HILTI-LOGO

HILTI DX 462 CM Metal Stamping værktøj

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-værktøj

Det er vigtigt, at betjeningsvejledningen læses, før værktøjet tages i brug første gang.
Opbevar altid denne betjeningsvejledning sammen med værktøjet.
Sørg for, at betjeningsvejledningen følger med værktøjet, når det gives til andre personer.

Beskrivelse af hoveddele

 1. Udstødningsgas stempel retur enhed
 2. Styre ærme
 3. Boliger
 4. Patronføring
 5. Udløserknap til pulverreguleringshjul
 6. Kraftreguleringshjul
 7. Udløser
 8. Grip
 9. Udløserknap til stempelreturenhed
 10. Ventilationsåbninger
 11. Stempel*
 12. Markeringshoved*
 13. Markeringshovedets udløserknap

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-1

Disse dele kan udskiftes af brugeren/operatøren.

Sikkerhedsregler

Grundlæggende sikkerhedsinstruktioner
Ud over de sikkerhedsforskrifter, der er anført i de enkelte afsnit i denne betjeningsvejledning, skal følgende punkter til enhver tid nøje overholdes.

Brug kun Hilti-patroner eller patroner af tilsvarende kvalitet
Brug af patroner af ringere kvalitet i Hilti-værktøjer kan føre til ophobning af uforbrændt pulver, som kan eksplodere og forårsage alvorlige skader på operatører og tilskuere. Patroner skal som minimum enten:
a) Være bekræftet af deres leverandør for at være blevet testet i overensstemmelse med EU-standarden EN 16264

BEMÆRK VENLIGST:

 • Alle Hilti-patroner til pulverdrevet værktøj er blevet testet med succes i henhold til EN 16264.
 • Testene defineret i EN 16264-standarden er systemtest udført af certificeringsmyndigheden ved brug af specifikke kombinationer af patroner og værktøjer.
  Værktøjsbetegnelsen, navnet på certificeringsmyndigheden og systemets testnummer er trykt på patronens emballage.
 • Bær CE-overensstemmelsesmærket (obligatorisk i EU fra juli 2013).
  Se emballage sample på:
  www.hilti.com/dx-cartridges

Brug efter hensigten
Værktøjet er designet til professionel brug ved mærkning af stål.

Forkert brug

 • Manipulation eller ændring af værktøjet er ikke tilladt.
 • Brug ikke værktøjet i en eksplosiv eller brandfarlig atmosfære, medmindre værktøjet er godkendt til sådan brug.
 • For at undgå risikoen for skader, brug kun originale Hilti-tegn, patroner, tilbehør og reservedele eller af tilsvarende kvalitet.
 • Overhold oplysningerne i betjeningsvejledningen vedrørende drift, pleje og vedligeholdelse.
 • Ret aldrig værktøjet mod dig selv eller andre tilskuere.
 • Tryk aldrig mundingen af ​​værktøjet mod din hånd eller andre dele af din krop.
 • Forsøg ikke at markere alt for hårde eller skøre materialer som glas, marmor, plastik, bronze, messing, kobber, sten, hule mursten, keramiske mursten eller gasbeton.

Teknologier

 • Dette værktøj er designet med den nyeste tilgængelige teknologi.\
 • Værktøjet og dets hjælpeudstyr kan udgøre en fare, når det bruges forkert af uuddannet personale eller ikke som anvist.

Gør arbejdspladsen sikker

 • Genstande, der kan forårsage personskade, skal fjernes fra arbejdsområdet.
 • Brug kun værktøjet i godt ventilerede arbejdsområder.
 • Værktøjet er kun til håndholdt brug.
 • Undgå ugunstige kropsstillinger. Arbejd ud fra en sikker holdning og forbliv i balance hele tiden
 • Hold andre personer, især børn, uden for arbejdsområdet.
 • Hold grebet tørt, rent og fri for olie og fedt.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Betjen kun værktøjet som anvist og kun når det er i fejlfri stand.
 • Hvis en patron tænder forkert eller ikke kan antændes, skal du fortsætte som følger:
  1. Hold værktøjet trykket mod arbejdsfladen i 30 sekunder.
  2. Hvis patronen stadig ikke affyrer, skal du trække værktøjet ud af arbejdsfladen og passe på, at det ikke peger mod din krop eller omkringstående.
  3. Fremfør manuelt patronstrimlen én patron.
   Brug de resterende patroner på strimlen. Fjern den brugte patronstrimmel og bortskaf den på en sådan måde, at den hverken kan genbruges eller misbruges.
 • Efter 2-3 fejludslag (ingen tydelig detonation høres, og de resulterende mærker er tydeligvis mindre dybe), fortsæt som følger:
  1. Stop med at bruge værktøjet med det samme.
  2. Aflæs og adskil værktøjet (se 8.3).
  3. Tjek stemplet
  4. Rengør værktøjet for slid (se 8.5–8.13)
  5. Fortsæt ikke med at bruge værktøjet, hvis problemet fortsætter efter at have udført trinene beskrevet ovenfor.
   Få værktøjet efterset og repareret om nødvendigt på et Hilti-værksted
 • Forsøg aldrig at lirke en patron fra magasinstrimlen eller værktøjet.
 • Hold armene bøjede, når værktøjet affyres (skru ikke armene ud).
 • Efterlad aldrig det fyldte værktøj uden opsyn.
 • Aflæs altid værktøjet før rengøring, servicering eller udskiftning af dele og før opbevaring.
 • Ubrugte patroner og værktøj, der ikke er i brug i øjeblikket, skal opbevares et sted, hvor de ikke udsættes for fugt eller overdreven varme. Værktøjet skal transporteres og opbevares i en værktøjskasse, der kan låses eller sikres for at forhindre brug af uvedkommende.

Temperatur

 • Skil ikke værktøjet ad, når det er varmt.
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale fastgørelseshastighed (antal mærker pr. time). Ellers kan værktøjet blive overophedet.
 • Hvis plastikpatronstrimlen begynder at smelte, skal du straks stoppe med at bruge værktøjet og lade det køle af.

Krav, der skal opfyldes af brugerne

 • Værktøjet er beregnet til professionel brug.
 • Værktøjet må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret, uddannet personale. Dette personale skal informeres om eventuelle særlige farer, der kan opstå.
 • Gå forsigtigt frem og brug ikke værktøjet, hvis din fulde opmærksomhed ikke er på jobbet.
 • Stop arbejdet med værktøjet, hvis du føler dig utilpas.

Personligt beskyttelsesudstyr

 • Operatøren og andre personer i umiddelbar nærhed skal altid bære øjenværn, sikkerhedshjelm og høreværn.

Generel information

Signalord og deres betydning

ADVARSEL
Ordet ADVARSEL bruges til at henlede opmærksomheden på en potentielt farlig situation, som kan føre til alvorlig personskade eller død.

FORSIGTIG
Ordet FORSIGTIG bruges til at henlede opmærksomheden på en potentielt farlig situation, som kan føre til mindre personskade eller beskadigelse af udstyret eller anden ejendom.

Piktogrammer

Advarselsskilte

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-5

Forpligtelsesskilte

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-6

 1. Numrene henviser til illustrationerne. Illustrationerne kan findes på de udfoldelige forsider. Hold disse sider åbne, mens du læser betjeningsvejledningen.

I denne betjeningsvejledning refererer betegnelsen "værktøjet" altid til DX 462CM /DX 462HM pulverdrevet værktøj.

Placering af identifikationsdata på værktøjet
Typebetegnelsen og serienummeret er trykt på typeskiltet på værktøjet. Notér disse oplysninger i din betjeningsvejledning, og følg dem altid, når du henvender dig til din Hilti-repræsentant eller serviceafdeling.

Type:
Serienummer.:

Beskrivelse

Hilti DX 462HM og DX 462CM er velegnede til mærkning af en bred vifte af basismaterialer.
Værktøjet arbejder efter det gennemprøvede stempelprincip og er derfor ikke relateret til højhastighedsværktøjer. Stempelprincippet giver en optimal arbejds- og fastgørelsessikkerhed. Værktøjet fungerer med patroner på 6.8/11 kaliber.

Stemplet føres tilbage til udgangspositionen, og patronerne føres automatisk til affyringskammeret ved gastryk fra den affyrede patron.
Systemet gør det muligt at påføre et højkvalitetsmærke komfortabelt, hurtigt og økonomisk på en række basismaterialer med temperaturer op til 50°C for DX 462CM og med temperaturer op til 800°C med DX 462HM. Et mærke kan laves hvert 5. sekund eller ca. hvert 30. sekund, hvis tegnene ændres.
X-462CM polyurethan og X-462HM stålmærkehovederne accepterer enten 7 af 8 mm-typetegnene eller 10 af 5,6 mm-typetegnene med højder på 6, 10 eller 12 mm.
Som med alle pulverdrevne værktøjer udgør DX 462HM og DX 462CM, X-462HM og X-462CM mærkningshovederne, mærkningstegnene og patronerne en "teknisk enhed". Dette betyder, at problemfri mærkning med dette system kun kan sikres, hvis de tegn og patroner, der er specielt fremstillet til værktøjet, eller produkter af tilsvarende kvalitet, anvendes.
Mærknings- og anvendelsesanbefalingerne fra Hilti gælder kun, hvis denne betingelse overholdes.
Værktøjet har 5-vejs sikkerhed – for sikkerheden for operatøren og omkringstående.

Stempelprincippet

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-7

Energien fra drivladningen overføres til et stempel, hvis accelererede masse driver fastgørelseselementet ind i grundmaterialet. Da ca. 95 % af den kinetiske energi absorberes af stemplet, drives fastgørelsen ind i grundmaterialet med meget reduceret hastighed (mindre end 100 m/sek.) på en kontrolleret måde. Kørselsprocessen slutter, når stemplet når slutningen af ​​sin vandring. Dette gør farlige gennemslag praktisk talt umulige, når værktøjet bruges korrekt.

Dråbeskydningssikringen 2 er resultatet af kobling af affyringsmekanismen med spænebevægelsen. Dette forhindrer Hilti DX-værktøjet i at affyre, når det tabes på en hård overflade, uanset i hvilken vinkel stødet sker.

Aftrækkersikkerhedsanordningen 3 sikrer, at patronen ikke kan affyres ved blot at trykke på aftrækkeren. Værktøjet kan kun affyres, når det presses mod arbejdsfladen.

Kontakttryksikkerhedsanordningen 4 kræver, at værktøjet presses mod arbejdsfladen med en betydelig kraft. Værktøjet kan kun affyres, når det på denne måde presses helt mod arbejdsfladen.

Derudover er alle Hilti DX-værktøjer udstyret med en utilsigtet affyringssikring 5. Dette forhindrer værktøjet i at skyde, hvis aftrækkeren trykkes, og værktøjet derefter presses mod arbejdsfladen. Værktøjet kan kun affyres, når det først trykkes (1.) korrekt mod arbejdsfladen og derefter trykkes på aftrækkeren (2.).

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-8

Patroner, tilbehør og figurer

Markeringshoveder

Bestillingsbetegnelse Ansøgning

 • X-462 CM Polyurethanhoved til mærkning op til 50°C
 • X-462 HM Stålhoved til mærkning op til 800°C

Pistons

Bestillingsbetegnelse Ansøgning

 • X-462 PM Standardstempel til mærkningsapplikationer

Tilbehør
Bestillingsbetegnelse Ansøgning

 • X-PT 460 Også kendt som stangværktøjet. Et forlængersystem, der tillader markering på meget varme materialer på sikker afstand. Brugt med DX 462HM
 • Reservedelspakke HM1 For at udskifte skruerne og O-ringen. Kun med X 462HM markeringshoved
 • Centreringsenheder Til markering på kurveflader. Kun med X-462CM markeringshoved. (Axle A40-CML er altid påkrævet, når der bruges centreringsenhed)

Tegn
Bestillingsbetegnelse Ansøgning

 • X-MC-S tegn Skarpe tegn skåret ind i overfladen af ​​basismaterialet for at danne et indtryk. De kan bruges, hvor mærkningens indflydelse på grundmaterialet er ikke-kritisk
 • X-MC-LS tegn Til brug i mere følsomme applikationer. Med en afrundet radius deformerer lavspændingstegn i stedet for at skære overfladen af ​​basismaterialet. På denne måde reduceres deres indflydelse på det
 • X-MC-MS tegn Mini-stress-karakterer udøver endnu mindre indflydelse på grundmaterialets overflade end lav-stress. Som disse har de en afrundet, deformerende radius, men får deres mini-stress-karakteristika fra det afbrudte prikmønster (kun tilgængelig på special)

Kontakt venligst dit lokale Hilti Center eller Hilti-repræsentant for detaljer om andre fastgørelsesanordninger og tilbehør.

Patroner

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-20

90% af al mærkning kan udføres med den grønne patron. Brug patronen med den lavest mulige effekt for at holde slid på stemplet, slaghovedet og markeringstegn på et minimum

Rengøringssæt
Hilti spray, flad børste, stor rund børste, lille rund børste, skraber, renseklud.

