Samsung Smart RemoteSAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - Smart Remote

(Napájení)
Stisknutím zapnete nebo vypnete projektor.
(hlasový asistent)
Spouští hlasového asistenta. Stiskněte a podržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté tlačítko uvolněte, abyste spustili Voice Assistant.
• Podporované jazyky a funkce aplikace Voice Assistant se mohou lišit podle zeměpisné oblasti.
varování 2Při používání a mluvení pomocí hlasového asistenta pomocí mikrofonu na dálkovém ovladači mějte dálkový ovladač více než 0.6 palce (15.24 mm) od obličeje.

 1.  Směrové tlačítko (nahoru, dolů, doleva, doprava) Slouží k procházení nabídky nebo přesouvání zaměření ke zvýraznění položek na domovské obrazovce.
 2. Vybrat Vybere nebo spustí vybranou položku.

(Vrátit se)
Stisknutím se vrátíte do předchozí nabídky.
(SmartHub)
Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
pauza (Přehrát / pozastavit)
Pomocí těchto ovládacích prvků můžete ovládat přehrávaný mediální obsah.
+/- (hlasitost)
Pohybem tlačítka nahoru nebo dolů upravíte hlasitost. Chcete -li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko.
(Kanál)
Pohybem tlačítka nahoru nebo dolů změníte kanál. Obrazovku průvodce zobrazíte stisknutím tlačítka.
3 (Tlačítko pro spuštění aplikace)
Spusťte aplikaci označenou tlačítkem.
+pauza (Párování)
Pokud se ovladač Samsung Smart Remote nespáruje s projektorem automaticky, namiřte jej na přední stranu projektoru
projektor a poté stiskněte a podržte tlačítko a pauzatlačítka současně po dobu 3 sekund nebo déle.
(USB port (typ C) pro nabíjení)
Používá se pro rychlé nabíjení. Při nabíjení se rozsvítí LED dioda na přední straně. Když je baterie plně nabitá, LED zhasne.

 • Kabel USB není součástí dodávky.
  -Používejte ovladač Samsung Smart Remote méně než 20 m od projektoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na podmínkách bezdrátového připojení.
  -Obrázky, tlačítka a funkce ovladače Samsung Smart Remote se mohou lišit podle modelu nebo zeměpisné oblasti.
  -Doporučujeme používat originální nabíječku Samsung. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu nebo selhání produktu. V tomto případě se na záruční servis nevztahuje.
  – Pokud dálkový ovladač nefunguje kvůli vybité baterii, nabijte jej pomocí portu typu USB-C.

varování 2 Může dojít k požáru nebo výbuchu, což může mít za následek poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.

 • Nevystavujte dálkové ovládání nárazům.
 • Dávejte pozor, aby se do nabíjecího terminálu dálkového ovladače nedostaly cizí látky, jako je kov, kapalina nebo prach.
 • Pokud je dálkový ovladač poškozen nebo ucítíte kouř nebo hořící výpary, okamžitě zastavte provoz a poté jej opravte v servisním středisku Samsung.
 • Dálkový ovladač svévolně nerozebírejte.
 • Dávejte pozor, aby kojenci nebo domácí mazlíčci necucali nebo nekousali dálkové ovládání. Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu s následkem poškození dálkového ovládání nebo zranění osob.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote – ikona

Nezávisle ověřeno!

Tento produkt byl nezávisle ověřen. TM2180E/F
– Spotřebuje o 86 % méně energie než předchozí model TM2180A/B
– Spotřebuje o 86 % méně energie než předchozí model
– Plastová část 21 Smart control obsahuje minimálně 24 % spotřebitelem recyklovaného polyetylen tereftalátu (PET)
www.intertek.com/consumer/certified
Č.: SE-GL-2002861

Používání funkcí usnadnění

Tlačítko Accessibility Shortcuts na dálkovém ovladači poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění na vašem projektoru.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote – Používání funkcí usnadnění

 • CC/VD funguje stejně jako CC/AD. Označený název lze změnit na CC/AD.
 • Stisknutím a podržením tlačítka Hlasitost zobrazíte nabídku Zkratky usnadnění.
 • V závislosti na způsobu přístupu se některé funkce nemusí zobrazit.

Nastavení hlasového průvodce

Pro pomoc zrakově postiženým můžete aktivovat hlasové průvodce, kteří nahlas popisují možnosti nabídky. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte Hlasový průvodce na Zapnuto. Když je hlasový průvodce zapnutý, projektor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, úpravu hlasitosti, informace o aktuálních a nadcházejících programech a plán viewing, další funkce projektoru, různý obsah v Web Prohlížeč a ve Vyhledávání.
• Během hlasového navádění můžete nakonfigurovat hlasitost, rychlost, výšku tónu hlasového průvodce a upravit hlasitost zvuku na pozadí.
• Hlasový průvodce je poskytován v jazyce určeném na obrazovce Jazyk. Angličtina je vždy podporována. Některé jazyky však hlasový průvodce nepodporuje, přestože jsou uvedeny na obrazovce Jazyk.

Nastavení titulků

Chcete-li sledovat programy se zobrazenými titulky, nastavte Titulek na Zapnuto.

 • Programy, které titulky nepodporují, nezobrazují titulky.

Nastavení lupy znakového jazyka

Obrazovku znakového jazyka můžete přiblížit, když to program, který sledujete, nabízí. Nejprve nastavte Jazykový zoom na Zapnuto a poté vyberte Upravit přiblížení znakového jazyka pro změnu polohy a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

Naučte se na dálku

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením naučit se polohu tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, můžete stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a projektor vám sdělí svůj název. zmáčkni (Návrat) dvakrát pro ukončení Learn Remote.

Obrazovka nabídky učení

Naučte se nabídky na obrazovce projektoru. Po aktivaci vám projektor sdělí strukturu a funkce nabídek, které vyberete.

Obrázek vypnutý

Vypněte obrazovku projektoru a poskytujte pouze zvuk, abyste snížili celkovou spotřebu energie. Když stisknete jakékoli tlačítko na dálkovém ovladači při vypnuté obrazovce, obrazovka projektoru se znovu zapne.

Zvuk s více výstupy

Reproduktor projektoru a zařízení Bluetooth můžete zapnout současně. Když je tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost zařízení Bluetooth vyšší než hlasitost reproduktoru projektoru.
 •  Současně lze připojit maximálně dvě zařízení Bluetooth.

Vysoký kontrast

Hlavní obrazovky služeb můžete změnit na bílý text na černém pozadí nebo změnit průhledné nabídky projektoru na neprůhledné, aby bylo možné text snadněji číst. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte Vysoký kontrast na Zapnuto.

Zvětšit

Velikost písma na obrazovce můžete zvětšit. Chcete -li aktivovat, nastavte Zvětšit na Zapnuto.

Stupně šedi

Barvu projekčního plátna projektoru můžete změnit na černobílý tón a zostřit tak rozmazané okraje způsobené barvami.

 • Pokud je zapnuta stupnice šedi, některé nabídky usnadnění nejsou k dispozici.

Barevná inverze

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce projektoru, aby bylo snazší je číst.

 • Pokud je zapnutá funkce Inverze barev, některé nabídky usnadnění nejsou k dispozici.

Nastavení opakování tlačítka na dálkovém ovladači

Rychlost ovládání tlačítek dálkového ovládání můžete nakonfigurovat tak, aby se zpomalila, když je budete neustále tisknout a držet. Nejprve nastavte pomalé opakování tlačítka na Zapnuto a poté upravte rychlost operace v intervalu opakování.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pokud televizor není umístěn na dostatečně stabilním místě, může být potenciálně nebezpečný v důsledku pádu. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou: Umístění televizoru na plošinu, stojan, skříňku, stůl nebo jiný povrch, který je:

 • doporučené společností Samsung nebo prodávané s produktem;
 • bezpečné a stabilní;
 • dostatečně širší v základně, než je základní rozměr televizoru;
 • dostatečně pevný a velký, aby unesl velikost a váhu televizoru.
  Televizor umístěte blízko stěny, abyste zabránili možnosti pádu televizoru při zatlačení. Ujistěte se, že váš televizor nainstaloval autorizovaný instalační technik společnosti Samsung.
  Postupujte podle pokynů pro montáž na stěnu v instalační příručce a pomocí montážního zařízení dodaného společností Samsung. Umístění televizoru směrem k zadní části nábytku nebo povrchu, na kterém je umístěn. Zajistěte, aby televizor nevisel přes okraj nábytku nebo povrch, na kterém je umístěn. Nezavěšujte nic z televizoru ani na něj. Ukotvení televize i nábytku, na kterém je umístěna, na vhodnou podpěru zejména v případě vysokého nábytku, jako jsou skříně nebo knihovny, jejichž výška přesahuje jeden metr. To lze provést pomocí pevných držáků, bezpečnostních popruhů nebo držáků, které jsou vyrobeny speciálně pro televizory s plochou obrazovkou. Nevkládejte žádný materiál mezi televizor a nábytek, na kterém je umístěn. Pokud má nábytek, na kterém je televizor umístěn, zásuvky, skříňky nebo police pod televizorem, učiňte opatření, aby děti nemohly šplhat, například nainstalujte bezpečnostní západky, aby nebylo možné dveře otevřít. Držte domácí mazlíčky dál od televize. Poučení dětí o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly na televizi nebo její ovládání.

Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může způsobit pád televizoru ze stojanu nebo montážního zařízení a způsobit poškození nebo vážné zranění.

Zapojení síťové zástrčky (pouze Velká Británie)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Síťový kabel tohoto zařízení je dodáván s lisovanou zástrčkou s pojistkou. Hodnota pojistky je uvedena na přední straně zástrčky, a pokud vyžaduje výměnu, je nutné použít pojistku schválenou podle BSI1362 stejné hodnoty. Nikdy nepoužívejte zástrčku s vynechaným krytem pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován náhradní kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako kolík zástrčky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce. Pokud namontovaná zástrčka není vhodná pro elektrické zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k PowerPointu, měli byste si pořídit vhodný bezpečnostní schválený prodlužovací kabel nebo se poradit s vaším prodejcem. Pokud však není jiná možnost než odříznout zástrčku, vyjměte pojistku a poté zástrčku bezpečně zlikvidujte. NEPŘIPOJUJTE zástrčku do síťové zásuvky, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem od obnaženého ohebného kabelu.

Důležité

Vodiče v síťovém kabelu jsou zbarveny podle následujícího kódu: MODRÝ – NEUTRÁLNÍ HNĚDÝ – ŽIVÝ Protože tyto barvy nemusí odpovídat barevnému označení označujícím svorky vaší zástrčky, postupujte následovně: Modrý vodič musí být připojen k svorka označená písmenem N nebo zbarvená MODROU nebo ČERNOU. HNĚDÝ vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem L nebo HNĚDÉ nebo ČERVENÉ.

varování 4 VAROVÁNÍ
NEPŘIPOJUJTE ANI VODIČ K ZEMNÍ SVORCE, KTERÁ JE OZNAČENA PÍSMENEM E NEBO SYMBOLEM ZEMĚ, NEBO BAREVNĚ ZELENÁ NEBO ZELENÁ A ŽLUTÁ.

Důležité bezpečnostní pokyny (pouze UL)

 1. Přečtěte si tyto pokyny.
 2. Tyto pokyny si uschovejte.
 3. Respektujte všechna varování.
 4. Postupujte podle všech pokynů.
 5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
 6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
 7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory, instalujte podle pokynů výrobce.
 8. Neinstalujte v blízkosti žádných zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně amplifiers), které produkují teplo.
 9. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je širší než druhá. Uzemňovací zástrčka má dvě čepele a třetí uzemňovací kolík. Pro vaši bezpečnost je k dispozici široká čepel nebo třetí hrot. Pokud se dodaná zástrčka nehodí do vaší zásuvky, požádejte o výměnu zastaralé zásuvky elektrikáře.
 10. Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
 11. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
 12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přemisťování kombinace vozík / zařízení opatrní, aby nedošlo ke zranění převrácením.
 13. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání odpojte toto zařízení.
 14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Údržba je nutná, pokud je přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla rozlita tekutina nebo do přístroje spadly nějaké předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně , nebo bylo upuštěno.
  varování 4 VAROVÁNÍ
  Abyste předešli poškození, které může mít za následek požár nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti ani vlhkosti.
  Větrání
  Neumisťujte přístroj do stojanu nebo knihovny. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání a že jste postupovali podle pokynů výrobce pro montáž a instalaci.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - treska medvědí SAMSUNG RMCSPB1SP1 Smart Remote - icon3

Prohlášení o shodě s předpisy

Prohlášení dodavatele FCC o shodě Odpovědná strana - USA Kontaktní informace:
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefon: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Prohlášení o shodě s FCC:
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Upozornění FCC:
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Prohlášení FCC třídy B
Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

varování 4 VAROVÁNÍ
Uživatel musí používat stíněné kabely signálového rozhraní, aby byl zachován soulad produktu s FCC. S tímto monitorem je dodáván odnímatelný napájecí kabel s koncovkami ve stylu IEC320. Může být vhodný pro připojení k jakémukoli osobnímu počítači uvedenému na seznamu UL s podobnou konfigurací. Před provedením připojení se ujistěte, že objtagHodnocení počítačové zásuvky je stejné jako u monitoru a že ampere rating počítačové zásuvky se rovná nebo překračuje objem monitorutage hodnocení. Pro 120voltové aplikace používejte pouze odnímatelný napájecí kabel s konfigurací NEMA typu 5-15P (paralelní čepele) s konektorem pro připojení k síti. Pro 240V aplikace používejte pouze odnímatelný napájecí kabel s konfigurací NEMA typu 6-15P (tandemové čepele) s čepičkou zástrčky uvedené v seznamu UL. Tento televizní přijímač poskytuje zobrazení skrytých televizních titulků v souladu s oddílem 15.119 pravidel FCC. (Pouze přijímače televizního vysílání s obrazovkou o průměru 13 palců nebo větší)
(Platí pouze pro modely s tunerem)
Tento televizní přijímač poskytuje zobrazení skrytých televizních titulků v souladu s oddílem 15.119 pravidel FCC.
Informace o uživateli
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. V případě potřeby se obraťte na svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika ohledně dalších návrhů. Užitečná vám může být brožurka s názvem Jak identifikovat a vyřešit problémy s rušením rádia/TV. Tuto brožuru připravila Federal Communications Commission. Je k dispozici u Úřadu vlády USA pro tisk. Washington, DC 20402, skladové číslo 004-000-00345-4. POUZE CALIFORNIA USA (Platí pouze pro síťové modely.) Toto varování týkající se chloristanu se vztahuje pouze na primární CR (oxid manganitý) lithiové mince v produktu prodávaném nebo distribuovaném POUZE v Kalifornii USA „Materiál perchlorát – může být vyžadováno zvláštní zacházení, viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorát.“ Nepotřebnou elektroniku zlikvidujte prostřednictvím schváleného recyklačního zařízení. Chcete-li najít nejbližší recyklační místo, přejděte na naše webstránky: www.samsung.com/recycling Nebo zavolejte na číslo 1-800-SAMSUNG

Ikona popelniceToto označení na produktu, příslušenství nebo literatuře znamená, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) by neměly být na konci své životnosti likvidovány s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro více informací o bezpečné likvidaci a recyklaci navštivte
náš webwebové stránky www.samsung.com/in nebo kontaktujte naše čísla linky pomoci - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (bezplatná linka)

Logo PVC Free (s výjimkou kabelů příslušenství) je vlastní ochranná známka společnosti Samsung.
*Kabely příslušenství: signální kabely a napájecí kabely U modelů s podporou One, Connect nebo One Connect Mini, když je televizor připojen k externímu zařízení, jako je DVD/BD přehrávač nebo set-top box přes HDMI, režim synchronizace napájení se zapne být automaticky aktivován. V tomto režimu synchronizace napájení televizor nadále detekuje a připojuje externí zařízení pomocí kabelu HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.

Dokumenty / zdroje

Inteligentní dálkový ovladač SAMSUNG RMCSPB1SP1 [pdf] Návod
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *