RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu

www.rkiinstruments.com

Záruka na produkt
Společnost RKI Instruments, Inc. zaručuje, že námi prodávané vybavení plynového poplašného zařízení bude bez závad materiálu, zpracování a výkonu po dobu jednoho roku od data odeslání od společnosti RKI Instruments, Inc. Všechny díly, které budou během této doby shledány vadnými, budou opraveny. nebo vyměněny, dle našeho uvážení, zdarma. Tato záruka se nevztahuje na položky, které svou povahou podléhají zhoršení nebo spotřebě při běžném provozu a které je nutné pravidelně čistit, opravovat nebo vyměňovat. Přampméně takových položek jsou:

 • a) Absorpční patrony
 • b) Membrány a ventily čerpadel
 • c) Pojistky
 • d) Baterie
 • e) Filtrační prvky

Záruka zaniká nesprávným zacházením, včetně mechanického poškození, úprav, hrubého zacházení nebo oprav, které nejsou v souladu s návodem k obsluze. Tato záruka vyjadřuje plný rozsah naší odpovědnosti a nejsme zodpovědní za náklady na odstranění nebo výměnu, místní náklady na opravy, přepravní náklady nebo podmíněné výdaje vzniklé bez našeho předchozího souhlasu.
TATO ZÁRUKA VÝSLOVNĚ NAHRAZUJE JAKÉKOLI A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, A VŠECHNY OSTATNÍ POVINNOSTI NEBO ODPOVĚDNOST ZE STRANY RKI INSTRUMENTS, INC. VČETNĚ VČETNĚ OBCHODUJÍCÍCH, ALE BEZ OMEZENÍ NA SPOLEČNOST WPARTTYUL, ALE NEOMEZENO NA SPOLEČNOSTI WPARTYR. . SPOLEČNOST RKI INSTRUMENTS, INC. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM SVÝCH PRODUKTŮ NEBO SELHÁNÍM JEJICH PRODUKTŮ PŘI FUNKCI ČI ŘÁDNÉ FUNKCI.
Tato záruka se vztahuje na nástroje a díly prodávané uživatelům autorizovanými distributory, prodejci a zástupci jmenovanými společností RKI Instruments, Inc.
Nepřijímáme odškodnění za jakoukoli nehodu nebo poškození způsobené provozem tohoto monitoru plynu a naše záruka je omezena na výměnu dílů nebo našeho kompletního zboží.

Přesview

Generátor e-mailu/textu 82-5201-01 je schopen monitorovat 4 sady kontaktů a odeslat e-mail a/nebo textovou zprávu, když se kontakt otevře nebo zavře. Po zapnutí může také odeslat e-mail a/nebo textovou zprávu. Generátor e-mailu/textu je instalován v plastovém krytu, který má na spodní straně pouzdro pro odlehčení tahu. Napájecí zdroj AC/DC je instalován pod generátorem e-mailu/textu. Vstupní AC svorky napájecího zdroje jsou připojeny ke svorkovnici ve spodní části montážní desky, aby bylo možné snadno připojit napájení v místě instalace. Výstupní stejnosměrné vodiče jsou připojeny ke vstupním svorkám generátoru e-mailů/textu.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu – obrázek 1

Specifikace

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu – Specifikace

Instalace

 1. Vyberte místo montáže. Při výběru místa montáže zvažte následující faktory:
  • Je k dispozici zdroj střídavého nebo stejnosměrného proudu?
  • Je dostatek místa pro otevření dvířek krytu a připojení kabelů (viz obrázek 2)?
 2. Montážní nožky a hardware pro instalaci montážních nožiček jsou dodávány v sáčku uvnitř krytu. Nainstalujte montážní nožky, jak je znázorněno níže.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu – instalace
 3. Umístěte monitor na svislou plochu v úrovni očí (4 1/2 až 5 stop od podlahy).
 4. Použijte 3/16″ šrouby skrz štěrbiny v montážních nožičkách v každém rohu pouzdra k upevnění pouzdra k montážnímu povrchu.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu – obrázek 2

Zapojení

 1. Pokud používáte AC napájení:
  A. Odšroubujte a odstraňte pojistné matice z krytu AC svorkovnice.
  b. Veďte AC vodiče skrz průchodku pro odlehčení tahu na spodní straně krytu.
  C. Připojte linkový vodič ze zdroje střídavého proudu ke svorce „H“ na svorkovnici střídavého proudu.
  d. Připojte neutrální vodič ze zdroje střídavého proudu ke svorce „N“ na svorkovnici střídavého proudu.
  E. Připojte zemnící vodič ze zdroje střídavého proudu ke svorce „G“ na svorkovnici střídavého proudu.
  F. Nainstalujte zpět kryt AC svorkovnice pomocí pojistných matic.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu – obrázek 3
 2. Pokud používáte zdroj 9 – 12 V DC:
  A. Odpojte továrně nainstalované červené a černé vodiče od vstupních svorek generátoru e-mailů/textu.
  b. Veďte stejnosměrné vodiče skrz průchodku pro odlehčení tahu na spodní straně krytu.
  C. Připojte vodič „+“ zdroje napájení ke svorce „+“ na svorkovnici DC.
  d. Připojte vodič „-“ zdroje napájení ke svorce „-“ na svorkovnici DC.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu – obrázek 4
 3. Připojte 2 svorky pro každý vstup pro uzavření kontaktu ke kontaktům, které mají monitorovat.
 4. Utáhněte šroub na objímce pro odlehčení tahu, abyste zajistili dráty.
 5. Zapněte zdroj napájení.

Konfigurace

Vstup do konfiguračního režimu a počáteční připojení
 1. Připojte napájení k zařízení. Pokud je to poprvé, co bylo zařízení zapnuto, zapne se v konfiguračním režimu a LED bude blikat modře. Pokud LED bliká zeleně, stiskněte tlačítko Mode na pravé straně zařízení pro přepnutí do konfiguračního režimu pomocí nástroje s úhlem 90°.
 2. Přejděte na obrazovku WiFi v počítači, telefonu nebo tabletu a najděte NCD_Email.
 3. Heslo pro připojení k síti je NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu - Heslo pro připojení k síti je NCDBeast
 4. Vaše zařízení může automaticky spustit prohlížeč a přejít do konfigurace web rozhraní. Pokud ne, možná budete muset znovu klepnout na název sítě (na telefonu nebo tabletu) nebo zadat 172.217.28.1 do okna prohlížeče Chrome, Firefox nebo Safari (na počítači).
  Návod k použití generátoru textu e-mailu RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 – Vaše zařízení může automaticky spustit prohlížeč
 5. Konfigurace zařízení web zobrazí se rozhraní.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu – Konfigurace zařízení web zobrazí se rozhraní

Konfigurace WiFi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu - Konfigurace WiFi

 1. Síť: Z rozbalovací nabídky vyberte 2.4 GHz WiFi síť. Zařízení nepodporuje sítě 5 GHz.
 2. Skrytá síť: Pokud se vaše síť nezobrazí, zadejte ručně SSID sítě 2.4 GHz. Zařízení nepodporuje sítě 5 GHz. Pokud jste vybrali síť z rozbalovací nabídky Síť, do pole Skrytá síť nic nezadávejte.
 3. Heslo: Pokud je vaše síť chráněna heslem, zadejte heslo. Zařízení nepodporuje sítě, jejichž hesla obsahují speciální znaky, například #$%*. Pokud vaše síť není chráněna heslem, ponechte toto pole prázdné.
 4. DHCP: Toto políčko zaškrtněte, pokud je síť, ke které se připojujete, sítí DHCP. Pokud potřebujete přiřadit statickou IP adresu, zrušte zaškrtnutí políčka.
  POZNÁMKA: Zbývající pole jsou aktivní pouze v případě, že není vybráno DHCP.
 5. Výchozí brána: Zadejte IP výchozí brány sítě.
 6. Subnet Mask: Zadejte IP masku podsítě sítě.
 7. Primární DNS: Zadejte platnou IP adresu primárního serveru DNS. IP může odpovídat nastavení sítě nebo to může být běžný DNS server. 8.8.8.8 je adresa IP primárního vyhledávacího serveru DNS společnosti Google.
 8. Sekundární DNS: Zadejte platnou IP adresu sekundárního serveru DNS. IP může odpovídat nastavení sítě nebo to může být běžný DNS server. 8.8.4.4 je IP adresa sekundárního vyhledávacího serveru DNS společnosti Google.
 9. Statická IP: Zadejte statickou IP adresu, kterou má zařízení používat ve vaší síti.
Soft AP konfigurace

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu - Konfigurace měkkého přístupového bodu

 1. Soft AP SSID: V režimu konfigurace zařízení funguje jako přístupový bod WiFi a vysílá SSID. Zadejte SSID, které má zařízení vysílat.
 2. Soft AP Password: Zadejte heslo, které má zařízení vyžadovat při pokusu o připojení k přístupovému bodu WiFi.
Konfigurace e-mailového klienta

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k obsluze generátoru textu e-mailu - Konfigurace e-mailového klienta

 1. Host: Zadejte adresu hostitele SMTP e-mailového zprostředkovatele. Běžné adresy jsou smtp.gmail.com a smtp-mail.outlook.com.
  POZNÁMKA: E-mailový broker musí být SMTP.
 2. Host Port: Zadejte port SMTP e-mailového zprostředkovatele. Většina e-mailových brokerů, kteří podporují připojení SMTP, používá port 587.
 3. Přihlašovací e-mail: Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete používat pro generování e-mailů/textů. 4. Heslo: Zadejte heslo používané pro přístup k e-mailové adrese zadané v přihlašovacím e-mailu.
  POZNÁMKA: Heslo e-mailového účtu nesmí obsahovat symbol `&'.
 4. Název zařízení: Zadejte text, který se má objevit v podpisu odeslaných e-mailů/textů. 6. Opakování: Zadejte, kolikrát chcete, aby se zařízení pokusilo odeslat e-maily a/nebo textové zprávy, pokud je počáteční pokus neúspěšný.
  POZNÁMKA: Pokud budete k odesílání e-mailů/textových zpráv používat adresu Gmail, ujistěte se, že je ve vašem účtu Google vybráno nastavení „Povolit méně bezpečné aplikace“.
Konfigurace kalibrace

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu – konfigurace kalibrace

 1. Debounce Cycles: Toto nastavení definuje, kolik cyklů CPU je potřeba k určení změny stavu. Většina kontaktů se odrazí při prvním kontaktu a toto nastavení zabrání tomu, aby byly tyto odskoky zaznamenány jako samostatné události. Toto nastavení neměňte, pokud to nedoporučuje společnost RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Toto nastavení definuje, kolik milisekund musí kontakt zůstat ve změněném stavu, než zařízení odešle e-mail a/nebo text. Výchozí nastavení je 5000 milisekund (5 sekund).
Zapnout a zadat e-maily/texty

Zařízení bude generovat e-maily a/nebo texty, když se zařízení zapne a/nebo když se některý z kontaktů zavře nebo otevře. Nastavení e-mailu/textu pro každý typ události (Zapnutí, Zavření vstupu 1, Otevření vstupu 1 atd.) musíte provést jednotlivě, i když budou všechny chodit na stejnou e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo. Pokud si nepřejete zasílat e-maily/texty pro konkrétní typ události, ponechte pole prázdná.

Pokud používáte účet Outlook a chcete posílat e-maily/texty více než jednomu příjemci, budete muset při prvním odeslání e-mailu/textu generátorem e-mailů/textů ověřit e-mailovou adresu aplikace Outlook. První pokus o odeslání e-mailu/textové zprávy nebude úspěšný a aplikace Outlook odešle e-mail na vaši e-mailovou adresu Outlooku s žádostí o ověření vašeho účtu.
Návod k použití generátoru textu e-mailu RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 - Zapnutí a zadávání textů e-mailů

 1. Předmět: Zadejte název předmětu pro e-mail/text vygenerovaný z typu události. Text musí být alfanumerický a nesmí obsahovat žádné speciální znaky.
 2. Tělo zprávy: Zadejte tělo e-mailu/textu vygenerovaného z typu události. Text musí být alfanumerický a nesmí obsahovat žádné speciální znaky.
  POZNÁMKA: Zpráva o zapnutí obsahuje procento síly signálu WiFitage navíc k libovolnému zadanému textu.
 3. Příjemci: Zadejte e-mailové adresy a/nebo telefonní čísla, na která chcete dostávat e-maily/texty pro daný typ události. Více e-mailových adres a/nebo telefonních čísel oddělte čárkou (např. [chráněno e-mailem],[chráněno e-mailem]). Mezi e-mailové adresy nebo telefonní čísla nevkládejte žádné mezery. Pro telefonní čísla musíte použít a [chráněno e-mailem]______ formát, kde název domény použitý v prázdném poli závisí na bezdrátovém operátorovi čísla.

Návod k použití generátoru textu e-mailu RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 – Zadejte e-mailovou adresuNávod k použití generátoru textu e-mailu RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 – Zadejte e-mailovou adresu

Řešení problémů

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Návod k použití generátoru textu e-mailu – Odstraňování problémů

POZNÁMKA: Generátor e-mailu/textu je zařízení třetí strany. Kontaktujte NCD na tel https://community.ncd.io/ pro podporu generátoru e-mailů/textu.

Dokumenty / zdroje

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Návod k použití
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.