Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Dyddiad dod i rym: Rhagfyr 17, 2019

Mae FY SEO LLC (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu’r https://manuals.plus websafle (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y “Gwasanaeth”).

Mae'r websafle, manuals.plus yn darparu gwasanaethau ar gyfer viewgan gynnwys llawlyfrau a chyfarwyddiadau defnyddwyr mewn fformat y gellir ei ddarllen ar y sgrin a'i gyfieithu i sawl iaith.

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynglŷn â chasglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth a'r dewisiadau yr ydych wedi'u cysylltu â'r data hwnnw.

Rydym yn defnyddio'ch data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae i'r termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau, y gellir eu cyrchu o https://manuals.plus

Diffiniadau

 • Gwasanaeth

  Gwasanaeth yw'r https://manuals.plus websafle a weithredir gan FY SEO LLC

 • Personol Data

  Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data hynny (neu o'r rhai hynny a gwybodaeth arall naill ai yn ein meddiant neu sy'n debygol o ddod i'n meddiant).

 • Data ynghylch Defnydd

  Data Defnydd yw data a gesglir yn awtomatig naill ai a gynhyrchir trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (ar gyfer cynample, hyd ymweliad tudalen).

 • Cwcis

  Mae cwcis yn fach files wedi'i storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu nifer o wahanol fathau o wybodaeth at wahanol ddibenion i ddarparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o ddata a gasglwyd

Personol Data

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy y gellir ei ddefnyddio i gysylltu â chi neu eich adnabod ("Data Personol"). Gall gwybodaeth a adnabyddir yn bersonol gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

 • Gyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Data Cwcis a Defnydd

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data Personol i gysylltu â chi gyda chylchlythyrau, deunyddiau marchnata neu hyrwyddo a gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan o dderbyn unrhyw un, neu'r cyfan, o'r cyfathrebiadau hyn gennym ni trwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu'r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost a anfonwn.

Data ynghylch Defnydd

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ar sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio (“Data Defnydd”). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ymwelwch â hwy, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, unigryw dynodwyr dyfeisiau a data diagnostig eraill.

Data Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein Gwasanaeth ac rydym yn dal gwybodaeth benodol.

Mae cwcis yn files gyda swm bach o ddata a all gynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Anfonir cwcis i'ch porwr o a websafle a'i storio ar eich dyfais. Defnyddir technolegau olrhain eraill hefyd fel bannau, tags a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch chi gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwcis neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai dogn o'n Gwasanaeth.

Examples o'r Cwcis rydyn ni'n eu defnyddio:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewisol i gofio eich dewisiadau a'ch gwahanol leoliadau.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch ar gyfer dibenion diogelwch.
 • Cwcis Hysbysebu. Hysbysebu Defnyddir cwcis i'ch gwasanaethu gyda hysbysebion a allai fod yn berthnasol i chi a'ch diddordebau.

Defnyddio Data

Mae manuals.plus yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth
 • I'ch hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
 • I'ch galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch chi'n dewis gwneud hynny
 • Darparu cefnogaeth i gwsmeriaid
 • I gasglu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella ein Gwasanaeth
 • Monitro defnydd ein Gwasanaeth
 • I ganfod, atal a mynd i'r afael â materion technegol
 • I roi newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi eu prynu neu wedi eu holi oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath

Trosglwyddo Data

Efallai y bydd eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, yn cael ei throsglwyddo i gyfrifiaduron sydd wedi'u lleoli y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle y gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol i rai eich awdurdodaeth.

Os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i Unol Daleithiau a dewis darparu gwybodaeth i ni, nodwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i'r Unol Daleithiau a'i brosesu yno.

Mae'ch caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi ei ddilyn gan eich bod yn cyflwyno gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

bydd llawlyfrau.plus yn cymryd yr holl gamau sy'n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data'n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo'ch Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys y diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

Datgeliad ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i lawlyfrau.plus ddatgelu eich Data Personol os yw'n ofynnol iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion Cyfreithiol

Gall manuals.plus ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Amddiffyn ac amddiffyn hawliau neu eiddo llawlyfrau.plus
 • Er mwyn atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth
 • I amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • I amddiffyn yn erbyn atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd neu ddull storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol dderbyniol i amddiffyn eich Data Personol, ni allwn warantu ei sicrwydd llwyr.

Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth (“Darparwyr Gwasanaeth”), darparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, perfformio gwasanaethau cysylltiedig â Gwasanaeth neu ein cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae gan y trydydd partïon hyn fynediad at eich Data Personol yn unig i gyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â'u datgelu neu eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dadansoddeg

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi defnydd ein Gwasanaeth.

 • Google Analytics

  Gwasanaeth dadansoddeg ar y we yw Google Analytics a gynigir gan Google sy’n olrhain traffig ar wefan ac yn adrodd arno. Mae Google yn defnyddio’r data a gesglir i olrhain a monitro’r defnydd o’n Gwasanaeth. Rhennir y data hyn â gwasanaethau eraill Google. Caiff Google ddefnyddio’r data a gesglir i roi cyd-destun ac elfen bersonol i hysbysebion eu rhwydwaith hysbysebu eu hunain.

  Gallwch ddewis peidio â gwneud eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth ar gael i Google Analytics trwy osod ychwanegiad porwr eithrio Google Analytics. Mae'r ychwanegiad yn atal Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth gyda Google Analytics am weithgaredd ymweliadau.

  I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i Google Privacy & Terms web tudalen: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Hysbysebu

Efallai y byddwn yn defnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i ddangos hysbysebion i chi i helpu cefnogi a chynnal ein Gwasanaeth.

 • Cwci Google AdSense & DoubleClick

  Mae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion ar ein Gwasanaeth. Mae defnydd Google o'r cwci DoubleClick yn ei alluogi a'i bartneriaid i weini hysbysebion i'n defnyddwyr yn seiliedig ar eu hymweliad â'n Gwasanaeth neu arall webgwefannau ar y Rhyngrwyd.

  • Mae gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys Google, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau blaenorol defnyddiwr â'ch websafle neu arall websafleoedd.
  • Mae defnydd Google o gwcis hysbysebu yn ei alluogi a'i bartneriaid i gyflwyno hysbysebion i'ch defnyddwyr yn seiliedig ar eu hymweliad â'ch gwefannau a / neu wefannau eraill ar y Rhyngrwyd.
  • Gall defnyddwyr optio allan o hysbysebu wedi'i seilio ar ddiddordeb wedi'i bersonoli gan DoubleClick trwy ymweld â Gosodiadau Ads Google web tudalen: Lleoliadau Ads. Fel arall, gallwch optio allan o ddefnydd gwerthwr trydydd parti o gwcis ar gyfer hysbysebu wedi'i bersonoli trwy ymweld www.aboutads.info.

Cysylltiadau â Safleoedd Eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydyn ni'n cael eu gweithredu gennym ni. Os cliciwch ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i ailview Polisi Preifatrwydd pob gwefan rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn fwriadol gan unrhyw un dan 18. Os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad ac rydych chi'n ymwybodol bod eich Plentyn wedi rhoi Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod ni wedi casglu Data Personol gan blant heb wirio caniatâd rhieni, byddwn yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth honno gan ein gweinyddwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r “dyddiad effeithiol” ar ben y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni yma.