompressor.
 • Spænd ventilen, før du starter brættet. Slip trykket efter brug.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 CAUTION/DANGER/WARNING
Ingen beskyttelse mod drukning
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 FORBUDT
Use in white water prohibited Use in breakwaters prohibited Use in currents prohibited Use in offshore wind prohibited
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 MANDATORY GUIDELINES
Read the instructions first Fully inflate all air chambers Only suitable for swimmers

SIKKERHED

 • Paddl aldrig uden en anden person i nærheden, medmindre du er i sikrede badeområder.
 • Brug aldrig brætsættet, hvis du er påvirket af medicin, alkohol eller stoffer.
 • Udvis fremsyn og forsigtighed, når du bruger brættet, og overvurder aldrig dine egne evner. Når du padler, skal du bruge dine muskler på en sådan måde, at du altid kan padle tilbage den distance, du har tilbagelagt.
 • Padle kun i farvande tæt på kysten.
 • Hold afstand til strømkilder, flydsel og andre forhindringer.
 • Gør dig bekendt med lokale sikkerhedsbestemmelser, advarsler og regler for bådaktiviteter, før du går ud på vandet.
 • Tjek lokale vejroplysninger for aktuelle vand- og vejrforhold, før du går ud på vandet. Padle ikke i hårdt vejr.
 • Når du padler, skal du sørge for, at vægten på brættet altid er jævnt fordelt.
 • Når du padler, skal du sørge for, at dine fødder ikke bliver fanget i fastgørelsessnoren eller bærehåndtaget.
 • Brug ikke brættet, hvis det har en utæthed og taber luft. Reparer lækagen som beskrevet i kapitlet „Reparationer“ eller kontakt producenten via serviceadressen.
 • Tillad aldrig mere end én person at bruge brættet på samme tid. Den er designet til kun at bære lasten af ​​en enkelt voksen.
 • Informer andre mennesker grundigt om regler og sikkerhedsinstruktioner, før de lader dem bruge brætsættet.

ADVARSEL

 • Padler, finner og det oppustede bræt er hårde og kan forårsage skade.
 • Pas på tilskuere, når du transporterer brætsættet.
 • Vær opmærksom på andre mennesker i vandet, når du padler.
 • Hvis du falder i vandet i kolde temperaturer, kan du få hypotermi.
 • Bær en termodragt, når du padler boardet i kolde temperaturer.
 • Fare for kvælning! Små børn kan blive fanget i tavlens snore og sikkerhedsline og kvæle sig selv.
 • Hold pladen væk fra små børn!

BEMÆRK

 • Risiko for beskadigelse! Tavlen er godkendt til et maksimalt påfyldningstryk på 1bar (15 PSI). Ved højere tryk er materialet overstrakt og kan revne.
 • Pust brættet op til et maksimalt påfyldningstryk på 1 bar (15 psi).
 • Hvis trykket er over 1 bar (15 psi), skal du åbne ventilen og slippe lidt luft ud.
 • Den ydre hud af pladen kan blive beskadiget, hvis den kommer i kontakt med andre genstande og materialer.
 • Hold dig væk fra klippekyster, moler eller stimer med brættet.
 • Lad ikke olier, ætsende væsker eller kemikalier såsom husholdningsrengøringsmidler, batterisyre eller brændstoffer komme i kontakt med den ydre hud. Hvis dette sker, skal du kontrollere skallen grundigt for utætheder eller andre skader.
 • Hold pladen væk fra ild og varme genstande (såsom tændte cigaretter).
 • Transporter ikke boardet i oppustet tilstand på køretøjer.
 • Fare for tryktab! Hvis ventilen ikke er lukket korrekt, kan trykket i pladen falde utilsigtet, eller ventilen kan blive forurenet.
 • Hold altid ventilen lukket, når du ikke puster brættet op eller tømmer det.
 • Sørg for, at området omkring ventilen altid er rent og tørt.
 • Undgå, at sand eller andre forurenende stoffer kommer ind i ventilen.
 • I tilfælde af tryktab skal du også kontrollere ventilen i tilfælde af at den er utæt. Følg venligst trinene i reparationsinstruktionerne.
 • Fare for at drive! Uden en sikkerhedsline kan brættet drive og gå tabt.
 • Brug en sikkerhedsline med brættet, medmindre du er i sikrede områder og kan nå kysten sikkert ved at svømme.
  Noter når tavlen ikke er i brug på vandet
 • Udsæt ikke brættet for direkte sollys i lange perioder, især i varme temperaturer, når det ikke er på vandet. På grund af den kraftige opvarmning og udvidelse af luften inde i pladen (op til 100 grader), kan trykket stige betydeligt og føre til skader på pladen og endda sprængning af sømmene. Ved brug på vandet bortledes varmen ved direkte kontakt med vandet. Transport på tagbøjler er også harmløs, når køretøjet er i bevægelse. Varmen spredes af luftstrømmen.
 • Opbevar brættet i skyggen, når det ikke er i brug, og undgå direkte sollys.
 • Reducer trykket ved at slippe luft ud.
 • Pust pladen op igen før brug i henhold til de generelle instruktioner.

