Společnost KOHLER

Mira poctivost
Tyčový ventil a armatury ERD

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD

Tyto pokyny musí být ponechány na uživateli

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD 1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sprchu Mira. Chcete-li si plně užít potenciál vaší nové sprchy, věnujte prosím čas důkladnému přečtení této příručky a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Záruka

U domácích instalací poskytuje společnost Mira Showers záruku na tento produkt proti jakékoli závadě materiálu nebo zpracování po dobu pěti let od data nákupu (sprchové armatury po dobu jednoho roku).

U instalací jiných než domácích instalací poskytuje Mira Showers záruku na tento produkt proti jakékoli vadě materiálu nebo zpracování po dobu jednoho roku od data nákupu.

Nedodržení pokynů dodaných se sprchou zruší platnost záruky.

Podmínky naleznete v části „Zákaznický servis“.

Doporučené použití

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - doporučené použití

Registrace designu

Registrační číslo designu - 005259041-0006-0007

Obsah balení

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - obsah balení

Bezpečná informace

VAROVÁNÍ - Tento produkt může způsobit poleptání, pokud není provozován, instalován nebo udržován v souladu s pokyny, varováními a upozorněními uvedenými v této příručce. Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávat vodu trvale při bezpečné teplotě. Při zachování všech ostatních mechanismů jej nelze považovat za funkčně neomylný a jako takový nemůže zcela nahradit bdělost nadřízeného, ​​pokud je to nutné. Za předpokladu, že je nainstalován, uveden do provozu, provozován a udržován v souladu s doporučeními výrobce, je riziko poruchy, pokud není odstraněno, sníženo na minimální dosažitelné minimum. DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU:

INSTALACE SPRCHY

 1. Instalace sprchy musí být provedena v souladu s těmito pokyny kvalifikovaným a kvalifikovaným personálem. Před instalací sprchy si přečtěte všechny pokyny.
 2. NEINSTALUJTE sprchu tam, kde by mohla být vystavena mrazu. Zajistěte, aby veškeré potrubí, které by mohlo zamrznout, bylo řádně izolované.
 3. NEPROVÁDĚJTE žádné nespecifikované úpravy, nevyvrtávejte ani nevyřezávejte otvory ve sprše nebo armaturách jiné než uvedené v tomto průvodci. Při údržbě používejte pouze originální náhradní díly Kohler Mira.
 4. Pokud je sprcha demontována během instalace nebo servisu, musí být po dokončení provedena kontrola, aby bylo zajištěno, že jsou všechny spoje pevně utažené a že nedochází k únikům.

POUŽITÍ SPRCHY

 1. Sprcha musí být provozována a udržována v souladu s požadavky tohoto průvodce. Ujistěte se, že plně rozumíte tomu, jak sprchu před použitím používat, přečtěte si všechny pokyny a uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.
 2. NEZAPÍNEJTE sprchu, pokud existuje možnost, že voda ve sprchové jednotce nebo armaturách je zmrzlá.
 3. Sprchu mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům zapojen. Děti se nesmí hrát se sprchou.
 4. Během sprchování by měl být doprovázen každý, kdo může mít potíže s porozuměním nebo ovládáním ovládacích prvků jakékoli sprchy. Zvláštní pozornost by měla být věnována mladým lidem, starším lidem, nemocným nebo komukoli, kdo nemá zkušenosti se správným ovládáním ovládacích prvků.
 5. NEDOVOLTE dětem bez dozoru čistit sprchu nebo provádět její údržbu uživatelem.
 6. Před vstupem do sprchy vždy zkontrolujte, zda je teplota vody bezpečná.
 7. Při změně teploty vody během používání buďte opatrní, před pokračováním ve sprše vždy zkontrolujte teplotu.
 8. NEMONTUJTE žádnou formu regulace průtoku na výstupu. Měly by se používat pouze odtokové armatury doporučené společností Mira.
 9. NEPOUŽÍVEJTE ovládání teploty rychle, před použitím vyčkejte 10–15 sekund, aby se teplota stabilizovala.
 10. Při změně teploty vody během používání buďte opatrní, před pokračováním ve sprše vždy zkontrolujte teplotu.
 11. NEPOUŽÍVEJTE sprchu, když stojíte v proudu vody.
 12. NEPŘIPOJUJTE vývod sprchy k žádnému kohoutku, ovládacímu ventilu, spouštěcímu mikrotelefonu nebo sprchové hlavici kromě těch, které jsou určeny pro použití s ​​touto sprchou. Smí se používat pouze příslušenství doporučené společností Kohler Mira.
 13. Sprchová hlavice musí být pravidelně odvápňována. Jakékoli ucpání sprchové hlavice nebo hadice může ovlivnit výkon sprchování.

specifikace

Tlaky

 • Maximální statický tlak: 10 barů.
 • Maximální udržovaný tlak: 5 barů.
 • Minimální udržovaný tlak: (plynový ohřívač vody): 1.0 bar (pro optimální výkon by měly být zásoby nominálně stejné).
 • Minimální udržovaný tlak (gravitační systém): 0.1 baru (0.1 baru = 1 metrová hlava od základny studené nádrže po výstup sprchy).

Teploty

 • Pečlivá regulace teploty je zajištěna mezi 20 ° C a 50 ° C.
 • Optimální rozsah termostatu: 35 ° C až 45 ° C (dosažitelný při dodávkách 15 ° C za studena, 65 ° C za tepla a nominálně stejných tlacích).
 • Doporučený přívod horké vody: 60 ° C až 65 ° C (Pozor! Směšovací ventil může pracovat krátkodobě bez poškození při teplotách do 85 ° C. Z bezpečnostních důvodů se však doporučuje omezit maximální teplotu teplé vody na 65 ° C).
 • Minimální doporučený rozdíl mezi horkým přívodem a výstupní teplotou: 12 ° C při požadovaných průtokech.
 • Minimální teplota přívodu teplé vody: 55 ° C.

Termostatické vypnutí

 • Z důvodu bezpečnosti a pohodlí termostat uzavře směšovací ventil do 2 sekund, pokud dojde k poruše kteréhokoli z přívodů (dosaženo pouze v případě, že teplota směsi má minimální rozdíl 12 ° C od obou přívodních teplot).

Připojení

 • Hot: Left - 15mm pipework, 3/4 ”BSP to the valve.
 • Studený: Pravý - 15 mm k potrubí, 3/4 ”BSP k ventilu.
 • Výstup: Dno - 1/2 ”BSP Muž na pružnou hadici.
  Poznámka! Tento výrobek neumožňuje obrácené vstupy a při nesprávném namontování bude dodávat nestabilní teploty.

Instalace

Vhodné instalatérské systémy
Gravitační Fed:
Termostatický směšovač musí být napájen ze zásobníku na studenou vodu (obvykle umístěného v půdním prostoru) a zásobníku teplé vody (obvykle umístěného ve větrací skříni), který zajišťuje nominálně stejný tlak.
Plynový vyhřívaný systém:
Termostatická baterie může být instalována s kombinovaným kotlem.
Neomezený systém hlavního tlaku:
Termostatická baterie může být instalována s neventilovaným skladovaným systémem teplé vody.
Okamžitý systém horké vody pod tlakem ze sítě:
Termostatickou směšovač lze instalovat na systémy tohoto typu s vyváženými tlaky.
Přečerpávací systém:
Termostatická baterie může být instalována se vstupním čerpadlem (dvojité oběžné kolo). Čerpadlo musí být instalováno na podlaze vedle zásobníku teplé vody.

obecně

 1. Instalace sprchy musí být provedena v souladu s těmito pokyny kvalifikovaným a kvalifikovaným personálem.
 2. Instalatérská instalace musí vyhovovat všem národním nebo místním vodním předpisům a všem příslušným stavebním předpisům nebo jakýmkoli zvláštním předpisům nebo postupům specifikovaným místním vodovodem.
 3. Zajistěte, aby všechny tlaky a teploty odpovídaly požadavkům sprchy. Viz „Specifikace“.
 4. K usnadnění údržby sprchy musí být na snadno přístupném místě vedle sprchy namontovány uzavírací ventily s plným otvorem / neomezující uzavření.
  NEPOUŽÍVEJTE ventil s uvolněnou podložkou (propojkou), protože by to mohlo vést k nárůstu statického tlaku.
 5. Pro veškeré instalatérské práce použijte měděnou trubku.
 6. NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu na vodovodní připojení; při provádění instalatérských připojení vždy poskytněte mechanickou podporu. Pájené spoje by měly být provedeny před připojením sprchy. Potrubí musí být pevně podepřeno, aby nedošlo k namáhání spojů.
 7. Mrtvé nohy potrubí by měly být omezeny na minimum.
 8. Umístěte sprchovou jednotku tam, kde jsou ovládací prvky ve vhodné výšce pro uživatele. Umístěte sprchovou hlavici tak, aby voda stříkala v jedné rovině s vanou nebo přes otvor ve sprchové kabině. Instalace nesmí při normálním používání způsobit zalomení sprchové hadice ani znemožnit použití ovládacích rukojetí.
 9. Poloha sprchové jednotky a pojistného kroužku hadice musí poskytovat minimální vzduchovou mezeru 25 mm mezi sprchovou hlavicí a úrovní přelití jakékoli vany, sprchové vaničky nebo umyvadla. Mezi sprchovou hlavicí a pákou přelévání jakékoli toalety, bidetu nebo jiného zařízení s rizikem zpětného toku kategorie 30 musí být minimální vzdálenost 5 mm.
  Poznámka! Nastanou případy, kdy pojistný kroužek hadice neposkytne vhodné řešení pro instalace kategorie kapalin 3, v těchto případech musí být namontován výstupní zpětný zpětný ventil, což obvykle zvýší požadovaný přívodní tlak o 10 kPa (0.1 bar). Dvojité zpětné ventily namontované na vstupu do zařízení způsobují nárůst tlaku, který ovlivňuje maximální statický tlak na vstupu do zařízení a nesmí být namontován. Pro kategorii kapalin 5 nejsou dvojité zpětné ventily vhodné.
  Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - vhodné vodovodní systémy
 10. Používejte pouze vstupní přípojky dodávané s výrobkem. NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný typ kování.
 11. NEPŘETAHUJTE přípojky, šrouby ani závitové kolíky, protože by mohlo dojít k poškození produktu.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu

Před instalací potrubí se ujistěte, že existuje minimální světlá výška 1260 mm, aby bylo možné tuhou stoupačku a horní část instalovat výše. Při instalaci v omezené výškové oblasti lze jako náhradní díl objednat kratší stoupací lištu.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 1Nasaďte plastové vedení na přívodní potrubí. Vodítko trubky vyrovnejte a připevněte ke zdi, aby držela na místě. Nechte vodítko na místě a dokončete zeď.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 2Ujistěte se, že je potrubí správně nainstalováno a že vyčnívá 25 mm z hotového povrchu stěny.
Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 3Držte nástěnný držák na místě a označte polohu upevňovacích otvorů.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 4

Vyvrtejte upevňovací otvory pomocí vrtáku o průměru 8 mm.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 5

Namontujte hmoždinky.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 6

Zašroubujte upevňovací šrouby a utáhněte.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 7

Namontujte olivy a konektory. Pevně ​​utáhněte prst a poté o další 1/4 až 1/2 otáčky.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 8

Zapněte přívod vody a propláchněte potrubí.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 9

Namontujte krycí desky.

Instalace sady pro rychlou opravu tyčového ventilu 10

Namontujte barový ventil s těsnicí podložkou / filtrem do každého vstupu a připevněte jej ke nástěnnému držáku.
Poznámka! Připojení jsou: Hot-Left, Cold-Right.

Instalace sprchových armatur

 1. Nasaďte přídržný kroužek hadice a třamp držák ke střední liště, poté sešroubujte všechny tři tyče dohromady.
 2. Upevněte nástěnný držák do stoupacího ramene pomocí stavěcího šroubu nahoře.
 3. Ujistěte se, že je spodní tyč zcela zasunuta do ventilu, aby se zajistilo těsnění. Pokud tak neučiníte, bude nástěnný držák umístěn nesprávně a může dojít k úniku z okolí výstupu ventilu.
 4. Vyznačte otvory pro svislý nástěnný držák. Sestavu ramene použijte jako vodítko a zajistěte, aby byla svislá.
 5. Odstraňte smontovanou tyč a upevňovací úhelník.
 6. Vyvrtejte otvory pro nástěnný držák. Namontujte hmoždinky a připevněte držák ke stěně pomocí dodaných šroubů.
 7. Namontujte zpět tyč do sprchové jednotky a volně připevněte krycí kryt ke stoupacímu ramenu. Ujistěte se, že je spodní lišta správně namontována, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
 8. Nasaďte stoupací rameno na konzolu pro upevnění na zeď a utáhněte stavěcí šroub pomocí šestihranného klíče 2.5 mm. Nasaďte krycí kryt na držák.
 9. Utáhněte stavěcí šroub na zadní straně sprchové jednotky a tyč zajistěte šestihranným klíčem 1.5 mm. Nasaďte zástrčku.
 10. Namontujte stropní sprej.
  Poznámka! Pro instalaci na vysokotlaké systémy (nad 0.5 bar) může být zapotřebí regulátor průtoku (není součástí dodávky).
 11. Veďte sprchovou hadici přes pojistný kroužek hadice a připojte ji ke sprchové jednotce i ke sprchové hlavici. Připojte kónus s červeným krytem nebo bílým štítkem ke sprchové hlavici.

Instalace sprchových armatur

Uvedení do provozu

Nastavení maximální teploty
Podle tohoto postupu zkontrolujte a upravte teplotu před prvním použitím sprchy. Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou seznámeni s provozem sprchy. Tato příručka je vlastnictvím majitele domu a musí být po dokončení instalace ponechána.

Maximální teplota sprchy byla přednastavena na 46 ° C, ale může být nutné ji upravit z následujících důvodů:
• Obnovit příjemnou teplotu (může být požadována, aby vyhovovala instalatérskému systému).
• Aby vyhovovaly vašim preferencím při sprchování.

Následující postup vyžaduje stálý přísun horké vody při minimální teplotě 55 ° C.

 1. Zapněte sprchu na plný průtok.
 2. Otočte na plnou teplotu. Nechte stabilizovat teplotu a průtok.
 3. Chcete-li nastavit teplotu na teplejší nebo chladnější, sejměte knoflík teploty a dávejte pozor, aby se náboj neotočil.
  Následující postup vyžaduje 1Poznámka! Dbejte na to, abyste nepoškodili chrom, pokud se používá nástroj k odjištění.
 4. Chcete-li zvýšit teplotu, otočte nábojem proti směru hodinových ručiček, studenější zase ve směru hodinových ručiček. Před provedením dalších úprav proveďte malé úpravy a nechte teplotu ustálit. Pokračujte v nastavování, dokud není dosaženo požadované teploty.
 5. Vyšroubujte upevňovací šroub zajišťující náboj a namontujte náboj podle obrázku. Klipy, které mají být orientovány v pozicích 3, 6, 9 a 12 hodin.
  Následující postup vyžaduje 2
 6. Utáhněte upevňovací šroub bez otáčení náboje.
 7. Stiskněte knoflík teploty a ujistěte se, že je správně umístěn.
  Následující postup vyžaduje 3Poznámka! Šipka na vnitřní straně rukojeti by měla směřovat dolů.
 8. Otočte knoflíkem teploty na zcela studenou teplotu, poté otočte zpět na plnou teplotu a zkontrolujte, zda je správně nastavena maximální teplota.

Operace

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - provoz

Průtokový provoz
Pomocí průtokové rukojeti zapněte / vypněte sprchu a vyberte buď horní nebo sprchovou hlavici.
Nastavení teploty
Pomocí teplotní rukojeti udělejte sprchu teplejší nebo chladnější.

Uživatelská údržba

VAROVÁNÍ! DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU NEBO POŠKOZENÍ PRODUKTU:

1. NEDOVOLTE dětem bez dozoru čistit sprchu nebo provádět její údržbu uživatelem.
2. Pokud nebudete sprchu delší dobu používat, měl by být přívod vody do sprchové jednotky izolován. Pokud během této doby hrozí nebezpečí zamrznutí sprchové jednotky nebo potrubí, měla by je kvalifikovaná a kompetentní osoba vypustit z vody.

Čištění
Mnoho domácích a komerčních čisticích prostředků, včetně utěrek na ruce a povrchy, obsahuje abraziva a chemické látky, které mohou poškodit plasty, pokovování a tisk, a neměly by se používat. Tyto povrchové úpravy je třeba očistit jemným čisticím prostředkem na mytí nádobí nebo mýdlovým roztokem a poté otřít dosucha měkkým hadříkem.

Důležité! Sprchová hlavice musí být pravidelně odvápňována. Udržování sprchové hlavice čisté a bez vodního kamene zajistí, že vaše sprcha bude i nadále poskytovat nejlepší výkon. Nahromadění vodního kamene může omezit průtok a způsobit poškození sprchy.

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - uživatelská údržba

Palcem nebo měkkým hadříkem otřete vodní kámen z trysek.

Kontrola hadice
Důležité! Sprchová hadice by měla být pravidelně kontrolována na poškození nebo vnitřní zhroucení, vnitřní zhroucení může omezit rychlost proudění ze sprchové hlavice a může způsobit poškození sprchy.

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - kontrola hadice

1. Odšroubujte hadici ze sprchové hlavice a výstupu sprchy.
2. Zkontrolujte hadici.
3. V případě potřeby vyměňte.

Diagnostika závad

Pokud potřebujete servisní technik nebo agenta vyškoleného společností Mira, podívejte se do části „Zákaznický servis“.

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - diagnostika chyb

Náhradní díly

Tyčový ventil Mira Honesty ERD a náhradní díly kování 1

 

Tyčový ventil Mira Honesty ERD a náhradní díly kování 2

Poznámky

Služby zákazníkům

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - zákaznický servis

Tyčový ventil a armatury Mira Honesty ERD - zákaznický servis 1

© Kohler Mira Limited, duben 2018

Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings User Manual - Optimalizované PDF
Mira Honesty ERD Bar Valve and Fittings User Manual - Původní PDF

Připojit se ke konverzaci

1 Comment

 1. Bydlím v oblasti s tvrdou vodou. Jak mohu zabránit tomu, aby se kazety zvětšovaly?

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.