Logo MIKO

MIKO 3 EMK301 Jednotka pro automatické zpracování dat

MIKO 3 EMK301 Jednotka pro automatické zpracování dat

Používáním Miko 3 souhlasíte s podmínkami a zásadami uvedenými na miko.ai/terms, včetně Zásad ochrany osobních údajů společnosti Miko.

Pozor - Elektricky ovládaný výrobek: Stejně jako u všech elektrických výrobků je třeba při manipulaci a používání dodržovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Pozor- Baterie by měly být nabíjeny pouze dospělými osobami. Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Upozornění na malé části

  • Miko 3 a příslušenství obsahují malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti a domácí zvířata. Udržujte své roboty a příslušenství mimo dosah dětí mladších 3 let.
  • Pokud je váš robot rozbitý, okamžitě shromážděte všechny části a uložte je na bezpečném místě mimo dosah malých dětí

Varování:
Laserový výrobek třídy 1. Tato třída je bezpečná pro oči za všech provozních podmínek. Laser třídy 1 je bezpečný pro použití za všech rozumně předpokládaných podmínek použití; jinými slovy, neočekává se, že může být překročena maximální přípustná expozice (MPE).

INFORMACE O BATERIE

Nepokoušejte se vyměnit baterii Miko sami – můžete baterii poškodit, což by mohlo způsobit přehřátí, požár a zranění. Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit ochranu. Lithium-iontovou baterii ve vašem Miko by měl opravit nebo recyklovat společnost Miko nebo autorizovaný poskytovatel služeb Miko a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Baterie likvidujte v souladu s místními zákony a směrnicemi na ochranu životního prostředí. Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby může způsobit výbuch.

BEZPEČNOST A MANIPULACE

Abyste předešli zranění nebo zranění, přečtěte si prosím všechny bezpečnostní informace a provozní pokyny. Abyste snížili riziko poškození nebo zranění, nepokoušejte se odstranit plášť Miko 3. Nepokoušejte se opravit Miko 3 sami. Všechny dotazy týkající se nerutinních služeb směřujte na MIKO.

SOFTWARE

Miko 3 se propojuje s proprietárním softwarem vyvinutým a chráněným autorským právem Miko. ©2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všechna práva vyhrazena. Logo Miko a logo Miko 3 jsou ochranné známky společnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků. Některé části softwaru zahrnutého nebo staženého do Produktů obsahují objekty a/nebo spustitelné soubory odvozené ze zdrojů chráněných autorským právem a licencované společnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited vám uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k používání jejího proprietárního softwaru obsaženého v Produktech (dále jen „Software“) ve spustitelné podobě, a to výhradně tak, jak je součástí Produktů, a výhradně pro vaše nekomerční použití. Software nesmíte kopírovat ani upravovat. Berete na vědomí, že Software obsahuje obchodní tajemství společnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited. Chcete-li chránit taková obchodní tajemství, souhlasíte s tím, že nebudete rozkládat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat Firmware ani to neumožníte žádné třetí straně, kromě případů, kdy jsou taková omezení zakázána zákonem. Společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited si vyhrazuje všechna práva a licence k softwaru, které vám zde nejsou výslovně uděleny.
Odznaky dostupnosti aplikací jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

SHRNUTÍ ROČNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY MIKO

Na váš nákup se vztahuje jednoletá omezená záruka v USA Pro spotřebitele, na které se vztahují zákony nebo předpisy na ochranu spotřebitele v zemi nákupu nebo, pokud se liší, v zemi jejich bydliště, výhody plynoucí z této záruky doplňují všechny práva a opravné prostředky vyplývající z takových zákonů a předpisů na ochranu spotřebitele. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Nevztahuje se na zneužití, změnu, krádež, ztrátu, neoprávněné a/nebo nepřiměřené použití nebo běžné opotřebení. Během záruční doby společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited určí vadu výhradně. Pokud společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited zjistí závadu, společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited podle vlastního uvážení opraví nebo vymění vadnou část nebo produkt za srovnatelnou součást. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva. Úplné podrobnosti, bezpečnostní aktualizace nebo podporu najdete na miko.com/warranty
© 2021 RN Chidakashi Technologies Private Limited. Všechna práva vyhrazena. Miko, Miko 3 a loga Miko a Miko 3 jsou registrované nebo čekající ochranné známky společnosti RN Chidakashi Technologies Private Limited.
Byt č.-4, pozemek č. – 82, Stambh Tirth
RA Kidwai Road, Wadala West
Bombaj – 400031, Maháráštra, Indie
Navrženo v Indii. Vyrobeno v Číně.

PODPORA

www.miko.ai/support
Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace. Podrobnosti o záruce a aktualizace regulačních informací najdete na miko.ai/compliance.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní teplota: 0 ° C až 40 ° C (32 ° F až 104 ° F)
Skladovací/přepravní teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Stupeň krytí IP: IP20 (nevystavujte žádné formě kapalin / kapalin / plynů)
Nízký tlak vzduchu ve vysoké nadmořské výšce: 54 kPa (vysoký: 5000 m);
Používání Miko 3 ve velmi chladných podmínkách může dočasně zkrátit životnost baterie a způsobit vypnutí robota. Životnost baterie se vrátí do normálu, když Miko 3 vrátíte zpět do vyšších okolních teplot. Používání Miko 3 ve velmi horkých podmínkách může trvale zkrátit životnost baterie. Nevystavujte Miko 3 vysokým teplotám, jako je přímé sluneční světlo nebo horké interiéry aut. Nepoužívejte Miko 3 v oblastech s prachem, špínou nebo tekutinami, protože by mohly poškodit nebo narušit motory, převody a senzory robota.

ÚDRŽBA

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte pouze uvnitř. Nikdy nevystavujte Miko 3 vodě. Miko 3 je vyroben bez uživatelsky opravitelných dílů. Pro optimální výkon udržujte Miko 3 a senzory čisté.

BEZPEČNÁ INFORMACE

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, jinému zranění nebo poškození.
Napájecí adaptér USB-C se může během normálního nabíjení velmi zahřát. Robot splňuje limity povrchové teploty dostupné pro uživatele definované mezinárodním standardem pro bezpečnost zařízení informačních technologií (IEC60950-1). Avšak i v rámci těchto limitů může dlouhodobý kontakt s teplými povrchy způsobit nepohodlí nebo zranění. Chcete-li snížit možnost přehřátí nebo zranění souvisejících s horkem:

  1. Vždy zajistěte dostatečné větrání kolem napájecího adaptéru a při manipulaci s ním buďte opatrní.
  2. Neumisťujte napájecí adaptér pod přikrývku, polštář nebo své tělo, když je adaptér připojen k robotu a nabíjí se.
  3. Buďte zvláště opatrní, pokud máte fyzický stav, který ovlivňuje vaši schopnost detekovat teplo proti tělu.

Nenabíjejte robota na vlhkých místech, jako je umyvadlo, vana nebo sprchový kout, a nepřipojujte ani neodpojujte kabel adaptéru mokrýma rukama.
Pokud nastane některá z následujících podmínek, odpojte napájecí adaptér USB-C:

1. Doporučený výstup adaptéru: 15W výkon, 5V 3A
2. Váš USB kabel je roztřepený nebo poškozený.
3. Zástrčková část adaptéru nebo adaptéru je poškozena.
4. Adaptér je vystaven dešti, kapalině nebo nadměrné vlhkosti.

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním z následujících opatření:

  • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
  • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
  • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
  • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.
Varování:
Zařízení nesmí být společně umístěno ani provozováno ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.
RF Exposure – Toto zařízení je autorizováno pouze pro použití v mobilní aplikaci. Vždy musí být dodržena vzdálenost nejméně 20 cm mezi zařízením a tělem uživatele.
STRANA ODPOVĚDNÁ ZA ZÁLEŽITOSTI FCC:
RN Chidakashi Technologies Private Limited
Byt č. -4, pozemek č. 82, Stambh Tirth,
RA Kidwai Road, Wadala West,
Bombaj - 400 031

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Tento výrobek splňuje požadavky evropských směrnic. Další podrobnosti o dodržování předpisů naleznete na adrese miko.ai/compliance. Společnost RN Chidakashi Technologies Private Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Miko 3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU je k dispozici na této internetové adrese: miko.ai/compliance

RADIOFREKVENČNÍ PÁSMA A VÝKON
Frekvenční pásmo WiFi: 2.4 GHz – 5 GHz
Maximální vysílací výkon WiFi: 20 mW
Frekvenční pásmo BLE: 2.4 GHz – 2.483 GHz
BLE maximální vysílací výkon: 1.2 mW

OEEZ
Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s místními zákony a předpisy by měl být váš produkt zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Když tento produkt dosáhne konce své životnosti, odneste jej na sběrné místo určené místními úřady. Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma. Oddělený sběr a recyklace vašeho produktu v době likvidace pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití, protože obsahují důležité informace. Alternativní překlady těchto pokynů a aktualizace regulačních informací naleznete na adrese miko.com/compliance.

Shoda s RoHS
Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek

KAMERA / SNÍMAČ VZDÁLENOSTI
Lehce otřete senzory Miko 3 (umístěné na přední straně a na hrudi) hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili veškeré šmouhy nebo nečistoty. Vyhněte se jakémukoli kontaktu nebo expozici, která by mohla čočky poškrábat. Jakékoli poškození čoček má potenciál narušit schopnosti Miko 3.

Dokumenty / zdroje

MIKO 3 EMK301 Jednotka pro automatické zpracování dat [pdf] Uživatelská příručka
EMK301, 2AS3S-EMK301, 2AS3SEMK301, EMK301, Jednotka pro automatické zpracování dat, Jednotka pro automatické zpracování dat EMK301

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.