Uživatelská příručka k monitoru krevního tlaku Viatom BP2 a BP2A

Uživatelská příručka
Tlakoměr
Model BP2, BP2A

1. Základy

Tato příručka obsahuje pokyny nezbytné pro bezpečný provoz produktu v souladu s jeho funkcí a zamýšleným použitím. Dodržování této příručky je předpokladem pro správnou funkci produktu a správnou funkci a zajišťuje bezpečnost pacientů a obsluhy.

1.1 Bezpečnost
Varování a upozornění

 • Před použitím produktu se ujistěte, že jste si důkladně přečetli tuto příručku a plně porozuměli odpovídajícím preventivním opatřením a rizikům.
 • Tento výrobek byl navržen pro praktické použití, nenahrazuje však návštěvu lékaře.
 • Tento produkt není navržen ani určen pro úplnou diagnostiku srdečních chorob. Tento produkt by nikdy neměl být používán jako základ pro zahájení nebo úpravu léčby bez nezávislého potvrzení lékařskou prohlídkou.
 • Údaje a výsledky zobrazené na produktu jsou pouze orientační a nelze je přímo použít pro diagnostickou interpretaci nebo léčbu.
 • Nepokoušejte se o samodiagnostiku nebo samoléčbu na základě výsledků záznamu a analýzy. Samodiagnostika nebo samoléčba mohou vést ke zhoršení vašeho zdraví.
 • Pokud uživatelé zjistí změny na svém zdraví, měli by se vždy poradit se svým lékařem.
 • Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované produkty, nedoporučujeme tento produkt používat. Postupujte podle pokynů svého lékaře, pokud jsou relevantní.
 • Nepoužívejte tento výrobek s defibrilátorem.
 • Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných tekutin. Nečistěte produkt acetonem nebo jinými těkavými roztoky.
 • Chraňte tento produkt před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.
 • Neumisťujte tento produkt do tlakových nádob nebo do produktu na sterilizaci plynem.
 • Výrobek nerozebírejte a neupravujte, protože by to mohlo způsobit poškození, nesprávnou funkci nebo znemožnit provoz výrobku.
 • Nepropojujte výrobek s jiným výrobkem, který není popsán v Návodu k použití, protože by to mohlo způsobit poškození nebo nesprávnou funkci.
 • Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a / nebo nedostatkem znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokyny od této osoby, jak produkt používat. Děti by měly být pod výrobkem pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s ním nebudou hrát.
 • Zabraňte kontaktu elektrod produktu s jinými vodivými částmi (včetně uzemnění).
 • Nepoužívejte výrobek u osob s citlivou pokožkou nebo alergiemi.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek na kojence, batolata, děti nebo osoby, které se nemohou vyjádřit.
 • Výrobek neskladujte na následujících místech: místa, kde je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo vlhkosti, nebo silné kontaminaci; místa v blízkosti zdrojů vody nebo ohně; nebo místa, která jsou vystavena silným elektromagnetickým vlivům.
 • Tento výrobek zobrazuje změny srdečního rytmu a krevního tlaku atd., Které mohou mít různé příčiny. Mohou být neškodné, ale mohou být také vyvolány chorobami nebo nemocemi různého stupně závažnosti. Pokud si myslíte, že byste mohli mít nemoc nebo nemoc, poraďte se s lékařem.
 • Měření vitálních funkcí, jako jsou měření prováděná s tímto výrobkem, nemohou identifikovat všechna onemocnění. Bez ohledu na měření provedená pomocí tohoto produktu byste se měli okamžitě poradit se svým lékařem, pokud se u Vás objeví příznaky, které by mohly naznačovat akutní onemocnění.
 • Bez konzultace s lékařem nediagnostikujte ani nedoléčujte na základě tohoto produktu. Zejména nezačínejte užívat žádné nové léky ani neměňte typ a / nebo dávkování jakéhokoli stávajícího léku bez předchozího souhlasu.
 • Tento výrobek nenahrazuje lékařskou prohlídku ani funkci vašeho srdce či jiných orgánů ani záznamy lékařského elektrokardiogramu, které vyžadují složitější měření.
 • Doporučujeme zaznamenat EKG křivky a další měření a v případě potřeby je poskytnout lékaři.
 • Očistěte výrobek a manžetu suchým, měkkým hadříkem nebo hadříkem damps vodou a neutrálním čisticím prostředkem. K čištění výrobku nebo manžety nikdy nepoužívejte alkohol, benzen, ředidlo ani jiné agresivní chemikálie.
 • Vyvarujte se silného ohýbání manžety nebo skladování hadice po dlouhou dobu pevně zkroucené, protože takové ošetření může zkrátit životnost součástí.
 • Výrobek a manžeta nejsou odolné proti vodě. Chraňte produkt a manžetu před znečištěním deštěm, potem a vodou.
 • Pro měření krevního tlaku musí být paže dostatečně silně stlačena manžetou, aby dočasně zastavila průtok krve tepnou. To může způsobit bolest, necitlivost nebo dočasnou červenou značku na paži. Tato podmínka se objeví zejména při postupném opakování měření. Jakákoli bolest, necitlivost nebo červené skvrny časem zmizí.
 • Příliš časté měření může způsobit zranění pacienta v důsledku rušení průtoku krve.
 • Před použitím tohoto produktu na paži s arteriovenózním (AV) zkratem se poraďte se svým lékařem.
 • Před použitím monitoru se poraďte se svým lékařem, pokud jste podstoupili mastektomii nebo vyléčení lymfatických uzlin.
 • Tlakování CUFF může dočasně způsobit ztrátu funkce současně používaného monitorovacího produktu na stejné končetině.
 • Před použitím produktu se poraďte se svým lékařem, pokud máte závažné problémy s průtokem krve nebo poruchami krve, protože nafouknutí manžety může způsobit modřiny.
 • Zabraňte tomu, aby provoz výrobku vedl k dlouhodobému narušení oběhu krve pacienta.
 • Nepoužívejte manžetu na paži s připojeným jiným lékařským elektrickým zařízením. Zařízení nemusí fungovat správně.
 • Lidé, kteří mají závažný oběhový deficit v paži, se musí před použitím přípravku poradit s lékařem, aby se předešlo zdravotním problémům.
 • Výsledky diagnostiky nediagnostikujte sami a nezahajte léčbu sami. Ohledně vyhodnocení výsledků a léčby se vždy poraďte se svým lékařem.
 • Nepoužívejte manžetu na paži s nezhojenou ranou, protože by to mohlo způsobit další zranění.
 • Neaplikujte manžetu na paži po intravenózním kapání nebo transfuzi krve. Může to způsobit zranění nebo nehody.
 • Během měření si sundejte přiléhavý nebo silný oděv z paže.
 • Pokud je paže pacientů mimo specifikovaný rozsah obvodu, může to mít za následek nesprávné výsledky měření.
 • Výrobek není určen k použití u novorozenců, těhotných, včetně preclamptikové, pacienti.
 • Nepoužívejte výrobek tam, kde jsou hořlavé plyny, jako jsou anestetické plyny. Může to způsobit výbuch.
 • Nepoužívejte produkt v oblasti vysokofrekvenčního chirurgického vybavení, MRI nebo CT skeneru nebo v prostředí bohatém na kyslík.
 • Výměnu baterie určenou pouze servisním technikem s použitím nářadí a její výměna nedostatečně vyškoleným personálem může způsobit poškození nebo popálení.
 • Pacient je zamýšlený operátor.
 • Neprovádějte údržbu a údržbu, když je produkt používán.
 • Pacient může bezpečně využívat všechny funkce produktu a pacient může udržovat produkt pečlivým přečtením kapitoly 7.
 • Tento produkt vysílá rádiové frekvence (RF) v pásmu 2.4 GHz. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek na místech s omezeným rádiovým signálem, například v letadle. V oblastech s omezeným vysokofrekvenčním signálem vypněte funkci Bluetooth v tomto produktu a vyjměte baterie. Další informace o možných omezeních najdete v dokumentaci k používání Bluetooth FCC.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek s jiným lékařským elektrickým zařízením (ME) současně. To může mít za následek nesprávnou funkci výrobku a / nebo nepřesné hodnoty krevního tlaku a / nebo záznamy EKG.
 • Zdroje elektromagnetického rušení mohou ovlivňovat tento výrobek (např. Mobilní telefony, mikrovlnné vařiče, diatermie, litotrypsie, elektrokauterizace, RFID, elektromagnetické systémy proti krádeži a detektory kovů), zkuste se k nim při měření držet dál.
 • Použití jiného příslušenství a kabelů, než které jsou specifikovány nebo poskytovány výrobcem, může mít za následek zvýšení elektromagnetické emise nebo snížení elektromagnetické imunity produktu a nesprávnou funkci.
 • Interpretace provedená tímto produktem jsou potenciální nálezy, nikoli úplná diagnóza srdečních stavů. Všechny interpretace by měly být znovuviewvydané lékařem pro klinické rozhodování.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek v přítomnosti hořlavých anestetik nebo léků.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek během nabíjení.
 • Při záznamu EKG zůstaňte v klidu.
 • Detektory EKG byly vyvinuty a testovány pouze na záznamech Lead I a II.

2. Úvod

2.1 Účel použití
Zařízení je odsazeno pro měření krevního tlaku nebo elektrokardiogramu (EKG) v domácím nebo zdravotnickém zařízení.
Zařízení je tlakoměr určený k měření krevního tlaku a tepové frekvence u dospělé populace.
Výrobek je určen k měření, zobrazení, skladování a opětovnému použitíview jednokanálové rytmy EKG dospělých a poskytují určité doporučené příznaky, jako je pravidelný tep, nepravidelný tep, nízká srdeční frekvence a vysoká tepová frekvence.
2.2 Kontraindikace
Tento produkt je kontraindikován pro použití v ambulantním prostředí.
Tento produkt je kontraindikován pro použití v letadle.
2.3 O produktu
název produktu: Monitor krevního tlaku
Model produktu: BP2 (zahrnuje NIBP + EKG), BP2A (pouze NIBP)

Monitor krevního tlaku Viatom BP2

1. LED obrazovka

 • Zobrazit datum, čas a stav napájení atd.
 • Zobrazte proces a výsledky měření EKG a krevního tlaku.

2. Tlačítko Start / Stop

 • Zapnutí / vypnutí
 • Zapnutí: Stisknutím tlačítka zapněte napájení.
 • Vypnutí: Stisknutím a podržením tlačítka vypnete.
 • Stisknutím zapnete produkt a dalším stisknutím spustíte měření krevního tlaku.
 • Stisknutím zapněte produkt a dotknutím se elektrod zahájíte měření EKG.

3. Tlačítko paměti

 • Stiskněte znovuview historická data.

4. LED indikátor

 •  Modré světlo svítí: baterie se nabíjí.
 • Modré světlo nesvítí: baterie je plně nabitá a nenabíjí se

5. EKG elektroda

 • Dotkněte se jich a začněte měřit EKG různými metodami.

6. USB konektor

 • Propojuje se s nabíjecím kabelem.

2.4 symboly

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - symboly

3. Používání produktu

3.1 Nabijte baterii
K nabíjení produktu použijte kabel USB. Připojte kabel USB k nabíječce USB nebo k počítači. Plné nabití bude trvat 2 hodiny. Když je baterie plně nabitá, indikátor bude modrý.
Produkt pracuje s velmi nízkou spotřebou energie a jedno nabití obvykle funguje měsíce.
Na obrazovce se zobrazují symboly baterie na obrazovce, které označují stav baterie.
Poznámka: Produkt nelze během nabíjení použít, a pokud zvolíte nabíjecí adaptér jiného výrobce, vyberte ten, který vyhovuje normám IEC60950 nebo IEC60601-1.

3.2 Změřte krevní tlak
3.2.1 Nasazení manžety na paži

 1. Omotejte manžetu kolem paže, asi 1 až 2 cm nad vnitřní stranu loktu, jak je znázorněno.
 2. Umístěte manžetu přímo na kůži, protože oděv může způsobit slabý puls a vést k chybě měření.
 3. Zúžení horní části paže způsobené vyhrnutím rukávu může bránit přesným údajům.
 4. Zkontrolujte, zda je značka polohy tepny v jedné linii s tepnou.

3.2.2 Jak správně sedět
Chcete-li provést měření, musíte být uvolněni a pohodlně sedět. Posaďte se na židli s nepřekříženými nohami a chodidly položenými na podlaze. Položte levou paži na stůl tak, aby byla manžeta v úrovni vašeho srdce.

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - Jak správně sedět

Poznámka:

 • Krevní tlak se může lišit mezi pravou a levou paží a naměřené hodnoty krevního tlaku se mohou lišit. Viatom doporučuje pro měření vždy používat stejné rameno. Pokud se hodnoty krevního tlaku mezi oběma rameny podstatně liší, poraďte se se svým lékařem a určete, které rameno použít pro vaše měření.
 • Doba ohřevu produktu od minimální teploty skladování mezi jednotlivými použitími je asi 5 s, dokud není produkt připraven k zamýšlenému použití, když je okolní teplota 20 ° C, a doba je asi 5 s, aby produkt vychladl z maximální teplota skladování mezi jednotlivými použitími, dokud není produkt připraven k zamýšlenému použití, když je okolní teplota 20 ° C.

3.2.3 Proces měření

 1. Stisknutím zapnete produkt a dalším stisknutím spustíte měření krevního tlaku.
 2. Produkt během měření automaticky pomalu vyfoukne manžetu, typické měření trvá přibližně 30 s.
  Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - proces měření 1
 3. Po dokončení měření se hodnoty krevního tlaku budou v produktu posouvat.
  Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - proces měření 2
 4. Po ukončení měření produkt automaticky uvolní manžetový plyn.
 5. Stisknutím tlačítka po měření vypněte napájení a poté vyjměte manžetu.
 6. Stisknutím tlačítka paměti znovu provedeteview historická data. Ve výrobku se objeví hodnoty krevního tlaku

Poznámka:

 • Výrobek má funkci automatického vypnutí, která automaticky vypne napájení do jedné minuty po měření.
 • Během měření byste měli zůstat v klidu a nemačkat manžetu. Jakmile se ve výrobku objeví výsledek tlaku, přestaňte měřit. Jinak může být měření provedeno a hodnoty krevního tlaku mohou být nepřesné.
 • Zařízení může uložit maximálně 100 odečtů údajů o krevním tlaku. Nejstarší záznam bude přepsán, až přijde 101. čtení. Nahrajte data včas.

Princip měření NIBP
Způsob měření NIBP je metoda oscilace. Měření oscilace využívá automatické nafukovací čerpadlo. Když je tlak dostatečně vysoký, aby blokoval průtok arteriální krve, pak by se pomalu vypouštěl a zaznamenával by všechny změny tlaku v manžetě v procesu vypouštění, aby se vypočítal krevní tlak na základě určitého algoritmu. Počítač posoudí, zda je kvalita signálu dostatečně přesná. Pokud signál není dostatečně přesný (například náhlý pohyb nebo dotek manžety během měření), stroj zastaví vyfukování nebo opětovné nafouknutí nebo opustí toto měření a výpočet.
Provozní kroky potřebné k získání přesných rutinních měření krevního tlaku v klidu u hypertenze včetně:
- Poloha pacienta při normálním používání, včetně pohodlného sezení, nekřížených nohou, chodidel plochých na podlaze, opřených zad a paží, prostředku manžety v úrovni pravé síně srdce.
- Pacient by měl být maximálně uvolněný a během měření by neměl mluvit.
- Před prvním čtením by mělo uplynout 5 minut.
- Místo řidiče při normálním používání.

3.3 Změřte EKG
3.3.1 Před použitím EKG

 • Před použitím funkce EKG věnujte pozornost následujícím bodům, abyste získali přesná měření.
 • EKG elektroda musí být umístěna přímo na kůži.
 • Pokud je vaše kůže nebo ruce suché, navlhčete je pomocí adamp před měřením.
 • Pokud jsou elektrody EKG znečištěné, odstraňte je měkkým hadříkem nebo vatovým tampónem damps dezinfekčním alkoholem.
 • Během měření se nedotýkejte těla rukou, kterým provádíte měření.
 • Pamatujte, že mezi pravou a levou rukou nesmí být žádný kontakt s kůží. Jinak nelze měření provést správně.
 • Během měření zůstaňte v klidu, nemluvte a udržujte produkt v klidu. Pohyby jakéhokoli druhu zfalšují měření.
 • Pokud je to možné, proveďte měření vsedě a ne ve stoje.

3.3.2 Proces měření

1. Stisknutím zapněte produkt a dotknutím se elektrod zahájíte měření EKG.
→ Metoda A: Veďte I, z pravé ruky do levé ruky
Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - proces měření 3
→ Metoda B: Olovo II, pravá ruka k levému břichu

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - proces měření 4

2. Dotýkejte se elektrod jemně po dobu 30 sekund.

Stále se jemně dotýkejte elektrod po dobu 30 sekund.

3. Jakmile je lišta plně vyplněna, produkt zobrazí výsledek měření.

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - výsledek měření

4. Stisknutím tlačítka paměti znovu proveďteview historická data.

Poznámka:

 • Netlačte výrobek příliš silně na pokožku, mohlo by dojít k rušení EMG (elektromyografie).
 • Zařízení může uložit maximálně 10 záznamů pro data EKG. Nejstarší záznam bude přepsán, až přijde 11. záznam. Nahrajte prosím data včas.

Princip měření EKG
Výrobek shromažďuje data EKG prostřednictvím potenciálního rozdílu povrchu těla elektrodou EKG a získává přesná data EKG po ampzkapalněný a filtrovaný, poté se zobrazí na obrazovce.
Nepravidelný rytmus: Pokud rychlost změny srdeční frekvence překročí během měření určitou prahovou hodnotu, bude to považováno za nepravidelný srdeční rytmus.
Vysoká HR: Tepová frekvence rate 120 / min
Nízká HR: Tepová frekvence < 50 / min
Pokud výsledky měření nesplňují „Nepravidelný rytmus“, „Vysoký HR“ a „Nízký HR“, pak posuďte „Pravidelný rytmus“.

3.4 Bluetooth
Bluetooth produktu se aktivuje automaticky, pouze když se rozsvítí obrazovka.
1) Ujistěte se, že je zapnutá obrazovka produktu, aby byla aktivována funkce Bluetooth produktu.
2) Zkontrolujte, zda je v telefonu povolena funkce Bluetooth.
3) Vyberte ID produktu z telefonu a produkt bude úspěšně spárován s telefonem.
4) Měřená data včetně dat SYS, DIS, EKG můžete exportovat do telefonu.

Poznámka:

 • Technologie Bluetooth je založena na rádiovém spojení, které nabízí rychlý a spolehlivý datový přenos.
  Bluetooth využívá celosvětově dostupný frekvenční rozsah bez licence v pásmu ISM, jehož cílem je zajistit celosvětovou kompatibilitu komunikace.
 • Párovací a vysílací vzdálenost bezdrátové funkce je normálně 1.5 metru. Pokud je bezdrátová komunikace zpožděna nebo selhává mezi telefonem a produktem, pokusíte se zmenšit vzdálenost mezi telefonem a produktem.
 • Produkt se může spárovat a přenášet s telefonem v prostředí bezdrátového soužití (např. Mikrovlnné trouby, mobilní telefony, směrovače, rádia, elektromagnetické systémy proti krádeži a detektory kovů), ale další bezdrátový produkt může stále komunikovat s párováním a přenosem mezi telefonem a výrobek v nejistém prostředí. Pokud jsou telefon a produkt nekonzistentní, bude pravděpodobně nutné změnit prostředí.

4. Odstraňování problémů

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - Řešení problémů

5. Příslušenství

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - příslušenství

6. Specifikace

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - specifikace 1

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - specifikace 2

Monitor krevního tlaku Viatom BP2 - specifikace 3

7. Údržba a čištění

Údržba 7.1
Aby byl váš produkt chráněn před poškozením, dodržujte prosím následující:

 • Skladujte výrobek a součásti na čistém a bezpečném místě.
 • Výrobek ani žádné jeho součásti nemyjte a neponořujte do vody.
 • Výrobek nebo součásti nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit.
 • Nevystavujte výrobek extrémním teplotám, vlhkosti, prachu nebo přímému slunečnímu záření.
 • Manžeta obsahuje citlivou vzduchotěsnou bublinu. Zacházejte s ním opatrně a vyhněte se všem druhům namáhání kroucením nebo vybočením.
 • Výrobek čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani podobná rozpouštědla. Skvrny na manžetě lze opatrně odstranit pomocí reklamyamp hadřík a mýdla. Manžeta se nesmí prát!
 • Chraňte přístroj před pádem a žádným způsobem s ním zacházejte. Vyvarujte se silných vibrací.
 • Nikdy neotvírejte výrobek! V opačném případě bude kalibrace výrobce neplatná!

7.2 Čištění
Produkt lze opakovaně používat. Před opětovným použitím prosím proveďte čištění:

 • Výrobek očistěte měkkým suchým hadříkem se 70% lihu.
 • Nepoužívejte benzín, ředidla nebo podobná rozpouštědla.
 • Manžetu opatrně očistěte hadříkem namočeným v 70% alkoholu.
 • Manžeta se nesmí prát.
 • Vyčistěte výrobek a manžetu paže a poté jej nechte uschnout na vzduchu.

7.3 Likvidace


Baterie a elektronické přístroje musí být zlikvidovány v souladu s místně platnými předpisy, nikoli s domácím odpadem.

8. Prohlášení FCC

FCC ID: 2ADXK-8621
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

9. Elektromagnetická kompatibilita

Výrobek splňuje požadavky normy EN 60601-1-2.
VAROVÁNÍVarování a upozornění

 • Používání jiného příslušenství, než jaké je uvedeno v této příručce, může mít za následek zvýšené elektromagnetické vyzařování nebo sníženou elektromagnetickou odolnost zařízení.
 • Výrobek nebo jeho součásti by neměly být používány v blízkosti jiného zařízení nebo na něj stohovány.
 • Produkt vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření týkající se EMC a je třeba jej nainstalovat a uvést do provozu podle níže uvedených informací o EMC.
 • Jiné produkty mohou interferovat s tímto produktem, i když splňují požadavky CISPR.
 • Když je vstupní signál pod minimem amplitude uvedené v technických specifikacích, může dojít k chybným měřením.
 • Přenosné a mobilní komunikační zařízení může ovlivnit výkon tohoto produktu.
 • Ostatní výrobky, které mají vysokofrekvenční vysílač nebo zdroj, mohou tento výrobek ovlivňovat (např. Mobilní telefony, PDA a počítače s bezdrátovou funkcí).

Pokyny a prohlášení - elektromagnetické emise

Pokyny a prohlášení - elektromagnetická imunita
Pokyny a prohlášení - elektromagnetická imunita
Pokyny a prohlášení - elektromagnetická imunita

Pokyny a prohlášení - elektromagnetická imunita 1

Pokyny a prohlášení - elektromagnetická imunita 2

Poznámka 1: Na 80 MHz až 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.

a Pásma ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 0,15 MHz a 80 MHz jsou 6,765 6,795 MHz až 13,553 13,567 MHz; 26,957 27,283 MHz až 40,66 40,70 MHz; 0,15 80 MHz až 1,8 2,0 MHz; a 3,5 MHz až 4,0 MHz. Amatérská rádiová pásma mezi 5,3 MHz a 5,4 MHz jsou 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz , 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz, 50,0 MHz až 54,0 MHz, XNUMX MHz až XNUMX MHz, XNUMX , XNUMX MHz až XNUMX MHz a XNUMX MHz až XNUMX MHz.

b Úrovně shody ve frekvenčních pásmech ISM mezi 150 kHz a 80 MHz a ve frekvenčním rozsahu 80 MHz až 2,7 GHz mají snížit pravděpodobnost, že by mobilní / přenosná komunikační zařízení mohla způsobit rušení, pokud by byla neúmyslně přenesena do oblastí pacientů. Z tohoto důvodu byl do vzorců použitých při výpočtu doporučené odstupové vzdálenosti pro vysílače v těchto frekvenčních rozsazích začleněn další faktor 10/3.

c Intenzitu pole pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní / bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rádio, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpovědět. Při hodnocení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými vysokofrekvenčními vysílači by měl být zvážen průzkum elektromagnetického místa. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá monitor krevního tlaku, překračuje výše uvedenou příslušnou úroveň shody RF, měl by být monitor krevního tlaku sledován, aby se ověřil normální provoz. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, například změna orientace nebo přemístění tlakoměru.

d Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V / m.

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnou a mobilní RF komunikací

Symbol
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6
Liufang Road, Block 67, Xin'an Street,
Okres Baoan, Shenzhen 518101 Guangdong
Čína
www.viatomtech.com
[chráněno e-mailem]

PN : 255-01761-00 Verze: A říjen, 2019

Uživatelská příručka k monitoru krevního tlaku Viatom BP2 a BP2A - Stáhnout [optimalizováno]
Uživatelská příručka k monitoru krevního tlaku Viatom BP2 a BP2A - Ke stažení

Připojit se ke konverzaci

4 Komentáře

 1. Díky za dobré provedení. Rád bych věděl, jak nastavit čas a datum. S přátelským pozdravem

  Danke für die gute Ausführung.
  Jejich hätte gerne gewusst wie Uhr und Datum eingestellt werden.
  MFG

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.