GRUNDIG-logo

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar

GRUNDIG-DSB-2000-Dolby-Atmos-Soundbar-produktbillede

Instruktion

Læs denne brugervejledning først!
Kære Værdsatte Kunde,
Tak fordi du foretrækker dette Grundig-apparat. Vi håber, at du får det bedste resultat af dit apparat, som er fremstillet med høj kvalitet og den nyeste teknologi. Derfor bedes du læse hele denne brugervejledning og alle andre medfølgende dokumenter omhyggeligt, før du bruger apparatet, og gem det som reference til fremtidig brug. Hvis du overdrager apparatet til en anden, skal du også give brugervejledningen. Følg instruktionerne ved at være opmærksom på alle oplysninger og advarsler i brugervejledningen.
Husk, at denne brugervejledning også kan gælde for andre modeller. Forskelle mellem modeller er eksplicit beskrevet i manualen.

Betydning af symbolerne
Følgende symboler bruges i forskellige afsnit i denne brugervejledning:

 • Vigtig information og nyttige tip om brugen.
 • ADVARSEL: Advarsler mod farlige situationer vedrørende sikkerhed for liv og ejendom.
 • ADVARSEL: Advarsel om elektrisk stød.
 • Beskyttelsesklasse mod elektrisk stød.

SIKKERHED OG OPSÆTNING

FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKNING (ELLER TILBAGE). INGEN DELE INDEN FOR BRUGER, der kan serviceres. HENVIS SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONAL.
Lynsymbolet med pilespids i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af ​​uisoleret "farlig spænding" inde i produktets kabinet, som kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegn i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af ​​vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i litteraturen, der følger med apparatet.

SIKKERHED
 • Læs disse instruktioner – Alle sikkerheds- og driftsinstruktioner bør læses, før dette produkt tages i brug.
 •  Gem disse instruktioner – Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares for fremtiden.
 • Overhold alle advarsler - Alle advarsler på apparatet og i betjeningsvejledningen skal følges.
 • Følg alle instruktioner - Alle betjenings- og brugsanvisninger skal følges.
 • Brug ikke dette apparat i nærheden af ​​vand - Apparatet må ikke bruges i nærheden af ​​vand eller fugt - f.eksample, i en våd kælder eller i nærheden af ​​en swimmingpool og lignende.
 • Rengør kun med en tør klud.
 •  Bloker ikke ventilationsåbninger.
 • Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
 • Må ikke installeres i nærheden af ​​varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inklusive ampløftere), der producerer varme.
 • Undlad at omgå sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordforbindelsesstik. Et polariseret stik har to knive, hvor den ene er bredere end den anden. Et jordingsstik har to knive og en tredje jordforbindelse. Den brede klinge eller den tredje spids er tilvejebragt for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede stikkontakt.
 • Beskyt netledningen mod at blive gået på eller klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, hvor de kommer ud af apparatet.
 • Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
 •  Brug kun den vogn, stativ, stativ, beslag eller bord, der er angivet af producenten eller sælges sammen med apparatet. Når der bruges en vogn eller et stativ, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/apparatkombinationen for at undgå personskade.
 • Træk stikket ud af apparatet under tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i længere perioder.
 • Henvis al service til kvalificeret personale. Service er påkrævet, når apparatet er beskadiget på nogen måde, såsom strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, væske er spildt, eller genstande er faldet i apparatet, enheden har været udsat for regn eller fugt, fungerer ikke normalt, eller er blevet droppet.
 • Dette udstyr er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.
 • Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. Ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må placeres på apparatet.
 • Mindste afstand omkring apparatet for tilstrækkelig ventilation er 5 cm.
 • Ventilationen må ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne til med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv.
 • Ingen kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må placeres på apparatet.
 • Batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til statslige og lokale retningslinjer.
 •  Anvendelse af apparater i moderate klimaer.

Forsigtig:

 • Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er beskrevet heri, kan resultere i farlig stråling eller anden usikker drift.
 • For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og genstande fyldt med væske, såsom vaser, må ikke placeres på apparatet.
 •  Netstikket / apparatkoblingen bruges som frakoblingsenhed, frakoblingsenheden skal forblive let at betjene.
 • Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende udlånte type.

Advarsel:

 • Batteriet (batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
  Inden du betjener dette system, skal du kontrollere voltage af dette system for at se, om det er identisk med vol-tage af din lokale strømforsyning.
 • Anbring ikke denne enhed tæt på stærke magnetfelter.
 • Anbring ikke denne enhed på amplivligere eller modtager.
 • Anbring ikke denne enhed tæt på damp områder, da fugtigheden vil påvirke laserhovedets levetid.
 •  Hvis en fast genstand eller væske falder ind i systemet, skal du tage stikket ud af systemet og få det kontrolleret af kvalificeret personale, før det tages i brug igen.
 • Forsøg ikke at rengøre enheden med kemiske opløsningsmidler, da dette kan beskadige finishen. Brug en ren, tør eller let damp klud.
 • Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække direkte i stikket og aldrig rykke ved ledningen.
 • Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, annullerer brugerens ret til at betjene udstyret.
 • Klassificeringsmærkaten er indsat i bunden eller bagsiden af ​​udstyret.

Batteriforbrug FORSIGTIG
For at forhindre batterilækage, som kan resultere i personskade, ejendomsskade eller beskadigelse af apparatet:

 •  Installer alle batterier korrekt, + og – som markeret på apparatet.
 • Bland ikke gamle og nye batterier.
 • Bland ikke alkaliske, standard (carbon-zink) eller genopladelige (Ni-Cd, Ni-MH osv.) Batterier.
 • Fjern batterierne, når enheden ikke har været i brug i lang tid.

Bluetooth -ordmærket og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG ,. Inc.
Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

ET OVERBLIK

Styringer og dele
Se figuren på side 3.

En hovedenhed

 1. Fjernbetjeningssensor
 2. Skærmvindue
 3. ON / OFF-knap
 4. Kildeknap
 5.  VOL knapper
 6. AC ~ -stik
 7.  COAXIAL stikkontakt
 8. OPTISK stikkontakt
 9. USB-stik
 10. AUX-stik
 11. HDMI OUT (ARC)-stik
 12. HDMI 1/HDMI 2-stik

Trådløs subwoofer

 1. AC ~ -stik
 2.  PAIR-knap
 3. VERTIKAL/SURROUND
 4. EQ
 5. DIMMER
 • D Vekselstrømsledning x2
 • E HDMI-kabel
 • F lydkabel
 • G Optisk kabel
 • H Vægbeslagsskruer/gummidæksel
 • I AAA batterier x2

FORBEREDELSE

Forbered fjernbetjeningen
Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.

 • Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område 19.7 m, kan fjernbetjeningen være umulig, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.
 • Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af ​​andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, bruges i nærheden af ​​enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

Forholdsregler vedrørende batterier

 • Sørg for at isætte batterierne med korrekt positive “ ” og negative “ ” polariteter.
 •  Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
 • Der kan bruges enten genopladelige eller ikke-genopladelige batterier. Se forsigtighedsreglerne på deres etiketter.
 • Vær opmærksom på dine negle, når du fjerner batteridækslet og batteriet.
 • Fjern ikke fjernbetjeningen.
 • Lad ikke noget påvirke fjernbetjeningen.
 •  Spild ikke vand eller nogen væske på fjernbetjeningen.
 •  Anbring ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
 • Anbring ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af ​​overdreven varme.
 • Fjern batteriet fra fjernbetjeningen, når det ikke er i brug i længere tid, da korrosion eller batterilækage kan forekomme og resultere i fysisk skade og/eller ejendomsskade og/eller brand.
 • Brug ikke andre batterier end de specificerede.
 • Bland ikke nye batterier med gamle.
 • Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

PLACERING OG MONTERING

Normal placering (mulighed A)

 • Placer Soundbar på en jævn overflade foran tv'et.

Vægmontering (mulighed-B)
Bemærk:

 • Installationen må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert montering kan resultere i alvorlig personskade og materiel skade (hvis du har til hensigt at installere dette produkt selv, skal du kontrollere, om der er installationer såsom elektriske ledninger og VVS, der kan være begravet inde i væggen). Det er installatørens ansvar at kontrollere, at væggen sikkert understøtter den samlede belastning af enheden og vægbeslagene.
 • Yderligere værktøjer (medfølger ikke) kræves til installationen.
 • Tilspænd ikke skruerne.
 • Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig reference.
 • Brug en elektronisk studsfinder til at kontrollere væggetypen inden boring og montering.

FORBINDELSE

Dolby Atmos®
Dolby Atmos giver dig en fantastisk oplevelse, du aldrig før har haft med overhead-lyd og al den rigdom, klarhed og kraft fra Dolby-lyd.
Til brug Dolby Atmos®

 1. Dolby Atmos® er kun tilgængelig i HDMI-tilstand. For detaljer om forbindelsen, se venligst "HDMI CaONNECTION".
 2. Sørg for, at "No Encoding" er valgt for bitstream i lydudgangen på den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray DVD-afspiller, TV osv.).
 3.  Mens du indtaster Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-formatet, vil soundbaren vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

tips:

 • Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun tilgængelig, når Soundbar er forbundet til kilden via et HDMI 2.0-kabel.
 • Soundbaren fungerer stadig, når den er tilsluttet via andre metoder (såsom et digitalt optisk kabel), men disse er ikke i stand til at understøtte alle Dolby-funktionerne. I betragtning af dette er vores anbefaling at tilslutte via HDMI for at sikre fuld Dolby-understøttelse.

Demotilstand:
I standby-tilstand, Langt tryk på (VOL +) og (VOL -) knappen på soundbaren på samme tid. Soundbaren tændes, og demolyd kan aktiveres. Demolyden vil afspille omkring 20 sekunder.
Bemærk:

 1. Når demolyden er aktiveret, kan du trykke på knappen for at slå den fra.
 2.  Hvis du vil lytte til demolyden længere, kan du trykke på for at gentage demolyden.
 3. Tryk på (VOL +) eller (VOL -) for at øge eller sænke demolydstyrken.
 4. Tryk på knappen for at afslutte demotilstanden, og enheden går i standbytilstand.

HDMI-forbindelse
Nogle 4K HDR-tv'er kræver, at HDMI-indgangen eller billedindstillingerne indstilles til modtagelse af HDR-indhold. For yderligere opsætningsdetaljer om HDR-skærm, se venligst betjeningsvejledningen til dit TV.

Brug af HDMI til at forbinde soundbar, AV-udstyr og TV:
Metode 1: ARC (Audio Return Channel)
ARC-funktionen (Audio Return Channel) giver dig mulighed for at sende lyd fra dit ARC-kompatible tv til din soundbar gennem en enkelt HDMI-forbindelse. For at nyde ARC-funktionen skal du sikre dig, at dit TV er både HDMI-CEC og ARC-kompatibelt og indstillet i overensstemmelse hermed. Når den er indstillet korrekt, kan du bruge din tv-fjernbetjening til at justere lydstyrken (VOL +/- og MUTE) på soundbaren.

 • Tilslut HDMI-kablet (medfølger) fra enhedens HDMI (ARC)-stik til HDMI (ARC)-stikket på dit ARC-kompatible tv. Tryk derefter på fjernbetjeningen for at vælge HDMI ARC.
 • Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
 • Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. For detaljer om ARC-funktionen henvises til brugermanualen.
 • Kun HDMI 1.4 eller højere versionskabel understøtter ARC -funktionen.
 • Dit tv's digitale lydudgang S/PDIF-indstilling skal være PCM eller Dolby Digital
 • Tilslutningen kan mislykkes på grund af brug af andre stik end HDMI ARC, mens du bruger ARC-funktionen. Sørg for, at Soundbar er tilsluttet til HDMI ARC-stikket på tv'et.

Metode 2: Standard HDMI

 • Hvis dit tv ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du slutte din soundbar til TV'et via en standard HDMI-forbindelse.

Brug et HDMI -kabel (medfølger) til at slutte soundbarens HDMI OUT -stik til tv'ets HDMI IN -stik.
Brug et HDMI-kabel (medfølger) til at forbinde soundbarens HDMI IN (1 eller 2) stik til dine eksterne enheder (f.eks. spillekonsoller, DVD-afspillere og blu ray).
Brug den OPTISKE stikkontakt

 • Fjern beskyttelseshætten fra OPTICAL-stikket, og tilslut derefter et OPTICAL-kabel (medfølger) til TV'ets OPTICAL OUT-stik og OPTICAL-stikket på enheden.

Brug COAXIAL-stikket

 •  Du kan også bruge COAXIAL-kablet (medfølger ikke) til at forbinde TV'ets COAXIAL OUT-stik og COAXIAL-stik på enheden.
 • Tip: Enheden er muligvis ikke i stand til at afkode alle digitale lydformater fra inputkilden. I dette tilfælde vil enheden slå fra. Dette er IKKE en defekt. Sørg for, at lydindstillingen for inputkilden (f.eks. TV, spillekonsol, DVD-afspiller osv.) er indstillet til PCM eller Dolby Digital (se brugervejledningen til inputkildeenheden for detaljer om lydindstilling) med HDMI / OPTICAL / COAXIAL indgang.

Brug AUX-stikket

 • Brug et RCA til 3.5 mm lydkabel (medfølger ikke) til at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.
 • Brug et 3.5 mm til 3.5 mm lydkabel (inkluderet) til at forbinde tv'et eller den eksterne lydenhedens hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.
Tilslut strøm

Risiko for produktskade!

 • Sørg for, at strømforsyningen voltage svarer til bdtage trykt på bagsiden eller undersiden af ​​enheden.
 • Før du tilslutter netledningen, skal du sikre dig, at du har gennemført alle andre tilslutninger.

Soundbar
Slut netkablet til AC ~ -stikket på hovedenheden og derefter til en stikkontakt.

Subwoofer
Slut netkablet til subwooferens AC ~ -stik og derefter til en stikkontakt.

Bemærk:

 •  Hvis der ikke er strøm, skal du kontrollere, at netledningen og stikket er sat helt i, og at strømmen er tændt.
 • Netledningsmængde og stiktype varierer efter region.
Par med subwooferen

Bemærk:

 •  Subwooferen skal være inden for 6 m fra Soundbar i et åbent område (jo tættere, jo bedre).
 • Fjern eventuelle genstande mellem subwooferen og Soundbar.
 •  Hvis den trådløse forbindelse svigter igen, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller stærk interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse konflikter eller stærke forstyrrelser og gentag ovenstående procedurer.
 •  Hvis hovedenheden ikke er forbundet med subwooferen, og den er i ON-tilstand, vil parindikatoren på subwooferen blinke langsomt.

BLUETOOTH-BETJENING

Par Bluetooth-aktiverede enheder
Første gang du slutter din bluetooth -enhed til denne afspiller, skal du parre din enhed med denne afspiller.
Bemærk:

 •  Rækkevidden mellem denne afspiller og en Bluetooth-enhed er cirka 8 meter (uden nogen genstand mellem Bluetooth-enheden og enheden).
 •  Før du slutter en Bluetooth-enhed til denne enhed, skal du sikre dig, at du kender enhedens muligheder.
 •  Kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder garanteres ikke.
 • Enhver forhindring mellem denne enhed og en Bluetooth-enhed kan reducere driftsområdet.
 • Hvis signalstyrken er svag, kan din Bluetooth-modtager afbryde forbindelsen, men den går automatisk tilbage i parringstilstand.

tips:

 • Indtast "0000" for adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
 • Hvis ingen anden Bluetooth-enhed parrer med denne afspiller inden for to minutter, vil afspilleren genoprette sin tidligere forbindelse.
 • Afspilleren vil også blive afbrudt, når din enhed flyttes ud over driftsområdet.
 • Hvis du vil tilslutte enheden til denne afspiller igen, skal du placere den inden for driftsområdet.
 •  Hvis enheden flyttes ud over driftsområdet, når den bringes tilbage, skal du kontrollere, om enheden stadig er tilsluttet til afspilleren.
 •  Hvis forbindelsen går tabt, skal du følge instruktionerne ovenfor for at parre din enhed til afspilleren igen.
Lyt til musik fra Bluetooth-enhed
 • Hvis den tilsluttede Bluetooth-enhed understøtter Ad-vanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du lytte til musik gemt på enheden via afspilleren.
 •  Hvis enheden også understøtter Audio Video Re-mote Control Profile (AVRCP), kan du bruge afspillerens fjernbetjening til at afspille musik, der er gemt på enheden.
 1. Par din enhed med afspilleren.
 2. Afspil musik via din enhed (hvis den understøtter A2DP).
 3.  Brug den medfølgende fjernbetjening til at styre afspilning (hvis den understøtter AVRCP).

USB-BETJENING

 • Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at sætte på pause eller genoptage afspilningen.
 • For at springe til forrige/næste file, tryk på
 • I USB-tilstand skal du trykke gentagne gange på USB-knappen på fjernbetjeningen for at vælge afspilningstilstanden REPEAT/SHUFFLE.
  Gentag en: OneE
 • Gentag mappe: FOLdER (hvis der er flere mapper)
 • Gentag alle: ALLE
 • Shuffle Play: SHUFFLE
 • Gentag fra: FRA

tips:

 • Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 64 GB hukommelse.
 • Denne enhed kan afspille MP3.
 •  USB file systemet skal være FAT32 eller FAT16.

FEJLFINDING

For at holde garantien gyldig skal du aldrig prøve at reparere systemet selv. Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed, skal du kontrollere følgende punkter inden du anmoder om service.
Ingen kraft

 •  Sørg for, at apparatets netledning er korrekt tilsluttet.
 • Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.
 • Tryk på standby-knappen for at tænde enheden.
Fjernbetjening fungerer ikke
 • Før du trykker på en afspilningskontrolknap, skal du først vælge den korrekte kilde.
 • Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
 •  Indsæt batteriet med dets polariteter (+/-) justeret som vist.
 • Udskift batteriet.
 •  Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.
Ingen lyd
 •  Sørg for, at enheden ikke er slået fra. Tryk på knappen MUTE eller VOL+/- for at genoptage normal lytning.
 • Tryk på på enheden eller på fjernbetjeningen for at sætte soundbaren i standbytilstand. Tryk derefter på knappen igen for at tænde for soundbaren.
 • Tag både soundbaren og subwooferen ud af stikkontakten, og tilslut dem derefter igen. Tænd for soundbaren.
 • Sørg for, at lydindstillingen for inputkilden (f.eks. TV, spillekonsol, DVD-afspiller osv.) er indstillet til PCM- eller Dolby Digital-tilstand, mens du bruger digital (f.eks. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) forbindelse.
 • Subwooferen er uden for rækkevidde, flyt venligst subwooferen tættere på soundbaren. Sørg for, at subwooferen er inden for 5 m fra soundbaren (jo tættere, jo bedre).
 • Soundbaren har muligvis mistet forbindelsen til subwooferen. Genpar par enhederne ved at følge trinene i afsnittet "Parring af den trådløse subwoofer med Soundbar".
 •  Enheden er muligvis ikke i stand til at afkode alle digitale lydformater fra inputkilden. I dette tilfælde vil enheden slås fra. Dette er IKKE en defekt. enheden er ikke slået fra.

Tv har problemer med skærmen, mens viewpå HDR -indhold fra HDMI -kilde.

 • Nogle 4K HDR-tv'er kræver, at HDMI-indgangen eller billedindstillingerne indstilles til modtagelse af HDR-indhold. For yderligere opsætningsdetaljer om HDR-visning henvises til brugervejledningen til dit TV.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed til Bluetooth-parring

 • Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
 • Sørg for, at du har parret enheden med din Bluetooth-enhed.

Dette er en 15 min sluk-funktion, en af ​​ERPII-standardkravene til at spare strøm

 • Når enhedens eksterne indgangssignal er for lavt, slukkes enheden automatisk om 15 minutter. Forøg lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke.

 • Træk venligst netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter 4 minutter for at ærgre subwooferen.

SPECIFIKATIONER

Soundbar
Strømforsyning AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Strømforbrug 30 W / < 0,5 W (Standby)
 

USB

5.0 V 0.5 A

Hi-Speed ​​USB (2.0) / FAT32/ FAT16 64G (max) , MP3

Dimension (BxHxD) 887 x 60 x 113 mm
Nettovægt 2.6 kg
Lydindgang følsomhed 250mV
Frekvensgang 120Hz - 20KHz
Bluetooth / trådløs specifikation
Bluetooth-version /profiles V 4.2 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Maksimal strømoverførsel 5 dBm
Bluetooth frekvensbånd 2402 MHz ~ 2480 MHz
5.8G trådløst frekvensområde 5725 MHz ~ 5850 MHz
5.8G trådløs maksimal effekt 3dBm
Subwoofer
Strømforsyning AC220-240V ~ 50 / 60Hz
Subwoofers strømforbrug 30W / <0.5W (Standby)
Dimension (BxHxD) 170 x 342 x 313 mm
Nettovægt 5.5 kg
Frekvensgang 40Hz - 120Hz
Amplifier (Total Maks. udgangseffekt)
I alt 280 W
Hovedenhed 70W (8Ω) x 2
Subwoofer 140W (4Ω)
Fjernbetjening
Afstand/vinkel 6m / 30 °
Batteri-type AAA (1.5VX 2)

INFORMATION

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af
Spildprodukt:
Dette produkt overholder EU WEEE-direktivet (2012/19 / EU). Dette produkt bærer et klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af ​​dets levetid. Brugt udstyr skal returneres til det officielle indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder. For at finde disse indsamlingssystemer bedes du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren, hvor produktet er købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genindvinding og genbrug af gamle apparater. Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
Overholdelse af RoHS -direktivet
Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige og forbudte materialer, der er specificeret i direktivet.

Pakkeinformation
Produktets emballagematerialer er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagematerialerne sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Tag dem til de indsamlingssteder for emballagemateriale, der er udpeget af de lokale myndigheder.

Teknisk Information
Denne enhed er støjdæmpet i henhold til de gældende EU-direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Du kan finde CE -overensstemmelseserklæringen for enheden i form af en pdf file på Grundigs hjemmeside www.grundig.com/downloads/doc.

Dokumenter/ressourcer

GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar [pdf] Brugervejledning
DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar, DSB 2000, Dolby Atmos Soundbar, Atmos Soundbar, Soundbar

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *