LG Air Conditioner Remote Control Manual er en omfattende vejledning, der giver brugerne detaljerede instruktioner om, hvordan de betjener deres klimaanlæg ved hjælp af fjernbetjeningen. Manualen indeholder information om, hvordan du bruger den trådløse fjernbetjening, genstarter klimaanlægget automatisk, deaktiverer automatisk genstart, bruger tilstandsfunktionen, blæserhastighedsfunktionen og luftstrømsretningsfunktionen. Derudover giver manualen værdifulde sikkerhedsretningslinjer for at forhindre uforudsete risici eller skader fra usikker eller forkert betjening af apparatet. Sikkerhedsretningslinjerne er opdelt i kategorierne 'advarsel' og 'forsigtig' for at sikre, at brugerne følger instruktionerne omhyggeligt og undgår potentielle risici. Manualen er et væsentligt værktøj for alle, der ønsker at sikre optimal ydeevne af deres LG klimaanlæg og fjernbetjening.

LG logo

LG klimaanlæg fjernbetjeningsvejledning

LG-Air-Conditioner-FjernbetjeningLG Aircondition fjernbetjening

For en komplet instruktionsguide om LG klimaanlægget og fjernbetjeningen, se denne vejledning:

LG vægmonteret klimaanlæg instruktioner og fjernbetjening knap hjælp

Brug af trådløs fjernbetjening

Du kan betjene klimaanlægget mere bekvemt med fjernbetjeningen.
LG-Aircondition-Fjernbetjening-Brug af trådløs fjernbetjening

LG-Air-Conditioner-Remote-Control-bekvemt med fjernbetjeningen

LG-Air-Conditioner-Remote-Control-bekvemt med fjernbetjeningen 2

BEMÆRK: Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.• •* knapper kan ændres afhængigt af modellens type.• •Tryk på knappen SET/CANCEL for at betjene den valgte FUNC.

Genstart af klimaanlægget automatisk

Når klimaanlægget tændes igen efter et strømsvigt, gendanner denne funktion de tidligere indstillinger.

Deaktivering af automatisk genstart

 1. Åbn frontdækslet (Type2) eller den vandrette vinge (Type1).
 2. Tryk på TÆND/SLUK -knappen, og hold den inde i 6 sekunder, derefter bipper enheden to gange og lamp blinker to gange 4 gange. •
  • For at genaktivere funktionen skal du trykke på ON/OFF-knappen og holde den nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og lamp blinker 4 gange.

LG-Air-Conditioner-Fjernbetjening-Genstarter

BEMÆRK VENLIGST:

 • Funktionen kan ændres i henhold til typen af ​​model.
 • Hvis du trykker på og holder ON/OFF-knappen nede i 3 – 5 sekunder, i stedet for 6 sekunder, skifter enheden til testdrift.
 • I testdriften blæser enheden stærk køleluft ud i 18 minutter og vender derefter tilbage til fabriksindstillingerne.

Brug af tilstandsfunktionen
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge den ønskede funktion.

Kun køling Model

LG-Air-Conditioner-Fjernbetjening-Køling Kun model

Kølingstilstand
 1. Tænd for apparatet.
 2. Tryk på MODE-knappen gentagne gange for at vælge, hvor kølingstilstanden vises på skærmen.
 3. Tryk på knappen eller for at indstille den ønskede temperatur.

LG-Aircondition-Fjernbetjening-Opvarmningstilstand

LG-Air-Conditioner-Fjernbetjening-Blæser-tilstand

LG-Air-Conditioner-Remote-Control-ENAuto-drift (kunstig intelligens)

LG-Air-Conditioner-Remote-Control-Brug af Jet Mode-funktionen

Brug af blæserhastighedsfunktionen

LG-Air-Conditioner-Remote-Control-Brug af ventilatorhastighedsfunktionen

Brug af luftstrømsretningsfunktionen
LG-klimaanlæg-fjernbetjening-brug af luftstrømsretningsfunktionen

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følgende sikkerhedsretningslinjer er beregnet til at forhindre uforudsete risici eller skader på grund af usikker eller forkert betjening af apparatet.
Retningslinjerne er adskilt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet nedenfor.

Advarselsikon Dette symbol vises for at angive forhold og handlinger, der kan medføre risiko. Læs delen med dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risiko.
Advarselsikon ADVARSEL
Dette indikerer, at manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage alvorlig personskade eller død.
Advarselsikon FORSIGTIG
Dette indikerer, at manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage mindre kvæstelser eller beskadigelse af produktet.

Advarselsikon ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning af personer, når du bruger dette produkt, skal du følge de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:
Børn i husstanden
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion om brugen af ​​apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Installation

 • Installer ikke klimaanlægget på en ustabil overflade eller et sted, hvor der er fare for, at det falder ned.
 • Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget.
 • Installer panelet og dækslet på kontrolboksen sikkert.
 • Installer ikke klimaanlægget et sted, hvor der er opbevaret brændbare væsker eller gasser såsom benzin, propan, fortyndermaling osv.
 • Sørg for, at røret og strømkablet, der forbinder indendørs og udendørs enheder, ikke trækkes for stramt, når du installerer klimaanlægget.
 • Brug standardafbryder og sikring, der svarer til klimaanlæggets klassificering.
 • Indsæt ikke luft eller gas i systemet undtagen med det specifikke kølemiddel.
 • Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for lækage og til at rense luft; Brug af trykluft eller brandfarlig gas kan forårsage brand eller eksplosion.
 • Ledningsforbindelserne indendørs / udendørs skal sikres tæt, og kablet skal føres korrekt, så kablet ikke trækkes ud af tilslutningsterminalerne. Forkert eller løs forbindelse kan forårsage varmeudvikling eller brand.
 • Installer en dedikeret stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget.
 • Tilslut ikke jordledningen til et gasrør, en lynstang eller en telefonjordledning.

Produktion

 • Sørg for kun at bruge de dele, der er anført på listen over servicedele. Forsøg aldrig at ændre udstyret.
 • Sørg for, at børn ikke klatrer på eller rammer udendørsenheden.
 • Bortskaf batterierne et sted, hvor der ikke er fare for brand.
 • Brug kun det kølemiddel, der er angivet på klimaanlægget.
 • Afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.
 • Efterlad ikke brændbare stoffer som benzin, benzen eller fortynder i nærheden af ​​klimaanlægget.
 • Kontakt et autoriseret servicecenter, når klimaanlægget er nedsænket af oversvømmelsesvand.
 • Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille sted uden ordentlig ventilation.
 • I tilfælde af en gaslækage (såsom freon, propangas, LP-gas osv.) Skal du ventilere tilstrækkeligt, inden du bruger klimaanlægget igen.
 • Kontakt et autoriseret servicecenter eller forhandler for at rengøre interiøret.
 • Brug af barske rengøringsmidler kan forårsage korrosion eller beskadigelse af enheden.
 • Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når klimaanlægget og et varmeapparat, såsom et varmelegeme, bruges samtidigt
 • Bloker ikke luftstrømens ind- eller udløb.
 • Stik ikke hænder eller andre genstande gennem luftindtaget eller -udgangen, mens klimaanlægget kører.
 • Sørg for, at strømkablet hverken er snavset, løst eller ødelagt.
 • Rør aldrig ved, betjen eller reparer klimaanlægget med våde hænder.
 • Anbring ikke genstande på strømkablet.
 • Anbring ikke et varmelegeme eller andet varmeapparat i nærheden af ​​strømkablet.
 • Du må ikke ændre eller forlænge strømkablet. Ridser eller afskalning af isolering på strømkablerne kan resultere i brand eller elektrisk stød og skal udskiftes.
 • Afbryd straks strømforsyningen i tilfælde af blackout eller tordenvejr.
 • Sørg for, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges under drift.
 • Rør ikke ved kølemiddelrør eller vandrør eller indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter drift.

vedligeholdelse

 • Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på produktet.
 • Inden du rengør eller udfører vedligeholdelse, skal du afbryde strømforsyningen og vente, indtil blæseren stopper.

