Kávovar KACM140EBK

Kávovar Nedis KACM140EBK

Uživatelský manuál

Předmluva

 
Děkujeme, že jste si zakoupili Nedis KACM140EBK.
Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje všechny informace pro správné, efektivní a bezpečné používání produktu.
Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací nebo použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto informace.
Tyto informace vždy uchovávejte spolu s produktem pro budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití
Nedis KACM140EBK je kávovar se zásobníkem vody až na 2 šálků kávy.
Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
Tento výrobek není určen pro profesionální použití.
Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí rizikům zapojen. Děti si s výrobkem nebudou hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
Produkt je určen k použití v domácích prostředích pro typické funkce úklidu, které mohou používat i neodborní uživatelé pro typické úklidové funkce, jako jsou: obchody, kanceláře, jiná podobná pracovní prostředí, farmy, klienti v hotelích, motelech a jiných prostředí obytného typu nebo v prostředí typu nocleh se snídaní.
Jakákoli úprava produktu může mít dopad na bezpečnost, záruku a řádné fungování.
Specifikace
Produktový
Kávovar
Číslo článku
KACM140EBK
Rozměry (dx š xv)
21 x 16 x 29 cm
Příkon
220 - 240 VAC ; 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon
370 - 450 W
Objem nádrže na vodu
2 poháry
Délka kabelu
70 cm
Hlavní části (obrázek A)
 
210132 14022 Nedis - Kávovar - KACM140EBK hlavní díly.ai
A
1. Filtr
2. Pivovarnická komora
3. Hubičky na kávu
4. Keramické šálky na kávu (2x)
5. Víko vodní nádrže
6. Postřikovač
7. Vodní nádrž
8. tlačítko napájení
9. Napájecí kabel

Bezpečnostní instrukce

 VAROVÁNÍ
 • Před instalací nebo použitím produktu si pečlivě přečtěte pokyny v tomto dokumentu a porozumějte jim. Uschovejte obal a tento dokument pro budoucí použití.
 • Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
 • Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozená nebo vadná součást. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
 • Chraňte výrobek před pádem a zabraňte nárazům.
 • Pokud dojde k problémům, odpojte produkt od zdroje napájení a dalšího zařízení.
 • Nepoužívejte výrobek k ohřevu jiného než vody.
 • Pokud je povrch prasklý, okamžitě odpojte výrobek od napájení a výrobek již nepoužívejte.
 • Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
 • Při používání neumisťujte výrobek do skříně.
 • Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
 • Zajistěte, aby do zásuvky nepronikla voda.
 • Připojte pouze k uzemněné zásuvce.
 • Neodpojujte produkt taháním za kabel. Vždy uchopte zástrčku a zatáhněte.
 • Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal horkých povrchů.
 • Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, otevřenému ohni ani teplu.
 • Výrobek nikdy neponořujte do vody ani do myčky nádobí.
 • Neodstraňujte horní víko, když probíhá cyklus vaření.
 • Během používání neotevírejte nádržku na vodu.
 • Pokud produkt nepoužíváte a před čištěním jej odpojte.
 • Před servisem a při výměně dílů odpojte výrobek od zdroje napájení.
 • Děti do 8 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
 • Používání dětmi by mělo být neustále pod dohledem.
 • Tento výrobek není hračka. Nikdy nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si s tímto výrobkem.
 • Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
 • Během provozu s výrobkem nepohybujte.
 • Nedotýkejte se žádných horkých povrchů.
 • Pokud je výrobek v provozu, může být teplota přístupných povrchů vysoká.
 • Neplňte nádržku na vodu nad indikátor „MAX“.
 • Opravy tohoto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.
Vysvětlení bezpečnostních symbolů na výrobku
Ikona
Popis
IS6043_Burn Hazard Hot Suface Label.ai
Indikace horkého povrchu. Kontakt může způsobit popáleniny. Nedotýkejte.
Vysvětlení symbolů na produktu nebo obalu
Ikona
Popis
Elektrická třída 1.ai
Výrobek, ve kterém ochrana před úrazem elektrickým proudem nespočívá pouze na základní izolaci, ale který obsahuje další bezpečnostní opatření tak, že jsou k dispozici prostředky pro připojení vodivých částí (které nejsou živými částmi) k ochrannému (uzemňovacímu) vodiči v pevné elektroinstalaci tak, aby se tyto části nemohly stát živými v případě poruchy základní izolace.

Instalace

 • Zkontrolujte obsah balení
 • Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly a zda na dílech není vidět žádné poškození. Pokud díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte servisní středisko Nedis BV prostřednictvím webstránky: www.nedis.com.

Použijte

Před prvním použitím
 • Vyčistěte spařovací komoru A2, konvička na kávu A4 a vodní nádrž A7 mýdlem na nádobí a opláchněte vodou.
 • Při prvním použití tohoto produktu proveďte dva úplné spařovací cykly bez kávy, abyste vyčistili vnitřek produktu.
Vaření kávy (obrázek B)
KACM140EBK na vaření kávy v2.ai
B
 • Neplňte nádržku na vodu nad indikátor „MAX“.
 • Nedotýkejte se žádných horkých povrchů.
1. Otevřete víko nádržky na vodu A5.
2. Naplňte nádržku na vodu A7 s čistou vodou pro každý šálek kávy.
3. Otočte rozprašovač A6 do zad. Viz obrázek B.
4. Umístěte filtr A1 ve varné komoře A2.
 • Na jeden šálek kávy je obvykle potřeba jedna zarovnaná lžíce mleté ​​kávy. Množství upravte podle svého osobního vkusu.
5. Mletou kávu rovnoměrně rozložte.
6. zavřít A5.
7. Umístěte šálky kávy A4 pod varnou komorou A2.
8. Připojte napájecí kabel A9 do zásuvky.
9. Stiskněte tlačítko napájení A8 spusťte cyklus vaření.
 • A8 se rozsvítí.
 • Neotevírejte víko nádržky na vodu A5 v průběhu spařovacího cyklu.
10. Po dokončení spařovacího cyklu počkejte jednu minutu, aby mohla veškerá káva odkapat A4.
11. Vzít A4 z kávovaru.
 • Buďte opatrní, může unikat horká pára.
12. Užijte si kávu.
13. Stisknout A8 k vypnutí výrobku.
14. Použitou mletou kávu zlikvidujte.

Čištění a údržba

 •  Před čištěním nechte výrobek vychladnout.
 • Neponořujte výrobek do vody.
 • Nevystavujte elektrická připojení vodě nebo vlhkosti.
 • V myčce nádobí lze mýt pouze spařovací komoru a skleněnou konvici. Zbytek produktu není vhodný do myčky a měl by být čištěn ručně v mýdlové vodě.
 • Produkt pravidelně čistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem. Nepoužívejte abraziva, která mohou poškodit povrch.
 • Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, jako je čpavek, kyselina nebo aceton.
 • Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
 • Nepokoušejte se výrobek opravit. Pokud výrobek nepracuje správně, vyměňte jej za nový.

Odvápnění produktu

1. OTEVŘENO A5.
2. Vyplnit A7 na ukazatel 'MAX' jedním dílem bílého octa a třemi díly studené vody.
3. Místo A1 do A2.
4. zavřít A5.
5. Umístěte a 0.5Zásobník L pod výpusti kávy A3.
6. Stisknout A8 pro zapnutí produktu.
7. Po dokončení spařovacího cyklu počkejte několik minut, aby veškerá káva mohla odkapat do šálků.
8. Nechte produkt vychladnout.
9. Vyjměte, opláchněte a vložte zpět A4.
10. Opakujte výše uvedené kroky se směsí čerstvé vody a octa.
11. Proveďte tři cykly vaření s čistou vodou.

Záruka

 Jakékoli změny a/nebo úpravy produktu ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis neodpovídá za opotřebení, vady a / nebo škody způsobené komerčním použitím produktu.

Prohlášení

 Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit. Všechna loga, značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků a jsou tímto uznávány jako takové.

Likvidace

WEEE.png
Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být vyhazován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovídáte za jeho recyklaci, aby bylo možné podporovat udržitelné opětovné použití surovin. Chcete-li vrátit použitý výrobek, můžete využít pravidelné systémy vracení a sběru nebo kontaktovat obchod, kde byl výrobek zakoupen. Mohou tento produkt recyklovat pro životní prostředí.