SAMLING

Brug venligst ikke skarpt værktøj!

UDFOLDNING AF BRÆET
Find en glat og ren overflade til at folde rørlegemet ud.
For indledende oppustning og for at blive fortrolig med dit nye YEAZ-produkt, anbefaler vi, at du puster det op ved stuetemperatur. PVC-materialet er blødt, hvilket gør det nemmere at samle. Hvis paddleboardet har været opbevaret ved en temperatur under 0°C, skal det opbevares ved 20°C i 12 timer, før det foldes ud.

BETJENING AF VENTILENYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

For at puste brættet op, skal du fjerne sikkerhedshætten fra ventilen. For at gøre dette skal du dreje den mod uret. Ventilen åbnes (ved tømning i bunden) eller lukkes (ved oppumpning i toppen) af en fjederbelastet indsats. Før du begynder at puste op, skal du sørge for, at ventilindsatsnålen er i "op"-position. Hvis nålen er i positionen "ned", skal du trykke på ventilkernenålen, indtil den springer op.

INFLATIONYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Sæt slangemundstykket ind i kortets ventil og drej tilbehøret med uret. Efter oppustning skal du fjerne slangen og lukke ventilens sikkerhedshætte for at forsegle den permanent.
Brug af en kompressor kan beskadige din vare; alle garantikrav er ugyldige, hvis der anvendes en kompressor.
FORSIGTIG: If you expose the paddleboard to the hot sun, please check the air pressure and release a little air, otherwise the material could be overstretched. The ambient temperature affects the internal pressure of the chambers: a deviation of 1°C results in a pressure deviation in the chamber of +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTERING AF FINEN

Juster finnen på samme måde som de to faste finner. Løsn skruen helt fra finnen. Skru derefter den løse skrue let tilbage i firkantmøtrikken. Dette gør det nemmere at placere møtrikken i skinnen. Sæt den nu ind i åbningen i midten af ​​skinnen. Brug derefter skruen til at skubbe den firkantede møtrik i den ønskede position og løsn nu skruen helt. Møtrikken forbliver i styreskinnen. Indsæt nu finnen med messingbolten først ved åbningen af ​​skinnen i vippet stilling, ret den derefter og skub finnen, indtil hullet er direkte over den firkantede møtrik, og fastgør finnen i den med skruen.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

FJERNELSE AF FINEN
Skru skruen af ​​firkantmøtrikken. Skub finnen og derefter firkantmøtrikken ud af skinnen ved hjælp af skruen. Sæt straks skruen og firkantmøtrikken fast på finnen igen.

UDSLIP LUFT YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Tryk forsigtigt på ventilindføringsnålen for langsomt at frigøre trykket fra brættet. Når du slipper luften ud, skal du sørge for, at der ikke er sand eller snavs omkring ventilen eller kommer ind.

OPMÆRKSOMHED: Only remove the valve cover to inflate/deflate the air. This will prevent accidental air leakage and ingress of any particles into the valve.
Begynd nu forsigtigt at rulle brættet ind fra fronten mod ventilen for at frigive eventuel resterende luft fra brættet. Sæt ventilhætten på igen og luk den tæt for at forhindre snavs og fugt i at trænge ind. Fold nu stand up paddle boardet ud igen og begynd at rulle det ind fra den anden side, hvor ventilen er placeret. På denne måde er brættet nemmere at folde og finnerne er samtidig bedre beskyttet. Placer de medfølgende skumpuder på de faste finner for at beskytte dem.

BRUG AF BRÆTTEN

 • Brug bagagesnoren til at bære og sikre ekstra genstande på brættet.
 • Brug bærehåndtaget, hvis du vil transportere brættet på land.
 • Bær altid den medfølgende pagaj, når du bruger boardet.
 • Hvis dit bræt er kæntret og ligger med toppen af ​​brættet på vandoverfladen, så vend det med begge hænder, så toppen vender opad igen. Flyt om nødvendigt til kysten, hvis du ikke er i stand til det fra vandet.

RENSNING

 • Forkert eller uregelmæssig rengøring af pladesættet kan forårsage skade.
 • Brug ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster eller skarpe eller metalliske rengøringsgenstande såsom knive, hårde spatler og lignende. De kan beskadige overfladerne.
 • Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre brætsættet.
 • Rengør pladen grundigt efter hver brug.
 • Du kan rengøre brættet, når det er oppustet, eller når luften er tømt for luft.
 1. Placer brættet på en glat, flad og tør overflade.
 2. Spray brættet med en haveslange eller rengør det med en blød svamp fugtet med rent postevand.
 3. Tør pladen af ​​med en tør, blød klud og lad den tørre helt.

OPBEVARING

 • Risiko for beskadigelse! Forkert opbevaring af pladen og dens tilbehør kan føre til skimmelsvamp.
 • Lad alle dele af brættet tørre helt, før det opbevares.
 • Tøm brættet helt ud, og sørg for, at ventilen er fastgjort i åben position.
 • Opbevar det sammenrullede bræt i bæretasken.
 • Opbevar bordsættet utilgængeligt for børn og forsvarligt lukket.
 • Anbring ikke tunge eller skarpkantede genstande på brætsættet.
 • Tjek tavlesættet for tegn på slid eller ældning efter længere tids opbevaring.