Teknisk sikkerhed

 • Installation eller reparationer foretaget af uautoriserede personer kan udgøre en fare for dig og andre.
 • Oplysningerne i manualen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker, der er fortrolig med sikkerhedsprocedurerne og udstyret med det rigtige værktøj og testinstrumenter.
 • Manglende læsning og overholdelse af alle instruktioner i denne vejledning kan resultere i funktionsfejl i udstyr, materielle skader, personskade og / eller død.
 • Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale ledningsregler.
 • Når netledningen skal udskiftes, skal udskiftningsarbejdet udføres af autoriseret personale, der kun bruger originale reservedele.
 • Dette apparat skal være korrekt jordforbundet for at minimere risikoen for elektrisk stød.
 • Klip eller fjern ikke jordstiften fra stikket.
 • Fastgørelse af adapterens jordklemme til vægstikkets dækselskrue jorder ikke apparatet, medmindre dækselskruen er metal, uisoleret, og stikket på stikkontakten er jordforbundet.
 • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordforbundet, skal du kontrollere en vægkontakt og kredsløb af en kvalificeret elektriker.
 • Kølemiddel og isoleringsblæsegas, der anvendes i apparatet, kræver specielle bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en serviceagent eller en lignende kvalificeret person, inden du bortskaffer dem.
 • Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dens serviceagenter eller lignende kvalificeret person for at undgå fare.

AdvarselsikonFORSIGTIG
For at reducere risikoen for mindre personskade, funktionsfejl eller beskadigelse af produktet eller ejendommen, når du bruger dette produkt, skal du følge de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:

Installation
 • Installer ikke klimaanlægget i et område, hvor det er direkte udsat for havvind (saltspray).
 • Installer afløbsslangen korrekt for glat dræning af vandkondens.
 • Vær forsigtig, når du udpakker eller installerer klimaanlægget.
 • Rør ikke ved det lækkende kølemiddel under installation eller reparation.
 • Transporter klimaanlægget med to eller flere personer, eller brug en gaffeltruck.
 • Installer udendørsenheden, så den er beskyttet mod direkte sollys.
 • Anbring ikke indendørsenheden et sted, hvor den direkte udsættes for sollys via vinduerne.
 • Bortskaf sikkert emballagemateriale som skruer, søm eller batterier ved hjælp af korrekt emballage efter installation eller reparation.
 • Installer klimaanlægget et sted, hvor støj fra udendørsenheden eller udstødningsgassen ikke generer naboerne. Manglende overholdelse kan resultere i konflikt med naboerne.
Produktion
 • Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
 • Sørg for, at filteret er installeret inden klimaanlægget tages i brug.
 • Sørg for at kontrollere, om der er kølemedielækage efter installation eller reparation af klimaanlægget.
 • Placer ingen genstande på klimaanlægget.
 • Bland aldrig forskellige typer batterier eller gamle og nye batterier til fjernbetjeningen.
 • Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue har været åben.
 • Stop med at bruge fjernbetjeningen, hvis der er væskelækage i batteriet. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for den lækkende batterivæske, skal du vaske af med rent vand.
 • Udsæt ikke mennesker, dyr eller planter for den kolde eller varme vind fra klimaanlægget i længere tid.
 • Hvis den lækkende batterivæske er blevet slugt, skal du vaske mundens inderside grundigt og konsultere en læge.
 • Drik ikke det vand, der drænes fra klimaanlægget.
 • Brug ikke produktet til specielle formål, såsom konservering af fødevarer, kunstværker osv. Det er et klimaanlæg til forbrugerformål og ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for skader eller tab af ejendom.
 • Batterierne må ikke oplades eller skilles ad.
vedligeholdelse
 • Rør aldrig ved metaldelene på klimaanlægget, når du fjerner luftfilteret.
 • Brug en robust afføring eller stige, når du rengør, vedligeholder eller reparerer klimaanlægget i højden.
 • Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, når du rengør klimaanlægget eller sprayvandet. Brug en glat klud

Spørgsmål om din LG Aircondition fjernbetjening? Post i kommentarerne!

Andre manualer til LG klimaanlæg:

SPECIFIKATION

Produktnavn

LG klimaanlæg fjernbetjeningsvejledning

Funktioner

Trådløs fjernbetjening, genstart klimaanlægget automatisk, deaktiver automatisk genstart, tilstandsfunktion, ventilatorhastighedsfunktion, luftstrømsretningsfunktion

Retningslinjer for sikkerhed

Opdelt i kategorierne 'advarsel' og 'forsigtig'

Installation

Må ikke installeres på en ustabil overflade, kontakt et autoriseret servicecenter for installation eller flytning, installer panelet og dækslet på kontrolboksen sikkert, installer ikke hvor brændbare væsker eller gasser opbevares, brug standardafbryder og sikring, tilfør ikke luft eller gas ind i systemet undtagen med specifikt kølemiddel, brug ikke-brændbar gas til at kontrollere for lækage og til at rense luft, indendørs/udendørs ledningsforbindelser skal sikres tæt, installer dedikeret stikkontakt og afbryder, tilslut ikke jordledning til gasrør, lynafleder , eller telefonjordledning

Produktion

Sørg for kun at bruge de dele, der er anført i servicedelslisten, bortskaf batterierne et sted, hvor der ikke er fare for brand, brug kun specificeret kølemiddel, afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlæg, efterlad ikke brændbare stoffer i nærheden af ​​klimaanlægget, kontakt et autoriseret servicecenter, når klimaanlægget er nedsænket af oversvømmelser, brug ikke i længere tid på et lille sted uden ordentlig ventilation, i tilfælde af en gaslækage ventiler tilstrækkeligt, før du bruger klimaanlægget igen, for at rengøre indvendigt kontakt et autoriseret servicecenter eller forhandler, bloker ikke for ind- eller udløb af luftstrøm, sæt ikke hænder eller andre genstande ind gennem luftindtaget eller -udtaget, mens klimaanlægget er i drift. kablet er hverken snavset, løst eller i stykker, rør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder, anbring ikke genstande på strømkablet, anbring ikke et varmeapparat eller andre varmeapparater i nærheden af ​​strømkablet, modificer eller forlænger ikke strømkabel, afbryd straks strømforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse eller tordenvejr, sørg for at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges under drift, rør ikke ved kølemiddelrør eller vandrør eller nogen indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter operationen

vedligeholdelse

 

Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på produktet, afbryd strømforsyningen og vent, indtil ventilatoren stopper, før du rengør eller udfører vedligeholdelse

FAQS

Hvilken universalfjernbetjening er god til teknisk hjemmestereomodtager?

GE 33712-fjernbetjeningen fungerer også godt med modtagere og andre enheder, herunder smart-tv'er og streamingenheder.

Vil dette fungere med iCraig tower C1005015167?

 iCraig er ikke opført på kodeoversigten, men de fleste producenter vil genbruge dele af deres koder med alternative modeller. Vi anbefaler, at du prøver kodesøgningsmetoden. Denne metode vil søge gennem de koder, der er gemt i denne fjernbetjening for muligvis at finde en kode fra et alternativt mærke, der vil tilbyde fuld eller delvis funktionalitet med din enhed

Fungerer nummertastaturet med nyere samsung 4k eller 8k tv'er, der har stemmefjernbetjeningen, har stemmefjernbetjeningen ikke et numerisk tastatur?

Denne fjernbetjening er forprogrammeret til Samsung TV'er, men vi har endnu ikke testet den mod stemmefjernbetjeningen.

Hvad betyder knapperne på klimaanlægget?

Høj varme (høj luft) - Høj kølig (tør luft) - Medium varme (moderat luft) - Lav varme (stille luft) - Lav kølig (fugtig luft)

Hvilken tilstand er bedst til AC om sommeren?

Den bedste måde at håndtere sådan uforudsigelig vejr på er at holde dine klimaanlæg iAuto-tilstand. AC vil automatisk indstille temperaturen og blæserhastigheden afhængigt af rumtemperaturen.

Hvad betyder regndråbesymbolet på klimaanlægget?

For ikke at forveksle med den kølige tilstand, er den tørre tilstand normalt repræsenteret af symbolet på en vanddråbe. Selvom den bruger et væskesymbol, er tørtilstanden en funktion, der reducerer fugtigheden i et rums luft, mens den stadig blæser kølig luft.

Er AC-knappen til varme?

Så skal du køre varmen i din bil med AC tændt? Svaret er ja. Klimaanlægget i din bil er designet til at blive brugt sammen med kold luft og varm luft. Når du har dit AC tændt, hjælper det med at affugte den indkommende luft, hvilket gør den tørrere.

Hvad er varmetilstand i AC?

Varmetilstand. Dette er det modsatte af Cool Mode. I denne tilstand, AC opvarmer dit værelse til den temperatur, du indstiller på AC-fjernbetjeningen, og fastholder derefter denne temperatur. Ventilatortilstand

Hvad er den bedste temperatur for AC?

Ifølge Department of Energy178 ° Fahrenheit er det søde sted for klimaanlæg til at balancere energibesparelser og komfort, når folk er hjemme og har brug for afkøling.

Hvilken AC-tilstand er bedst i regntiden?

Men under monsuner udvider fugtighedsniveauet nogle gange det anbefalede område. Derfor er det tilrådeligt at køre dit AC ind tør tilstand. Dry mode hjælper med at udvinde fugt og derved fjerne ekstra fugt fra miljøet. Air Conditioner-produktet har en tør tilstand på fjernbetjeninger.

Hvorfor opvarmer min AC ikke?

Forkerte temperaturindstillinger, tilstoppede luftfiltre, isdannelse, ødelagte blæsere, el-relaterede problemer og utætheder i kanalsystemet – alle disse ting kan få dit klimaanlæg til at holde op med at varme. Husk, at din enhed også kan gå i afrimningstilstand; i løbet af denne tid vil den ikke kunne opvarmes.

Hvad betyder symbolerne på min termostat?

Plus- og minussymbolerne bruges til at hæve eller sænke temperaturen i en digital termostat. Forklar, at et plussymbol vil øge temperaturen, mens et minussymbol vil sænke den.

Er AC-knappen til varme?

Ja. Klimaanlægget i din bil er designet til at blive brugt sammen med kold luft og varm luft. Når du har dit AC tændt, hjælper det med at affugte den indkommende luft, hvilket gør den tørrere.

Hvad er monsunkomfort i LG AC?

Teknologien registrerer rumtemperaturen og justerer den nødvendige effekt for optimal rumtemperatur og sparer op til 36 % energi.

Hvad er varm og kold AC?

Som navnet antyder, en varm og kold AC virker i al slags vejr ved at give dig øjeblikkelig afkøling om sommeren og holde dig varm og behagelig om vinteren. Så det er som en engangsinvestering til alle dine vejrbehov.

Hvordan bortskaffer jeg emballagemateriale korrekt efter installation eller reparation af mit LG klimaanlæg?

Bortskaf sikkert emballagemateriale som skruer, søm eller batterier ved hjælp af korrekt emballage efter installation eller reparation.

Kan børn bruge LG klimaanlægget?

Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af ​​apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Hvad er forskellen mellem 'advarsel' og 'forsigtig' i sikkerhedsretningslinjerne?

'Advarsel' angiver, at manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage alvorlig personskade eller død, mens 'forsigtig' angiver, at manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage mindre personskade eller beskadigelse af produktet.

Hvad er nogle sikkerhedsretningslinjer for brug af mit LG klimaanlæg?

Følg grundlæggende forholdsregler, herunder installation af klimaanlægget på en stabil overflade, brug af standardafbrydere og sikringer og brug af ikke-brændbar gas til at kontrollere for utætheder.

Hvordan bruger jeg luftstrømsretningsfunktionen på mit LG klimaanlæg?

Brug luftstrømsretningsfunktionen til at justere luftstrømmens retning.

Hvordan bruger jeg blæserhastighedsfunktionen på mit LG klimaanlæg?

Brug blæserhastighedsfunktionen til at justere blæserens hastighed.

Hvordan bruger jeg tilstandsfunktionen på mit LG klimaanlæg?

Tryk på MODE-knappen gentagne gange for at vælge den ønskede funktion.

Hvordan deaktiverer jeg funktionen automatisk genstart på mit LG klimaanlæg?

Åbn frontdækslet eller den vandrette vinge, tryk og hold ON/OFF-knappen nede i 6 sekunder, indtil enheden bipper to gange, og lamp blinker 4 gange 6 gange. For at genaktivere funktionen skal du trykke på og holde ON/OFF-knappen nede i XNUMX sekunder, indtil enheden bipper to gange og lamp blinker 4 gange.

Hvordan genstarter jeg mit LG klimaanlæg automatisk efter et strømsvigt?

Klimaanlægget vil automatisk gendanne de tidligere indstillinger efter et strømsvigt.

Hvordan bruger jeg den trådløse fjernbetjening til mit LG klimaanlæg?

Tryk på knappen SET/CANCEL for at betjene den valgte funktion. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

LG logo
LG klimaanlæg fjernbetjeningsvejledning
Klik for at læse flere LG-manualer
LG.com

Posted inLG

Deltag i samtalen

24 Kommentarer

 1. Enheden slukker for sig selv og tænder igen senere, og det bliver meget varmt, når det gør det om natten. Hvordan kan jeg bare få det til at forblive hele tiden om natten og tak for din hjælp.

 2. I VARME-tilstand tændes enheden, og de udvendige kompressorblæsere kører, men enheden blæser ikke varm luft rundt i rummet. Indendørsenhedens ventilator starter nogle gange, men slukker derefter hurtigt.

  På indikatorpanelet er der et lys i midten af ​​panelet, der forbliver tændt. For at blæseren på den indendørs enhed skal køre, slukker dette lys. Dette lys slukkes kun i et par sekunder i opvarmningstilstand.
  Varmetemperaturen er indstillet maksimalt 30 ° C, og stuetemperaturen ligger under 15 ° C.

 3. vi har for nylig installeret ny LG AC. men det køler ikke. selv efter at have trykket på JET-tilstand efter få sekunder, vender den tilbage til sin normale temperatur. på skærmen viser den 20d, men stuetemperaturen forbliver den samme 28-30d. Jeg prøvede også trinnet med kun kølingstilstand, der viser det A1, men når jeg prøver at indstille til 2, går det igen tilbage til A1. Så jeg forstår ikke, hvad der er problemet.
  Det er virkelig meget svært at bo i dette vejr uden AC, især når du har børn. din hurtige hjælp er meget værdsat.

 4. Enheden opvarmes ikke af en eller anden grund?! Den er så kølig i 30 gr celsius og i opvarmningstilstand vælger du mulighed.

 5. Hej, er der en måde at aktivere baggrundsbelysning på fjernbetjeningens skærm på? Om natten er det virkelig svært at betjene fjernbetjeningen

 6. Min dobbelte inverter AC reagerer ikke på fjernbetjeningen. Jeg har skiftet batterier på fjernbetjeningen og har endda foretaget en hård nulstilling, men den reagerer ikke på fjernbetjeningen. nogen råd?

 7. Når jeg tænder for AC -systemet, vises CH og 23, og det virker ikke. Hvad skal jeg gøre?
  Cuando prendo el system de AC aparece CH y 23 y no funciona. Que debo hacer?

 8. Kan nogen venligst fortælle mig, hvordan jeg tænder for varmen? Jeg ville elske et billede af, hvordan indstillingerne skal se ud. Jeg føler mig gammeldags - jeg kan godt lide disse enheder, men jeg ville helt sikkert sætte pris på en “kølig” og “varme” funktion. Alle disse ikoner er som et nyt sprog for mig, og anvisningerne på dette websted er ikke gode. Ved at følge dem har jeg ikke været i stand til at tænde en af ​​de 12 enheder, vi har.

  1. Brug tilstandsknappen .. med solen på den ... tror det er den 4. mulighed .. 1. er køling 2. er autoskift 3. er affugtning 4. er varme.
   Indstil temperaturen, og så er du afsted

 9. Hej
  Min dobbeltenergienhed har et problem.

  Jeg sætter temperaturen på 22 og den går op til 25-26.
  Jeg kan flytte fjernbetjeningen rundt og sætte den foran enheden, så den kan mærke varmen og stoppe af sig selv, men ikke noget at gøre.

  Kan du venligst hjælpe mig
  Hej
  Mon beklædning bi-energie et problem.

  Je met la température la 22 et sa monte jusqu'à 25-26.
  J'ai beau déplacer la télécommande de place et la mettre devant l'appareil pour qu'elle puisse sentir la chaleur et arrêter par elle même mais rien à faire.

  Pouvez-vous m'aider svp

 10. Min fjernbetjening har et ansigt med noget, der ligner ildelugtende løg under næsen. Hvad betyder det?

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *