Logo SunForce

SUNFORCE 80033 solární řetězová světla s dálkovým ovládáním

SUNFORCE 80033 solární řetězová světla s dálkovým ovládáním

VAROVÁNÍ:
Před zavěšením žárovek se ujistěte, že neleží na horkém povrchu nebo kde by se mohly poškodit. Pokud nabíjíte baterie bez připevnění žárovek, uchovávejte žárovky v maloobchodní krabici nebo je bezpečně uložte uvnitř, abyste předešli možnému poškození.

UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 • Vaše solární řetězová světla nejsou hračka. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.
 • Vaše solární řetězová světla a solární panel jsou plně odolné vůči povětrnostním vlivům.
 • Solární panel musí být namontován venku, aby se maximalizovalo sluneční záření.
 • Před instalací rozmístěte všechny součásti a porovnejte je se seznamem dílů v tomto návodu.
 • Nikdy se nedívejte přímo do solárních světel.
 • Na solární řetězová světla nezavěšujte žádné jiné předměty.
 • Nepřestřihujte drát ani neprovádějte žádné změny zapojení solárních řetězových světel.

UPOZORNĚNÍ: POKYNY K BATERIÍM

 • VAROVÁNÍ – UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ.
 • Vždy kupujte správnou velikost a typ baterie, které jsou nejvhodnější pro zamýšlené použití.
 • Vždy vyměňujte celou sadu baterií najednou a dávejte pozor, abyste nemíchali staré a nové nebo baterie různých typů.
 • Před instalací baterie očistěte kontakty baterie a také kontakty zařízení.
 • Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně s ohledem na polaritu (+ a -).
 • Vyjměte baterie ze zařízení, které nebudete delší dobu používat.
 • Okamžitě vyjměte všechny vadné nebo „vybité“ baterie a vyměňte je.
  Informace o recyklaci a likvidaci baterií za účelem ochrany životního prostředí naleznete na internetu nebo v místním telefonním seznamu, kde najdete místní recyklační centra a/nebo dodržujte místní vládní předpisy.

VLASTNOSTI PROOUCT

 • VintagEdison LED žárovky e look (základ E26)
 • Integrované montážní smyčky
 • Solární nabíjení baterie
 • Dálkové ovládání je součástí dodávky
 • Celková délka kabelu 10.67 m / 35 stop
 • LED výměnné žárovky 3V, 0.3W

PŘEDINSTALACE

 1. Solární řetězová světla se dodávají s předinstalovanými bateriemi. Před zahájením jakékoli instalace otestujte osvětlení žárovek.
  Předinstalace 01
  • Připojte solární panel ke konektoru na řetězových světlech.
  • Vyberte ON na zadní straně solárního panelu.
  • Žárovky by nyní měly svítit.
   Jakmile se všechny žárovky rozsvítí, otočte spínač do polohy OFF a pokračujte v instalaci.
 2. Ujistěte se, že váš solární panel je umístěn tak, aby jeho vystavení slunečnímu záření bylo optimalizováno. Dávejte pozor na předměty, jako jsou stromy nebo převisy nemovitostí, které mohou bránit schopnosti panelu generovat náboj.
  Předinstalace 02
 3. Před použitím solárních řetězových světel potřebuje solární panel sluneční světlo po dobu tří dnů. Toto počáteční nabíjení by mělo být provedeno bez připojených řetězových světel nebo se solárním panelem v poloze OFF. Po třetím dni budou vaše přiložené baterie plně nabité.

Poznámka: Solární panel by měl být namontován na místě, kde je vypínač ON/OFF snadno přístupný.

MONTÁŽ SOLÁRNÍHO PANELU: SOLÁRNÍ PANEL MÁ DVĚ MOŽNOSTI MONTÁŽE

MONTÁŽNÍ DRŽÁK
 1. V případě potřeby použijte dvě hmoždinky (H) spolu se dvěma velkými šrouby (G). Nainstalujte šrouby pomocí dvou vnějších otvorů montážního držáku, abyste držák připevnili ke zvolenému povrchu.
  Montážní konzola 01
 2. Vložte montážní základnu (D) na zadní stranu solárního panelu (B). K utažení spoje použijte přiložený malý šroub (F).
  Montážní konzola 02
 3. Zasuňte solární panel dolů na montážní držák (E), dokud neucítíte a neuslyšíte, že spojení zapadlo na místo.
  Montážní konzola 03
 4. Nastavte solární panel do požadovaného úhlu pro optimalizaci slunečního záření.
  Montážní konzola 04
 5. Úhel solárního panelu lze upravit tak, aby se maximalizovalo vystavení slunci uvolněním, nastavením a opětovným utažením bočního šroubu umístěného na vyčnívajícím rameni solárního panelu.
  Montážní konzola 05

Poznámka: Chcete-li solární panel odpojit od montážního držáku, zatlačte na uvolňovací západku na spodní straně montážního držáku. Pevně ​​stlačený jazýček posuňte solární panel nahoru a uvolněte jej z držáku. K sejmutí panelu z držáku může být zapotřebí určité síly.

Odpojte solární panel

GROUND KŮL

Chcete-li použít zemnící kolík (C), spojte dvě části kolíku dohromady.
Drážkovaná část pak zapadne do vyčnívajícího ramene solárního panelu.
Kůl pak lze použít k montáži panelu do země.

Pozemní kůl

INSTALACE SOLÁRNÍHO SVĚTLA

Solární řetězová světla mají řadu možných způsobů montáže. Následují exampněkolik nejběžnějších způsobů:

 1. Dočasná montáž: Pomocí standardních S háčků (nejsou součástí dodávky) nebo šroubovacích háčků (nejsou součástí dodávky) lze solární řetězová světla namontovat pomocí integrovaných montážních smyček.
  Instalace řetězových světel 01
 2. Stálá montáž: Pomocí pásků na kabely nebo „stahovacích pásků“ (nejsou součástí dodávky) nebo pomocí hřebíků nebo šroubů do povrchu lze solární řetězová světla namontovat trvalejší.
  Instalace řetězových světel 02
 3. Instalace naváděcího drátu: Pomocí háčků ve tvaru S (nejsou součástí dodávky) připevněte řetězová světla k předem nainstalovanému naváděcímu drátu (není součástí dodávky).
  Instalace řetězových světel 03
 4. Strukturální instalace: Chcete-li vytvořit efekt závěsu pro solární řetězová světla, připojte první žárovku ke konstrukci a poté namontujte pouze každou 3-4 žárovku, abyste vytvořili požadovaný efekt. Dokončete efekt montáží poslední žárovky na konstrukci.
  Instalace řetězových světel 04
 5. Posledním krokem instalace je připojení solárního panelu k řetězovým svítidlům. Jednoduše zasuňte zástrčku umístěnou za poslední žárovkou do drátu vycházejícího ze solárního panelu. Utáhněte zátku našroubováním těsnění přes spojovací bod.
  Instalace řetězových světel 05
  Poznámka: Solární světla se rozsvítí po dobu 4-5 hodin v závislosti na úrovni nabití baterií.

ÚKON:

Instalace řetězových světel 06

Po počátečním 3denním nabíjení v poloze OFF jsou solární řetězová světla připravena k použití.
Vytažením přiloženého plastového jazýčku aktivujte baterii dálkového ovladače (J).

Když je solární panel v poloze ON, žárovky by se měly rozsvítit. Žárovky zhasnete jednoduše stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Podobně, když jsou žárovky zhasnuté, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači pro rozsvícení žárovek. Pro pravidelné používání je vhodné ponechat solární panel v poloze ON. Otočením solárního panelu do polohy OFF se dálkové ovládání odpojí a lze jej použít při skladování nebo po dlouhou dobu zamýšlené nečinnosti.

POZNÁMKA: Použití solárního světla během denního světla bude mít negativní vliv na dobu, po kterou budou světla večer svítit. Když to není potřeba, vždy použijte dálkové ovládání k zhasnutí žárovek, abyste šetřili nabití baterie.

Instalace řetězových světel 07

Baterie solárního řetězového světla (I) jsou instalovány na zadní straně solárního panelu. Přihrádku na baterie vždy otevírejte s vypínačem ON/OFF v poloze OFF. Odšroubujte zadní část přihrádky na baterie a vyjměte podložku. Uvnitř uvidíte baterie.
Při výměně baterií dodržujte správnou polaritu a shodujte se specifikacemi baterií s bateriemi, které jste vyjmuli.
Používejte pouze dobíjecí baterie.
Pro tento produkt použijte dvě dobíjecí lithium-iontové baterie 18650 3.7V.
Vyměňte zadní část přihrádky na baterie a pokračujte v používání solárních řetězových světel podle potřeby.

TOTO ZAŘÍZENÍ ODPOVÍDA ČÁSTI 15 PRAVIDEL FCC.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy 8 v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Při požití by mohlo dojít k vážnému zranění nebo smrti za pouhé 2 hodiny. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie

Pokud potřebujete vyměnit přiloženou baterii v dálkovém ovladači, vyhledejte přihrádku na baterie na okraji dálkového ovladače.
Zatlačte jazýček doprava (1) a vysuňte přihrádku na baterie (2).
Vyměňte baterii za dodržení správné polarity a ujistěte se, že náhradní baterie má stejné vlastnosti jako ta, která byla vyjmuta.

 1. VAROVÁNÍ: UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ
 2. Polykání může vést k vážnému poranění už za 2 hodiny nebo k úmrtí v důsledku chemických popálenin a potenciální perforace jícnu.
 3. Pokud máte podezření, že vaše dítě spolklo nebo vložilo knoflíkovou baterii, okamžitě vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc.
 4. Prohlédněte zařízení a zkontrolujte, zda je prostor pro baterie správně zajištěn, např. Zda je šroub nebo jiný mechanický upevňovací prvek utažen. Nepoužívejte, pokud není přihrádka zajištěná.
 5. Použité knoflíkové baterie okamžitě a bezpečně zlikvidujte. Vybité baterie mohou být stále nebezpečné.
 6. Řekněte ostatním o rizicích spojených s knoflíkovými bateriemi a o tom, jak zajistit jejich děti v bezpečí.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE STANDARD(Y) RSS INDUSTRY CANADA VYLOUČENÍ LICENCE.
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Digitální zařízení vyhovuje kanadské normě CAN ICES-005 (8) / NM8-005 (8).
Tento rádiový vysílač (číslo certifikace ISED: 26663-101015) byl schválen společností Industry Canada pro provoz s uvedenými typy antén s uvedeným maximálním přípustným ziskem. Typy antén, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, mající zesílení větší než maximální zesílení uvedené pro daný typ, jsou s tímto zařízením přísně zakázány.

Logo SunForce

Dokumenty / zdroje

SUNFORCE 80033 solární řetězová světla s dálkovým ovládáním [pdf] Návod k použití
80033, solární řetězová světla s dálkovým ovládáním, světla na dálkové ovládání, solární řetězová světla

Připojit se ke konverzaci

1 Comment

 1. The remote won’t turn off the bulbs, even after putting a new battery in.
  Nějakou stopu?
  The bulbs were left outdoors for the winter but the solar panel was taken indoors.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.