AT&T Big Button & Big Display Telephone [CL4940, CD4930] User Manual

AT&T Big

Obsah skrýt
1 Uživatelská příručka
1.10 Adresář

Uživatelská příručka

CL4940 / CD4930
Velké tlačítko / velký displej
telefonní / záznamník
s ID volajícího / čekající hovor

telefonní záznamník

Gratuluji

při nákupu tohoto produktu AT&T. Před použitím tohoto produktu AT&T si prosím přečtěte Důležité bezpečnostní informace část na straně 52 této příručky. Pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku se všemi funkcemi a informacemi o odstraňování problémů nezbytnými k instalaci a provozu vašeho nového produktu AT&T. Můžete také navštívit naši webmísto na adrese www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.
Číslo modelu: CL4940 / CD4930

Typ: Velké tlačítko / velký displej, telefon / záznamník s
ID volajícího / čekající hovor
Sériové číslo: _______________________________________
Datum nákupu: _______________________________________
Místo nákupu: ____________________________________
Číslo modelu i sériové číslo vašeho produktu AT&T najdete na spodní straně telefonní základny.
Uschovejte si prodejní doklad a originální obal pro případ, že je nutné vrátit telefon kvůli záručnímu servisu.

Naslouchadla vybavená T-cívkou Telefony označené tímto logem snižují hluk a rušení při použití s ​​většinou naslouchátek vybavených T-cívkou a kochleárních implantátů. Logo vyhovující TIA-1083 je ochranná známka Telecommunications Industry Association. Používá se na základě licence.

Pokročilé americké telefony 2011-2019. Všechna práva vyhrazena. AT&T a logo AT&T jsou ochranné známky společnosti AT&T Intellectual Property licencované společnosti Advanced American Telephones, San Antonio, TX 78219. Vytištěno v Číně.

Kontrolní seznam dílů

Váš telefonní balíček obsahuje následující položky. Uložte si prodejní doklad a originální obal pro případ, že je nutný záruční servis.

Telefonní základna s nainstalovaným napájecím adaptérem                                                        Sluchátko

Telefonní základna s nainstalovaným napájecím adaptérem sluchátka

Držák pro montáž na zeď                  Spirálový kabel sluchátka                Kabel telefonní linky

Držák na zeď Spirálový kabel sluchátka Telefonní kabel

Zkrácená uživatelská příručka

Uživatelská příručka

CL4940 / CD4930
Velké tlačítko / velký displej, telefon / záznamník s ID volajícího / čekající hovor

telefonní záznamník

Stručný průvodce

Stručný průvodce

MENU / VÝBĚR: Stisknutím v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky. V nabídce stiskněte pro potvrzení nebo uložení položky nebo nastavení. Stisknutím vyberete zvýrazněnou položku.

TELEFONNÍ ZÁZNAM Dolů Stisknutím zobrazíte historii ID volajícího Stisknutím přejdete dolů v nabídkách nebo seznamech. Při zadávání jmen nebo čísel stiskněte pro pohyb kurzoru doleva.

REPEATREPEAT: Během přehrávání zprávy stiskněte pro opakování aktuálně přehrávané zprávy.
Během přehrávání zprávy dvakrát přehrajete předchozí zprávu. Stisknutím v pohotovostním režimu zaznamenáte poznámku.

PLAY / STOP STOP_playStisknutím spustíte nebo zastavíte přehrávání zprávy.

ADRESÁŘ UpStisknutím zobrazíte adresář. Stisknutím procházíte v nabídkách nebo seznamech nahoru.
Při zadávání jmen nebo čísel stiskněte pro pohyb kurzoru doprava.

ZRUŠENÍ: V nabídce stiskněte pro zrušení operace, návrat do předchozí nabídky nebo opuštění zobrazení nabídky.

OPAKOVÁNÍ / PAUZA: Stisknutím zobrazíte poslední volané číslo.
Když používáte sluchátko nebo hlasitý telefon, stisknutím vytočíte poslední vytočené číslo.
Při zadávání čísel stiskněte a vložte třísekundovou pauzu pro vytáčení.
Při ukládání čísel do paměti rychlé volby nebo do adresáře stisknutím tlačítka zkopírujte poslední volané číslo před zadáním libovolného čísla.

ODSTRANIT X: Zatímco reviewv historii opakovaného vytáčení, adresáře nebo historie ID volajících stisknutím smažete zobrazený záznam (resp.).
Během přehrávání stisknutím odstraníte zprávu nebo oznámení. V pohotovostním režimu dvakrát stiskněte, chcete-li odstranit všechny staré zprávy.
Stisknutím tlačítka odstraníte číslice nebo znaky při zadávání čísel nebo jmen.

ANS ON Moc Stisknutím zapnete nebo vypnete záznamník.

PŘESKOČIT PŘESKOČIT Stisknutím přeskočíte zprávu během přehrávání zprávy.

Stručný průvodce

Stručný průvodce

EKVALIZÉR/EKVALIZÉR: Během přehrávání vnějšího hovoru, zprávy nebo oznámení stisknutím změňte kvalitu zvuku tak, aby co nejlépe vyhovovala vašemu sluchu.

Extra velký výklopný displej: Posunutím horní části displeje dopředu nebo dozadu upravte úhel obrazovky pro maximální viditelnost.

RYCHLÉ VYTÁČENÍ: Stisknutím v pohotovostním režimu zobrazíte seznam rychlé volby.

BLIKAT: Stisknutím pozastavíte aktuální hovor a přijmete nový hovor, když obdržíte upozornění na čekající hovor.

TONE TONE: Stisknutím přepnete na tónovou volbu dočasně během hovoru, pokud máte pulzní službu.
Když reviewChcete -li se přesunout na konec telefonního čísla, stiskněte tlačítko.

# (librový klíč): Když reviewChcete -li se přesunout na začátek telefonního čísla, stiskněte tlačítko.

Po opakovaném stisknutí se zobrazí další možnosti vytáčeníviewzáznam protokolu ID volajícího.

ZVUKOVÁ ASISTENCE: Hlasy budou znít hlasitěji a jasněji, pokud stisknete, ZVUKOVÁ ASISTENCE během hovoru pomocí sluchátka.

UpVOLUME Dolů : Během přehrávání zpráv nebo prověřování hovorů stisknutím upravte hlasitost poslechu.
V pohotovostním režimu stiskněte pro nastavení hlasitosti základního vyzvánění.
Během hovoru můžete stisknutím upravit hlasitost poslechu.

SPEAKERSPEAKER : Stisknutím zahájíte nebo přijmete hovor pomocí hlasitého telefonu.
Stisknutím přepnete mezi hlasitým telefonem a sluchátkem.

ZTLUMIT: Během hovoru stiskněte pro ztlumení mikrofonu. Opětovným stisknutím konverzaci obnovíte.

MIC: Mikrofon.

Instalace

Před použitím telefonu musíte nainstalovat napájecí adaptér Stop Snadné pokyny najdete na stranách 4-5.

Telefonní základnu instalujte v blízkosti telefonní zásuvky a zásuvky, která není ovládána nástěnným spínačem. Telefonní základnu lze umístit na rovný povrch nebo svisle připevnit na zeď (viz strany 6-9).
Pokud si předplatíte vysokorychlostní internetovou službu (DSL - digitální účastnická linka) prostřednictvím své telefonní linky, musíte nainstalovat kabel DSL mezi kabel telefonní linky a telefonní zásuvku ve zdi (viz strana 4). Filtr předchází problémům s hlukem a ID volajícího způsobeným interferencí DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služeb DSL.
Produkt může být dodáván s ochrannou nálepkou zakrývající displej základny telefonu, před použitím jej odstraňte.

Informace o zákaznickém servisu nebo produktu najdete na našem webu webmísto na adrese www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.

Telefonní základnu neumisťujte příliš blízko:
 • Komunikační zařízení, jako jsou televizory, videorekordéry nebo bezdrátové telefony.
 • Nadměrné zdroje tepla.
 • Zdroje hluku, jako je okno s venkovním provozem, motory, mikrovlnné trouby, chladničky nebo zářivkové osvětlení.
 • Nadměrné zdroje prachu, například dílna nebo garáž.
 • Nadměrná vlhkost.
 • Extrémně nízká teplota.
 • Mechanické vibrace nebo rázy, například na horní část pračky nebo pracovního stolu.
Instalace telefonu

Nainstalujte telefon, jak je znázorněno níže.
Telefon je připraven k použití na stole. Chcete-li přejít na montáž na stěnu, viz Možnosti instalace na straně 6, kde najdete podrobnosti.

 1. Jeden konec stočeného kabelu sluchátka zapojte do zdířky sluchátka na levé straně základny telefonu. Druhý konec zapojte do zdířky na spodní straně sluchátka.Instalace telefonu
 2. Jeden konec kabelu telefonní linky zapojte do konektoru telefonní linky ve spodní části telefonní základny. Protáhněte kabel telefonní linky otvorem. Druhý konec kabelu telefonní linky zapojte do telefonní zásuvky ve zdi nebo do DSL filtru.
 3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, která není ovládána nástěnným vypínačem.

Připojte jeden konec kabelu telefonní linky

Instalace telefonu

4. Upravte úhel obrazovky, abyste dosáhli maximální viditelnosti.

Instalace telefonu

POZNÁMKY:

 • Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto výrobkem. Chcete -li získat náhradu, navštivte naše webmísto na adrese www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.
 • Napájecí adaptér je určen ke správné orientaci ve svislé poloze nebo v poloze pro montáž na podlahu. Hroty nejsou navrženy tak, aby udržovaly zástrčku na místě, pokud je zapojena do stropu, pod stůl nebo do zásuvky ve skříni.
 • Tento telefon můžete používat bez nainstalovaného napájecího adaptéru. Viz řádek režim napájení na straně 13.
 • Po první instalaci telefonu vás systém vyzve k nastavení data a času a odchozích oznámení. Můžete stisknout ZRUŠENÍ přeskočit nastavení. V pohotovostním režimu telefon zobrazí číslo modelu.
Možnosti instalace

Chcete-li telefon připevnit na zeď, použijte dodanou konzolu pro připevnění na zeď ke spojení se standardní deskou pro připevnění telefonu na zeď. Pokud tuto montážní desku nemáte, můžete si ji zakoupit u mnoha maloobchodníků s hardwarem nebo spotřební elektronikou. Při instalaci montážní desky může být nutná odborná pomoc.

Instalace ze stolu na zeď

Chcete-li nainstalovat základnu telefonu do polohy pro montáž na zeď, nejprve odpojte kabel napájecího adaptéru a kabel telefonní linky od základny telefonu a zásuvek ve zdi.

 1. Zvedněte sluchátko a odložte jej stranou. Přidržte spínací háček na základně telefonu, poté vysuňte jazýček sluchátka nahoru a vyjměte jej ze slotu. Otočte záložku sluchátka o 180 stupňů. Zatlačte jazýček sluchátka dolů do slotu tak, aby zapadl na místo.

Instalace ze stolu na zeď

2. Zarovnejte výčnělky na nástěnném držáku se sloty v zadní části základny telefonu. Vložit kartu A nahoře do příslušného slotu a klikněte na záložky B do příslušných slotů.

Instalace ze stolu na zeď

Možnosti instalace

3. Připojte jeden konec kabelu telefonní linky do konektoru telefonní linky ve spodní části telefonní základny. Druhý konec zapojte do telefonní zásuvky ve zdi nebo do DSL filtru. Spojte kabel telefonní linky a zajistěte jej kroucenou kravatou.
4. Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, která není ovládána nástěnným vypínačem.

Možnosti instalace

5. Umístěte telefon těsně nad šrouby na nástěnné desce. Zasuňte telefon dolů, dokud nebude bezpečně držen na nástěnné desce. Položte sluchátko na telefonní základnu.

nástěnná montážní deska

6. Upravte úhel obrazovky pro maximální viditelnost.

Možnosti instalace

Instalace na stěnu až na desku stolu
Chcete-li změnit základnu telefonu z polohy pro montáž na zeď do polohy na stole, postupujte podle pokynů.

 1. Posuňte základnu telefonu nahoru a poté vyjměte telefon z nástěnné desky.

Instalace na stěnu až na desku stolu

2. Odpojte velký konec napájecího adaptéru z elektrické zásuvky. Vyjměte kabel napájecího adaptéru ze slotu. Odpojte menší konec ze zásuvky na spodní straně telefonní základny. Odpojte kabel telefonní linky ze zásuvky ve zdi a telefonní základny. Odviňte přiložený kabel telefonní linky.
3. Zvedněte sluchátko a odložte jej stranou. Přidržte spínací háček na základně telefonu, potom vysuňte jazýček sluchátka nahoru a vyjměte jej ze slotu. Otočte záložku sluchátka o 180 stupňů. Zatlačte jazýček sluchátka dolů do slotu tak, aby zaklapl na místo.

Instalace ze stolu na zeď

Možnosti instalace

4. Zatlačte na dvě západky ve spodní části držáku pro montáž na zeď, jak je uvedeno, a sejměte držák pro montáž na zeď z telefonu.

Možnosti instalace

5. Připojte jeden konec kabelu telefonní linky do konektoru telefonní linky ve spodní části telefonní základny. Druhý konec zapojte do telefonní zásuvky ve zdi nebo do DSL filtru. Zapojte malý konec napájecího adaptéru do napájecího konektoru ve spodní části telefonní základny. Zapojte velký konec do elektrické zásuvky, která není ovládána nástěnným vypínačem. Veďte oba kabely skrz otvory.

Připojte jeden konec kabelu telefonní linky

6. Upravte úhel obrazovky pro maximální viditelnost.

Nastavení telefonu
Pomocí nabídky můžete změnit nastavení telefonu:
 1. Stisknout MENU / VÝBĚR když se nepoužívá pro vstup do hlavního menu.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na funkci, kterou chcete změnit. Při procházení nabídkou se zobrazí > symbol označuje vybranou položku nabídky.
 3. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte zvýrazněnou položku.

POZNÁMKA: Stisknout ZRUŠENÍ zrušíte operaci, vrátíte se do předchozí nabídky nebo opustíte zobrazení nabídky. stiskněte a podržte ZRUŠENÍ pro návrat do klidového režimu.

Nastavte datum a čas

Záznamník oznamuje den a čas každé zprávy před jejím přehráním. Před použitím záznamníku nastavte datum a čas následujícím způsobem. Pokud si předplatíte službu ID volajícího, den, měsíc a čas se automaticky nastaví při každém příchozím hovoru. Rok musí být nastaven tak, aby bylo možné z informací o ID volajícího vypočítat den v týdnu.

Ruční nastavení data a času:
 1. Když je telefonní základna v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Nastavte datum a čas a potom stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vyberte měsíc a stiskněte MENU / VÝBĚR, nebo zadejte číslo pomocí tlačítek vytáčení.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vyberte den a stiskněte MENU / VÝBĚR, nebo zadejte číslo pomocí tlačítek vytáčení.
 5. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vyberte rok a stiskněte MENU / VÝBĚR, nebo zadejte číslo pomocí kláves vytáčení a stiskněte MENU / VÝBĚR přejít na nastavení času.
 6. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vyberte hodinu a stiskněte MENU / VÝBĚR, nebo zadejte číslo pomocí tlačítek vytáčení.
 7. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vyberte minutu a stiskněte MENU / VÝBĚR, nebo zadejte číslo pomocí tlačítek vytáčení.
 8. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp zvýraznit AM or PM, nebo stiskněte 2 pro AM
  or 7 pro PM. Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR potvrdit. Existuje potvrzení
  tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

nastavte datum a čas ručněNastavit datumNastavte čas

POZNÁMKY:

 • Chcete-li provést opravu, stiskněte ZRUŠENÍ pro návrat do předchozího pole.
 • Pokud hodiny nejsou při záznamu zprávy nastaveny, systém před přehráním zprávy ohlásí „Čas a den nenastaveny“.
Nastavení telefonu
Objem vyzvánění

Úroveň hlasitosti vyzvánění můžete nastavit na jednu ze čtyř úrovní nebo vyzvánění vypnout. Když je vyzvánění vypnuté, Objem vyzvánění Na obrazovce se objeví.

Stisknout UpVOLUMEDolů když se telefon nepoužívá.
-OR-

Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
Použití TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Objem vyzvánění, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
Stiskněte CALL LOGDolů nebo ADRESÁŘUpnebo UpVOLUMEUp na sampkaždou úroveň hlasitosti.
Stisknutím tlačítka MENU / SELECT uložíte své předvolby. Ozve se potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Hlasitost vyzvánění -1   Hlasitost vyzvánění - 2

POZNÁMKY:

 • Pokud je hlasitost vyzvánění vypnutá, je telefonní základna ztišena pro všechny příchozí hovory.
 • Když telefon zvoní, můžete dočasně upravit hlasitost vyzvánění. Další
  příchozí hovor zvoní při přednastavené hlasitosti.
Jazyk

Můžete vybrat jazyk používaný pro všechny obrazovky.

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
 2. Použití TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Jazyk, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp zvýraznit angličtinu,
  Français nebo Español.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR. Na obrazovce se zobrazí potvrzovací zpráva.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR znovu potvrďte. Ozve se potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

JazykJazyk

POZNÁMKA: Pokud omylem změníte jazyk LCD na francouzštinu nebo španělštinu, můžete jej resetovat zpět na angličtinu, aniž byste procházeli francouzskými nebo španělskými nabídkami. lis MENU / VÝBĚR v klidovém režimu a poté zadejte TONE3645474 #. Ozve se potvrzovací tón.

Nastavení telefonu

Kontrast LCD

Kontrast obrazovky můžete nastavit na jednu ze čtyř úrovní.

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
 2. Použití TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Kontrast LCD, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vybrat si z 1, 2, 3 nebo 4.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR uložit vaše preference. Ozve se potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Kontrast LCD  Kontrast LCD VÝBĚR

Režim vytáčení

Režim vytáčení je přednastaven na tónovou volbu. Pokud máte pulzní (rotační) službu, musíte před použitím telefonu změnit režim vytáčení na pulzní vytáčení.

Nastavení režimu vytáčení:

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
 2. Použití TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Režim vytáčení, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Použití TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp zvýraznit Dotykový tón or Puls, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR. Ozve se potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Režim vytáčení kontrastu LCDDotykový tón

Režim síťového napájení (bez napájení ze sítě)

Tento telefon poskytuje minimální funkce během výpadku napájení. Pokud není k dispozici napájení ze sítě, obrazovka je prázdná a mnoho telefonních funkcí nefunguje. Podporována je pouze tónová volba a nastavení hlasitosti sluchátka. Telefon využívá energii z telefonní linky, aby vám umožnil uskutečňovat a přijímat hovory pouze pomocí mikrotelefonu a kláves pro vytáčení.

Uskutečnění hovoru při výpadku proudu
 1. Zvedněte sluchátko a počkejte na oznamovací tón. Zobrazí se obrazovka ŽÁDNÝ NAPÁJENÍ.
 2. Vytočte telefonní číslo pomocí tlačítek vytáčení. Než stisknete další klávesu pro vytáčení, počkejte, až uslyšíte každý tón tlačítek, a ujistěte se, že se na obrazovce objeví číslice.
Přijmutí hovoru při výpadku proudu
 • Zvedněte sluchátko.

POZNÁMKA: Během výpadku napájení obrazovka nezobrazuje informace o ID volajícího.

Telefonní provoz

Volání

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER, poté zadejte telefonní číslo.
Na obrazovce se zobrazuje uplynulý čas hovoru (v hodinách, minutách a sekundách).

Uplynulý čas

Vytáčení na zavěšení (předvolba)
 1. Zadejte telefonní číslo. lis ODSTRANIT X provést opravy při zadávání telefonního čísla.
 2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER.

Přijmutí hovoru

 • Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER.
Přepínání mezi sluchátkem a hlasitým telefonem

Přepnutí ze sluchátka na hlasitý telefon během hovoru:

 • Stisknout SPEAKERSPEAKER, potom vložte sluchátko do telefonní základny.

Přepnutí z hlasitého telefonu na sluchátko během hovoru:

 • Zvedněte sluchátko
Ukončení hovoru

Stisknout SPEAKERSPEAKERnebo vložte sluchátko do telefonní základny.

Telefonní provoz

Opakování posledního čísla

Telefon ukládá poslední vytočené telefonní číslo (až 32 číslic).

Opakované vytočení čísla:

 1. Chcete-li zobrazit naposledy volané číslo, stiskněte OPAKOVÁNÍ / PAUZA když se telefon nepoužívá.
 2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER zavolat.
  -NEBO- 

Redial

 1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER.
 2. Stisknout OPAKOVÁNÍ / PAUZA vytočit číslo.
Odstranění položky opakovaného vytáčení:

Zatímco se na obrazovce zobrazuje číslo opakované volby, stiskněte ODSTRANIT X pro vymazání čísla z paměti opakované volby. Zobrazí se obrazovka Vypouští potvrzovacím tónem.

POZNÁMKY:

 • Na obrazovce se zobrazuje pouze posledních 15 číslic, pokud má číslo více než 15 číslic.
 • Pokud je seznam opakované volby prázdný, uvidíte Opakovaná volba prázdná na obrazovce a při stisknutí uslyšíte chybový tón OPAKOVÁNÍ / PAUZA.
ekvalizér

Telefonní ekvalizér umožňuje změnit kvalitu zvuku tak, aby co nejlépe vyhovovala vašemu sluchu.

Během hovoru nebo poslechu zprávy nebo oznámení stiskněte EKVALIZÉR/EKVALIZÉR vyberte jedno ze čtyř nastavení ekvalizéru, Přírodní (výchozí nastavení), Výšky 1, Výšky 2 or Bas. Zobrazí se obrazovka EQ změněno na přirozené, EQ změněno na Treble 1, EQ změněno na Treble 2 or EQ změněno na basy, resp. Aktuální nastavení se na obrazovce zobrazí na 2 sekundy.

POZNÁMKY: 

 • Aktuální nastavení ekvalizéru zůstává nezměněno, dokud není vybráno nové nastavení.
 • Pokud stisknete EKVALIZÉR/EKVALIZÉR v klidovém režimu se telefon zobrazí Změna EQ nastaveného během hovoru s chybovým tónem.

Možnosti během hovoru

Ovládání hlasitosti

Hlasitost poslechu můžete nastavit na jednu z pěti úrovní. Během hovoru stiskněte UpVOLUMEDolů upravte hlasitost poslechu. Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor úrovně hlasitosti, který označuje nastavení.

Hlasitost sluchátka

Pokud právě telefonujete pomocí sluchátka, stiskněte DolůVOLUME snížit nebo VOLUMEUp pro zvýšení hlasitosti poslechu sluchátka.

Hlasitost reproduktorů

Pokud právě telefonujete pomocí hlasitého telefonu, stiskněte DolůVOLUME snížit nebo VOLUMEUp pro zvýšení hlasitosti reproduktoru.

Hlasitost sluchátkaHlasitost reproduktorů

Čekání hovoru

Pokud si objednáte službu čekajícího hovoru u svého poskytovatele telefonních služeb a někdo vám volá, když již máte hovor, uslyšíte dvě pípnutí.

 • Stisknout BLIKAT aktuální hovor přidržíte a přijmete nový hovor.
 • Stisknout BLIKAT kdykoli přepínat mezi hovory.

POZNÁMKA: Čekající hovory zmeškaných hovorů se počítají jako zmeškané hovory.

Mute

Pomocí funkce ztlumení vypněte mikrofon. Můžete slyšet volajícího, ale volající vás neslyší.

Ztlumení hovoru:

 • Během hovoru stiskněte ZTLUMIT. Když je ztlumení zapnuto, ZTLUMIT světlo se rozsvítí.

Ukončení ztlumení hovoru:

 • Stisknout ZTLUMIT znovu. Když je ztlumení vypnuto, ZTLUMIT světlo zhasne.

POZNÁMKA: Přepnutím mezi sluchátkem a hlasitým telefonem se funkce ztlumení zruší.

Možnosti během hovoru
Řetězová volba

Tuto funkci použijte k zahájení vytáčecí sekvence z čísel v telefonním seznamu, historie ID volajících nebo paměti rychlé volby během hovoru. Zřetězené vytáčení je užitečné, pokud si přejete získat přístup k dalším číslům (například číslům bankovních účtů nebo přístupovým kódům) z adresáře, historii identifikace volajícího nebo paměti rychlé volby.

Přístup do telefonního seznamu během hovoru:

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Adresář.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované číslo nebo stiskněte
  vytáčecí klávesy (0-9) pro spuštění hledání jména.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR vytočit zobrazené číslo.

Přístup k historii identifikace volajícího během hovoru:

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Protokol ID volajícího, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované číslo.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR vytočit zobrazené číslo.

Přístup do paměti rychlé volby během hovoru:

 1. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované číslo a stiskněte
  MENU / VÝBĚR vytočit zobrazené číslo.
  -NEBO-

Stiskněte klávesu vytáčení (0-9) vytočíte číslo na požadovaném místě rychlé volby.

POZNÁMKY: 

 • Během hovoru nemůžete upravit záznam v adresáři. Další podrobnosti o adresáři viz
  stránka 19.
 • Během hovoru nemůžete zkopírovat položku ID volajícího do adresáře. Další informace o historii ID volajícího najdete na straně 26.
 • Stisknout ZRUŠENÍ opustit historii telefonního seznamu nebo ID volajícího.
Možnosti během hovoru
Audio Assist

Díky funkci Audio Assist budou hlasy hlasitější a jasnější.

Zapnutí funkce Audio Assist:

Stisknout ZVUKOVÁ ASISTENCE během hovoru pomocí sluchátka. Zobrazí se obrazovka Hlasitost sluchátka se zvýšila.

Vypnutí funkce Audio Assist:

Stisknout ZVUKOVÁ ASISTENCE znovu. Zobrazí se obrazovka Hlasitost sluchátka zpět na normální. Tato funkce se také automaticky vypne po zavěšení

POZNÁMKA: Pokud stisknete ZVUKOVÁ ASISTENCE když je telefon v klidovém režimu, zobrazí se obrazovka Pro použití sluchátek.

Dočasná tónová volba

Pokud máte pouze pulzní (rotační) službu, můžete během hovoru dočasně přepnout z pulzní na tónovou volbu. To je užitečné, pokud potřebujete odesílat signály tónem pro přístup k telefonnímu bankovnictví nebo službám na dlouhé vzdálenosti.

 1. Během hovoru stiskněte TONE TONE.
 2. Pomocí kláves vytáčení zadejte požadované číslo. Telefon odesílá signály dotykového tónu.
 3. Po ukončení hovoru se telefon vrátí k pulznímu vytáčení.

Adresář

Kapacita paměti adresáře

Do adresáře lze uložit až 25 telefonních čísel a jmen. Čísla mohou mít až 24 číslic a jména až 15 znaků.

Tabulka znaků

Podívejte se na následující tabulku a pomocí kláves pro vytáčení zadejte písmena, číslice nebo symboly. Opakovaně stiskněte klávesu, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Znaky podle počtu stisknutí tlačítka

Tlačítko volby: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9

1: 1. , - / &

2: A B C 2 a b c

3: DEF 3 def

4: GHI 4 ghi

5: JKL 5 jkl

6: MNO 6 mno

7: PQRS 7 bodů

8: TUV 8 tuv

9: WXYZ 9 wxyz

0: 0

*: *

#: #

Vytvořte novou položku adresáře
 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Adresář, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp zvýraznit Přidat kontakt.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Vložte číslo. Pomocí klávesnice zadejte na výzvu telefonní číslo (až 24 číslic).
 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat číslici.
 • Stisknout OPAKOVÁNÍ / PAUZA zadejte pauzu třísekundové volby (a P objeví se).
  - NEBO - Zkopírujte číslo z paměti pro opakované vytáčení stisknutím OPAKOVÁNÍ / PAUZA.

Odpověď na adresář sys Review_Přidat kontaktVložte číslo

Adresář

6. lis MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Napište jméno.

7. Pomocí klávesnice zadejte na výzvu jméno (až 15 znaků). Pokaždé, když stisknete klávesu, objeví se znak na této klávesě. Další stisknutí klávesy vytvoří na této klávesě další znaky. Viz tabulka na předchozí stránce.

 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat znak.

8. lis MENU / VÝBĚR pro uložení nového záznamu do adresáře. Ozve se potvrzovací tón a zobrazí se obrazovka Uloženo. Chcete-li změnit položku později, viz strana 22.

POZNÁMKA: Čísla mohou mít až 24 číslic a jména až 15 znaků. Pokud zadáte více než 24 číslic a 15 znaků, uslyšíte chybový tón.

Review záznamy v adresáři
 1. Stisknout ADRESÁŘUp v klidovém režimu. Zobrazí se první položka v adresáři.
  - NEBO- Stisknout MENU / VÝBĚR v klidovém režimu stiskněte TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or
  ADRESÁŘUp přejděte na Adresář. lis MENU / VÝBĚR, Poté stiskněte tlačítko
  TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Review, lis MENU / VÝBĚR.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp procházet adresář. Záznamy
  se zobrazí abecedně podle prvního písmene v názvu.

POZNÁMKY: 

 • Pokud telefonní číslo v adresáři přesahuje 15 číslic, <TONE před telefonním číslem se zobrazí. lis TONE TONEpřejděte na konec telefonního čísla nebo stiskněte # (libra) pro posun na začátek telefonního čísla.
 • Adresář prázdný Přidat kontakt? Pokud nejsou k dispozici žádné položky v adresáři, zobrazí se.

Adresář

Vyhledávání podle jména
 1. Stisknout ADRESÁŘUp v nečinném režimu zobrazí první výpis v adresáři.
 2. Když se objeví položka, stiskněte klávesy vytáčení (0-9) pro spuštění hledání jména. Adresář zobrazuje křestní jméno začínající prvním písmenem spojeným s klávesou vytáčení, pokud je v adresáři záznam začínající tímto písmenem. lis TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp procházet adresář.
 3. Chcete-li zobrazit další jména začínající písmeny na stejné klávesnici, podržte klávesu stisknutou. Jména se zobrazují v abecedním pořadí podle prvního písmene v názvu.
  Napřamppokud znáš jména Jennifer, Jessie, Kevin a Linda ve vašem adresáři:
 • Pokud stisknete 5 (JKL) jednou, vidíš Jennifer. lis TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů a uvidíte Jessie.
 • Pokud stisknete 5 (JKL) dvakrát, víš Kevin.
 • Pokud stisknete 5 (JKL) třikrát, víš Linda.
 • Pokud stisknete 5 (JKL) čtyřikrát, víš 5 a poté záznam adresáře začínající 5 nebo další nejbližší záznam po 5.
 • Pokud stisknete 5 (JKL) pětkrát, víš Jennifer znovu.

POZNÁMKA: Pokud prvnímu písmenu stisknutého tlačítka neodpovídá žádné jméno, zobrazí se v adresáři název odpovídající následujícím písmenům klávesy.

Adresář

Chcete-li vytočit, odstranit nebo upravit záznam v adresáři (jméno a číslo), musí být záznam zobrazen na obrazovce. Použití Review záznamy v adresáři (strana 20) nebo Vyhledávání podle jména (strana 21) pro zobrazení záznamu.

Vytočit displej

Chcete-li vytočit zobrazené číslo z adresáře, zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER na telefonu.

Odstraňte položku adresáře

Chcete-li odstranit zobrazenou položku adresáře, stiskněte ODSTRANIT X. Zobrazí se obrazovka Smazat kontakt?. lis MENU / VÝBĚR or ODSTRANIT X potvrdit. Zobrazí se obrazovka Vypouští potvrzovacím tónem. Nelze načíst odstraněnou položku.

Upravte položku adresáře
 1. Když se zobrazí položka adresáře, stiskněte MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Vložte číslo spolu s telefonním číslem, které chcete upravit. Pokud chcete pouze upravit název, přejděte ke kroku 3.
 2. Postup úpravy čísla:
 • Stisknutím číselných tlačítek přidáte číslice.
 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat číslici.
 • Stisknout OPAKOVÁNÍ / PAUZA přidat pauzu vytáčení na tři sekundy (a P objeví se).

3. lis MENU / VÝBĚR přejít na jméno. Zobrazí se obrazovka Napište jméno spolu s názvem, který chcete upravit.

4. Chcete-li upravit název:

 • Stisknutím kláves vytáčení přidáte znaky (strana 19).
 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat znak.

5. lis MENU / VÝBĚR pro uložení záznamu. Ozve se potvrzovací tón a zobrazí se obrazovka Uloženo.

Rychlého vytáčení

Telefonní systém má 10 míst rychlé volby (0-9) kde můžete rychleji uložit telefonní čísla, která chcete vytočit. Na každé místo můžete uložit až 24 číslic. Číslo rychlé volby lze vybrat z historie adresáře nebo ID volajícího nebo zadat přímo. Čísla přiřazená místům rychlé volby jsou uložena v adresáři.

Zadejte číslo rychlé volby
 1. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ když je telefon v klidovém režimu.
 2. Stisknout ADRESÁŘUp or TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů vyberte požadované umístění rychlé volby (0-9), Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Stiskněte [VYBRAT].
  - NEBO - Použijte klávesy vytáčení (0-9) vyberte požadované umístění rychlé volby (0-9). Zobrazí se obrazovka Stiskněte [VYBRAT].
 3. Stisknout MENU / VÝBĚR, zobrazí se obrazovka Vložte číslo. Pomocí tlačítek vytáčení zadejte telefonní číslo (až 24 číslic).
 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat číslici.
 • Stisknout OPAKOVÁNÍ / PAUZA zadejte pauzu třísekundové volby (a P objeví se).
  -NEBO -

Zkopírujte číslo z paměti pro opakované vytáčení stisknutím OPAKOVÁNÍ / PAUZA.

Stiskněte VYBRATVložte čísloZadejte name_LINDA

4. lis MENU / VÝBĚR přejít na jméno. Zobrazí se obrazovka Napište jméno.

5. Pomocí číselných kláves zadejte na výzvu jméno (až 15 znaků). Pokaždé, když stisknete klávesu, objeví se znak na této klávesě. Další stisknutí klávesy vytvoří na této klávesě další znaky. Viz tabulka na straně 19.

 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat znak.
 • Stisknout ADRESÁŘUp přidat mezeru mezi slova.

6. lis MENU / VÝBĚR pro uložení nového záznamu do adresáře. Zobrazí se obrazovka Uloženo potvrzovacím tónem.