Tekniske data

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-21

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Før brug

Værktøjsinspektion

 • Sørg for, at der ikke er nogen patronstrimmel i værktøjet. Hvis der er patronstrimmel i værktøjet, skal du fjerne den med hånden fra værktøjet.
 • Kontroller alle udvendige dele af værktøjet for skader med jævne mellemrum, og kontroller, at alle betjeningselementer fungerer korrekt.
  Brug ikke værktøjet, når dele er beskadiget, eller når betjeningsknapperne ikke fungerer korrekt. Få om nødvendigt værktøjet til at reparere på et Hilti-servicecenter.
 • Kontroller stemplet for slid (se "8. Pleje og vedligeholdelse").

Udskiftning af markeringshoved

 1. Kontroller, at der ikke er nogen patronstrimmel i værktøjet. Hvis der findes en patronstrimmel i værktøjet, skal du trække den opad og ud af værktøjet med hånden.
 2. Tryk på udløserknappen på siden af ​​markeringshovedet.
 3. Skru markeringshovedet af.
 4. Kontroller markeringshovedstemplet for slitage (se "Pleje og vedligeholdelse").
 5. Skub stemplet så langt ind i værktøjet som det kan komme.
 6. Skub markeringshovedet fast på stempelreturenheden.
 7. Skru markeringshovedet på værktøjet, indtil det går i indgreb.

Produktion

FORSIGTIG

 • Basismaterialet kan splintre, eller fragmenter af patronstrimlen kan flyve af.
 • Flyvende fragmenter kan skade dele af kroppen eller øjnene.
 • Bær sikkerhedsbriller og sikkerhedshjelm (brugere og tilskuere).

FORSIGTIG

 • Mærkningen opnås ved, at en patron affyres.
 • Overdreven støj kan beskadige hørelsen.
 • Bær høreværn (brugere og omkringstående).

ADVARSEL

 • Værktøjet kan gøres klar til affyring, hvis det presses mod en del af kroppen (f.eks. hånd).
 • Når det er i tilstanden "klar til affyring", kan et markeringshoved blive drevet ind i en del af kroppen.
 • Pres aldrig værktøjets markeringshoved mod dele af kroppen.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-9

ADVARSEL

 • Under visse omstændigheder kan værktøjet gøres klar til affyring ved at trække markeringshovedet tilbage.
 • Når det er i tilstanden "klar til affyring", kan et markeringshoved blive drevet ind i en del af kroppen.
 • Træk aldrig markeringshovedet tilbage med hånden.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-10

7.1 Indlæsning af tegnene
Markeringshovedet kan modtage 7 tegn 8 mm bredde eller 10 tegn 5.6 mm bredde
 1. Indsæt tegnene i henhold til det ønskede mærke.
  Låsehåndtag i ublokeret position
 2. Indsæt altid markeringstegnene i midten af ​​markeringshovedet. Et lige antal mellemrumstegn skal indsættes på hver side af strengen af ​​tegn
 3. Kompenser om nødvendigt en ujævn kantafstand ved at bruge <–>-markeringstegnet. Dette er med til at sikre en jævn effekt
 4. Efter indsættelse af de ønskede markeringstegn skal de sikres ved at dreje låsegrebet
 5. Værktøjet og hovedet er nu i driftsklar position.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-2

ADVARSEL :

 • Brug kun originale mellemrumstegn som mellemrum. I nødstilfælde kan en normal karakter slibes af og bruges.
 • Indsæt ikke markeringstegn på hovedet. Dette resulterer i kortere levetid for slagaftrækkeren og reducerer mærkningskvaliteten

7.2 Isætning af patronstrimlen
Indsæt patronstrimlen (den smalle ende først) ved at indsætte den i bunden af ​​værktøjsgrebet, indtil den flugter. Hvis strimlen er brugt delvist, trækkes den igennem, indtil en ubrugt patron er i kammeret. (Det sidste synlige tal på bagsiden af ​​patronstrimlen angiver, hvilken patron der næste gang skal affyres.)

7.3 Justering af drivkraften
Vælg en patronstyrke og effektindstilling, der passer til applikationen. Hvis du ikke kan vurdere dette ud fra tidligere erfaringer, så start altid med den laveste effekt.

 1. Tryk på udløserknappen.
 2. Drej kraftreguleringshjulet til 1.
 3. Affyr værktøjet.
 4. Hvis mærket ikke er tydeligt nok (dvs. ikke dybt nok), øges effektindstillingen ved at dreje på kraftreguleringshjulet. Brug om nødvendigt en kraftigere patron.

Mærkning med værktøjet

 1. Tryk værktøjet fast mod arbejdsfladen i en ret vinkel.
 2. Affyr værktøjet ved at trykke på aftrækkeren

ADVARSEL

 • Tryk aldrig på markeringshovedet med håndfladen. Dette er en ulykkesfare.
 • Overskrid aldrig den maksimale fastgørelseshastighed.

7.5 Genindlæsning af værktøjet
Fjern den brugte patronstrimmel ved at trække den opad ud af værktøjet. Indsæt en ny patronstrimmel.

Pleje og vedligeholdelse

Når denne type værktøj anvendes under normale driftsforhold, ophobes snavs og rester inde i værktøjet, og funktionelt relevante dele er også udsat for slitage.
Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse er derfor afgørende for at sikre pålidelig drift. Vi anbefaler, at værktøjet rengøres, og at stempel og stempelbremse kontrolleres mindst en gang om ugen, når værktøjet udsættes for intensiv brug, og senest efter kørsel af 10,000 fastgørelsesanordninger.

Vedligeholdelse af værktøjet
Værktøjets ydre beklædning er fremstillet af slagfast plast. Grebet består af en sektion af syntetisk gummi. Ventilationsåbningerne skal være uhindrede og til enhver tid holdes rene. Tillad ikke fremmedlegemer at trænge ind i værktøjet. Brug en lidt damp klud til at rengøre ydersiden af ​​værktøjet med jævne mellemrum. Brug ikke et spray- eller damprensesystem til rengøring.

vedligeholdelse
Kontroller alle udvendige dele af værktøjet for skader med jævne mellemrum, og kontroller, at alle betjeningselementer fungerer korrekt.
Brug ikke værktøjet, når dele er beskadiget, eller når betjeningsknapperne ikke fungerer korrekt. Få om nødvendigt værktøjet til at reparere på et Hilti-servicecenter.

FORSIGTIG

 • Værktøjet kan blive varmt under drift.
 • Du kan brænde dine hænder.
 • Skil ikke værktøjet ad, mens det er varmt. Lad værktøjet køle af.

Service af værktøjet
Værktøjet skal serviceres, hvis:

 1. Patroner tændes forkert
 2. Befæstelses drivkraft er inkonsekvent
 3. Hvis du bemærker, at:
  • kontakttrykket stiger,
  • udløserkraften stiger,
  • effektregulering er svær at justere (stiv),
  • patronstrimlen er svær at fjerne.

FORSIGTIG under rengøring af værktøjet:

 • Brug aldrig fedt til vedligeholdelse/smøring af værktøjsdele. Dette kan i høj grad påvirke værktøjets funktionalitet. Brug kun Hilti spray eller lignende af tilsvarende kvalitet.
 • Snavs fra DX tool indeholder stoffer, der kan være til fare for dit helbred.
  • Indånd ikke støvet fra rengøringen.
  • Hold støv væk fra fødevarer.
  • Vask dine hænder efter rengøring af værktøjet.

8.3 Skil værktøjet ad

 1. Kontroller, at der ikke er nogen patronstrimmel i værktøjet. Hvis der findes en patronstrimmel i værktøjet, skal du trække den opad og ud af værktøjet med hånden.
 2. Tryk på udløserknappen på markeringshovedsiden.
 3. Skru markeringshovedet af.
 4. Fjern markeringshovedet og stemplet.

8.4 Kontroller stemplet for slid

Udskift stemplet, hvis:

 • Den er i stykker
 • Spidsen er meget slidt (dvs. et 90° segment er skåret af)
 • Stempelringe er i stykker eller mangler
 • Det er bøjet (tjek ved at rulle på en jævn overflade)

BEMÆRK

 • Brug ikke slidte stempler. Undlad at modificere eller slibe stemplerne

8.5 Rengøring af stempelringene

 1. Rengør stempelringene med den flade børste, indtil de bevæger sig frit..
 2. Spray stempelringene let med Hilti-spray.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-3

8.6 Rengør den gevindskårne del af markeringshovedet

 1. Rengør tråden med den flade børste.
 2. Spray tråden let med Hilti-spray.

8.7 Skil stempelreturenheden ad

 1. Tryk på udløserknappen ved gribedelen.
 2. Skru stempelreturenheden af.

8.8 Rengør stempelreturenheden

 1. Rengør fjederen med den flade børste.
 2. Rengør forenden med den flade børste.
 3. Brug den lille runde børste til at rense de to huller i endefladen.
 4. Brug den store runde børste til at rense det store hul.
 5. Spray stempelreturenheden let med Hilti-spray.

8.9 Rengør inde i huset

 1. Brug den store runde børste til at rengøre inde i huset.
 2. Spray indersiden af ​​huset let med Hilti-spray.

8.10 Rengør patronstrimlens føring
Brug den medfølgende skraber til at rense højre og venstre patronstrimmelføring. Gummidækslet skal løftes lidt for at lette rengøringen af ​​føringen.

8.11 Spray kraftreguleringshjulet let med Hilti-spray.

 

8.12 Monter stempelreturenheden

 1. Sæt pilene på huset og på udstødningsgasstemplets returenhed på linje.
 2. Skub stempelreturenheden så langt ind i huset som muligt.
 3. Skru stempelreturenheden på værktøjet, indtil den går i indgreb.

8.13 Saml værktøjet

 1. Skub stemplet så langt ind i værktøjet som det kan komme.
 2. Tryk markeringshovedet fast på stempelreturenheden.
 3. Skru markeringshovedet på værktøjet, indtil det går i indgreb.

8.14 Rengøring og servicering af X-462 HM stålmarkeringshovedet
Stålmarkeringshovedet skal rengøres: efter et stort antal markeringer (20,000) / når der opstår problemer, f.eks. stødaftrækker beskadiget / når mærkningskvaliteten forringes

 1. Fjern markeringstegnene ved at dreje låsegrebet til åben position
 2. Fjern de 4 låseskruer M6x30 med en unbrakonøgle
 3. Adskil de øvre og nedre husdele ved at anvende en vis kraft, f.eksampved at bruge en gummihammer
 4. Fjern og kontroller individuelt for slitage, slagaftrækkeren med O-ring, absorbenterne og adapterenheden
 5. Fjern låsehåndtaget med aksel
 6. Vær særlig opmærksom på sliddet på slagaftrækkeren. Manglende udskiftning af en slidt eller revnet slagaftrækker kan forårsage for tidlig brud og dårlig mærkningskvalitet.
 7. Rengør det indvendige hoved og akslen
 8. Monter adapterstykket i huset
 9. Monter en ny gummi O-ring på slagaftrækkeren
 10. Indsæt akslen med låsehåndtaget i boringen
 11. Efter installation af stødaftrækkeren placeres absorberne
 12. Forbind det øvre og nedre hus. Fastgør de 4 låseskruer M6x30 med Loctite og unbraconøgle.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-4

8.15 Rengøring og servicering af X-462CM polyurethanmarkeringshovedet
Polyurethan-markeringshovedet skal rengøres: efter et stort antal markeringer (20,000) / når der opstår problemer, f.eks. stødaftrækker beskadiget / når mærkningskvaliteten forringes

 1. Fjern markeringstegnene ved at dreje låsegrebet til åben position
 2. Skru låseskruen M6x30 af ca. 15 gange med en unbrakonøgle
 3. Fjern ridebuksen fra markeringshovedet
 4. Fjern og kontroller individuelt for slitage, slagaftrækkeren med O-ring, absorberne og adapterenheden. Indsæt, hvis det er nødvendigt, et drivstempel gennem boringen.
 5. Fjern låsegrebet med aksel ved at dreje det til den ulåste position og bruge en vis kraft.
 6. Vær særlig opmærksom på sliddet på slagaftrækkeren. Manglende udskiftning af en slidt eller revnet slagaftrækker kan forårsage for tidlig brud og dårlig mærkningskvalitet.
 7. Rengør det indvendige hoved og akslen
 8. Sæt akslen med låsehåndtaget ind i boringen, og tryk den fast, indtil den klikker på plads
 9. Monter en ny gummi O-ring på slagaftrækkeren
 10. Efter at have anbragt absorbenten på stødaftrækkeren, indsæt dem i markeringshovedet
 11. Sæt baglåsen i markeringshovedet og fastgør låseskruen M6x30 med en unbrakonøgle

8.16 Kontrol af værktøjet efter pleje og vedligeholdelse
Efter at have udført pleje og vedligeholdelse på værktøjet, skal du kontrollere, at alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger er monteret, og at de fungerer korrekt.

BEMÆRK

 • Brug af andre smøremidler end Hilti-spray kan beskadige gummidele.

Fejlfinding

Fejl Årsag Mulige løsninger
   
Patronen er ikke transporteret

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-11

■ Beskadiget patronstrimmel

■ Kulstofopbygning

 

 

■ Værktøj beskadiget

■ Skift patronstrimmel

■ Rengør patronstrimlens føringsvej (se 8.10)

Hvis problemet fortsætter:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

   
Patronstrimmel kan ikke være fjernet

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-12

■ Værktøj overophedet på grund af høj hærdningshastighed

 

■ Værktøj beskadiget

ADVARSEL

Forsøg aldrig at lirke en patron fra magasinstrimlen eller værktøjet.

■ Lad værktøjet køle af, og prøv derefter forsigtigt at fjerne patronstrimlen

Hvis ikke muligt:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

   
Patronen kan ikke affyres

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-13

■ Dårlig patron

■ Kulstofopbygning

ADVARSEL

Forsøg aldrig at lirke en patron fra magasinstrimlen eller værktøjet.

■ Fremfør patronstrimlen manuelt én patron

Hvis problemet opstår oftere: Rengør værktøjet (se 8.3–8.13)

Hvis problemet fortsætter:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

   
Patronstrimmel smelter

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-14

■ Værktøjet er komprimeret for længe under fastgørelse.

■ Fastgørelsesfrekvensen er for høj

■ Komprimer værktøjet mindre længe under fastgørelsen.

■ Fjern patronstrimlen

■ Skil værktøjet ad (se 8.3) for hurtig afkøling og for at undgå mulige skader

Hvis værktøjet ikke kan skilles ad:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

   
Patronen falder ud af patronstrimmel

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-15

■ Fastgørelsesfrekvensen er for høj

ADVARSEL

Forsøg aldrig at lirke en patron fra magasinstrimlen eller værktøjet.

■ Hold straks op med at bruge værktøjet, og lad det køle af

■ Fjern patronstrimlen

■ Lad værktøjet køle af.

■ Rengør værktøjet, og fjern løs patron.

Hvis det er umuligt at adskille værktøjet:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

Fejl Årsag Mulige løsninger
   
Operatøren bemærker:

øget kontakttryk

øget udløserkraft

effektregulering stiv at justere

patronstrimmel er svær at Fjern

■ Kulstofopbygning ■ Rengør værktøjet (se 8.3–8.13)

■ Kontroller, at de korrekte patroner er brugt (se 1.2), og at de er i fejlfri stand.

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-22

Stempelreturenheden sidder fast

 

 

 

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-17

 

 

 

■ Kulstofopbygning ■ Træk manuelt den forreste del af stempelreturenheden ud af værktøjet

■ Kontroller, at de korrekte patroner er brugt (se 1.2), og at de er i fejlfri stand.

■ Rengør værktøjet (se 8.3–8.13)

Hvis problemet fortsætter:

■ Kontakt Hilti Reparationscenter

   
Variation i mærkningskvalitet ■ Stempel beskadiget

■ Beskadigede dele

(slagudtrækker, O-ring) ind i markeringshovedet

■ Slidte tegn

■ Kontroller stemplet. Udskift om nødvendigt

■ Rengøring og servicering af markeringshovedet (se 8.14–8.15)

 

■ Kontroller kvaliteten af ​​markeringstegn

Bortskaffelse

De fleste af de materialer, som Hilti motordrevne værktøjer er fremstillet af, kan genbruges. Materialerne skal adskilles korrekt, før de kan genbruges. I mange lande har Hilti allerede sørget for at tage dit gamle pulverdrevne værktøj tilbage til genbrug. Spørg venligst din Hilti kundeserviceafdeling eller Hilti salgsrepræsentant for yderligere information.
Hvis du selv ønsker at returnere det elektriske drevne værktøj til en genbrugsstation, skal du gøre følgende:
Afmonter værktøjerne så vidt muligt uden brug af specialværktøj.

Adskil de enkelte dele som følger:

Del / samling Hovedmateriale Genbrug
Værktøjskasse Plast Genbrug af plast
Yderbeklædning Plast/syntetisk gummi Genbrug af plast
Skruer, små dele Stål Skrot metal
Brugt patronstrimmel Plast/stål I henhold til lokale regler

Producentgaranti – DX-værktøj

Hilti garanterer, at det leverede værktøj er fri for defekter i materiale og udførelse. Denne garanti er gyldig, så længe værktøjet betjenes og håndteres korrekt, rengøres og serviceres korrekt og i overensstemmelse med Hilti betjeningsvejledningen, og det tekniske system vedligeholdes.
Det betyder, at kun originale Hilti forbrugsstoffer, komponenter og reservedele eller andre produkter af tilsvarende kvalitet må anvendes i værktøjet.

Denne garanti giver kun gratis reparation eller udskiftning af defekte dele i hele værktøjets levetid. Dele, der kræver reparation eller udskiftning som følge af normalt slid, er ikke dækket af denne garanti.

