YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUKTOBSAH DODÁVKY

 • Stand Up Paddle (SUP) deska
 • konec
 • Vzduchová pumpa
 • Sada na opravu

GENERÁL

Přečtěte si pozorně tuto příručku.
Příručka nezahrnuje kurz bezpečnostních pokynů. Pro svou bezpečnost získejte před prvním pádlováním zkušenosti s ovládáním a ovládáním. Získejte informace o školách vodních sportů nebo v případě potřeby navštěvujte kurzy. Ujistěte se, že předpověď větru a vlnobití je vhodná pro váš paddleboard a že ji můžete za těchto podmínek používat.
Před uvedením do provozu zkontrolujte místní předpisy nebo zvláštní povolení v každé zemi. Vždy udržujte svůj paddleboard správně udržovaný. Jakýkoli paddleboard může být nesprávným používáním vážně poškozen. Zvažte stav moře při překročení rychlosti a řízení prkna. Každý uživatel prkna by měl mít na sobě vhodnou plovací pomůcku (záchrannou vestu/záchranný prostředek).
Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích je povinné nosit plovací pomůcku, která odpovídá národním předpisům. Uschovejte prosím tento návod na bezpečném místě a při prodeji jej předejte novému majiteli.
POZOR: NEDODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ A VAROVÁNÍ V NÁVODU NEBO S VÝROBKEM MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ NEBO V EXTRÉMNÍCH PŘÍPADECH SMRT.

 • Zkontrolujte a dodržujte maximální nosnost desky.
 • Vždy používejte záchranný plovák schválený Coast Guard.
 • Sada prkna je vhodná pouze pro lidi, kteří umí plavat.
 • Deska vyžaduje schopnost rovnováhy. Používejte desku pouze s odpovídajícími dovednostmi.
 • Nikdy nepoužívejte prkno v pobřežním větru (vítr vanoucí ze země směrem k vodě).
 • Nikdy nepoužívejte prkno v pobřežních proudech (proudy pohybující se od břehu).
 • Nepoužívejte desku ve vlnách.
 • Dodržujte bezpečnou vzdálenost od břehu 50m.
 • Vždy noste bezpečnostní vodítko (pouze jako volitelné příslušenství). Vítr a proud mohou způsobit rychlejší unášení desky.
 • Nikdy neskákejte z prkna hlavou napřed do vody.
 • Dávejte pozor na útesy; nejezdit peřejemi.
 • Nezahákněte paddleboard na loď a netahejte za něj.
 • Stand Up Paddleboard není hračka a není vhodný pro děti do 14 let. Nikdy nedovolte nezletilým používat prkno bez dozoru.
 • Nikdy nepoužívejte desku po západu slunce, před úsvitem nebo během období slabého osvětlení.
 • Pro správné a bezpečné používání tohoto produktu si ověřte místní zákony a předpisy.
 • Když jste mimo vodu, nevystavujte paddleboard přímému slunečnímu záření.
 • Udržujte desku mimo dosah ostrých předmětů.
 • Nafoukněte vzduchovou komoru na správný tlak.
 • Nenafukujte kompresorem.
 • Před spuštěním desky utáhněte ventil. Po použití uvolněte tlak.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 2 POZOR/NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ
Žádná ochrana před utonutím
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 1 ZÁKAZ
Použití na divoké vodě zakázáno Použití na vlnolamech zakázáno Použití v proudech zakázáno Použití v pobřežním větru zakázáno
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 3 POVINNÉ POKYNY
Nejprve si přečtěte pokyny Plně nafoukněte všechny vzduchové komory Vhodné pouze pro plavce

BEZPEČNOST

 • Nikdy nepádlujte bez další osoby v blízkosti, pokud nejste v zabezpečených koupalištích.
 • Nikdy nepoužívejte desku, pokud jste pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.
 • Při používání prkna buďte předvídaví a opatrní a nikdy nepřeceňujte své vlastní schopnosti. Při pádlování používejte svaly tak, abyste vždy mohli urazit vzdálenost, kterou jste urazili.
 • Pádlujte pouze ve vodách blízko pobřeží.
 • Udržujte vzdálenost od zdrojů energie, plovoucích a jiných překážek.
 • Než vyrazíte na vodu, seznamte se s místními bezpečnostními předpisy, varováními a pravidly pro vodácké aktivity.
 • Než vyrazíte na vodu, ověřte si místní informace o počasí pro aktuální vodu a povětrnostní podmínky. Nepádlujte za nepříznivého počasí.
 • Při pádlování dbejte na to, aby váha na prkně byla vždy rovnoměrně rozložena.
 • Při pádlování dbejte na to, aby se vám nohy nezachytily do připojovacího kabelu nebo rukojeti.
 • Nepoužívejte desku, pokud je netěsná a ztrácí vzduch. Opravte netěsnost podle popisu v kapitole „Opravy“ nebo kontaktujte výrobce prostřednictvím adresy servisu.
 • Nikdy nedovolte více než jedné osobě používat desku současně. Je navržen tak, aby unesl náklad pouze jedné dospělé osoby.
 • Důkladně informujte ostatní lidi o pravidlech a bezpečnostních pokynech, než jim dovolíte používat desku.

VAROVÁNÍ

 • Pádla, ploutve a nafouknuté prkno jsou tvrdé a mohou způsobit zranění.
 • Při přepravě sady desek dávejte pozor na kolemjdoucí.
 • Při pádlování dávejte pozor na ostatní osoby ve vodě.
 • Pokud spadnete do vody při nízkých teplotách, můžete dostat podchlazení.
 • Při pádlování na prkně v nízkých teplotách noste termo oblek.
 • Nebezpečí uškrcení! Malé děti se mohou zachytit do šňůr a bezpečnostní šňůry prkna a uškrtit se.
 • Udržujte desku mimo dosah malých dětí!

POZNÁMKA

 • Nebezpečí poškození! Deska je schválena pro maximální plnicí tlak 1bar (15 PSI). Při vyšším tlaku je materiál přetažený a může se roztrhnout.
 • Nafoukněte desku na maximální plnicí tlak 1 bar (15 psi).
 • Pokud je tlak vyšší než 1 bar (15 psi), otevřete ventil a vypusťte trochu vzduchu.
 • Vnější plášť desky se může poškodit, pokud se dostane do kontaktu s jinými předměty a materiály.
 • S prknem se držte dál od skalnatých břehů, mol nebo mělčin.
 • Nedovolte, aby se oleje, korozivní kapaliny nebo chemikálie, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, kyselina z baterií nebo paliva, dostaly do kontaktu s vnější pokožkou. Pokud k tomu dojde, důkladně zkontrolujte skořepinu, zda nedochází k únikům nebo jinému poškození.
 • Udržujte desku mimo dosah ohně a horkých předmětů (jako jsou zapálené cigarety).
 • Nepřepravujte desku v nafouknutém stavu na vozidlech.
 • Nebezpečí ztráty tlaku! Pokud není ventil správně uzavřen, tlak v desce se může nechtěně snížit nebo se ventil může kontaminovat.
 • Vždy mějte ventil uzavřený, když prkno nenafukujete nebo nevyfukujete.
 • Ujistěte se, že oblast kolem ventilu je vždy čistá a suchá.
 • Zabraňte vniknutí písku nebo jiných nečistot do ventilu.
 • V případě ztráty tlaku také zkontrolujte ventil, zda může být netěsný. Postupujte podle kroků v pokynech k opravě.
 • Nebezpečí driftování! Bez bezpečnostní čáry se deska může driftovat a ztratit se.
 • Používejte bezpečnostní lano s prknem, pokud nejste v zabezpečených oblastech a můžete se plaváním bezpečně dostat na břeh.
  Upozorní, když se deska nepoužívá na vodě
 • Nevystavujte desku přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu, zejména při vysokých teplotách, kdy není na vodě. Vlivem silného zahřívání a rozpínání vzduchu uvnitř desky (až o 100 stupňů) může tlak značně vzrůst a vést k poškození desky až prasknutí švů. Při použití na vodě se teplo odvádí přímým kontaktem s vodou. Přeprava na střešním nosiči je také neškodná, když je vozidlo v pohybu. Teplo je odváděno proudem vzduchu.
 • Pokud desku nepoužíváte, skladujte ji ve stínu a vyhněte se přímému slunečnímu záření.
 • Snižte tlak vypuštěním vzduchu.
 • Před použitím desku znovu nafoukněte podle obecných pokynů.

MONTÁŽ

Nepoužívejte prosím ostré nástroje!

ROZKLÁDÁNÍ DESKY
Najděte hladký a čistý povrch, abyste mohli rozložit tělo trubky.
Pro počáteční nafouknutí a pro seznámení se s vaším novým výrobkem YEAZ doporučujeme nafouknout jej při pokojové teplotě. Materiál PVC je měkký, což usnadňuje montáž. Pokud byl paddleboard skladován při teplotě nižší než 0 °C, uložte jej před rozložením na 20 hodin při teplotě 12 °C.

OVLÁDÁNÍ VENTILUYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 4

Chcete-li desku nafouknout, odstraňte z ventilu bezpečnostní krytku. Chcete-li to provést, otočte jej proti směru hodinových ručiček. Ventil se otevírá (při vyfukování dole) nebo uzavírá (při nafukování nahoře) odpruženou vložkou. Než začnete nafukovat, ujistěte se, že jehla vložky ventilu je v poloze „nahoře“. Pokud je jehla v poloze „dolů“, zatlačte na jehlu jádra ventilu, dokud nevyskočí.

INFLACEYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 5
Vložte trysku hadice do ventilu desky a otočte nástavcem ve směru hodinových ručiček. Po nafouknutí vyjměte hadici a zavřete bezpečnostní uzávěr ventilu, aby byl trvale utěsněn.
Použití kompresoru může poškodit váš předmět; při použití kompresoru zanikají veškeré záruční nároky.
POZOR: IPokud paddleboard vystavíte horkému slunci, zkontrolujte tlak vzduchu a vypusťte trochu vzduchu, jinak by mohlo dojít k přetažení materiálu. Okolní teplota ovlivňuje vnitřní tlak v komorách: odchylka 1°C má za následek odchylku tlaku v komoře +/-4 mBar (06 PSI).

MONTÁŽ FIN

Vyrovnejte lamelu stejným způsobem jako dvě pevná žebra. Úplně povolte šroub z žebra. Poté uvolněný šroub lehce zašroubujte zpět do čtyřhranné matice. To usnadňuje umístění matice do kolejnice. Nyní jej vložte do otvoru uprostřed kolejnice. Poté pomocí šroubu zatlačte čtyřhrannou matici do požadované polohy a nyní šroub zcela povolte. Matice zůstává ve vodicí liště. Nyní vložte ploutev s mosazným šroubem nejprve do otvoru kolejnice ve sklopené poloze, poté ji narovnejte a zatlačte na ploutev, dokud nebude otvor přímo nad čtyřhrannou maticí a zafixujte v ní ploutev šroubem.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 6

VYJMUTÍ FIN
Odšroubujte šroub ze čtyřhranné matice. Pomocí šroubu vysuňte žebro a následně čtyřhrannou matici z kolejnice. Okamžitě znovu připevněte šroub a čtyřhrannou matici k žebru.

VYPUŠTĚNÍ VZDUCHU YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 7

Jemně stiskněte jehlu vložky ventilu, aby se pomalu uvolnil tlak z desky. Při vypouštění vzduchu se ujistěte, že se kolem ventilu nebo že se dovnitř nedostal žádný písek nebo nečistoty.

POZOR: Kryt ventilu sejměte pouze za účelem nafouknutí/vypuštění vzduchu. Tím se zabrání náhodnému úniku vzduchu a vniknutí jakýchkoli částic do ventilu.
Nyní začněte jemně rolovat prkno zepředu směrem k ventilu, abyste uvolnili veškerý zbývající vzduch z prkna. Nasaďte uzávěr ventilu a pevně jej uzavřete, aby se zabránilo vniknutí nečistot a vlhkosti. Nyní znovu rozložte stojan na paddle board a začněte jej rolovat z druhé strany, kde je umístěn ventil. Deska se tak snáze skládá a ploutve jsou zároveň lépe chráněny. Pro ochranu umístěte dodané pěnové podložky na pevná žebra.

POUŽÍVÁNÍ DESKY

 • Použijte šňůru od zavazadla k přenášení a zajištění dalších věcí na palubě.
 • Pokud chcete desku přepravovat po zemi, použijte rukojeť.
 • Při používání desky vždy noste dodané pádlo.
 • Pokud se vaše prkno převrhlo a leží horní částí prkna na hladině vody, otočte jej oběma rukama tak, aby horní část opět směřovala nahoru. V případě potřeby se přesuňte na břeh, pokud to z vody nemůžete.

ČIŠTĚNÍ

 • Nesprávné nebo nepravidelné čištění sady desek může způsobit poškození.
 • Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle a podobně. Mohou poškodit povrchy.
 • K čištění sady desek nepoužívejte rozpouštědla.
 • Po každém použití desku důkladně očistěte.
 • Desku můžete čistit, když je nafouknutá nebo když je vzduch vypuštěn.
 1. Umístěte desku na hladký, rovný a suchý povrch.
 2. Nastříkejte desku zahradní hadicí nebo ji očistěte měkkou houbou navlhčenou čistou vodou z vodovodu.
 3. Otřete desku dočista suchým měkkým hadříkem a nechte zcela vyschnout.

SKLADOVÁNÍ

 • Nebezpečí poškození! Nesprávné skladování desky a jejího příslušenství může vést k plísním.
 • Před uložením nechte všechny části sady desky úplně vyschnout.
 • Zcela vypusťte desku a ujistěte se, že ventil je upevněn v otevřené poloze.
 • Srolovanou desku uložte do přepravní tašky.
 • Sadu tabule skladujte mimo dosah dětí a bezpečně uzavřenou.
 • Na desku nepokládejte žádné těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami.
 • Po delším skladování zkontrolujte, zda sada desek nevykazuje známky opotřebení nebo stárnutí.

OPRAVY

 • Před každým použitím zkontrolujte desku, zda nevykazuje tlakovou ztrátu, díry nebo praskliny.
 • Před opravou desky vždy vyfoukněte.

LECKS HLEDAT

 1. Ujistěte se, že ve ventilu není písek nebo jiné nečistoty.
 2. Prkno zcela nafoukněte, jak je popsáno v části „Nafukování“.
 3. Opláchněte desku, včetně oblasti kolem ventilu, jemnou mýdlovou vodou. Pokud se objeví bubliny, je nutné netěsnost opravit.

Netěsný ventil
Pokud se kolem ventilu objeví bubliny, pravděpodobně to znamená, že ventil není zcela těsně uzavřen. V takovém případě utáhněte ventil ve směru hodinových ručiček pomocí klíče na ventily dodaného v opravné sadě.

Vadný ventil
Pokud se na plášti nebo kolem ventilu při nafouknutí desky netvoří bubliny, může to znamenat, že ventil je vadný:

 1. Nasaďte uzávěr ventilu na ventil a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se utáhl. 2.
 2. Navlhčete uzavřený uzávěr ventilu mýdlovou vodou.
 3. Pokud se nyní tvoří bubliny, je nutné ventil zcela vyměnit (viz kapitola „Výměna ventilu“).

Úniky
Pokud se na vnějším plášti tvoří bubliny, můžete netěsnost utěsnit speciálním lepidlem a materiálovou záplatou dodanou v sadě na opravu (viz kapitola „Utěsnění netěsností“). Pokud nafouknutá deska ztratí tuhost, netěsnost nemusí být nutně příčinou. Kolísání teploty může také způsobit pokles tlaku.

TĚSNĚNÍ NETĚSNOSTÍ

 • Nebezpečí poškození!
 • Ne každé lepidlo je vhodné k opravě desky. Opravy nevhodným lepidlem mohou vést k dalším škodám.
 • Používejte pouze speciální lepidlo na nafukovací čluny. Takové lepidlo můžete získat u specializovaných prodejců.
 • Otvory nebo praskliny můžete utěsnit lepidlem a záplatami materiálu dodanými v opravné sadě.
 • Před opravou desku vyfoukněte.

Menší netěsnosti (menší než 2 mm)
Netěsnosti menší než 2 mm lze opravit lepidlem.

 1. důkladně očistěte místo, které chcete opravit.
 2. Plochu, kterou chcete opravit, nechte zcela vyschnout.
 3. Naneste malou kapku lepidla na netěsnost.
 4. nechte lepidlo zaschnout cca. 12 hodin.

Větší netěsnosti (větší než 2 mm)
Netěsnosti větší než 2 mm lze opravit lepicími a materiálovými záplatami.

 1. Opravované místo důkladně očistěte a nechte zcela vyschnout.
 2. Odřízněte kousek záplaty materiálu, který přesahuje netěsnost o cca. 1.5 cm na každé straně.
 3. Naneste lepidlo na spodní stranu vyříznuté záplaty.
 4. Naneste tenkou vrstvu lepidla na netěsnost a okolní vnější kůži po celé velikosti záplaty materiálu.
 5. Nechte lepidlo zatuhnout 2-4 minuty, dokud nebude viditelně lepkavé.
 6. Přilepte záplatu vyříznutého materiálu na netěsnost a pevně ji přitlačte.
 7. Nechte lepidlo zaschnout cca. 12 hodin.
 8. Pro úplné utěsnění oblasti znovu naneste lepidlo na okraje záplaty po zaschnutí.
 9. Nechte lepidlo zaschnout cca. 4 hodin.

Před opětovným použitím desky ve vodě zkontrolujte, zda je únik opravdu zcela utěsněn. Pokud bublání přetrvává, odneste desku do odborné dílny na opravu nebo se obraťte na servisní adresu uvedenou v tomto návodu.

Výměna ventilu

Pokud je třeba ventil vyměnit, můžete si náhradní ventil objednat na uvedené servisní adrese.

 1. Vypusťte vzduch z desky.
 2. Otočte uzávěrem ventilu proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
 3. Umístěte klíč na ventily z dodané opravné sady na horní část ventilu a otočte jej proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili. Přitom zafixujte rukou spodní část ventilku uvnitř desky a ujistěte se, že do desky neklouže.
 4. Nasaďte náhradní ventil na spodní část a otočte jím ve směru hodinových ručiček, abyste jej utáhli. Ujistěte se, že je ventil vycentrován.
 5. Vezměte ventilový klíč a utáhněte horní část ventilu ve směru hodinových ručiček.
  Před dalším použitím desky zkontrolujte, zda se ventil skutečně uzavírá.

LIKVIDACE

Obal zlikvidujte podle typu. Karton a karton dejte do sběru starého papíru. Fólie do sběru recyklovatelných materiálů.
Sadu desky zlikvidujte v souladu s místními předpisy a zákony.

ZÁRUKA
Záruka na materiálové a výrobní vady je při správném používání 2 roky

VÝROBCE

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board OBR 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Mnichov
Německo
service@vehnsgroup.com
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Změny a chyby vyhrazeny
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nesprávným nebo nekompatibilním používáním výrobku.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokumenty / zdroje

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Uživatelský manuál
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *