Uživatelská příručka chytrého telefonu NUU S5502L LTE

S5502L LTE Smart Phone

Začínáme s vaším
4G LTE mobilní telefon
Model: A11L, S5502L

index
A11L víceview Nastavení telefonu Bezpečnostní informace Certifikát Záruční informace a registrace Zákaznická podpora

A11L víceview

3

Přední / zadní strana

Přední kamera

Rušení hluku

Mikrofon

Sluchátko

4

Zadní

6

pokoj

Flash 10
Volume control 14

15

Probuzení / spánek

tlačítko

Vrchní část

Mluvčí

Mikrofon

Spodní část

Konektor AUX-In/ Headset

Konektor USB typu C
3

Nastavení telefonu
Follow these step-by-step instructions to set up your A11L. Power off the phone before inserting any cards!
2
3 4

3 Insert microSDTM Memory Card (Optional)
· Remember to power off the phone and remove battery before inserting memory card.
4 Vložte baterii
· Zarovnejte kontakty baterie a poté vložte kontakt baterie – první.
5 Nasaďte zadní kryt
· After installing the SIM card, memory card, and battery, align the cover and snap it closed. Be sure to press all around the edges to ensure a secure fit.
6 Charge/Sync
· Plug in the USB Type-C connector to charge the phone or transfer data.

6

1 Sejměte zadní kryt
· Odstraňte zadní kryt páčením za levý dolní roh zařízení.
2 Insert SIM
· Orient SIM card to match diagram on slot. · SIM (Nano) support 4G LTE connections.
4

1

5

Varování: SIM karty jsou dostatečně malé, aby se mohly udusit, proto je držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. SIM karty jsou také poměrně choulostivé. Při manipulaci s kartou buďte opatrní.
5

bezpečnostní informace
· Tato část obsahuje důležité informace o provozu vašeho zařízení, obsahuje také informace o bezpečném používání zařízení. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto informace.
Elektronické zařízení Nepoužívejte zařízení, pokud je používání zařízení zakázáno. Nepoužívejte zařízení, pokud by to způsobilo nebezpečí nebo rušení jiných elektronických zařízení.
Rušení lékařského vybavení
· Dodržujte pravidla a předpisy stanovené nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Nepoužívejte své zařízení tam, kde je to zakázáno.
· Některá bezdrátová zařízení mohou ovlivnit výkon sluchadel nebo kardiostimulátorů. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
· Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi zařízením a kardiostimulátorem byla dodržena minimální vzdálenost 15 cm, aby se zabránilo možnému rušení kardiostimulátoru. Pokud používáte kardiostimulátor, držte jej na straně naproti kardiostimulátoru a nenoste jej v přední kapse.
Ochrana sluchu při používání sluchátek s mikrofonem
· Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu při vysoké hlasitosti. · Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit váš sluch. Chcete-li toto riziko snížit, snižte
hlasitost náhlavní soupravy na bezpečnou a pohodlnou úroveň. · Vystavení se vysoké hlasitosti při řízení může způsobit rozptýlení a zvýšit riziko vzniku nevolnosti
nehoda.
Místa s hořlavinami a výbušninami
· Nepoužívejte zařízení tam, kde jsou skladovány hořlaviny nebo výbušniny (na čerpací stanici, ropném skladu nebo chemické továrně, např.ample). Používání zařízení v těchto prostředích zvyšuje riziko výbuchu nebo požáru. Kromě toho dodržujte pokyny uvedené v textu nebo symbolech.
· Neskladujte ani nepřepravujte zařízení v nádobách s hořlavými kapalinami, plyny nebo výbušninami. Bezpečnost provozu · Při používání zařízení dodržujte místní zákony a předpisy. Chcete-li snížit riziko nehod, udělejte to
nepoužívejte bezdrátové zařízení při řízení. · Soustřeďte se na řízení. Vaší první povinností je řídit bezpečně. · Nedržte zařízení za jízdy. Používejte příslušenství handsfree. · Když musíte volat nebo přijmout hovor, nejprve bezpečně sjeďte ze silnice a zaparkujte vozidlo. · RF signály mohou ovlivnit elektronické systémy motorových vozidel. Pro více informací konzultujte
výrobce vozidla. · Neumísujte zaízení nad airbag nebo do oblasti rozvinutí airbagu v motorovém vozidle.
Mohlo by vás to zranit kvůli velké síle při nafukování airbagu. · Bezdrátová zařízení mohou rušit letový systém letadla. Nepoužívejte své zařízení kde
bezdrátová zařízení nejsou podle předpisů letecké společnosti povolena.
Provozní prostředí
· Vyhněte se prašnosti, dampnebo ve špinavém prostředí. Vyhněte se magnetickým polím. Používání zařízení v těchto prostředích může vést k poruchám obvodu. Nepoužívejte zařízení během bouřky
6

k ochraně vašeho zařízení před jakýmkoli nebezpečím způsobeným bleskem.
· Ideální provozní teploty jsou 0 °C až 35 °C. Ideální skladovací teploty jsou -20 °C až 45 °C. Extrémní teplo nebo chlad mohou poškodit vaše zařízení nebo příslušenství.
· Nevystavujte zařízení po delší dobu přímému slunci (například na palubní desce auta).
· Chraňte svůj přístroj nebo příslušenství před nebezpečím požáru nebo úrazu elektrickým proudem, vyhýbejte se dešti a vlhkosti.
· Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a ohně, například topení, mikrovlnná trouba, sporák, ohřívač vody, radiátor nebo svíčka.
· Neumísujte do blízkosti sluchátka nebo reproduktoru ostré kovové p edm ty, nap íklad špendlíky. Sluchátko může tyto předměty přitahovat a způsobit zranění.
· Pokud je zařízení přehřáté, přestaňte na chvíli používat zařízení nebo aplikace. Pokud je pokožka vystavena přehřátému zařízení po delší dobu, mohou se objevit příznaky popálení při nízké teplotě, jako jsou červené skvrny a tmavší pigmentace.
· Nepoužívejte blesk fotoaparátu přímo v očích lidí nebo domácích zvířat. Jinak může dojít k dočasné ztrátě zraku nebo poškození očí.
· Nedotýkejte se antény zařízení. V opačném případě může dojít ke snížení kvality komunikace.
· Nedovolte dětem nebo domácím zvířatům, aby kousaly nebo cucaly zařízení nebo příslušenství. Mohlo by dojít k poškození nebo explozi.
· Dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.
Bezpečnost dětí
· Dodržujte všechna opatření s ohledem na bezpečnost dítěte. Nechat děti hrát si se zařízením nebo jeho příslušenstvím může být nebezpečné. Zařízení obsahuje odnímatelné části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Drž se dál od dětí.
· Zařízení a jeho příslušenství nejsou určeny pro použití dětmi. Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
Příslušenství
· Použití neschváleného nebo nekompatibilního napájecího adaptéru, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch nebo jiná nebezpečí.
· Vybírejte pouze příslušenství schválené pro použití s ​​tímto modelem výrobcem zařízení. Použití jakéhokoli jiného typu příslušenství může zneplatnit záruku, může porušovat místní předpisy a zákony a může být nebezpečné.
· Pokud je poškozen napájecí kabel (napřampkabel je odkrytý nebo zlomený) nebo se zástrčka uvolní, přestaňte jej okamžitě používat. Pokračování v používání může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
· Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama ani za napájecí kabel neodpojujte nabíječku.
· Nedotýkejte se zařízení ani nabíječky mokrýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
· Pokud byla nabíječka vystavena vodě, jiným kapalinám nebo nadměrné vlhkosti, má právo na kontrolu pouze autorizované servisní středisko.
Bezpečnost baterie
· Nepřipojujte póly baterie k vodičům, jako jsou klíče, šperky nebo jiné kovové materiály. Mohlo by dojít ke zkratování baterie a zranění nebo popáleniny.
7

· Chraňte baterii před nadměrným teplem a přímým slunečním zářením. Neumisťujte jej na nebo do topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory. Baterie mohou při přehřátí explodovat.
· Nepokoušejte se baterii upravovat nebo repasovat, nevkládejte do ní cizí předměty, neponořujte ji ani nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám. Mohlo by dojít k požáru, výbuchu nebo jiným nebezpečím.
· Pokud baterie vyteče, zajistěte, aby se elektrolyt nedostal do přímého kontaktu s vaší pokožkou nebo očima. Pokud se elektrolyt dotkne vaší pokožky nebo se vám dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
· V případě deformace baterie, změny barvy nebo přehřátí během nabíjení nebo skladování okamžitě přestaňte zařízení používat a vyjměte baterii. Další používání může vést k vytečení baterie, požáru nebo výbuchu.
· Nevhazujte baterie do ohn, protoze mohou explodovat. Poškozené baterie mohou také explodovat. · Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Nesprávné použití baterie může vést
k požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí. · Nedovolte dětem nebo domácím zvířatům kousat nebo cucat baterii. Mohlo by dojít k poškození
nebo výbuch. · Baterii nerozbijte ani nepropichujte a nevystavujte ji vysokému vnjsímu tlaku. To může vést
ke zkratu nebo přehřátí. · Zabraňte pádu zařízení nebo baterie. Pokud zařízení nebo baterie spadne, zejména na pevný
povrch, může dojít k jeho poškození. • Pokud se pohotovostní doba zařízení výrazně zkrátí, vyměňte baterii.
Čištění a údržba
· Udržujte zařízení a příslušenství v suchu. Nepokoušejte se jej sušit externím zdrojem tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.
· Nevystavujte zařízení ani příslušenství extrémnímu teplu nebo chladu. Tato prostředí mohou narušovat správnou funkci a mohou vést k požáru nebo výbuchu.
· Zabraňte kolizi, která může vést k poruše zařízení, přehřátí, požáru nebo výbuchu. · Před čištěním nebo údržbou zařízení přestaňte jej používat, zastavte všechny aplikace a odpojte jej
všechny k němu připojené kabely. · Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky ani jiná chemická činidla (například alkohol a
benzen) k čištění zařízení nebo příslušenství. Tyto látky mohou způsobit poškození dílů nebo představovat nebezpečí požáru. K čištění zařízení a příslušenství používejte čistý, měkký a suchý hadřík. · Neumisťujte karty s magnetickým proužkem, jako jsou kreditní karty a telefonní karty, do blízkosti zařízení na delší dobu. Jinak může dojít k poškození karet s magnetickým proužkem. · Zařízení a jeho příslušenství nerozebírejte ani nepředělávejte. Tím se ruší záruka a výrobce se zbavuje odpovědnosti za škody. V případě poškození kontaktujte autorizované servisní středisko se žádostí o pomoc nebo opravu. · Pokud se obrazovka zařízení rozbije při kolizi, okamžitě přestaňte zařízení používat. Nedotýkejte se a nepokoušejte se odstranit rozbité části. Okamžitě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Tísňová volání
· Dostupnost tísňových volání závisí na kvalitě vaší mobilní sítě, zásadách poskytovatele služeb a místních zákonech a nařízeních. Nikdy se při kritické komunikaci, jako jsou lékařské pohotovosti, nespoléhejte pouze na své zařízení.
8

Ochrana životního prostředí · Zařízení a jeho příslušenství (je -li součástí), například napájecí adaptér, náhlavní souprava a baterie
nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. · Likvidace zařízení a jeho příslušenství podléhá místním předpisům. Správná podpora
sběr a recyklace. Bezpečnostní opatření · Použití bezdrátového systému handsfree (sluchátka, náhlavní souprava) s nízkopříkonovým Bluetooth vysílačem. · Zkontrolujte, zda má mobilní telefon nízkou hodnotu SAR. · Nechejte hovory krátké nebo místo toho odešlete textovou zprávu (SMS). Tato rada platí zejména pro
děti, dospívající a těhotné ženy. · Používejte mobilní telefon, když je kvalita signálu dobrá. · Lidé s aktivními lékařskými implantáty by měli udržovat mobilní telefon alespoň 15 cm
pryč od implantátu. Informace o likvidaci a recyklaci
Tento symbol na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že zařízení (včetně jeho elektrického příslušenství) by nemělo být likvidováno jako běžný komunální odpad. Nevyhazujte zařízení do netříděného komunálního odpadu. Zařízení by mělo být po skončení životnosti předáno autorizovanému sběrnému středisku k recyklaci nebo řádné likvidaci.
9

Upozornění na baterie
1. K nabíjení telefonu používejte pouze baterie, nabíječky a kabely schválené NUU. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
2. Používejte pouze baterie, nabíječky a kabely schválené NUU. Použití neschválených baterií, nabíječek a kabelů může způsobit bezpečnostní problémy a záruka bude zrušena.
3. Baterii můžete dobíjet mnohokrát, ale všechny baterie mají omezenou životnost. Pokud zaznamenáte výrazné zhoršení životnosti baterie telefonu, budete si muset zakoupit náhradní baterii. Pokud je baterie vestavěná v telefonu, nepokoušejte se vyjmout vestavěné baterie a požádejte o výměnu autorizované servisní středisko NUU.
4. Po delším používání nebo při vystavení vysokým okolním teplotám se váš telefon může zahřát. Pokud je telefon horký na dotek, odpojte kabel USB, vypněte nepodstatné funkce a vyhněte se dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Umístěte telefon na chladné místo a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
5. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a zbývající úrovni baterie.
6. Nepoužívejte telefon, když se nabíjí. Nezakrývejte telefon ani nabíječku, když se nabíjí.

Prohlášení FCC
1. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:
Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

10

11

Informační prohlášení SAR
Váš bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení vysokofrekvenční (RF) energii stanovené Federální komunikační komisí vlády USA. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolené úrovně RF energie pro běžnou populaci. Pokyny jsou založeny na standardech, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Normy zahrnují značnou bezpečnostní rezervu navrženou tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Expoziční standard pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR stanovený FCC je 1.6 W/kg. * Testy na SAR se provádějí s telefonem, který vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Přestože se SAR určuje při nejvyšší certifikované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR telefonu při provozu může být výrazně pod maximální hodnotou. Důvodem je to, že telefon je navržen tak, aby fungoval na více úrovních výkonu, aby využíval pouze výkon potřebný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k anténě bezdrátové základnové stanice, tím nižší je výstupní výkon. Než bude model telefonu dostupný k prodeji veřejnosti, musí být otestován a certifikován FCC, že nepřekračuje limit stanovený vládou přijatým požadavkem na bezpečné vystavení. Testy se provádějí v pozicích a umístěních (např. u ucha a nošení na těle), jak to vyžaduje FCC pro každý model. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu při testování pro použití u ucha je 0.47 W/Kg a při nošení na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce, je 1.46 W/Kg (měření při nošení na těle se u jednotlivých modelů telefonu liší v závislosti na podle dostupného příslušenství a požadavků FCC).
Maximální škálovaná SAR v režimu hotspot je 1.50 W/Kg. I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů a na různých pozicích, všechny splňují vládní požadavek na bezpečnou expozici. FCC udělila tomuto modelu telefonu oprávnění k vybavení se všemi hlášenými úrovněmi SAR, které byly vyhodnoceny jako vyhovující směrnicím FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Informace o SAR na tomto modelu telefonu jsou zapnuté file s FCC a lze je najít v sekci Display Grant na http://www.fcc.gov/oet/fccid po vyhledávání na
FCC ID: 2ADINS5502L Další informace o specifických mírách absorpce (SAR) lze nalézt na Cellular Telecommunications Industry Asso-ciation (CTIA) web-web na adrese http://www.wow-com.com. * Ve Spojených státech a Kanadě je limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností 1.6 W/kg (W/kg) v průměru na jeden gram tkáně. Norma obsahuje podstatnou míru bezpečnosti, aby poskytla dodatečnou ochranu veřejnosti a zohlednila veškeré odchylky v měření.
Provoz na těle
Toto zařízení bylo testováno na typické operace nošení na těle. Aby byly splněny požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, musí být mezi tělem uživatele a sluchátkem včetně antény udržována minimální vzdálenost 10 mm. Spony, pouzdra a podobné příslušenství třetích stran používané tímto zařízením by neměly obsahovat žádné kovové součásti. Příslušenství nosené na těle, které nesplňuje tyto požadavky, nemusí vyhovovat požadavkům na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a mělo by se mu vyhnout. Používejte pouze dodaný nebo schválený.

Prohlášení o kompatibilitě sluchu (HAC)
The A11L (S5502L/NUU A11L) has been tested for hearing aid compatibility. This device has an M3 and T3 rating. When some wireless devices are used near some hearing devices such as hearing aids and implants, users may detect abuzzing or humming noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise.Wireless devices may also vary in the amount of interference they generate.
Hodnocení kompatibility digitálních bezdrátových zařízení se sluchadly jsou popsána ve standardu American National Standards Institute (ANSI) C63.19:
Hodnocení M: Telefony s hodnocením M3 nebo M4 splňují požadavky FCC a pravděpodobně způsobují menší rušení sluchadel než telefony, které nejsou označeny. M4 je lepší/vyšší ze dvou hodnocení.
A11L ( S5502L/NUU A11L ) is rated M3.
Hodnocení T: Telefony s hodnocením T3 nebo T4 splňují požadavky FCC a pravděpodobně budou použitelnější s telecoilem sluchadel než telefony bez hodnocení. T4 je lepší/vyšší ze dvou hodnocení.
A11L (S5502L/NUU A11L) is rated T3.
Čím odolnější je sluchadlo, tím menší je pravděpodobnost rušení bezdrátovým telefonem. Zařízení pro naslouchátka mohou být také hodnocena. Přidání hodnocení sluchadla a telefonu by určilo pravděpodobnou použitelnost:
1.Any combined rating equal to or greater than six offers the best use.
2.Any combined rating equal to five is considered normal use.
The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user’s hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use this device successfully.Trying out this device with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.This device has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it utilizes. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility.
Informace o sluchadlech a digitálních bezdrátových telefonech
Kompatibilita a ovládání hlasitosti sluchadla FCC:
http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.htm

12

13

Informace o záruce
Prosím, navštivte naše webna stránce s podrobnostmi o záruce. www.nuumobile.com
Záruka Registrace
Zaregistrujte své zařízení Děkujeme, že jste si vybrali NUU mobile. Chcete-li získat užitečné tipy a rychlejší technickou podporu, zaregistrujte své zařízení online na adrese: us.nuumobile.com/register/

Zákaznická podpora

Otázky? Pomozte nám. Jsme tu, abychom vás podpořili.

Hong Kong:

Servisní centrum: 16F, CEO Tower, 77 Wing Hong St. Kowloon, Hong Kong.

Telefon:

(852) 2725-0161

Hodiny HK: MF 9:00–5:30 CT

E-mail:

[chráněno e-mailem]

USA: Telefon:
E-mail:

Bezplatná linka: 844-NUU-3365 hodin v USA: 9:6–24:XNUMX ET, chat: MF XNUMX hodin [chráněno e-mailem]

Vyrobeno v Číně

14

15

Zjistěte více o produktech, funkcích a příslušenství NUU Mobile na
www.nuumobile.com

Dokumenty / zdroje

NUU S5502L LTE Smart Phone [pdf] Uživatelská příručka
S5502L, 2ADINS5502L, S5502L LTE Smart Phone, S5502L, LTE Smart Phone

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.