POZNÁMKY:

 • Čísla mohou mít až 24 číslic a jména mohou mít až 15 znaků. Pokud zadáte více než 24 číslic a 15 znaků, uslyšíte chybový tón.
 • Když je adresář plný, nemůžete zadat nové číslo pro umístění rychlé volby. Musíte uvolnit některé položky adresáře (strana 22), abyste uvolnili místo pro nové úložiště.
Rychlého vytáčení
Přiřaďte číslo rychlé volby z protokolu adresáře nebo ID volajícího
 1. Když reviewv adresáři (strana 20) nebo v protokolu ID volajících (strana 29), stiskněte RYCHLÉ VYTÁČENÍ. Zobrazí se obrazovka Přiřadit do seznamu rychlých voleb?. lis MENU / VÝBĚR.
 2. Stisknout ADRESÁŘUp or TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů vyberte požadované umístění rychlé volby (0-9), Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
  - NEBO - Použijte klávesy vytáčení (0-9) vyberte požadované umístění rychlé volby (0-9).
 3. Pokud je umístění rychlé volby prázdné, zobrazí se obrazovka Přiřazeno rychlé volbě #X (X označuje umístění rychlé volby).
  - NEBO - Pokud je místo rychlé volby obsazeno, zobrazí se obrazovka Nahradit?. lis MENU / VÝBĚR potvrdit. Zobrazí se obrazovka Přiřazeno rychlé volbě #X (X označuje umístění rychlé volby).

Zadejte name_LINDAPřiřadit seznamu rychlých volebRobert BrownNahraditPřiřazeno rychlé volbě # 1

POZNÁMKA: Pokud je adresář plný, nemůžete přiřadit záznam protokolu ID volajícího rychlé volbě. Musíte odstranit některé položky adresáře (strana 22), abyste vytvořili prostor pro nová přiřazení.

Vymažte číslo rychlé volby
 1. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ když je telefon v klidovém režimu.
 2. Stisknout ADRESÁŘUp or TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů, nebo klávesy vytáčení (0-9) vyberte požadované umístění a stiskněte ODSTRANIT X vymazat zobrazené číslo rychlé volby. Zobrazí se obrazovka Smazat záznam? se jménem.
 3. Stisknout MENU / VÝBĚR potvrdit. Ozve se potvrzovací tón a zobrazí se obrazovka Vypouští.

Smazat záznamVypouští

Rychlého vytáčení
Review číslo rychlé volby
 1. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ když je telefon v klidovém režimu.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované místo a stiskněte
  MENU / VÝBĚR.
  -NEBO- Stiskněte klávesu vytáčení (0-9) požadovaného místa.
Vytočte číslo rychlé volby

Je-li telefon v klidovém režimu, stiskněte a podržte tlačítka vytáčení (0-9) vytočíte odpovídající číslo rychlé volby.
- NEBO -

 1. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ když je telefon v klidovém režimu.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované místo a stiskněte MENU / VÝBĚR. -NEBO- Stiskněte klávesu vytáčení (0-9) požadovaného místa.
 3. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER vytočit.

-NEBO-

 1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER.
 2. Stisknout RYCHLÉ VYTÁČENÍ.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na požadované místo a stiskněte MENU / VÝBĚR. - NEBO - Stiskněte klávesu vytáčení (0-9) požadovaného místa.
O ID volajícího

Tento produkt podporuje služby ID volajícího nabízené většinou poskytovatelů telefonních služeb. ID volajícího vám umožňuje zobrazit název, číslo, datum a čas hovorů. Dostupné informace o ID volajícího se zobrazí po prvním nebo druhém zazvonění.

Informace o ID volajícího s čekajícím hovorem

ID volajícího s funkcí čekajícího hovoru vám umožní zobrazit jméno a telefonní číslo volajícího před přijetím hovoru, a to i při jiném hovoru.

K použití této funkce může být nutné změnit vaši telefonní službu. Kontaktujte svého poskytovatele telefonních služeb, pokud:

 • Máte ID volajícího i čekající hovor, ale jako samostatné služby (můžete
  je třeba tyto služby kombinovat).
 • Máte pouze službu ID volajícího nebo pouze službu čekajícího hovoru.
 • Nepřihlásíte se k odběru ID volajícího ani služeb čekajících hovorů.

Za služby ID volajícího se platí. Služby navíc nemusí být dostupné ve všech oblastech.

Tento produkt může poskytnout informace, pouze pokud se vy i volající nacházíte v oblastech nabízejících služby ID volajícího a pokud oba poskytovatelé telefonních služeb používají kompatibilní zařízení. Čas a datum spolu s informacemi o volání jsou od poskytovatele telefonních služeb.

Informace o ID volajícího nemusí být k dispozici pro každý příchozí hovor. Volající mohou záměrně blokovat svá jména a/nebo telefonní čísla. Můžeš pouze view a uložit maximálně 15 číslic nebo znaků každé položky protokolu ID volajícího.

POZNÁMKA: Tento produkt můžete používat s běžnou službou ID volajícího nebo můžete využívat další funkce tohoto produktu, aniž byste se přihlásili k odběru ID volajícího nebo kombinovaného ID volajícího se službou čekajícího hovoru.

Historie ID volajícího
Jak funguje historie ID volajícího (protokol ID volajícího)

Telefon ukládá informace o ID volajícího o posledních 50 příchozích hovorech. Záznamy se ukládají v obráceném chronologickém pořadí. Když je protokol plný, telefon vymaže nejstarší záznam, aby uvolnil místo pro nové hovory. Pokud přijmete hovor dříve, než se informace zobrazí na obrazovce, nezobrazí se v historii ID volajícího

Indikátor zmeškaného (nového) hovoru

Pokud je telefon v klidovém režimu a má nové nebo zmeškané hovory, zobrazí se jeho obrazovka XX Zmeškané hovory.

Všechny nové a zmeškané záznamy se počítají jako zmeškané hovory. Pokaždé, když jsiview nový záznam v protokolu ID volajícího (označený ikonou NEW ikona na obrazovce), počet zmeškaných hovorů se sníží o jeden.

Zmeškané hovory

Operace ID volajícího
Paměťová shoda

Pokud se příchozí telefonní číslo shoduje s posledními sedmi číslicemi telefonního čísla ve vašem adresáři, jméno, které se zobrazí na obrazovce, odpovídá odpovídajícímu jménu ve vašem adresáři.

NapřampPokud Christine Smith zavolá, její jméno se zobrazí jako CHRIS pokud jste jej takto zadali do svého adresáře

POZNÁMKA: Číslo zobrazené v protokolu ID volajícího bude ve formátu zaslaném poskytovatelem telefonních služeb. Poskytovatel telefonních služeb obvykle dodává 10místné telefonní čísla (směrové číslo plus telefonní číslo). Pokud telefonní číslo volajícího neodpovídá číslu ve vašem telefonním seznamu, objeví se jméno tak, jak je doručeno poskytovatelem telefonních služeb.

ID volajícího operation_Chris

Operace ID volajícího
Review historii ID volajícího

Review historii ID volajícího, abyste zjistili, kdo volal, vrátil hovor nebo zkopírovali jméno a číslo volajícího do vašeho adresáře. Protokol ID volajícího je prázdný se zobrazí, pokud v protokolu ID volajícího nejsou žádné záznamy.

Protokol ID volajícího je prázdný

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů znovuview historie ID volajícího v opačném chronologickém pořadí počínaje posledním hovorem.
  -NEBO- Review historii ID volajících stisknutím MENU / VÝBĚR. lis TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or
  ADRESÁŘUp přejděte na Protokol ID volajícího, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR. lis
  TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Review, a poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp procházet seznamem.
 3. Stisknout ZRUŠENÍ ukončíte historii ID volajícího.

Review historii ID volajícího

Operace ID volajícího
View možnosti vytáčení

Přestože položky protokolu ID volajícího mají 10 číslic (směrové číslo plus sedmimístné číslo), v některých oblastech může být nutné vytočit pouze sedm číslic, 1 plus sedm číslic nebo 1 plus směrové číslo plus sedm číslic. Počet číslic, které vytočíte, můžete změnit a uložit do protokolu ID volajícího.

Zatímco reviewv protokolu ID volajících stiskněte # (tlačítko libra) opakovaně, aby se zobrazily různé možnosti vytáčení pro místní a meziměstská čísla před vytočením nebo uložením telefonního čísla do adresáře nebo umístění rychlé volby.

View možnosti vytáčeníView možnosti vytáčení Stiskněte

Pokud je číslo ve správném formátu pro vytáčení, zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER zavolat na číslo.

Informace o uložení čísla do adresáře nebo umístění rychlé volby najdete v části Uložte záznam protokolu ID volajícího do adresáře na další stránce nebo viz Přiřaďte číslo rychlé volby z protokolu adresáře nebo ID volajícího na straně 24.

Vytočte položku protokolu ID volajícího
 1. V protokolu ID volajícího stiskněte TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp procházet.
 2. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte SPEAKERSPEAKER vytočit zobrazenou položku
Odstraňte položky protokolu ID volajícího

Odstranění položky:

Stisknout ODSTRANIT X vymazat zobrazenou položku. Ozve se potvrzovací tón a zobrazí se obrazovka Vypouští.

Odstranění všech položek:

 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v klidovém režimu.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Protokol ID volajícího, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Smazat všechna volání, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Když se zobrazí obrazovka Smazat všechna volání?, lis MENU / VÝBĚR potvrdit. Ozve se potvrzovací tón a zobrazí se obrazovka Všechna volání byla smazána.

VypouštíSmazat všechna volání Všechna volání byla smazána

Operace ID volajícího
Uložte záznam protokolu ID volajícího do adresáře
 1. V protokolu ID volajícího stiskněte TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp procházet.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte položku.
 3. Když se zobrazí obrazovka Vložte číslo, upravte číslo pomocí kláves vytáčení.
 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat číslici.
 • Stisknout OPAKOVÁNÍ / PAUZA vložit pauzu vytáčení na tři sekundy (a P objeví se).

4. lis MENU / VÝBĚR.

5. Když se zobrazí obrazovka Napište jméno, upravte jméno pomocí kláves vytáčení (strana 19).

 • Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp pro posun kurzoru doleva nebo doprava.
 • Stisknout ODSTRANIT X vymazat znak.

6. lis MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Uloženo do adresáře potvrzovacím tónem.

Vložte číslo Zadejte name_LINDAUloženo do adresáře

POZNÁMKA: Pokud se položka nezobrazí ve správném formátu, budete možná muset změnit způsob vytočení identifikačního čísla volajícího. Čísla ID volajícího se mohou objevit s předvolbou, která není pro místní volání nutná, nebo bez 1, která je nezbytná pro meziměstská volání (viz View možnosti vytáčení na straně 30).

Operace ID volajícího
Nastavte předčíslí

Můžete nastavit jednu předvolbu oblasti a čtyři místní předvolby. Pokud pro místní volání vytočíte sedm číslic (není vyžadován předčíslí), zadejte do telefonu jako předvolbu oblasti předvolbu. Když přijmete hovor z vaší domovské předvolby, historie ID volajícího zobrazí pouze sedm číslic telefonního čísla.

Pokud vytočíte 10 číslic, abyste mohli volat do oblastí mimo domovskou předvolbu, nastavte místní předvolby do telefonu. Pokud po nastavení přijmete hovor z jedné z těchto místních předvolených čísel, na obrazovce se zobrazí 10 číslic telefonního čísla.

Nastavení předvolby:
 1. Stisknout MENU / VÝBĚR v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
 2. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Protokol ID volajícího, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Nastavte předčíslí, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Domovská předvolba or Místní oblast (1 - 4), Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 5. Pomocí kláves pro vytáčení zadejte trojmístný předčíslí. lis ODSTRANIT X vymazat trojmístný předčíslí.
 6. Stisknout MENU / VÝBĚR zachránit.

Protokol ID volajícího v adresářiSmazat směrové číslo všech nastavených hovorů

Domovská předvolba Místní oblast 1 Místní oblast 1_123

Důvody pro chybějící informace o ID volajícího

Existují případy, kdy se z různých důvodů zobrazí jiné nebo žádné informace:

Zpráva na obrazovce:                 Důvod

SOUKROMÉ ČÍSLO: Volající raději nezobrazuje telefonní číslo.

SOUKROMÉ JMÉNO: Volající dává přednost tomu, aby jméno neukazoval.

SOUKROMÝ VOLAJÍCÍ: Volající raději nezobrazuje telefonní číslo a jméno.

NEZNÁMÉ ČÍSLO: Váš poskytovatel telefonních služeb nemůže určit číslo volajícího.

NEZNÁMÉ JMÉNO: Váš poskytovatel telefonních služeb nemůže určit jméno volajícího.

NEZNÁMÝ Volající: Váš poskytovatel telefonních služeb nemůže určit jméno a telefonní číslo volajícího.

Tuto zprávu mohou také generovat hovory z jiných zemí.

Odpověď na nastavení systému

Pomocí nabídky telefonního záznamníku můžete nastavit oznamovací zprávu, upozornění na zprávu, aktivovat prověřování hovorů nebo změnit počet zazvonění, kód vzdáleného přístupu nebo prioritní kód.

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.

Odpověď na adresář sys

Oznámení

Vaše odchozí oznámení se přehraje, když je odpověď přijata záznamníkem.
Telefon má výchozí odchozí oznámení: „Dobrý den. Po zaznění tónu prosím zanechte zprávu. “ Můžete použít toto oznámení nebo nahrát své vlastní.
Můžete nahrát oznámení v délce až tří minut. Systém nezaznamená žádné oznámení kratší než dvě sekundy.

Přehrání aktuálního odchozího oznámení:

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Oznámení.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Přehrát aktuální, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.

Nahrání nového odchozího oznámení:

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR dvakrát vyberte Oznámení.
 3. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Nahrát nový. Systém oznámí: „Nahrajte po zaznění tónu. Až budete hotovi, stiskněte 5. “
 4. Mluvte směrem k telefonu a nahrajte své oznámení. lis 5 ukončit nahrávání. Přehraje se vaše nahrané oznámení.

Chcete-li zaznamenané oznámení znovu poslouchat, přejděte na Přehrát aktuální a stiskněte MENU / VÝBĚR.

Oznámení Odstranit vše staré    Zaznamenejte nové Přehrát aktuální

Nahrát nový Přehrát aktuální - 123

Odpověď na nastavení systému
Smazání odchozího oznámení:

Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / SELECT pro vstup do
hlavní menu.
Opětovným stisknutím tlačítka MENU / SELECT vyberte Odpovídací systém.
Opětovným stisknutím tlačítka MENU / SELECT vyberte Oznámení.
Stisknutím CALL LOGq nebo DIRECTORYp přejděte na Přehrát aktuální a poté stiskněte
MENU / VÝBĚR.
Během přehrávání oznámení odstraňte stisknutím klávesy DELETE X
oznámení. Na obrazovce se zobrazí Vymazáno a systém oznámí,
„Smazáno“ následované „Dobrý den, zanechte prosím po zaznění tónu zprávu.“

Když je vaše oznámení smazáno, systém odpovídá na volání pomocí
výchozí oznámení popsané na předchozí stránce. Nelze odstranit
výchozí oznámení.

Resetování odchozího oznámení:

Postupujte podle kroků 1–3 v části Odstranění odchozích zpráv
sekce oznámení.
Stisknutím CALL LOGq nebo DIRECTORYp přejděte na
Resetujte annc a poté stiskněte MENU / SELECT. Obrazovka
ukazuje Reset annc to default ?.
Stisknutím tlačítka MENU / VÝBĚR potvrďte. Existuje potvrzení
tón. Na obrazovce se zobrazí Reset oznámení.

Po resetování oznámení systém odpoví
hovory s výchozím oznámením popsaným na
předchozí stránka.

Přehrát aktuální Reset anncReset annc na výchozíReset oznámení

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku:

Stisknout ANS ON Mocpro zapnutí nebo vypnutí záznamníku. Když je záznamník zapnutý, oznámí: „Hovory budou přijaty“ a ANS ON Mocsvětlo svítí. Když je záznamník vypnutý, oznámí: „Hovory nebudou přijaty“ a ANS ON Moc světlo nesvítí.

Odpověď na nastavení systému
Počet zazvonění

Můžete nastavit záznamník tak, aby přijal příchozí hovor po dvou, třech, čtyřech, pěti, šesti nebo sedmi zazvoněních. Můžete také vybrat spořič mýtného 2-4 nebo spořič mýtného 4-6. Pokud je vybrán spořič mýtného 2-4, přijme záznamník hovor po dvou zazvoněních, pokud máte nové zprávy, nebo po čtyřech zazvoněních, pokud nejsou žádné nové zprávy. Pokud je vybrán spořič mýtného 4-6, přijme záznamník hovor po čtyřech zazvoněních, když máte nové zprávy, a po šesti zazvoněních, pokud nejsou žádné nové zprávy. Funkce spořiče mýtného vám umožňuje kontrolovat nové zprávy a vyhnout se placení poplatků za meziměstské hovory z vaší místní oblasti. Ve výchozím nastavení odpovídá záznamník na příchozí hovor po 3 zazvoněních.

Nastavení počtu zazvonění:
 1. Když je telefonní základna v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na # prstenů, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vybrat 2, 3, 4, 5, 6, 7, spořič mýtného 2-4 or Spořič mýtného 4-6.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR nastavení uložíte. Uslyšíte Uslyšíte potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Smazat všech starých # zvoněníKontrast LCD VÝBĚR

Výzva screening

Pomocí této funkce můžete zvolit, zda lze příchozí zprávy během nahrávání slyšet přes reproduktor. Pokud zapnete prověřování hovorů, uslyšíte příchozí zprávu. Při sledování příchozí zprávy můžete hovor přijmout zvednutím sluchátka nebo stisknutím SPEAKERSPEAKER. Ve výchozím nastavení je prověřování hovorů nastaveno na On.

Změna nastavení:
 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMq nebo ADRESÁŘp přejděte na Výzva screening, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMq nebo ADRESÁŘp vybrat On or pryč.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR nastavení uložíte. Obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Záznam poznámky Screening hovorůZapnuto vypnuto

POZNÁMKA: Další informace o prověřování hovorů najdete na straně 39.

Odpověď na nastavení systému
Upozornění na zprávu

Pokud je upozornění na zprávu nastaveno na On, můžete slyšet pípnutí telefonu každých 15 sekund, když jsou k dispozici nové zprávy.

Změna nastavení:

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR znovu vyberte Odpovídací systém.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na možnost Upozornění na zprávu a stiskněte MENU / VÝBĚR.
 4. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp vybrat On or pryč.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR nastavení uložíte. Ozve se potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Screening volání Upozornění na zprávu

Vypnout zapnout

Vzdálený kód

Pro vzdálený přístup k záznamníku z libovolného telefonu s tónovou volbou je nutné zadat třímístné číslo. Výchozí kód pro vzdálený přístup je 500.

Změna vzdáleného kódu:

 1. Když je telefonní základna v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Dálkový kód, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Pomocí kláves pro vytáčení zadejte trojciferné číslo.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR nastavení uložíte. Uslyšíte potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Upozornění na zprávu Vzdálený kódVzdálený kód 500

Odpověď na nastavení systému
Kód priority

Při volání vám můžete dát prioritní kód, komu chcete, aby měl vyšší prioritu. Když je zadán kód priority, zatímco záznamník přehrává odchozí oznámení, záznamník oznámí volajícímu „Prosím chvíli počkejte“. Telefon poté na 30 sekund přehraje tón prioritního volání, aby vás upozornil, že se jedná o prioritní hovor. Výchozí kód priority je 999.

Změna nastavení:

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Kód priority, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR.
 4. Pomocí kláves pro vytáčení zadejte trojciferné číslo.
 5. Stisknout MENU / VÝBĚR nastavení uložíte. Uslyšíte potvrzovací tón a obrazovka se vrátí do předchozí nabídky.

Vzdálený kód Prioritní kódKód priority 999

O záznamníku
Kapacita zprávy

Systém může zaznamenat až 99 zpráv. Jednotlivé zprávy mohou trvat až tři minuty. Celková doba záznamu oznámení, zpráv a poznámek je přibližně 25 minut. Pokud je paměť plná, záznamník před přehráváním zprávy ohlásí „Paměť je plná“. Zobrazí se obrazovka Paměť je plná v klidovém režimu. Jakmile je paměť plná, záznamník nebude odpovídat na hovory, i když je zapnutý, ani nemůžete nahrávat nové zprávy, dokud nebudou odstraněny staré.

Zprávy zůstanou k dispozici k přehrání, dokud je neodstraníte. Pokud jsou v záznamníku nové zprávy (včetně poznámek), zobrazí se obrazovka XX nových zpráv.

Hlasové výzvy

Systém poskytuje hlasové pokyny, které vás provedou procedurami nastavení, přehráváním zpráv, vzdáleným přístupem a nahráváním odchozích oznámení.

Výzva screening

Pokud je zapnutý záznamník a prověřování hovorů (viz Výzva screening na straně 36), oznámení a příchozí zpráva jsou vysílány na telefon, když je záznamník zodpovězen hovorem.

Možnosti během nahrávání zprávy:

 • Stisknout UpVOLUMEDolů upravte hlasitost prověřování hovorů.
 • Stisknout SPEAKER Chcete-li přijmout hovor, SPEAKER nebo zvedněte sluchátko.
Přerušení hovoru

Během prověřování hovoru můžete zastavit nahrávání a mluvit s volajícím stisknutím SPEAKER REPRODUKTOR nebo zvedání sluchátka.

Strážce zpráv

Záznamník chrání zaznamenané zprávy před ztrátou v případě výpadku proudu.

Přehrávání zpráv

Pokud máte nové zprávy, uslyšíte pouze nové zprávy v chronologickém pořadí. Pokud nejsou k dispozici žádné nové zprávy, systém přehraje všechny zprávy v chronologickém pořadí.

Před každou zprávou uslyšíte den a čas záznamu. Pokud není nastaveno datum a čas, uslyšíte před přehráváním „Čas a datum nenastaveny“. Po přehrání všech zpráv systém ohlásí „Konec zpráv“.

Poslech zpráv:

Stisknout PLAY / STOP STOP_play poslouchat zprávy.
Systém oznámí den a čas zpráv a poté zahájí přehrávání. Pořadí zpráv se zobrazuje na telefonu. Pokud nejsou zaznamenány žádné zprávy, zobrazí se telefonní základna Přehrávání zprávy a uslyšíte: „Nemáte žádné zprávy.“

Možnosti během přehrávání

Během přehrávání zprávy můžete upravit hlasitost přehrávání, přeskočit, opakovat, zastavit nebo odstranit zprávu.

Při přehrávání zpráv v telefonu:

 • Stisknout UpVOLUMEDolů upravte hlasitost přehrávání zprávy.
 • Stisknout PŘESKOČIT PŘESKOČIT přejdete na další zprávu.
 • Stisknout REPEAT REPEAT opakujte zprávu. Dvojitým stisknutím uslyšíte předchozí zprávu.
 • Stisknout ODSTRANIT X pro smazání zprávy.
 • Stisknout PLAY / STOP STOP_play zastavte přehrávání.
 • Stisknout MENU / VÝBĚR zastavit přehrávání. Zobrazí se obrazovka Zavolat zpět?, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR zavolat zpět volajícímu, pokud je k dispozici číslo volajícího. Nebo stiskněte ZRUŠENÍ obnovit přehrávání zprávy od začátku.

Zavolejte zpět

Smažte všechny staré zprávy
 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMDolů or ADRESÁŘUp přejděte na Smazat vše staré, Poté stiskněte tlačítko MENU / VÝBĚR. Zobrazí se obrazovka Smazat všechny staré zprávy?.
 4. Stisknout MENU / VÝBĚR potvrdit. Telefon oznámí „Všechny staré zprávy smazány“ potvrzovacím tónem.

Oznámení_Odstraňte vše staréSmazat všechny staré zprávy

Přehrávání zpráv

-NEBO-

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte ODSTRANIT X. Systém ohlásí: „Chcete-li odstranit všechny staré zprávy, stiskněte znovu odstranit.“
 2. Stisknout ODSTRANIT X znovu potvrďte. Systém oznamuje: „Všechny staré zprávy byly smazány.“ potvrzovacím tónem.

POZNÁMKA: Pokud nejsou k dispozici žádné staré zprávy a stisknete ODSTRANIT X, systém oznamuje: „Nemáte žádné staré zprávy.“

Memorandum

Poznámky jsou zprávy, které zaznamenáváte jako připomenutí pro sebe nebo ostatní pomocí stejného záznamníku. Přehrávejte a mazejte poznámky stejným způsobem jako příchozí zprávy (viz Možnosti během přehrávání na předchozí stránce).

Záznam poznámky:

 1. Pokud je telefon v klidovém režimu, stiskněte MENU / VÝBĚR pro vstup do hlavní nabídky.
 2. Stisknout MENU / VÝBĚR vyberte znovu Odpověď na sys.
 3. Stisknout TELEFONNÍ ZÁZNAMq nebo ADRESÁŘp přejděte na Nahrát poznámku a potom stiskněte MENU / VÝBĚR.
 4. Zobrazí se obrazovka Záznam poznámky ... Stisknutím 5 zastavíte a systém oznámí: „Nahrajte po zaznění tónu. Až budete hotovi, stiskněte 5. “
 5. Stisknout 5 ukončit nahrávání. Zobrazí se obrazovka
  Memo zaznamenáno potvrzovacím tónem.

-NEBO- Stisknout REPEAT REPEAT v pohotovostním režimu a poté podle pokynů 4-5 nahrajte poznámku.

# zazvonění Záznam poznámkyZáznam poznámky ... Stisknutím 5 zastavíteMemo zaznamenáno

Zobrazí se počítadlo zpráv

Počítadlo základních zpráv zobrazuje celkový počet odpovědí na systémové zprávy. V následující tabulce najdete další zobrazení počítadla zpráv.

Zobrazí se počítadlo zpráv

[0] Žádné zprávy.

[1] - [99] Celkový počet zpráv a poznámek.

Vzdálený přístup

K vašemu záznamníku se můžete připojit na dálku vytočením svého domovského telefonního čísla z libovolného telefonu s tónovou volbou.

Vzdálený přístup k záznamníku:
 1. Vytočte své telefonní číslo z libovolného telefonu s tónovou volbou.
 2. Když systém odpoví, zadejte třímístný kód pro vzdálený přístup (500 je výchozí kód. Viz strana 37, jak to změnit).
 3. Můžete také zadat následující vzdálené příkazy:
Vzdálené příkazy

1 Stisknutím si můžete poslechnout všechny zprávy.
2 Stiskněte pro poslech pouze nových zpráv.
3 Stisknutím odstraníte aktuální zprávu (během přehrávání).
TONE3 Stisknutím odstraníte všechny staré zprávy.
4 Stisknutím opakujete aktuální zprávu (během přehrávání zprávy).
Stisknutím přehrajete předchozí zprávu (během přehrávání dne a času).
Dvojím stisknutím přehrajete předchozí zprávu (během přehrávání zprávy).
5 Stisknutím zastavíte přehrávání zprávy.
6 Stisknutím přeskočíte na další zprávu (během přehrávání).
7 Stisknutím přehrajete oznámení.
8 Stisknutím nahrajete nové oznámení.
0 Stisknutím zapnete nebo vypnete záznamník.

4. Zavěšením ukončíte hovor.

POZNÁMKY:

 • Pokud je zapnutý záznamník, bude hovor přijat. Pokud je záznamník vypnutý, odpoví po 10 zazvonění a oznámí „Zadejte kód pro vzdálený přístup.“ Pokud je paměť plná, záznamník odpoví po 10 zazvonění a oznámí: „Paměť je plná. Zadejte vzdálený přístupový kód. “
 • Pokud během vzdáleného přístupu pozastavíte déle než pět sekund, uslyšíte nabídku nápovědy se seznamem všech funkcí a příkazů.
 • Vystřihněte a rychle přeneste kartu peněženky pro vzdálený přístup na zadní straně této uživatelské příručky
  odkaz.
Ikony na obrazovce a výstražné tóny
Ikony na obrazovce

Objem vyzváněníVyzvánět - vyzvánění telefonu je vypnuté.

NOVINKA Nový protokol ID volajícího - nové a zmeškané hovory.

[1] Počitadlo zpráv - celkový počet zpráv.

Ikony na obrazovce

Výstražné tóny

Jedno krátké pípnutí Tón každého stisknutí klávesy.
Jedno dlouhé pípnutí Systém začne nahrávat zprávu, poznámku nebo oznámení.
Dvě krátká pípnutí Lisuješ UpVOLUMEDolů na telefonní základně, když
hlasitost je již na nejvyšší nebo nejnižší úrovni.
-NEBO-

Tón čekajícího hovoru.
-NEBO-

Chybový tón.
Potvrzovací tón (tři stoupající tóny) Systém úspěšně dokončil příkaz.
Pípnutí každých 15 sekund Upozornění na zprávu.

Světla
Kontrolky

Kontrolky

PŘI POUŽITÍ: Svítí, když záznamník odpovídá na příchozí hovor.
Při příchozím hovoru rychle bliká.

PLAY / STOP STOP_playSvítí, když systém přehrává zprávy.
Bliká, když jsou k dispozici nové zprávy.

ANS ONMocSvítí, když je zapnutý záznamník.

SPEAKERSPEAKER Svítí, když je zapnutý hlasitý telefon.

ZTLUMIT Svítí, když je mikrofon ztlumený.

Zobrazení zpráv na obrazovce
Zprávy na obrazovce

Přiřazeno rychlé volbě #X Místu rychlé volby je přiřazeno číslo.
Všechna volání byla smazána Všechny záznamy uložené v historii volání byly smazány.
Oznámení bylo resetováno Oznámení bylo resetováno.
Protokol ID volajícího je prázdný Neexistují žádné záznamy historie ID volajících.
Vypouští Položka adresáře, položka protokolu ID volajícího nebo číslo rychlé volby jsou odstraněny.
Odchozí oznámení se resetuje a smaže.
Adresář prázdný Přidat kontakt? Neexistují žádné položky adresáře.
Adresář je plný Adresář je plný. Nemůžete uložit žádné nové položky, dokud neodstraníte některé aktuální položky.
Příchozí hovor Probíhá příchozí hovor.
Používaná linka Telefon nahrává zprávu. Na stejné lince je používán další telefon.
Memo zaznamenáno Byla zaznamenána poznámka.
Žádné střídavé napájení Neexistuje střídavý proud. Zkontrolujte připojení napájecího adaptéru k telefonu a elektrické zásuvce.
Žádná linka Neexistuje připojení k telefonní lince.
Opakovaná volba prázdná V paměti opakované volby nejsou žádné záznamy.
Uloženo Záznam se uloží do adresáře nebo do paměti rychlé volby.
Uloženo do adresáře Číslo se uloží do adresáře.
XX Zmeškané hovory V historii ID volajících jsou nová volání.
XX nových zpráv V záznamníku jsou nové zprávy.

Řešení problémů

Pokud máte s telefonem potíže, vyzkoušejte následující návrhy. Pro zákaznický servis navštivte naše webmísto na adrese www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.

Můj telefon vůbec nefunguje.
 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně zapojen.
 • Nezapomeňte řádně a pevně zapojit kabel telefonní linky do telefonu a telefonní zásuvky ve zdi.
 • Resetujte telefon. Odpojte elektrickou energii. Počkejte přibližně 15 sekund a poté jej znovu připojte. Počkejte až jednu minutu, než se telefon resetuje.
Na displeji se zobrazí No line. Nelze získat oznamovací tón.
 • Vyzkoušejte všechny návrhy, jak je uvedeno výše.
 • Pokud předchozí návrhy nefungují, odpojte kabel telefonní linky od telefonu a připojte kabel telefonní linky k jinému telefonu.
 • Pokud ani na druhém telefonu není oznamovací tón, může být vadný kabel vaší telefonní linky. Nainstalujte nový kabel telefonní linky.
 • Pokud výměna kabelu telefonní linky nepomůže, může být vadná zásuvka (nebo kabeláž do této zásuvky). Zkuste k připojení telefonu CL4940 / CD4930 použít jinou zásuvku ve vaší domácnosti nebo se obraťte na svého poskytovatele telefonních služeb (mohou být účtovány poplatky).
Nemůžu vytáčet.
 • Vyzkoušejte všechny návrhy, jak je uvedeno výše.
 • Před vytočením se ujistěte, že máte oznamovací tón.
 • Odstraňte veškerý hluk pozadí. Hluk z televize, rádia nebo jiného zařízení může způsobit, že telefon nebude správně vytáčet. Pokud nemůžete eliminovat hluk pozadí, nejprve zkuste před vytáčením ztlumit telefon nebo vytáčet z jiné místnosti s menším hlukem pozadí.
 • Pokud mají stejný problém i jiné telefony ve vaší domácnosti, obraťte se na svého poskytovatele telefonních služeb (mohou být účtovány poplatky).
Při používání telefonu slyším další hovory.
 • Odpojte telefon od telefonní zásuvky a zapojte jiný telefon. Pokud stále slyšíte další hovory, zavolejte svého poskytovatele telefonních služeb.
Systém oznamuje: „Není nastaven čas a den.“
 • Musíte nastavit systémové hodiny (strana 10).
Řešení problémů
Když používám telefonní základnu, mám šum nebo statický šum.
 • Pokud si předplatíte vysokorychlostní internetovou službu (DSL - digitální předplatitelská linka) prostřednictvím své telefonní linky, musíte nainstalovat kabel DSL mezi kabel telefonní linky a telefonní zásuvku ve zdi (strana 4). Filtr zabraňuje šumu a problémům s ID volajícího v důsledku rušení DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služeb DSL.
 • Neinstalujte tento telefon v blízkosti mikrovlnné trouby nebo ve stejné elektrické zásuvce. Během provozu mikrovlnné trouby může dojít ke snížení výkonu.
 • Pokud připojujete telefon pomocí modemu nebo přepěťové ochrany, zapojte telefon (nebo modem / přepěťovou ochranu) na jiné místo. Pokud se tím problém nevyřeší, přemístěte telefon nebo modem dále od sebe nebo použijte jinou přepěťovou ochranu.
 • Pokud mají stejný problém i jiné telefony ve vaší domácnosti, obraťte se na svého poskytovatele telefonních služeb (mohou být účtovány poplatky).
Moje ID volajícího nefunguje.
 • ID volajícího je předplacená služba. Aby tato funkce fungovala na vašem telefonu, musíte si tuto službu předplatit u svého poskytovatele telefonních služeb.
 • Hovor nemusí volat z oblasti, která podporuje ID volajícího.
 • Váš i váš poskytovatel telefonních služeb volajícího musí používat zařízení kompatibilní s ID volajícího.
 • Pokud si předplatíte vysokorychlostní internetovou službu (DSL - digitální předplatitelská linka) prostřednictvím své telefonní linky, musíte nainstalovat kabel DSL mezi kabel telefonní linky a telefonní zásuvku ve zdi (strana 4). Filtr předchází problémům s hlukem a ID volajícího v důsledku rušení DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služeb DSL.
Během hovoru systém nepřijímá ID volajícího.
 • Nezapomeňte si předplatit ID volajícího s funkcemi čekajícího hovoru od poskytovatele telefonních služeb. Funkce ID volajícího funguje, pouze pokud se vy i volající nacházíte v oblastech nabízejících službu ID volajícího a pokud oba poskytovatelé telefonních služeb používají kompatibilní zařízení.
Neúplné zprávy.
 • Pokud volající zanechá velmi dlouhou zprávu, může se její část ztratit, když systém odpojí hovor poté, co nahrávání překročí maximální dobu záznamu (strana 39).
 • Pokud se volající pozastaví na déle než tři sekundy, systém zastaví nahrávání a hovor odpojí.
Řešení problémů
 • Pokud se během zprávy zaplní paměť systému, systém zastaví nahrávání a odpojí hovor.
 • Pokud je hlas volajícího velmi měkký, systém může zastavit nahrávání a hovor odpojit.

Obtížné slyšení zpráv.

Stisknout UpVOLUME or EKVALIZÉR/EKVALIZÉR pro zvýšení hlasitosti reproduktoru telefonu.

Systém neodpovídá po správném počtu zazvonění.

 • Zkontrolujte, zda je zapnutý záznamník. ANS ONMoc kontrolka na telefonu by měla svítit.
 • Pokud je aktivován spořič mýtného, ​​změní se počet zazvonění na dvě nebo čtyři, když máte uloženy nové zprávy (strana 36).
 • Pokud je paměť plná nebo je systém vypnutý, systém odpoví po 10 zazvonění.
 • V některých případech je záznamník ovlivněn systémem vyzvánění, který používá váš poskytovatel telefonních služeb.
 • Pokud je ke stejné telefonní lince připojen faxový přístroj, zkuste jej odpojit. Pokud to problém vyřeší, vyhledejte informace o kompatibilitě se záznamníky v dokumentaci vašeho faxového zařízení.
Systém nereaguje na vzdálené příkazy.
 • Nezapomeňte správně zadat kód pro vzdálený přístup (strana 37).
 • Ujistěte se, že voláte z telefonu s tónovou volbou. Při volbě čísla byste měli slyšet tóny. Pokud uslyšíte kliknutí, telefon není telefon s dotykovým tónem a nemůže aktivovat záznamník.
 • Během přehrávání vašeho oznámení nemusí záznamník detekovat kód pro vzdálený přístup. Před zadáním kódu zkuste počkat, dokud oznámení neskončí.
 • Na telefonní lince, kterou používáte, může docházet k rušení. Stiskněte pevně vytáčecí tlačítka.
Systém nezaznamenává zprávy.
 • Zkontrolujte, zda je zapnutý záznamník. ANS ONMoc kontrolka na telefonu by měla svítit.
 • Ujistěte se, že paměť záznamníku není plná.
 • Pokud je ke stejné telefonní lince připojen faxový přístroj, zkuste jej odpojit. Pokud to problém vyřeší, vyhledejte informace o kompatibilitě se záznamníky v dokumentaci vašeho faxového zařízení.
Řešení problémů
Odchozí oznámení není jasné.
 • Když nahráváte oznámení, ujistěte se, že mluvíte normálním tónem hlasu, přibližně devět palců od telefonu.
 • Během nahrávání se ujistěte, že není slyšet žádný hluk na pozadí (TV, hudba atd.).

Přihlásím se k odběru netradiční telefonní služby, která k navázání spojení používá můj počítač a můj telefon nefunguje.

 • Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
 • Zkontrolujte, zda vaše připojení k internetu funguje správně.
 • Ujistěte se, že je software nainstalován a běží pro vaši netradiční telefonní službu.
 • Nezapomeňte zapojit telefonní adaptér USB do vyhrazeného portu USB v počítači. Nezapojujte jej do víceportového rozbočovače USB (rozdělovače USB), který není napájen.
 • V několika výjimečných případech nemusí mít port USB v počítači dostatek energie. Zkuste použít rozbočovač USB s vlastním externím zdrojem napájení.
 • Pokud používáte bránu firewall, může to zabránit přístupu k vašemu netradičnímu poskytovateli telefonních služeb. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Nastavil jsem svůj jazyk LCD na španělštinu nebo francouzštinu a nevím, jak jej změnit zpět na angličtinu.

 • Stisknout MENU / VÝBĚR když je telefon v klidovém režimu, zadejte TONE3645474 #. Uslyšíte potvrzovací tón.
Běžný lék na elektronická zařízení.

Pokud se zdá, že telefon nereaguje normálně, proveďte následující (v uvedeném pořadí):

 1. Odpojte telefon.
 2. Počkejte pár minut.
 3. Připojte telefon k napájení.
 4. Počkejte, až telefon obnoví spojení. Nechte to trvat až jednu minutu.
Údržba
Péče o telefon
 • Váš kabelový telefon obsahuje sofistikované elektronické součásti, proto s ním musíte zacházet opatrně.
 • Vyvarujte se hrubého zacházení.
 • Položte sluchátko jemně dolů.
 • Uložte si originální obalový materiál, abyste chránili svůj telefon, pokud jej budete někdy potřebovat odeslat.
Vyhněte se vodě
 • Pokud se telefon namočí, může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte sluchátko v dešti ani s ním nemanipulujte mokrýma rukama. Neinstalujte telefonní základnu poblíž umyvadla, vany nebo sprchy.
Elektrické bouře

Elektrické bouře mohou někdy způsobit přepětí škodlivé pro elektronická zařízení. V zájmu vlastní bezpečnosti buďte při bouřce opatrní při používání elektrických spotřebičů.

Čištění telefonu
 • Váš telefon má odolné plastové pouzdro, které by si mělo zachovat lesk po mnoho let. Čistěte jej pouze jemným měkkým hadříkem dampvodou nebo jemným mýdlem.
 • Nepoužívejte přebytečnou vodu ani čisticí rozpouštědla jakéhokoli druhu.

Pamatujte, že elektrické spotřebiče mohou způsobit vážná zranění, pokud jsou používány, když jste mokří nebo stojíte ve vodě. Pokud by telefonní základna měla spadnout do vody, NEVYDÁVEJTE TO, dokud neodpojíte napájecí kabel a telefonní linky ze zdi. Vytáhněte jednotku za odpojené kabely.

Důležité bezpečnostní informace

výstrahaTento symbol vás upozorňuje na důležité pokyny pro provoz nebo údržbu, které se mohou objevit v této uživatelské příručce. Při používání tohoto výrobku vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

bezpečnostní informace
 • Přečtěte si a pochopte všechny pokyny v uživatelské příručce. Dodržujte všechna označení na produktu.
 • Nepoužívejte telefon během bouřky. Může existovat malá pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem z blesku.
 • Nepoužívejte telefon v blízkosti úniku plynu. Pokud je adaptér zapojen do zásuvky, může za určitých okolností dojít k jiskření. Toto je běžná událost spojená s uzavřením jakéhokoli elektrického obvodu. V nedostatečně větraném prostředí by uživatel neměl připojovat telefon do zásuvky ani nabíjet sluchátko do kolébky, kde jsou koncentrace hořlavých nebo podpůrných plynů. Jiskra v takovém prostředí může způsobit požár nebo výbuch. Taková prostředí mohou zahrnovat: lékařské použití kyslíku bez odpovídající ventilace; průmyslové plyny (čisticí rozpouštědla; benzínové páry atd.); únik zemního plynu; atd.
 • Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody nebo pokud jste mokří. NapřampNepoužívejte jej ve vlhkém sklepě nebo sprše, ani vedle bazénu, vany, kuchyňského dřezu a vany na prádlo. K čištění nepoužívejte kapaliny ani aerosolové spreje. Pokud výrobek přijde do styku s jakýmikoli tekutinami, okamžitě odpojte jakoukoli linku nebo napájecí kabel. Nezapojujte produkt zpět, dokud důkladně nevyschne.
 • Nainstalujte tento produkt na chráněné místo kde nikdo nemůže zakopl o žádné vedení nebo energii
  šňůry. Chraňte kabely před poškozením nebo odřením.
 • Pokud tento produkt nefunguje normálně, přečtěte si část Řešení problémů v této uživatelské příručce na stránky 47-50. Pokud nemůžete problém vyřešit nebo je výrobek poškozen, přečtěte si Omezený záruka na stranách 56-57. Neotevírejte tento produkt jinak, než je uvedeno v uživatelské příručce. Nesprávné otevření nebo nesprávné sestavení výrobku vás může vystavit nebezpečnému napětítagnebo jiná rizika.
 • Pokud má tento výrobek zástrčku se třemi hroty (uzemnění) nebo polarizovanou zástrčku s jednou širokou
  hrot, nemusí se hodit do zásuvek, které nejsou polarizované. Neporušujte účel těchto zástrček. Pokud se nevejdou do vaší zásuvky, měl by ji vyměnit elektrikář.

výstrahaPOZOR: Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto výrobkem. Chcete -li získat náhradu, navštivte naše webmísto na adrese www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.

Zejména o telefonních kabelech
 • Elektrická energie: Telefonní základna musí být připojena k funkční elektrické zásuvce. Elektrická zásuvka by neměla být ovládána nástěnným vypínačem. Z mikrotelefonu nelze volat, pokud je telefonní základna odpojená, vypnutá nebo je-li elektrická energie přerušeno.
 • Napájecí adaptér: Napájecí adaptér je určen ke správné orientaci ve svislé nebo podlahové poloze
  montážní poloha. Hroty nejsou navrženy tak, aby držely zástrčku na místě, pokud je zapojena do zásuvky
  strop, vývod pod stůl nebo skříň.

ULOŽTE TÉTO POKYNY

Informace o FCC a ACTA

Pokud bylo toto zařízení schváleno pro připojení k telefonní síti před 23. červencem 2001, je v souladu s částí 68 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Pokud bylo zařízení schváleno po tomto datu, splňuje pravidla části 68 a technické požadavky na připojení zařízení k telefonní síti přijaté Správní radou pro připojení koncových zařízení (ACTA). Jsme povinni poskytnout vám následující informace.

 1. Identifikátor produktu a informace o REN

Štítek na zadní nebo spodní části tohoto zařízení obsahuje mimo jiné identifikátor
s uvedením schválení produktu a Ringer Equivalence Number (REN). Tato informace musí být
na požádání poskytnuta poskytovateli telefonních služeb. U zařízení schválených dříve
do 23. července 2001 předchází identifikátoru produktu věta „Reg. č. FCC“ a REN je
uvedeny samostatně. U zařízení schválených po tomto datu předchází identifikátor produktu
„USA“ a dvojtečka (:) a REN je zakódován v identifikátoru produktu bez desetinné čárky jako šestý a sedmý znak za dvojtečkou. Za exampidentifikátor produktu USA:
AAAEQ03T123XYZ naznačuje, že REN bude 0.3.
REN se používá k určení, kolik zařízení můžete připojit k vaší telefonní lince a
stále je nechte vyzvánět, když vám někdo zavolá. Ve většině, ale ne ve všech oblastech, by měl být součet všech RENS
být pět (5.0) nebo méně. Možná budete chtít kontaktovat svého poskytovatele telefonních služeb
informace.

2. Připojení a použití s ​​celostátní telefonní sítí

Zástrčka a konektor používaný k připojení tohoto zařízení k místní kabeláži a telefonu
síť musí splňovat příslušná přijatá pravidla části 68 a přijaté technické požadavky
ACTA. S tímto výrobkem je dodáván kompatibilní telefonní kabel a modulární zástrčka. to je
navrženo pro připojení ke kompatibilní modulární nástěnné zásuvce, která také vyhovuje. RJ11
konektor by se měl normálně používat pro připojení k jedné lince a konektor RJ14 pro dvě linky,
viz pokyny k instalaci v uživatelské příručce. Toto zařízení nelze používat s
mincovní telefonní linky nebo party linky. Pokud máte speciálně zapojené zařízení pro vytáčení poplachů
připojeno k vaší telefonní lince, zajistěte, aby připojení tohoto zařízení nebylo deaktivováno
vaše výstražné zařízení. Máte-li dotazy ohledně toho, co deaktivuje poplašné zařízení,
obraťte se na svého poskytovatele telefonních služeb nebo kvalifikovaného instalatéra.

3. Pokyny k opravě

Pokud toto zařízení nefunguje správně, musí být odpojeno od modulární zásuvky ve zdi, dokud
problém byl opraven. Opravy tohoto telefonního zařízení může provádět pouze
výrobce nebo jeho autorizované zástupce. Postup opravy proveďte podle uvedených pokynů
v rámci omezené záruky.

4. Práva poskytovatele telefonních služeb

Pokud toto zařízení poškozuje telefonní síť, poskytovatel telefonních služeb
může dočasně přerušit vaše telefonní služby. Poskytovatel telefonních služeb je
je nutné vás upozornit před přerušením služby. Pokud není předběžné oznámení praktické, budete
oznámeno co nejdříve. Dostanete příležitost opravit problém a
poskytovatel telefonních služeb je povinen vás informovat o vašem právu na file stížnost na
FCC. Váš poskytovatel telefonních služeb může provádět změny ve svých zařízeních, vybavení, provozu,
nebo postupy, které by mohly ovlivnit správné fungování tohoto produktu. Telefonní služba
poskytovatel je povinen vás informovat, pokud jsou takové změny plánovány.

5. Kompatibilita naslouchadel

Pokud je tento výrobek vybaven kabelem nebo bezdrátovým sluchátkem, je kompatibilní s naslouchátky.

Informace o FCC a ACTA

6. Programování / testování čísel tísňového volání

Pokud má tento produkt místa pro vytáčení z paměti, můžete se rozhodnout uložit policii, hasiče
a telefonní čísla záchranné služby na těchto místech. Pokud tak učiníte, ponechejte si prosím
tři věci na paměti:

A. Doporučujeme také napsat telefonní číslo na kartu adresáře (pokud
), takže i při vytáčení z paměti můžete stále vytočit číslo tísňového volání ručně
funkce nefunguje.
b. Tato funkce je poskytována pouze pro pohodlí a výrobce předpokládá, že ne
odpovědnost za spoléhání zákazníka na paměťovou funkci.
C. Testování uložených telefonních čísel pro naléhavé situace se nedoporučuje. Nicméně,
pokud voláte na číslo tísňového volání:

 • Než zavěsíte, musíte zůstat na lince a krátce vysvětlit důvod hovoru.
 • Programování / testování čísel tísňového volání by mělo být prováděno mimo špičku
  hodin, například brzy ráno nebo pozdě večer, kdy mají tendenci pohotovostní služby
  být méně zaneprázdněn.
Část 15 pravidel FCC

Některá telefonní zařízení generují, používají a mohou vyzařovat vysokofrekvenční energii, pokud ne
správně nainstalované a používané, může způsobit rušení rozhlasového a televizního příjmu. Tento produkt byl testován a bylo zjištěno, že splňuje standardy pro digitální zařízení třídy B, jak je uvedeno v části 15 pravidel FCC.

Tyto specifikace jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před takovým rušením
v bytové instalaci. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v a
konkrétní instalace.

Pokud tento produkt způsobuje rušení rádiového, videorekordéru nebo televizního příjmu, když je používán, můžete rušení odstranit jedním nebo všemi těmito opatřeními:

 • Tam, kde to lze provést bezpečně, přeorientujte přijímací anténu rádia, videorekordéru nebo televize.
 • Pokud je to možné, přemístěte rádio, videorekordér, televizi nebo jiný přijímač s ohledem na telefonní zařízení.
 • Pokud je tento telefonní výrobek napájen ze sítě, zapojte jej do zásuvky, která není ve stejném obvodu, jaký používá rádio, videorekordér nebo televize.
 • Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Úpravy tohoto produktu, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě platnosti oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské požadavky:
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Industry Canada

Toto zařízení vyhovuje standardům RSS osvobozeným od licence Industry Canada.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nemusí být škodlivé
rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení
které mohou způsobit nežádoucí činnost.

Při používání tohoto telefonu nemusí být zajištěno soukromí komunikace.

Pojem „IC:“ před certifikačním / registračním číslem znamená pouze to, že odvětví
Technické specifikace Kanady byly splněny.

Ringer Equivalence Number (REN) pro toto koncové zařízení je 0.7. REN je údaj o maximálním počtu zařízení, která mohou být připojena k telefonnímu rozhraní. Ukončení na rozhraní může sestávat z jakékoli kombinace zařízení, na která se vztahuje pouze
požadavek, aby součet REN všech zařízení nepřesáhl pět.

Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Omezená záruka

Značka AT&T se používá na základě licence - veškeré opravy, výměny nebo záruční servis a vše
otázky týkající se tohoto produktu by měly směřovat na: Ve Spojených státech amerických navštivte
www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě volejte 1 (866) 288-4268.

 1. Na co se vztahuje tato omezená záruka?
  Výrobce tohoto produktu se značkou AT&T zaručuje držiteli platného dokladu o
  nákup („SPOTŘEBITEL“ nebo „vy“), že výrobek a veškeré příslušenství dodávané v prodejním balení („VÝROBEK“) neobsahují vady materiálu a zpracování, v souladu s následujícími podmínkami, pokud jsou instalovány a používány normálně a v v souladu s návodem k použití produktu. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na SPOTŘEBITELE u produktů zakoupených a používaných ve Spojených státech amerických a Kanadě.
 2. Co se stane, pokud VÝROBEK neobsahuje vady materiálu a zpracování během omezené záruční doby („vadný VÝROBEK“)?
  Během omezené záruční doby autorizovaný servisní zástupce výrobce
  opraví nebo vymění podle volby výrobce, bezplatně, věcně vadný
  PRODUKT. Pokud výrobce opraví VÝROBEK, může použít nový nebo renovovaný
  náhradní díly. Pokud se výrobce rozhodne vyměnit PRODUKT, může jej nahradit novým nebo repasovaným PRODUKTEM stejného nebo podobného designu. Výrobce si ponechá vadné součásti, moduly nebo zařízení. Oprava nebo výměna PRODUKTU podle volby výrobce je vaším výhradním prostředkem. Výrobce vám vrací opravené nebo náhradní výrobky v provozuschopném stavu. Očekávejte, že oprava nebo výměna bude trvat přibližně 30 dní.
 3. Jak dlouho trvá omezená záruční doba?
  Omezená záruční doba na PRODUKT se prodlužuje na JEDEN (1) ROK od data nákupu. Pokud výrobce opraví nebo vymění vadný VÝROBEK za podmínek této omezené záruky, vztahuje se tato omezená záruka také na opravený nebo náhradní VÝROBEK po dobu buď (a) 90 dnů od data, kdy vám bude opravený nebo náhradní VÝROBEK dodán nebo (b) čas zbývající do původní jednoroční omezené záruky; podle toho, co je delší.
 4. Na co se tato omezená záruka nevztahuje?
  Tato omezená záruka se nevztahuje na:
 • VÝROBEK, který byl vystaven nesprávnému použití, nehodě, přepravě nebo jinému fyzickému poškození,
  nesprávná instalace, neobvyklý provoz nebo manipulace, zanedbání, zaplavení, požár, voda nebo
  jiné vniknutí kapaliny; nebo
 • VÝROBEK, který byl poškozen v důsledku opravy, úpravy nebo úpravy kdokoli
  jiný než autorizovaný servisní zástupce výrobce; nebo
 • PRODUKT v rozsahu, v jakém je problém způsoben podmínkami signálu,
  spolehlivost sítě nebo kabelové nebo anténní systémy; nebo
 • PRODUKT v rozsahu, v jakém je problém způsoben použitím příslušenství jiného výrobce než AT & T; nebo
 • PRODUKT, jehož samolepky se zárukou / kvalitou, štítky se sériovým číslem PRODUKTU nebo elektronické
  sériová čísla byla odstraněna, pozměněna nebo nečitelná; nebo
 • PRODUKT zakoupen, použit, opraven nebo odeslán k opravě ze zemí mimo Spojené státy
  Ameriky nebo Kanady, nebo použity pro komerční nebo institucionální účely (mimo jiné
  omezeno na produkty používané k pronájmu); nebo
 • PRODUKT vrácený bez platného dokladu o nákupu (viz položka 6); nebo
 • Poplatky za instalaci nebo nastavení, úpravu ovládacích prvků zákazníka a instalaci nebo
  opravy systémů mimo jednotku.
Omezená záruka

5. Jak získáte záruční servis?
Chcete-li získat záruční servis ve Spojených státech amerických, navštivte web www.telephones.att.com nebo volejte 1 (800) 222-3111. V Kanadě vytočte číslo 1 (866) 288-4268.

POZNÁMKA: Než zavoláte servis, prosím znovuview uživatelskou příručku. Kontrola ovládacích prvků a funkcí PRODUCT vám může ušetřit volání servisu.

S výjimkou případů stanovených příslušnými zákony přebíráte riziko ztráty nebo poškození během přepravy a
za přepravu a jsou odpovědní za náklady na doručení nebo manipulaci, které vzniknou při přepravě PRODUKTU (PRODUKTŮ) do místa služby. Výrobce v rámci této omezené záruky vrátí opravený nebo vyměněný VÝROBEK. Přepravní, dodací a manipulační poplatky jsou předplaceny. Výrobce nepřebírá žádné riziko poškození nebo ztráty PRODUKTU při přepravě. Pokud se na selhání PRODUKTU tato omezená záruka nevztahuje nebo pokud doklad o koupi nesplňuje podmínky této omezené záruky, výrobce vás na to upozorní a před jakoukoli další opravou vás požádá o autorizaci nákladů na opravu. Musíte zaplatit náklady na opravu a náklady na vrácení zboží za opravu produktů, na které se tato omezená záruka nevztahuje.

6. Co musíte s PRODUKTEM vrátit, abyste získali záruční servis?
Musíš:
A. Vraťte celý původní balíček a obsah včetně PRODUKTU na místo služby spolu s popisem poruchy nebo obtížnosti; a
b. Zahrňte „platný doklad o nákupu“ (potvrzení o prodeji) označující zakoupený PRODUKT (model PRODUCT) a datum nákupu nebo přijetí; a
C. Uveďte své jméno, úplnou a správnou poštovní adresu a telefonní číslo.

7. Další omezení

Tato záruka je úplná a výlučná dohoda mezi vámi a výrobcem tohoto VÝROBKU pod značkou AT&T. Nahrazuje veškerou další písemnou nebo ústní komunikaci týkající se tohoto PRODUKTU. Výrobce neposkytuje na tento PRODUKT žádné další záruky. Záruka výhradně popisuje veškeré odpovědnosti výrobce týkající se PRODUKTU. Neexistují žádné další výslovné záruky. Nikdo není oprávněn provádět úpravy této omezené záruky a na takové úpravy byste se neměli spoléhat.

Práva státu / provincie: Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší stát od státu nebo provincie.

Omezení: Implikované záruky, včetně záruk vhodnosti pro konkrétní účel a prodejnosti (nepsaná záruka, že je produkt vhodný pro běžné použití), jsou omezeny na jeden rok od data nákupu. Některé státy / provincie neumožňují omezení, jak dlouho předpokládaná záruka trvá, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat. Výrobce v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo podobné škody (mimo jiné včetně ušlých zisků nebo výnosů, nemožnosti používat PRODUKT nebo jiné související zařízení, nákladů na náhradní zařízení a nároky třetích stran) vyplývající z používání tohoto PRODUKTU. Některé státy / provincie neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uschovejte si prosím původní doklad o prodeji jako doklad o nákupu.

Technická specifikace

Provozní teplota 32 ° C - 122 ° C 0 ° F - 50 ° F
Vstup napájecího adaptéru AC120V 60 Hz
Výstup napájecího adaptéru DC6V 400mA

     

Telefon s velkým tlačítkem a velkým displejem AT&T [CL4940, CD4930] Uživatelská příručka - Optimalizované PDF
Telefon s velkým tlačítkem a velkým displejem AT&T [CL4940, CD4930] Uživatelská příručka - Původní PDF

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.