Twins logo.JPG

Robotický vysavač Twins 3v1 s chytrou aplikací Uživatelský manuál

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ikona varování

 • Berte návod k použití jako součást spotřebiče a předejte jej dalšímu uživateli spotřebiče.
 • Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku odpovídají objtage v elektrické zásuvce.
 • Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo adaptér, pokud nefunguje správně, pokud spadl a byl poškozen. V takovém případě odneste spotřebič do speciálního servisu, aby zkontroloval jeho bezpečnost a správnou funkci.
 • Výrobek je určen pro domácí použití a podobně (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích, v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní). Není určeno pro komerční použití!
 • Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům zapojen. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
 • Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se během provozu pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte!
 • Pokud je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
 • Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo pokud spadl na podlahu a poškodil se nebo spadl do vody.
 • Pro zajištění bezpečnosti a správné funkce spotřebiče používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.
 • POZNÁMKA: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • Pro napájení spotřebiče používejte pouze bezpečné malé objtage v souladu s typovým štítkem.
 • Nepřibližujte ruce k rotujícím dílům.
 • Nikdy neponořujte vysavač do vody (ani jeho části)!
 • Nikdy nevysávejte bez správně vloženého filtračního systému a mikrofiltrů.
 • Nevysávejte ostré předměty (např. sklo, střepiny), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. popel, horké nedopalky cigaret, benzín, ředidla a aerosolové výpary) nebo tuky (např. tuky, oleje), žíraviny (např. kyseliny, rozpouštědla) . Vysávání těchto předmětů může vést k poškození prachových filtrů nebo vysavače.
 • Póry filtrů se mohou ucpat při vysávání velmi jemného prachu (např. jemný písek, cementový prach, omítka). Tím se sníží propustnost vzduchu a sníží se sací výkon. V takovém případě vyčistěte filtry, i když nádoba na prach ještě není plná.
 • Vysavač vždy nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel od napájení a teprve poté vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte/vyměňte mikrofiltry, vyčistěte vysavač nebo jeho příslušenství.
 • Nikdy nevystavujte vysavač povětrnostním vlivům (déšť, mráz, přímé sluneční záření atd.).
 • Spotřebič nikdy nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen, popsaný v tomto návodu k použití!
 • Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
 • Zajistěte prosím mezery na podlaze (např. práhový pásek), aby nedošlo k poškození rotujících kartáčů. Tyto spoje mohou také omezit zasekávání štětin kartáče do mezer.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Proveďte opatření k vyřešení problému, který může způsobit potíže při čištění, jako například:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Před čištěním zkontrolujte, zda je hlavní kartáč správně upevněn uvnitř robota.
 • Zkontrolujte, zda je popelnice prázdná, a ujistěte se, že je opravená, než začne fungovat.
 • Zkontrolujte, zda je snímač výšky nad zemí otřen dočista.
 • Pokud potřebujete uklidit pouze jednu místnost, zavřete prosím dveře.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Pokud baterie vytéká, okamžitě ji vyjměte; mohlo by dojít k poškození vysavače.
 • Udržujte baterie mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob. Osoba, která by baterie spolkla, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 • Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem.
 • Nikdy nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen, popsaný v tomto návodu k použití! Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.
 • Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
  a příslušenství a jeho záruka na spotřebič neplatí v situacích, kdy nejsou dodržována výše uvedená bezpečnostní upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se považuje i nepravidelná výměna nebo údržba všech filtrů a také používání neoriginálních filtrů, jejichž vlastnosti vedly k selhání nebo poškození vysavače.

Bezdrátové připojení a kompatibilita

 • Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoli náhodné, nepřímé nebo následné škody ani za jakoukoli ztrátu dat nebo ztrátu v důsledku úniku informací během bezdrátové komunikace.
 • Úspěšná bezdrátová komunikace nemůže být 100% zaručena na všech chytrých zařízeních a Wifi sítích (routerech). Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu mohou nastat případy, kdy charakter nebo specifikace daného chytrého zařízení nebo Wifi sítě (routeru) připojení znemožňuje nebo je nějakým způsobem rušeno. Úspěch bezdrátové komunikace přes Wifi síť navíc ovlivňuje také několik faktorů, včetně konfigurace hardwaru a softwaru. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také nepříznivě ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a rušit spojení (např. na sídlištích, v bytových domech apod.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. APPLICABILITY

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 OBSAH BALENÍ

OBR. 4 OBSAH BALENÍ.JPG

OBR. 5 OBSAH BALENÍ.JPG

OBR. 6 OBSAH BALENÍ.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Robotický vysavač
A1 – Přední nárazník
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Přední kolo
A7 – Side brush
A8 – Kryt hlavního kartáče
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Hlavní kartáč

B – Dirt hopper / water tank
C – Ovládací panel

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

OBR 10 OVLÁDACÍ PANEL.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

FIG 12 REMOTE CONTROL.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Mop: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Poznámka
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Vložte baterii do dálkového ovladače, dbejte na správnou polaritu (2 kusy, baterie typu AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 NABÍJENÍ BATERIE

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Poznámky

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • Aplikace „ETA SMART“ usnadňuje zjištění stavu baterie. Aplikaci lze také kdykoli odeslat zpět do nabíjecí stanice.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Start (čištění)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Pohotovostní režim (Pauza)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Režim spánku
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Poznámky
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

Ruční ovládání
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Poznámka
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Místní čištění
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Nastavení úrovně sacího výkonu
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Tlačítko reset
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Poznámky

 • Při vytírání doporučujeme vyčistit jednotlivé místnosti.
 • Při vytírání zkontrolujte vysavač a v případě potřeby doplňte do nástavce na moping vodu nebo mop opláchněte.
 • Nástavec mopu nepoužívejte na koberce a zabraňte nárazu vysavače na koberec.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 NADVIEW OF LIGHT SIGNALS

Poznámka
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ROBOTNÍ VYSAVAČ

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Poznámka
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

V režimu jednoduché obsluhy lze zařízení ovládat pomocí tlačítek na ovládacím panelu C nebo dálkového ovladače F (viz výše). Abyste mohli využívat všechny funkce zařízení, budete si muset nainstalovat a používat chytrou aplikaci „ETA SMART“, umožňující rozšíření funkčnosti vysavače a zvýšení uživatelského komfortu.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Aplikace je dostupná z Apple Store nebo z databáze Google Play (nebo použijte následující QR kód pro snadnou instalaci:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Poznámky
Pokud QR kód není aktivní, vyhledejte aplikaci ručně (podle názvu).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Údržbu a čištění provádějte pravidelně v závislosti na četnosti používání a množství čištění. Ve více znečištěném prostředí (domácnost s domácími mazlíčky) bude nutná častější údržba. Neprovedení údržby může poškodit vysavač a jeho součásti!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

OZNÁMENÍ

 • K čištění filtrů nepoužívejte agresivní saponáty nebo čisticí prostředky ani horkou vodu
 • Pro zachování parametrů HEPA filtru se doporučuje suché čištění.
 • Pokud zvolíte mytí HEPA filtru vodou, sníží se jeho filtrační schopnost.
 • Maximální počet promytí filtru je 3x. Pak je nutné koupit nový.
 • HEPA filtr se doporučuje měnit alespoň dvakrát ročně.
 • Filtry nejsou určeny pro použití v myčce nádobí.
 • Selhání čištění a případná výměna filtrů může vést k poruše vysavače!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Vyčistěte hlavní kartáč pomocí čisticího nástroje I (nebo jiného vhodného). K odstranění zacuchaných vlasů / vlasů můžete také použít nůžky. Otřete kryt hlavního kartáče a přihrádku na hlavní kartáč měkkým suchým hadříkem.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

OZNÁMENÍ
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Po každém čištění očistěte snímače nástrojem I (nebo jiným vhodným).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Poznámka
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBR 34 TECHNICKÁ SPECIFIKACE.JPG

Kompatibilita:
Operační systém chytrého zařízení – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi síť – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

OZNÁMENÍ
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení efektivní kapacity akumulátoru způsobené jeho používáním nebo stářím. Efektivní kapacita postupně klesá v závislosti na způsobu použití akumulátoru.

Rozsáhlejší údržbu nebo údržbu vyžadující zásah do vnitřních částí spotřebiče musí provést odborný servis! Při nedodržení pokynů výrobce zaniká nárok na záruční opravu!

 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage překonání bezpečnostní pojistky proti samovolnému rozpojení.

Symbol 1POUZE PRO DOMÁCNOST. NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÝCH KAPALIN. ABYSTE SE VYHNALI NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ, UCHOVÁVEJTE TENTO PLASTOVÝ TAŠEK OD DĚTÍ A DĚTÍ. NEPOUŽÍVEJTE TUTO TAŠKU V POSTELECH, POSTELECH, KOČÁCÍCH NEBO OHRÁDKÁCH. TATO TAŠKA NENÍ HRAČKA.

Symbol 2.JPG

 

Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

Dokumenty / zdroje

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Uživatelský manuál
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.