Yderligere krav er udelukket, medmindre strenge nationale regler forbyder en sådan udelukkelse. Især er Hilti ikke forpligtet til direkte, indirekte, tilfældige eller følgeskader, tab eller udgifter i forbindelse med eller på grund af brugen af ​​eller manglende evne til at bruge værktøjet til noget formål. Underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål er specifikt udelukket.

For reparation eller udskiftning, send værktøj eller relaterede dele umiddelbart efter opdagelse af defekten til adressen på den lokale Hilti-marketingorganisation.
Dette udgør Hiltis fulde forpligtelse med hensyn til garanti og erstatter alle tidligere eller samtidige kommentarer.

EF-overensstemmelseserklæring (original)

Betegnelse: Pulverdrevet værktøj
Type: DX 462 HM/CM
Designår: 2003

Vi erklærer, på vores eneansvar, at dette produkt overholder følgende direktiver og standarder: 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Leder af Quality & Processes Management Leder BU Målesystemer
BU Direct Fastening BU Målesystemer
08 / 2012 08 / 2012

Teknisk dokumentation filed ved:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Tyskland

CIP-godkendelsesmærke

Følgende gælder for CIP-medlemslande uden for EU- og EFTA-retsområdet:
Hilti DX 462 HM/CM er system- og typetestet. Som et resultat heraf bærer værktøjet det firkantede godkendelsesmærke med godkendelsesnummer S 812. Hilti garanterer således overensstemmelse med den godkendte type.

Uacceptable defekter eller mangler osv., der konstateres under brugen af ​​værktøjet, skal rapporteres til den ansvarlige person hos godkendelsesmyndigheden (PTB, Braunschweig)) og til kontoret for Den Permanente Internationale Kommission (CIP) (Permanent International Commission, Avenue de la Renaissance 30, B-1000 Bruxelles, Belgien).

Brugerens sundhed og sikkerhed

Støjoplysninger

Pulverdrevet værktøj

 • Type: DX 462 HM/CM
 • Model: Seriel produktion
 • Kaliber: 6.8/11 grøn
 • Strømindstilling: 4
 • Anvendelse: Mærkning af stålblokke med prægede tegn (400×400×50 mm)

Deklarerede målte værdier af støjegenskaber i henhold til 2006/42/EF

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-23

Drifts- og opstillingsbetingelser:
Opsætning og betjening af stiftdriveren i henhold til E DIN EN 15895-1 i det semi-ekofrie testrum hos Müller-BBM GmbH. De omgivende forhold i testrummet er i overensstemmelse med DIN EN ISO 3745.

Testprocedure:
Indhyllingsflademetode i lydløst rum på reflekterende overflade i henhold til E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 og DIN EN ISO 11201.

BEMÆRK VENLIGST: De målte støjemissioner og den tilhørende måleusikkerhed repræsenterer den øvre grænse for de støjværdier, der kan forventes under målingerne.
Variationer i driftsbetingelserne kan forårsage afvigelser fra disse emissionsværdier.

 • 1 ± 2 dB (A)
 • 2 ± 2 dB (A)
 • 3 ± 2 dB (C)

Vibration
Den deklarerede samlede vibrationsværdi i henhold til 2006/42/EF overstiger ikke 2.5 m/s2.
Yderligere information om brugerens sundhed og sikkerhed kan findes på Hilti web websted: www.hilti.com/hse

X-462 HM mærkningshoved

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-18

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-24

X-462 CM mærkningshoved

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-19

HILTI-DX-462-CM-Metal-Stamping-Tool-25

Det er et krav for Storbritannien, at patronerne skal være UKCA-kompatible og skal bære UKCA-mærket for overensstemmelse.

EF-overensstemmelseserklæring | UK overensstemmelseserklæring

Fabrikant:
Hilti Corporation
Feldkircherstraße 100
9494 Schaan | Liechtenstein

Importør:
Hilti (Gt. Britain) Limited
1 Trafford Wharf Road, Old Trafford
Manchester, M17 1BY

Serienumre: 1-99999999999
2006/42/EF | Levering af maskiner (sikkerhed)
Forordninger 2008

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tlf.: +423 234 21 11
Fax: + 423 234 29 65
www.hilti.group

Dokumenter/ressourcer

HILTI DX 462 CM Metal Stamping værktøj [pdf] Brugsanvisning
DX 462 CM, Metal Stamping Tool, DX 462 CM Metal Stamping Tool, Stamping Værktøj, DX 462 HM

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *