Uživatelská příručka systému digitálního mobilního přijímače PYLE RVSD300
Digitální mobilní přijímač PYLE RVSD300

Operace

Provoz ALARMU

Krátkým stisknutím tlačítka ALARM zapnete/vypnete funkci budíku. Když je zapnutá funkce budíku. A čas běží do času budíku. Reproduktor bude vydávat pípnutí. Pípnutí bude znít po celou dobu, dokud nestisknete libovolné tlačítko.

Provoz SLEEP 

Stisknutím a podržením tlačítka SLEEP nastavte dobu spánku (k jejich nastavení použijte knoflík VOL).
Krátce stiskněte tlačítko SLEEP pro zapnutí/vypnutí funkce spánku. Když je zapnutá funkce spánku. A čas běží na nastavený čas. Jednotka se automaticky vypne.

Priorita informací/Priorita zobrazení hodin 

Krátkým stisknutím tlačítka DISP vyberte prioritu hodin nebo informační prioritu (výchozí).

Nastavení hodin

Stiskněte a podržte tlačítko DISP po dobu 2 sekund. „HH“ bude blikat. Otáčejte knoflíkem VOL pro nastavení hodin.
Poté stiskněte tlačítko DISP nebo SEL, „MM“ bude blikat. Otáčejte knoflíkem VOL pro nastavení minut.
Poté stiskněte tlačítko DISP nebo SEL pro potvrzení.

Zóna A / Zóna B / Zóna C Ovládání hlasitosti 

 1. Otáčením ovladače VOL můžete ovládat hlasitost zóny A/zóny B a zóny C společně.
 2. Stiskněte tlačítko A a poté otáčením ovladače VOL upravte pouze hlasitost zóny A. O 5 sekund později zpět do režimu zóny A + zóny B + zóny C.
 3. Stiskněte tlačítko B a poté otáčením ovladače VOL upravte pouze hlasitost zóny B. O 5 sekund později zpět do režimu zóny A + zóny B + zóny C.
 4. Stiskněte tlačítko C a poté otáčením ovladače VOL upravte pouze hlasitost zóny C. O 5 sekund později zpět do režimu zóny A + zóny B + zóny C.

Zapnutí/vypnutí ztlumení hlasitosti zóny A / zóny B / zóny C 

Stisknutím a podržením tlačítka A (B/C) vypnete/zapnete výstup zóny A (B/C).

RCA / HDMI výstup 

Za hlavní jednotkou jsou výstupy RCA. Podle výše uvedeného obrázku zapojení pro připojení.
Při přehrávání videa file. Můžete také použít port HDMI pro připojení k televizoru (televizor musí být nastaven na zdroj HDMI).

Funkce AUX IN 1 / AUX IN 2 

AUX IN 1 pro 3.5mm jack na předním panelu. AUX IN 2 pro RCA (Audio + Video) za jednotkou.
Stiskněte tlačítko MODE na zdroj AUX IN 1/AUX ​​IN 2.

Funkce ARC

K propojení hlavní jednotky a televizoru byl použit kabel HDMI. Stisknutím tlačítka MODE přepněte do režimu HDMI ARC.
Zvuk televizoru se přenese do reproduktorů hlavní jednotky.

Funkce Reset 

Když se na displeji vyskytnou nějaké chyby nebo funkce nefungují. Stisknutím tlačítka RESET (24) resetujte jednotku.
(Poznámka: Všechny vzpomínky budou ztraceny.)

RÁDIOVÝ PROVOZ

Přijmout rozhlasovou stanici
Stisknutím tlačítka MODE vyberte zdroj rádia. Poté stiskněte tlačítko BAND pro výběr pásma.
Krátce stiskněte Tlačítka/Tlačítka tlačítko pro příjem požadované rozhlasové stanice.
stiskněte a podržte Tlačítka/Tlačítka tlačítko pro ruční ladění frekvence.
Poznámka: Pokud jste v jiném zdroji, krátkým stisknutím tlačítka BAND přepnete na zdroj RADIO.

Stanice automatického ukládání 

Stiskněte a podržte tlačítko BAND po dobu 2 sekund pro automatické uložení stanic do číselných tlačítek 1-6 pásma 1 3.

Ruční uložení stanice a vyvolání předvolené stanice 

Pro příjem stanice pomocí Tlačítka or Tlačítka knoflík. Stiskněte a podržte jedno z tlačítek předvolby 1-6 po dobu 2 sekund.
Aktuální stanice se uloží do číselného tlačítka. Krátkým stisknutím tlačítka předvolby (1 6) můžete přímo poslouchat stanici uloženou v odpovídajícím tlačítku předvolby.

Provoz DISKU/MP3/WMA 

Přepněte na DISC Source
Opatrně vložte DISK potištěnou stranou nahoru do otvoru pro disk. Spustí se přehrávání DISKU. Nebo stiskněte tlačítko MODE a přepněte na zdroj DISC.

VÝBĚR SKLADEB

Stisknout Tlačítka/Tlačítka tlačítko přesunout na předchozí / další skladbu.
Držet Tlačítka/Tlačítka tlačítko pro rychlý posun vzad nebo vpřed. Lis"Tlačítka”tlačítko pro opětovné přehrávání.

Operace pozastavení/přehrávání 

Stisknout Tlačítka tlačítko pro pozastavení přehrávání. Dalším stisknutím obnovíte přehrávání.

Úvodní operace 

Stisknutím tlačítka INT přehrajete prvních 10 sekund každé skladby. Opětovným stisknutím tuto funkci zrušíte.

Opakujte operaci ONE/ALL

Stiskněte tlačítko RPT pro opakování stejné skladby. Dalším stisknutím zopakujete všechny skladby.

Náhodný provoz ON/OFF

Stisknutím tlačítka RDM přehrajete všechny skladby v náhodném pořadí. Dalším stisknutím tuto funkci zrušíte.

Vysuňte disk
Stisknout Tlačítka tlačítko pro vysunutí disku.

Funkce DIR+/DIR- (pro MP3/WMA)

Stisknutím tlačítka DIR-/DIR+ vyberte předchozí/následující adresář pro přehrávání.

+ 10 / -10 File Funkce (pro MP3/WMA)

Stiskněte a podržte tlačítko DIR+/DIR- po dobu 2 sekund pro přeskočení +10/-10 file hrát.

Operace vyhledávání skladeb

Stiskněte a podržte 1/Tlačítka tlačítko pro výběr režimu vyhledávání skladeb: DIR SCH nebo NUM SCH

 1. DIR SCH: Stiskněte a podržte 1/Tlačítka tlačítko jednou. Ukazuje „DIR SCH“. Otočením knoflíku VOL vyberte složku
  poté stiskněte knoflík SEL do složky. Opětovným otočením ovladače VOL vyberte skladbu. Poté stiskněte SEL pro přehrávání.
 2. NUM SCH: Stiskněte a podržte 1/Tlačítka tlačítko a poté krátce stiskněte 1/Tlačítka knoflík. Zobrazí se „NUM SCH“.
  Skladbu můžete vybrat přímým zadáním číselných tlačítek: 0-9 (MODE=7, Tlačítka = 8, Tlačítka =9, DISP=0).
  Číslici můžete také vybrat otáčením knoflíku VOL. Poté stiskněte SEL pro přehrávání.

Změna přehrávání videa/fotky/hudby 

Když jsou zde Video/Photo/Music files na disku/USB. Vložte disk/USB do jednotky, automaticky se spustí přehrávání hudby. Opakovaným stisknutím a podržením tlačítka BAND přepnete na níže uvedené přehrávání: Hudba–>Video–>Foto

POZOR

 1. Při připojování MP3 přehrávače s normální baterií (nenabíjecí baterie) byste měli nejprve vyjmout baterii z MP3 přehrávače a poté jej připojit k USB rozhraní. V opačném případě může dojít k prasknutí baterie.
 2. Když jsou důležité files na DISC/USB/SD, nepřipojujte jej k hlavní jednotce pro přehrávání. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné důležité fileje to ztráta nebo poškození.

PODPOROVANÉ REŽIMY DEKODOVÁNÍ MP3/WMA

Hlavní jednotka podporuje režimy dekódování MP3/WMA (Windows Media Audio), jak je uvedeno níže.

Standard Přenosová rychlost (kb / s) Podporuje režim
MPEG1 Audio Layer 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192, 256,320

Stereo
Windows Media Audio (44.1 kHz) 64, 96, 128, 192 Stereo

Řešení USB může podporovat:

 1. Složka: max. 500
 2. File: 999 max.
 3. Hloubka složky: 8 vrstev
 4. Velikost: 64 GB

PROVOZ BEZDRÁTOVÉHO BT STREAMOVÁNÍ

PÁROVÁNÍ
Vyberte položku Wireless BT a vyhledejte BT zařízení v telefonu.
Vyberte „PyIeUSA“ a zadejte heslo „0000“, pokud heslo vyžaduje.
Po úspěšném spárování se zobrazí ikona BT.

Bezdrátové BT Audio (funkce A2DP)

Stiskněte tlačítko MODE na zdroj „BT MUSIC“. Automaticky přehraje skladbu z vašeho mobilního telefonu.
Stisknutím tlačítka pozastavíte/Tlačítka píseň. lis Tlačítka/Tlačítka pro výběr Tlačítka/Tlačítka předchozí skladba.

Odpojte bezdrátový BT

Po spárování telefonu s jednotkou. Pro odpojení/znovu připojení BT podržte tlačítko MODE.
Poznámka: Při prvním spárování s mobilním telefonem musíte ke spárování jednotky použít mobilní telefon. Položka BT OFF/ON pouze pro funkci odpojení a opětovného připojení.

POZNÁMKY K DISKU

A. Poznámky k diskům:
Pokus o použití disků nestandardního tvaru (např. čtvercový, startovací, srdíčkový) může

 1. Poškoďte jednotku. Ujistěte se, že pro tuto jednotku používáte pouze disky CD kulatého tvaru.
 2. Nelepte papír nebo pásku atd. na stranu se štítkem nebo záznamovou stranu disků, protože by to mohlo způsobit poruchu.
 3. Nečistoty, prach, škrábance a deformující se disky způsobí nesprávnou funkci.

B. Poznámky k CD-R (zapisovatelná CD)/CD-RW (přepisovatelná CD): 

 1. Ujistěte se, že používáte disky s následujícími značkami pouze pro přehrávání v jednotce:
  POZNÁMKY K DISKU
 2. Jednotka nemůže přehrávat disky CD-R a CD-RW, které nejsou finalizovány.
  (Další informace o procesu finalizace naleznete v příručce k vypalovačce disků CD-R/CD-RW nebo softwaru na disky CD-R/CD-RW).
 3. V závislosti na stavu záznamu, podmínkách disku a zařízení použitém pro záznam nemusí být některé disky CD-R/CD-RW na tomto přístroji přehrány. (viz *1)
  ^1: Chcete-li mít spolehlivější přehrávání, přečtěte si následující doporučení:
  A. Používejte disky CD-RW s rychlostí 1x až 4x a zápis rychlostí 1x až 2x.
  b. Používejte disky CD-R s rychlostí 1x až 8x a zápis rychlostí 1x až 2x.
  c.Nepřehrávejte CD-RW, které bylo zapsáno více než 5krát

C. Poznámky k MP3 files (pouze verze MP3): 

 1. Disk musí být ve formátu ISO9660 úrovně 1 nebo úrovně 2 nebo Joliet nebo Romeo v rozšiřujícím formátu.
 2. Při pojmenování MP3 file, ujistěte se, že file přípona názvu je.MP3“.
 3. Pro non-MP3 file, i když file přípona názvu je „MP3“, přístroj jej nerozpozná.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

KLÍČE AKCE RADIO DISK USB AUX/AV IN BT HUDBA
POWER Krátký Vypínání Vypínání Vypínání Vypínání Vypínání
Dlouho vypnutí vypnutí vypnutí vypnutí vypnutí
A Krátký Zóna A
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna A
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna A
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna A
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna A
ztlumení zapnuto/vypnuto
Dlouho / / / / /
B Krátký Pásmo B
ztlumení zapnuto/vypnuto
Pásmo B
ztlumení zapnuto/vypnuto
Pásmo B
ztlumení zapnuto/vypnuto
Pásmo B
ztlumení zapnuto/vypnuto
Pásmo B
ztlumení zapnuto/vypnuto
Dlouho / / / / /
C Krátký Zóna C
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna C
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna C
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna C
ztlumení zapnuto/vypnuto
Zóna C
ztlumení zapnuto/vypnuto
Dlouho / / / / /
ZTLUMIT Krátký Ztlumit vše
on / off
Ztlumit vše
on / off
Ztlumit vše
on / off
Ztlumit vše
on / off
Ztlumit vše
on / off
Dlouho / / / / /
VOL + Krátký Zvýšit hlasitost Zvýšit hlasitost Zvýšit hlasitost Zvýšit hlasitost Zvýšit hlasitost
Dlouho Rychle zvýšit hlasitost Rychle zvýšit hlasitost Rychle zvýšit hlasitost Rychle zvýšit hlasitost Rychle zvýšit hlasitost
VOL- Krátký Snížit hlasitost Snížit hlasitost Snížit hlasitost Snížit hlasitost Snížit hlasitost
Dlouho Rychle snížit hlasitost Rychle snížit hlasitost Rychle snížit hlasitost Rychle snížit hlasitost Rychle snížit hlasitost
DISK Krátký přepnout na DISC
zdroj
DIR SCH/
NUM SCH
přepnout na DISC
zdroj

přepnout na DISC

přepnout na DISC
zdroj
zdroj
Dlouho / I / 1 /
AM/EM
ULOŽIT
Krátký změna pásma přepnout na rádio
zdroj
přepnout na rádio
zdroj
přepnout na rádio
zdroj
přepnout na rádio
zdroj
Dlouho Automatické ukládání / I / /
AUX Krátký přepněte na AUX IN1
zdroj
přepněte na AUX IN1
zdroj
přepněte na AUX IN1
zdroj
přepněte na AUX IN1
zdroj
přepněte na AUX IN1
zdroj
Dlouho přepněte na AUX 1N2
PODVODY
přepněte na AUX IN2
zdroj
přepněte na AUX IN2
zdroj
přepněte na AUX IN2
zdroj
přepněte na AUX IN2
zdroj
USB Krátký přepnout na USB
způsob
přepnout na USB
způsob
DIR SCH/
NUM SCH
přepnout na USB
způsob
přepnout na USB
způsob
Dlouho / / / 1 /
BT Krátký přejít na 8T
zdroj
přejít na BT
zdroj
přepnout na 81
zdroj
přejít na BT
zdroj
/
Dlouho BT vypnuto/ink BT offlink BT vypnuto/ink BT offlink BT často/fink
0/DIS
P
Krátký info/dock info/dock/SCH:O info/dockISCH:O info/cbdt info/dock
Dlouho Nastavení hodin Nastavení hodin Nastavení hodin Nastavení hodin Nastavení hodin
1/PA
U
Krátký Vyvolání stanice M1 přehrávání/pauza/SCH:1 přehrávání/pauza/SCH:1 / play / pause
Dlouho Uložit do M1 / / / /
2 / INT Krátký Vyvolání stanice M2 INT on/off/SCH:2 INT on/off/SCH:2 / /
Dlouho Uložit do M2 1 / / /
3 / RPT Krátký Vyvolání stanice M3 RPT(JEDNA/VŠECHNY
SCH:3
RPT(JEDNA/VŠECHNY
SCH:3
/ /
Dlouho Uložit do M3 1 / / /
I 0

2

Krátký Vyvolání stanice M4 RDM
on/off/SCH:4
RDM
on/off/SCHA
/ /
Dlouho Uložit do M4 / / /  
5 / DIR- Krátký Vyvolání stanice M5 DIR-/SCH• DIR-/SCH:5 I /
Dlouho Uložit do M5 -10 -10 / /
6 / SMĚR
+
Krátký Vyvolání stanice M6 DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
Dlouho Uložit do M6 +10 +10 1 /
71EQ/
LOUD
Krátký POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
/SCH:7
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
POP-ROCK-CLAS-
JAZZ-OFF
Dlouho LOUD zapnutí/vypnutí LOUD zapnutí/vypnutí LOUD zapnutí/vypnutí LOUD zapnutí/vypnutí LOUD cibule
811cc Krátký Hledejte dolů předchozí
file/SCH:8
předchozí
file/SCH:8
/ předchozí file
Dlouho Ruční otočení dolů FR FR / /
9/>>I Krátký Vyhledejte další file/SCH:9 další file/SCH:9 1 další file
Dlouho Ruční zapnutí FF FF / /
REW
«
Krátký Manuel klesnul FR FR / /
Dlouho / / / / /
FWD
>>
Krátký Ruční zapnutí FF FF / /
Dlouho   / / / /
SALT Krátký ZÓNA A->ZÓNA B-
>ZÓNA C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZÓNA A->ZÓNA B-
>ZÓNA C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZÓNA A->ZÓNA B-
>ZÓNA C (BAS-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

ZÓNA A->ZÓNA B-
>ZÓNA C (PLYN-

TRE-BAL-EQ-

LOUD•P VOL)

ZÓNA A->ZÓNA 8-
>ZÓNA C (PLYN-

TRE-BAL-E(k

LOUD-P VOL)

Dlouho PÍPNUTÍ->HODINY
(12/24)-,CT(nezám
synchronizace)-> OBLAST->
DX/STEREO
(PÍPNUTÍ)->
HODINY (12/24)
(PÍPNUTÍ)->
HODINY (12/24)
(PÍPNUTÍ)->
HODINY (12/24)
(PÍPNUTÍ)->
HODINY (12/24)
ALAR
M
Krátký Zapnutí/vypnutí alarmu Zapnutí/vypnutí alarmu Zapnutí/vypnutí alarmu Zapnutí/vypnutí alarmu Zapnutí/vypnutí alarmu
Dlouho Nastavení alarmu Nastavení alarmu Nastavení alarmu Nastavení alarmu Nastavení alarmu
SLEEP Krátký Zapnutí/vypnutí spánku Zapnutí/vypnutí spánku Zapnutí/vypnutí spánku Zapnutí/vypnutí spánku Zapnutí/vypnutí spánku
Dlouho Nastavení spánku
(1–59 minut)
Nastavení spánku
(1–59 minut)
Nastavení spánku
(1–59 minut)
Nastavení spánku
(1–59 minut)
Nastavení spánku
(1–59 minut)
Ne Krátký DIM high/ow Zvýraznění DIM DIM vysoká/nízká DIM high/ow DIM highAow
Dlouho / / / / /
  Krátký / Pohyb kurzoru nahoru / / /
Dlouho I / / / /
V Krátký I Kurzor dolů
hýbat se
/ / /
Dlouho I / / / /
Krátký / Pohyb kurzoru doleva / / /
Dlouho / / / / /
  Krátký / Pohyb kurzoru doprava / / /
Dlouho / / / / /
OK Krátký / Potvrdit Potvrdit / /
Dlouho / / / / /
STOP Krátký / zastavit / / /
Dlouho / / / / /
SETU
P
Krátký / Nabídka nastavení / / /
Dlouho / / / / /
ZOOM Krátký / Přiblížit / / /
Dlouho / I I I I
HLAVA Krátký / zpět na TITLE
menu
/ / /
Dlouho / / / / /
GOTO Krátký / GOTO / / /
Dlouho / I I I I
AUDIO
VLHKÝ
Krátký MONO/STEREO Audio Audio / /
Dlouho / / / / /
SUB-T Krátký / Podtitul / / /
Dlouho / / / / /

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před procházením kontrolního seznamu zkontrolujte zapojení kabeláže. Pokud některý z problémů přetrvává i po vytvoření kontrolního seznamu, obraťte se na nejbližšího servisního prodejce.

Příznak Způsobit Řešení
Bez síly Spínač zapalování automobilu není zapnutý. Pokud je napájení připojeno k obvodům autopříslušenství, ale motor se nehýbe, přepněte klíček zapalování do polohy „ACC“.
Pojistka je spálená Vyměňte pojistku
Disk nelze vložit resp vyhozen. Přítomnost CD disku uvnitř přehrávače. Vyjměte disk z přehrávače a vložte nový.
Vložení disku v opačném směru. Vložte kompaktní disk štítkem nahoru.
Kompaktní disk je extrémně znečištěný nebo detektivní disk. Vyčistěte disk nebo zkuste přehrát nový.
 

Teplota uvnitř vozu je příliš vysoká.

Ochlaďte nebo dokud se okolní teplota nevrátí k normálu.
Kondenzace Nechejte přehrávač asi hodinu vypnutý a zkuste to znovu.
Žádný zvuk Hlasitost je minimální Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň
Kabeláž není správně připojena Zkontrolujte zapojení
Zvuk přeskakuje Úhel instalace

je více než 30 stupňů.

Nastavte úhel instalace menší než 30 stupňů.
Disk je extrémně znečištěný nebo vadný. Vyčistěte kompaktní disk a zkuste přehrát nový.
Operační klávesy nefungují Integrovaný mikropočítač nefunguje správně kvůli šumu. Stiskněte tlačítko RESET. Přední panel není správně upevněn na svém místě.
Nefunguje rádio. The rádiová stanice automatický výběr ano nefunguje. Kabel antény není připojen. Kabel antény pevně zasuňte.
Signály jsou příliš slabé. Vyberte stanici ručně.

Otázky? Komentáře?
Jsme tu pro Vás!
Telefon: (1) 718 535--1800

E-mail: podpora@pyleusa.com

Dokumenty / zdroje

Digitální mobilní přijímač PYLE RVSD300 [pdf] Uživatelský manuál
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, systém digitálního mobilního přijímače, systém digitálního mobilního přijímače RVSD300

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *