Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA

Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA

DŮLEŽITÉ ZÁRUKY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

 1. Při přemisťování zařízení, které obsahuje horký olej nebo jiné horké kapaliny, je nutná maximální opatrnost.
 2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo knoflíky.
 3. Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
 4. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte žádnou část elektrické trouby do vody nebo jiné tekutiny.
 5. Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
 6. Spotřebič neprovozujte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen, vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska na kontrolu nebo opravu.
 7. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit nebezpečí nebo zranění.
 8. Ponechejte na všech stranách/zadní části trouby alespoň čtyři palce místa, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
 9. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte nebo před čištěním. Před čištěním nechte vychladnout.
 10. Pro odpojení otočte ovladač do polohy STOP a poté odpojte zástrčku spotřebiče. Vždy držte tělo zástrčky, nikdy se nepokoušejte vytáhnout zástrčku tahem za kabel.
 11. Nezakrývejte ZÁSOBNÍK ani žádnou část trouby kovovou fólií. To může způsobit přehřátí trouby.
 12. Nečistěte kovovými drátěnkami. Kusy by se mohly odlomit od podložky a dotknout se elektrických částí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 13. Do elektrické trouby se nesmí vkládat příliš velké potraviny nebo kovové náčiní, protože by mohly způsobit požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
 14. Pokud je trouba v provozu zakrytá nebo se dotýká hořlavého materiálu, včetně záclon, závěsů, stěn a podobně, může dojít k požáru. Během provozu na troubě neskladujte žádné předměty.
 15. Při používání nádob vyrobených z jiného materiálu než z kovu nebo skla je třeba dbát mimořádné opatrnosti.
 16. Do trouby nevkládejte žádný z následujících materiálů: karton, plast, papír ani nic podobného.
 17. Pokud troubu nepoužíváte, neskladujte v ní žádné jiné materiály než příslušenství doporučené výrobcem.
 18. Při vkládání nebo vyjímání předmětů z horké trouby vždy používejte ochranné izolované rukavice.
 19. Tento spotřebič má dvířka z tvrzeného bezpečnostního skla. Sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější proti rozbití. Tvrzené sklo se může rozbít, ale kusy nebudou mít ostré hrany. Zabraňte poškrábání povrchu dvířek nebo poškrábání hran.
 20. Nepoužívejte přístroj venku a nepoužívejte jej k jinému než určenému použití.
 21. Toto zařízení je POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
 22. Teplota dvířek nebo vnějšího povrchu může být při provozu spotřebiče vyšší.
 23. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.
 24. Nepokládejte kuchyňské náčiní nebo pekáče na skleněná dvířka.
 25. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlížen nebo jim není dán návod k použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 26. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
 27. Maximální hmotnost umístěná na tácek/drátěný rošt nesmí překročit 3.0 kg. POZNÁMKA: Pokuste se rozmístit jídlo rovnoměrně po celé délce roštu.
 28. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
 29. VAROVÁNÍ: Jiné než funkční povrchy mohou vyvíjet vysoké teploty. Vzhledem k tomu, že teploty jsou různými lidmi vnímány odlišně, mělo by být toto zařízení používáno s POZORNOSTÍ.
 30. Spotřebiče nejsou určeny k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
 31. Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti ani do vyhřívané trouby.

POZOR: POVRCHY SPOTŘEBIČE JSOU PO POUŽITÍ HORKÉ. VŽDY používejte ochranné, izolované rukavice, když jste mimo horkou troubu nebo horké nádobí a jídlo, nebo když vkládáte nebo vyjímáte rošt, pánve nebo zapékací mísy.

Před použitím vaší elektrické trouby

Před prvním použitím konvekční elektrické trouby se ujistěte, že:

 1. Jednotku úplně vybalte.
 2. Odstraňte všechny rošty a pánve. Umyjte rošty a pánve v horké mýdlové vodě nebo v myčce na nádobí.
 3. Důkladně osušte veškeré příslušenství a znovu je sestavte v troubě. Zapojte troubu do vhodné elektrické zásuvky a jste připraveni svou novou elektrickou troubu používat.
 4. Po opětovném sestavení vaší trouby doporučujeme, abyste ji nechali běžet při MAX teplotě po dobu přibližně 15 minut v dobře větraném prostoru, abyste odstranili veškeré zbytky oleje z výroby, určité emise kouře jsou normální.

NAD VÝROBKEMVIEW

Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Produkt je přesview

Před prvním použitím se prosím seznamte s následujícími funkcemi trouby a příslušenstvím:

 • Drátěný stojan: K opékání, pečení a obecnému vaření v kastrolech a standardních pánvích.
 • Podnos na jídlo: Pro použití při grilování a pečení masa, drůbeže, ryb a různých dalších potravin.
 • Rotisserie vidlice: Použijte k pečení různých druhů masa a drůbeže.
 • Rukojeť zásobníku na potraviny: Umožní vám vyzvednout podnos na jídlo a drátěný stojan.
 • Rukojeť rotisserie: Umožněte vám zvednout grilovací rožeň.
 • Knoflík termostatu: zvolte požadovanou teplotu od nízkých 90°C – 250°C (Nízká je pokojová teplota)
 • Knoflík časovače: otočte ovladač doleva (proti směru hodinových ručiček) a trouba ZŮSTANE ZAPNUTÁ, dokud se ručně nevypne. Chcete-li aktivovat časovač, otáčejte doprava (ve směru hodinových ručiček) v intervalech minut – 60 minut. Na konci naprogramovaného času zazní zvonek.
 • Funkční knoflík: Existují dva funkční knoflíky umožňující výběr jednoho nebo obou, horního a spodního topného tělesa a; výběr funkcí konvekčního ventilátoru a motoru grilu.
 • Kontrolka (napájení): toto se rozsvítí při každém zapnutí trouby.

Funkční knoflík 1; zahrnuje nastavení pro OFF, horní prvek zapnutý, horní a spodní prvek zapnutý a spodní prvek zapnutý.

Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Funkční knoflík

Funkční knoflík 2; zahrnuje nastavení pro OFF, funkci Rotisserie zapnutou, funkci Rotisserie a Convection fan on a Convection fan on.

Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Funkční knoflík

knoflík termostatu; obsahuje nastavení OFF a variabilní ovládání teploty trouby od 90 do 250 stupňů C.

Kensington TO8709E-SA Návod k obsluze elektrické trouby - Knoflík termostatu

knoflík TIMER; Ovládá dobu trvání trouby. Zahrnuje nastavení pro „on“ umožňující nepřetržitý provoz, OFF a variabilní ovládání až 60 minut.

Kensington TO8709E-SA Návod k obsluze elektrické trouby - Knoflík ČASOVAČE

VAROVÁNÍ: Před uvedením do provozu se ujistěte, že je trouba umístěna na rovném stabilním povrchu a je mimo dosah vnějších předmětů včetně stěn/skříní. Trouba by měla být umístěna tak, aby umožňovala volný prostor, protože vnější povrchy se mohou během používání zahřívat.

NÁVOD K OBSLUZE

 1. FUNKCE
  Tato funkce je ideální pro vaření chleba, pizzy a drůbeže obecně.
  Operace
  1. Umístěte jídlo, které chcete vařit, na mřížku / tác na jídlo. Vložte rošt/podnos do středního vodítka trouby.
  2. Otočte funkční knoflík do polohy Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Funkční knoflík
  3. Nastavte knoflík termostatu na požadovanou teplotu.
  4. Nastavte knoflík časovače na požadovanou dobu vaření.
  5. Ke kontrole nebo vyjmutí jídla použijte rukojeť, která pomůže při bočním jídle dovnitř a ven.
  6. Po dokončení opékání zazní zvonek a 5JNFS LOPC se automaticky vrátí do vypnuté polohy. Zcela otevřete dvířka a jídlo ihned vyjměte, nebo teplo zbývající v troubě bude pokračovat v opékání a vysušování toastu.
   POZOR: Vařené jídlo, kovový regál a dvířka mohou být velmi horké, zacházejte s nimi opatrně.
 2. FUNKCE Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Funkční knoflík
  Tato funkce je ideální pro vaření kuřecích křídel, kuřecích stehen a jiného masa.
  Operace
  1. Umístěte jídlo, které chcete vařit, na mřížku / tác na jídlo. Vložte rošt/podnos do středního vodítka trouby.
  2. Otočte funkční knoflík do polohy Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Funkční knoflík
  3. Nastavte knoflík termostatu na požadovanou teplotu.
  4. Nastavte knoflík časovače na požadovanou dobu vaření.
  5. Ke kontrole nebo vyjmutí jídla použijte rukojeť, která pomůže při bočním jídle dovnitř a ven.
  6. Po dokončení opékání zazní zvonek a 5JNFS LOPC se automaticky vrátí do vypnuté polohy. Zcela otevřete dvířka a jídlo ihned vyjměte, nebo teplo zbývající v troubě bude pokračovat v opékání a vysušování toastu.
   POZOR: Vařené jídlo, kovový regál a dvířka mohou být velmi horké, zacházejte s nimi opatrně.
 3.  FUNKCE Kensington TO8709E-SA Návod k obsluze elektrické trouby - Funkce
  Tato funkce je ideální pro pečení celých kuřat a drůbeže obecně. Poznámka: Všechny doby opékání jsou založeny na mase při teplotě chladničky. Zmrazené maso může trvat podstatně déle. Proto se důrazně doporučuje používat teploměr na maso. Rotisserie vidlice použijte špičatý konec rožně skrz vidličku, ujistěte se, že body vidlice směřují stejným směrem jako špičatý konec rožně, posuňte se ke čtverci rožně a zajistěte křídlovým šroubem. Pokrmy určené k vaření umístěte na rožeň tak, že rožni projedete přímo středem jídla. Umístěte druhou fortnu na druhý konec pečeně nebo drůbeže. Zkontrolujte, zda je jídlo na rožni klusáno. Zasuňte špičatý konec rožně do zásuvky pohonu, která se nachází na pravé straně stěny trouby. Ujistěte se, že čtvercový konec rožně spočívá na podpěře rožně, která se nachází na levé straně stěny trouby.
  Operace

(1) Umístěte jídlo, které chcete vařit, na vidličku na grilu. Vložte vidličku do rožně trouby.
(2) Otočte knoflíkem Function do polohy Kensington TO8709E-SA Návod k obsluze elektrické trouby - Funkce
(3) Nastavte knoflík termostatu na požadovanou teplotu.
(4) Nastavte knoflík časovače na požadovanou dobu vaření.
(5) Chcete-li zkontrolovat nebo vyjmout jídlo, použijte rukojeť, která pomůže potraviny vysunout a vložit.
(6) Po dokončení opékání zazní zvonek a knoflík časovače se automaticky vrátí do vypnuté polohy. Zcela otevřete dvířka a vyjměte potraviny pomocí rukojeti.
POZOR: Vařené jídlo, kovová vidlička a dvířka mohou být velmi horké, zacházejte s nimi opatrně. Nenechávejte troubu bez dozoru.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

POZOR: Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte troubu do vody ani do jiných kapalin. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu a dlouhé životnosti, měla byste vaši toustovač pravidelně čistit. Pravidelné čištění také sníží riziko požáru.
Krok 1. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Nechte vychladnout.
Krok 2. Vyjměte vyjímatelný rošt a tác vytažením z trouby. Vyčistěte je pomocí damp, mýdlový hadřík. Používejte pouze jemnou mýdlovou vodu.
Krok 3. Chcete-li vyčistit vnitřek trouby, otřete stěny trouby, dno trouby a skleněná dvířka reklamouamp, mýdlový hadřík.
Opakujte se suchým, čistým hadříkem.
Krok 4. Otřete vnější povrch trouby reklamouamp hadříkem.
POZOR: NEPOUŽÍVEJTE BRUSNÉ ČISTIČE ANI KOVOVÉ ČISTIČE. Ujistěte se, že používáte pouze jemnou mýdlovou vodu. Abrazivní čisticí prostředky, kartáče a chemické čisticí prostředky poškodí povlak na této jednotce. Části se mohou ulomit a dotýkat se elektrických částí, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Krok 5. Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout a zcela vyschnout. Pokud troubu skladujete na delší dobu, ujistěte se, že je čistá a bez zbytků jídla. Troubu skladujte na suchém místě, například na stole, pracovní desce nebo polici ve skříni. Kromě doporučeného čištění by neměla být nutná žádná další uživatelská údržba. Jakýkoli jiný servis by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

SKLADOVÁNÍ

Odpojte jednotku, nechejte ji vychladnout a před uložením očistěte. Elektrickou troubu skladujte v krabici na čistém a suchém místě. Nikdy neskladujte spotřebič, když je horký nebo zapojený do zásuvky. Nikdy neomotávejte kabel těsně kolem spotřebiče. Kabel v místě, kde vstupuje do jednotky, nezatěžujte, mohlo by dojít k roztřepení a zlomení kabelu.

SPECIFIKACE:

Kensington TO8709E-SA Návod k obsluze elektrické trouby – SPECIFIKACE

Návod k použití elektrické trouby Kensington TO8709E-SA - Logo Kensington

ZÁRUKA
Jsme hrdí na to, že vyrábíme řadu kvalitních domácích spotřebičů, které jsou nabité funkcemi a jsou naprosto spolehlivé. Jsme si svými produkty tak jistí, že na ně poskytujeme 3letou záruku.
Nyní můžete i vy relaxovat s vědomím, že jste pokryti.

Zákaznická linka NZ: 0800 422 274
Na tento produkt se vztahuje 3letá záruka, pokud je k němu přiložen doklad o koupi.

Dokumenty / zdroje

Elektrická trouba Kensington TO8709E-SA [pdf] Návod k použití
TO8709E-SA Elektrická trouba, TO8709E-SA, Elektrická trouba

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.