REPARATIONER

 • Kontroller pladen for tryktab, huller eller revner før hver brug.
 • Tøm altid luften ud, før du reparerer brættet.

LEKKS SØGNING

 1. Sørg for, at der ikke er sand eller andre urenheder i ventilen.
 2. Pust brættet helt op som beskrevet i afsnittet "Oppumpning".
 3. Skyl brættet, inklusive området omkring ventilen, med mildt sæbevand. Hvis der opstår bobler, skal lækagen repareres.

Utæt ventil
Hvis der opstår bobler omkring ventilen, betyder det sandsynligvis, at ventilen ikke lukker helt tæt. Spænd i dette tilfælde ventilen med uret ved hjælp af den ventilnøgle, der følger med i reparationssættet.

Defekt ventil
Hvis der ikke dannes bobler på skallen eller omkring ventilen, når pladen er oppustet, kan det betyde, at ventilen er defekt:

 1. Sæt ventilhætten på ventilen og drej den med uret for at stramme. 2.
 2. Fugt den lukkede ventilhætte med sæbevand.
 3. Hvis der nu dannes bobler, skal ventilen udskiftes helt (se kapitlet "Udskiftning af ventilen").

Lækager
Hvis der dannes bobler på ydersiden, kan du forsegle lækagen med speciel lim og det medfølgende materialeplaster i reparationssættet (se kapitlet "Tætning af lækager"). Hvis det oppustede bræt mister stivhed, er en lækage ikke nødvendigvis årsagen. Temperatursvingninger kan også forårsage et trykfald.

TÆTNING LÆGER

 • Risiko for skader!
 • Ikke alle klæbemidler er egnede til reparation af pladen. Reparationer med uegnet lim kan føre til yderligere skader.
 • Brug kun speciallim til gummibåde. Sådan lim kan du få hos specialforhandlere.
 • Du kan tætne huller eller revner med lim og de materialelapper, der følger med i reparationssættet.
 • Tøm pladen før reparation.

Mindre utætheder (mindre end 2 mm)
Utætheder mindre end 2 mm kan repareres med lim.

 1. rengør det område, der skal repareres, grundigt.
 2. Lad det område, der skal repareres, tørre helt.
 3. Påfør en lille dråbe klæbemiddel på lækagen.
 4. lad limen tørre i ca. 12 timer.

Større utætheder (større end 2 mm)
Utætheder større end 2 mm kan repareres med klæbemiddel og materialeplastre.

 1. Rengør området, der skal repareres, grundigt, og lad det tørre helt.
 2. Klip et stykke af materialeplasteret ud, der overlapper lækagen med ca. 1.5 cm på hver side.
 3. Påfør lim på undersiden af ​​det udskårne plaster.
 4. Påfør et tyndt lag lim på lækagen og den omgivende ydre hud over hele størrelsen af ​​materialeplasteret.
 5. Lad klæbemidlet stivne i 2-4 minutter, indtil det er synligt klæbrigt.
 6. Sæt det udskårne materialeplaster på lækagen og tryk det fast.
 7. Lad limen tørre i ca. 12 timer.
 8. For at forsegle området fuldstændigt, påfør klæbemiddel igen på kanterne af materialeplasteret, efter at det er tørret.
 9. Lad limen tørre i ca. 4 timer.

Inden du bruger pladen i vandet igen, skal du kontrollere, at lækagen virkelig er helt tæt. Hvis der stadig opstår bobler, tag pladen med til et autoriseret værksted til reparation eller kontakt den serviceadresse, der er angivet i denne vejledning.

Udskiftning af ventil

Hvis ventilen skal udskiftes, kan du bestille en udskiftningsventil på den angivne serviceadresse.

 1. Slip luften fra brættet.
 2. Drej ventilhætten mod uret og fjern den.
 3. Placer ventilnøglen fra det medfølgende reparationssæt på toppen af ​​ventilen, og drej den mod uret for at løsne den. Mens du gør dette, skal du fastgøre den nederste del af ventilen inde i brættet med din hånd og sørge for, at det ikke glider ind i brættet.
 4. Placer udskiftningsventilen på den nederste del, og drej den med uret for at stramme den. Sørg for, at ventilen er centreret.
 5. Tag ventilnøglen og spænd toppen af ​​ventilen med uret.
  Før du bruger pladen igen, skal du kontrollere, at ventilen virkelig lukker.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf emballagen efter type. Læg pap og karton i affaldspapirindsamlingen. Folie til genbrugssamlingen.
Bortskaf tavlesættet i henhold til lokale regler og love.

GARANTI
Garantien på materiale- og fabrikationsfejl er 2 år ved korrekt brug

FREMSTILLER

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 München
Tyskland
[e-mail beskyttet]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Der tages forbehold for ændringer og fejl
Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert, ukorrekt eller uforenelig brug af produktet.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokumenter/ressourcer

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Brugervejledning
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.