MEEC-TOOLS-logo

MEEC TOOLS 725-013 JORDSNEL

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-SNEL-Produkt

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

 • Bær ikke løstsiddende eller løsthængende tøj, når du bruger produktet. De kan blive fanget i bevægelige dele.
 • Bær sikkerhedssko og sikkerhedsbeklædning, når du bruger produktet.
 • Bær altid høreværn og sikkerhedsbriller.
 • Brug aldrig produktet, hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Heller ikke når du er træt eller syg.
 • Rør ikke ved produktet, netledningen eller stikket med våde hænder.
 • Udskift slidte eller beskadigede dele før brug af produktet.
 • Brug aldrig produktet, hvis afskærmningerne er defekte, eller hvis sikkerhedsanordninger ikke er på plads.
 • Vær altid meget forsigtig, når du bruger produktet på skråninger.
 • Brug ikke produktet i regnvejr eller damp vejr.
 • Hold dine hænder og fødder væk fra roterende dele.
 • Kontroller, at alle møtrikker og skruer er stramme, så maskinen er i sikker arbejdstilstand.
 • Advarsel: Risiko for personskade. Hold hele din krop væk fra den roterende snegl.
 • Sørg for, at du har et solidt fodfæste, når du bruger produktet.
 • Hold altid produktet med begge hænder.
 • Brug ikke sneglen i nærheden af ​​elektriske kabler eller telefonlinjer. Sørg for, at afstanden til nærliggende linjer er mindst 3 meter.
 • Brug en fejlstrømsanordning.
 • Service og reparationer skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
 • Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, eller hvis netledningen eller stikket er beskadiget. Modificer aldrig stikket på nogen måde.
 • En beskadiget ledning eller stik skal udskiftes af et autoriseret servicecenter eller en kvalificeret person for at sikre sikker brug.
 • Undlad at adskille produktet eller forsøge at modificere eller reparere det.
 • Brug ikke produktet i nærheden af ​​vand eller åben ild.
 • Dette produkt kan bruges af børn fra otte år og opefter og af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, eller personer, der mangler erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller modtager instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de risici, der er forbundet med dens brug. Lad ikke børn lege med produktet.
 • Lad ikke børn rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
 • Brug aldrig produktet, hvis der er andre mennesker eller dyr inden for 5 meter.
 • Flyt ikke produktet, når det kører.
 • Bloker ikke ventilationsåbningerne på produktet - risiko for overophedning.

SYMBOLER

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-SNEL-fig-2
MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-SNEL-fig-3

TEKNISKE DATA

MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-SNEL-fig-4

Brug høreværn

Den deklarerede vibrationsværdi, som er målt ved en standardiseret testmetode, kan bruges til at sammenligne forskellige værktøjer med hinanden og til en foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL!
Det faktiske vibrationsniveau ved brug af elværktøj kan afvige fra den angivne maksimumværdi, afhængigt af hvordan værktøjet bruges. Det er derfor nødvendigt at bestemme, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kræves for at beskytte brugeren, baseret på et skøn over eksponeringen under faktiske driftsforhold (under hensyntagen til alle stages af arbejdscyklussen, f.eks. det tidspunkt, hvor værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang, ud over opstartstiden).

BESKRIVELSE

 1. Motorhus
 2. Stik
 3. Venstre håndtag
 4. Auger
 5. Bolt og split til montering af sneglen på motorakslen
 6. Højre håndtag med startspærre og strømafbryder MEEC-TOOLS-725-013-EARTH-SNEL-fig-1

Brug

Anvendelsesformål

Produktet er beregnet til at blive brugt til at bore huller i jorden til hegnspæle, verandastøtter, plantning af planter osv. Hold altid produktet med begge hænder. Produktet må kun anvendes til lodret boring. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt til boring i is, meget stenet jord eller i områder, hvor der er vandrør, gasrør, elektriske kabler eller telefonledninger.

FØR BRUG 

 1. Sæt sneglen på den udgående aksel på maskinen.
 2. Fastgør boret med en bolt og split.

SÅDAN SKAL DU BRUGE 

 1. Tilslut produktet til strømforsyningen.
 2. Sæt sneglen i lodret position på det ønskede sted.
 3. Placer dine fødder fast væk fra sneglen.
 4. Læg hænderne på håndtagene på motorhuset.
 5. Tryk på startspærren og afbryderen.
 6. Tryk forsigtigt på håndtagene for at øge borekraften. Løft boret op med jævne mellemrum for at lette den løse jord fra borehullet.
 7. Tryk ikke for hårdt på håndtagene. Sneglen fungerer ikke bedre under hårdt pres.

BEMÆRK VENLIGST:  

 • Brug ikke produktet til at bore i is.
 • Brug ikke produktet til at bore i stenet jord.

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIG: Sørg for, at produktet er afbrudt fra lysnettet ved vedligeholdelse eller servicering.

 • Rengør motorhuset med en blød klud fugtet med mildt sæbevand. Tør motorhuset tørt.
 • Motorhuset må ikke rengøres med ammoniak, klorbaserede eller slibende rengøringsmidler.
 • Motorhuset må ikke rengøres med paraffin, benzin eller andre lignende produkter.
 • Skyl biten med vand. Bittet må ikke fastgøres til værktøjsakslen ved rengøring - risiko for, at vand trænger ind i motorhuset.

OPBEVARING
Opbevar produktet på et tørt sted og utilgængeligt for børn. Opbevar produktet i den originale emballage, hvis det er muligt.

Dokumenter/ressourcer

MEEC TOOLS 725-013 JORDSNEL [pdf] Brugervejledning
725-013, JORDSNEL, JORDSNEL, JORD

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.