logo

dávkovač vody homelabs

Produkt

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
Aby se zabránilo jakémukoli vnitřnímu poškození, je velmi důležité udržovat chladicí jednotky (jako je tato) po celou dobu cesty ve svislé poloze. Než jej zapojíte, nechte jej 24 hodin stát ve svislé poloze a mimo krabici.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se snížilo riziko zranění a poškození majetku, musí si uživatel před sestavením, instalací, provozem a údržbou stojanu přečíst celou tuto příručku. Nedodržení pokynů v této příručce může způsobit zranění osob nebo poškození majetku. Tento produkt vydává vodu při velmi vysokých teplotách. Nesprávné použití může způsobit zranění osob. Při používání a používání tohoto spotřebiče by měly být děti vždy pod dohledem. Při provozu tohoto stojanu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

 • Nedotýkejte se horkých povrchů. Místo toho použijte rukojeti nebo tlačítka na ovládacím panelu. Tělo vašeho spotřebiče se při dlouhodobém používání velmi zahřeje, proto s ním zacházejte opatrně.
 • Před použitím musí být tento dávkovač správně smontován a nainstalován v souladu s tímto návodem.
 • Tento dávkovač je určen pouze pro výdej vody. NEPOUŽÍVEJTE jiné tekutiny.
 • NEPOUŽÍVEJTE pro jiné účely. V dávkovači nikdy nepoužívejte jinou tekutinu než známou a mikrobiologicky nezávadnou balenou vodu.
 • Pouze pro vnitřní použití. Udržujte dávkovač vody na suchém místě mimo přímé sluneční světlo. NEPOUŽÍVEJTE venku.
 • Instalujte a používejte pouze na tvrdý, rovný a rovný povrch.
 • NEVKLÁDEJTE dávkovač do uzavřeného prostoru nebo skříňky.
 • NEPOUŽÍVEJTE dávkovač v přítomnosti výbušných par.
 • Umístěte zadní část stojanu ne blíže než 8 palců od stěny a nechte volný proud vzduchu mezi stěnou a stojanem. Po stranách dávkovače musí být alespoň 8 palců volného prostoru, aby bylo umožněno proudění vzduchu.
 • Používejte pouze správně uzemněné zásuvky.
 • S automatem na vodu nepoužívejte prodlužovací kabel.
 • Vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky. Nikdy neodpojujte taháním za napájecí kabel.
 • Nepoužívejte dávkovač, pokud je kabel roztřepený nebo jinak poškozený.
 • Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem NEPONOŘUJTE kabel, zástrčku nebo jakoukoli jinou část stojanu do vody nebo jiných tekutin.
 • Před čištěním se ujistěte, že je dávkovač odpojen ze zásuvky.
 • Nikdy nedovolte dětem vydávat horkou vodu bez řádného a přímého dohledu. Pokud jednotku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky, abyste zabránili nekontrolovanému použití dětmi.
 • Servis by měl provádět pouze certifikovaný technik.
 • VAROVÁNÍ: Nepoškoďte chladicí okruh.
 • Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebyl dohlížen nebo jim nebyl dán návod k použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
 • Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
 • Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; statky; a použití klienty v hotelech, motelech, hostincích se snídaní a jiných prostředích obytného typu; catering a podobné neprodejné aplikace.
 • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí. Nepoužívejte dávkovač, pokud dojde k poškození nebo úniku z trubice kondenzátoru na zadní straně.
 • Spotřebič se nesmí čistit proudem vody.
 • Spotřebič je vhodný pouze pro vnitřní použití.
 • VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
 • VAROVÁNÍ: K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky, než které doporučuje výrobce.
 • V tomto přístroji neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 • Toto zařízení by mělo být provozováno v prostředí s teplotami od 38 ° F do 100 ° F a vlhkostí ≤ 90%.
 • Tento spotřebič není vhodný pro instalaci v oblastech, kde by mohl být použit proud vody.
 • Nikdy neotáčejte strojem vzhůru nohama ani jej nenaklánějte o více než 45 °.
 • Pokud je stroj pod bodem ledu a blokován ledem, musí být spínač chlazení na 4 hodiny uzavřen, než jej znovu zapnete, aby mohl pokračovat v provozu.
 • Toto zařízení by mělo být znovu zapnuto až po 3 minutách po vypnutí hlavního vypínače.
 • Doporučuje se používat čistou vodu. Pokud potřebujete vyčistit zkumavky nebo odstranit vodní kámen, musíte vyhledat pomoc certifikovaného profesionálního technika.
 • Tento výrobek se nedoporučuje používat v nadmořské výšce nad 3000 metrů (9842 stop).

ULOŽTE TÉTO POKYNY

Pouze pro vnitřní použití

POPIS SOUČÁSTÍ

POZNÁMKA: Tento stroj je vhodný pro láhev o objemu 3 nebo 5 galonů. NEPOUŽÍVEJTE tvrdou vodu, protože by to mohlo způsobit vodní kámen uvnitř kotle a ovlivnit rychlost a výkon ohřevu.
Tato jednotka byla před zabalením a odesláním otestována a dezinfikována. Během přepravy se v nádrži a potrubí může hromadit prach a pachy. Před vypitím jakékoli vody vypijte a zlikvidujte alespoň jeden litr vody.

Přesview

Ne. NÁZOV PART Ne. NÁZOV PART
1 Tlačítko horké vody (s

dětská pojistka)

8 Dveře dávkovače
2 Stiskněte tlačítko vlažné vody 9 Přepínač nočního světla
3 Stiskněte tlačítko studené vody 10 Spínač topení
4 Vodní tryska 11 Spínač chlazení
5 Přední kryt 12 Napájecí kabel
6 Mřížka 13 Výstup teplé vody
7 Sběrač vody 14 Kondenzátor

PROVOZ

UMÍSTĚNÍ STOJANU
 1. Postavte dávkovač do svislé polohy.
 2. Postavte dávkovač na tvrdý, rovný povrch; na chladném, zastíněném místě poblíž uzemněné zásuvky.
  Poznámka: Zatím NEZAPOJUJTE napájecí kabel.
 3. Umístěte dávkovač tak, aby zadní strana byla nejméně 8 palců od stěny a aby na obou stranách byla vzdálenost alespoň 8 palců.
MONTÁŽ

obraz

 1. Vyjměte odkapávací misku ze sběrače vody a položte na ni mřížku pro zachycení vody.
 2. Zaklapněte sběrač mřížky a vody do dvířek stojanu.
 3. Otevřete dvířka dávkovače a nainstalujte láhev s vodou.
 4. Umístěte sestavu sondy na závěs sondy. Viz obrázek vpravo.
 5. Umístěte čerstvou láhev mimo skříňku.
 6. Odstraňte celý plastový uzávěr z horní části lahve.
 7. Vnější část nové lahve očistěte hadříkem.
 8. Vložte sondu do lahve.
 9. Zasuňte límec dolů, dokud nezaklapne na místo.
 10. Zatlačte hlavu dolů, dokud zkumavky nenarazí na dno lahve.
 11. Zasuňte láhev do skříňky a zavřete dvířka dávkovače.
 12. Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky. Čerpadlo začne dopravovat vodu do horkých a studených nádrží. První naplnění nádrží trvá až 12 minut. Během této doby bude čerpadlo běžet nepřetržitě.

AKTIVACE VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Poznámka: Tato jednotka nebude vydávat horkou nebo studenou vodu, dokud nebudou zapnuty spínače. Chcete-li aktivovat, zatlačte na horní stranu vypínačů, aby se spustila topná a chladicí voda.

 • Pokud nechcete ohřívat vodu, zatlačte spodní stranu červeného spínače dovnitř.
 • Pokud nechcete chladit vodu, zatlačte spodní stranu zeleného vypínače dovnitř.

AKTIVACE NOČNÍHO SVĚTLA
Stisknutím horní strany spínače Nightlight zapnete noční světlo. Zatlačením na spodní stranu vypnete noční světlo.

VÝDEJ STUDENÉ VODY

 1. Od počátečního nastavení trvá přibližně 1 hodinu, než je voda zcela ochlazena. Chladicí světlo zhasne, jakmile bude zcela vychlazeno.
 2. Pro výdej studené vody stiskněte tlačítko studené vody.
 3. Jakmile je dosaženo požadované úrovně, tlačítko uvolněte.

VÝDEJ TEPLÉ VODY

 1. Od počátečního nastavení trvá přibližně 12 minut, než voda dosáhne maximální teploty. Jakmile je světlo zcela zahřáté, zhasne.
 2. Tento automat na vodu je vybaven funkcí dětské bezpečnosti, aby se zabránilo náhodnému výdeji horké vody. Chcete-li povolit výdej horké vody, při stisknutí tlačítka posuňte a podržte červené tlačítko dětské pojistky na tlačítku horké vody.
 3. Jakmile je dosaženo požadované úrovně, tlačítko uvolněte.

POZOR: Tato jednotka vydává vodu při teplotách, které mohou způsobit těžké popáleniny. Zamezte přímému kontaktu s horkou vodou. Během výdeje udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od jednotky. Nikdy nedovolte dětem vydávat horkou vodu bez řádného přímého dohledu. Pokud existuje riziko, že děti budou mít přístup k automatu na vodu, ujistěte se, že je funkce vytápění deaktivována přepnutím spínače vytápění do polohy vypnuto.

ZMĚNA LÁHVE
Blikající červené světlo vás upozorní, když je láhev prázdná. Láhev co nejdříve vyměňte.
POZOR: Pokud bliká červená kontrolka, nedávejte horkou ani studenou vodu, protože byste mohli vyprázdnit nádrže a způsobit přehřátí automatu.

 1. Otevřete dvířka dávkovače.
 2. Vysuňte prázdnou láhev ze skříně.
 3. Vyjměte sestavu sondy z prázdné lahve. Umístěte sestavu sondy na závěs sondy. Viz obrázek na straně 9.
 4. Prázdnou láhev odložte stranou.
 5. Umístěte novou láhev mimo skříňku. Odstraňte celý plastový uzávěr z horní části lahve. Vnější část nové lahve očistěte hadříkem.
 6. Vložte sondu do lahve. Zasuňte límec dolů, dokud nezapadne na místo. Zatlačte hlavu dolů, dokud zkumavky nenarazí na dno lahve.
 7. Zasuňte láhev do skříňky a zavřete dvířka.

Abyste předešli nehodě, před čištěním podle následujících pokynů vypněte napájení. Čištění musí probíhat pod vedením odborného personálu.

Čištění:
Doporučujeme vám kontaktovat profesionální úklidovou službu.
POZOR: Tato jednotka vydává vodu při teplotách, které mohou způsobit těžké popáleniny. Zamezte přímému kontaktu s horkou vodou. Během výdeje udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od jednotky.

Dezinfekce: Jednotka byla před opuštěním továrny dezinfikována. Měl by být dezinfikován každé tři měsíce dezinfekčním prostředkem zakoupeným samostatně. Postupujte podle pokynů na dezinfekčním prostředku a poté jej očistěte vodou.

Odstraňování minerálních usazenin: Smíchejte 4 litry vody s 200 g krystalů kyseliny citronové, vstříkněte směs do zařízení a zajistěte, aby voda mohla vytékat z kohoutku s horkou vodou. Zapněte napájení a zahřejte jej asi 10 minut. O 30 minut později vypusťte kapalinu a dvakrát nebo třikrát ji očistěte vodou. Obecně by to mělo být prováděno každých šest měsíců. Abyste se vyhnuli poškození a možnému nebezpečí, nikdy tento dávkovač sami nerozebírejte.

VAROVÁNÍ! Opomenutí instalace spotřebiče podle pokynů může být nebezpečné a může vést ke zranění.

Použitý obalový materiál je recyklovatelný. Doporučujeme oddělit plasty, papír a lepenku a odevzdat je recyklačním společnostem. Z důvodu ochrany životního prostředí se jako chladivo použité v tomto produktu používá R134a
(Hydrofluorouhlík - HFC), který neovlivňuje ozonovou vrstvu a má malý vliv na skleníkový efekt.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

PROBLÉM

 

Voda prosakuje.

 

ŘEŠENÍ

 

• Odpojte dávkovač, vyjměte lahvičku a nahraďte ji jinou lahví.

Z hubice nevychází žádná voda. • Ujistěte se, že láhev není prázdná. Pokud je prázdná, vyměňte ji.

• Nezapomeňte posunout a podržet červené tlačítko dětského zámku na tlačítku horké vody pro horkou vodu.

 

Studená voda není studená.

• Dávkování studené vody po nastavení trvá až jednu hodinu.

• Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do funkční zásuvky.

• Ujistěte se, že zadní část stojanu je nejméně 8 palců od zdi a tam je

volný průtok vzduchu na všech stranách stojanu.

• Ujistěte se, že je zelený vypínač na zadní straně automatu zapnutý.

• Pokud voda ještě nebyla studená, požádejte o pomoc servisního technika nebo tým podpory hOme ™.

 

Horká voda není horká.

• Vydání horké vody po nastavení trvá 15–20 minut.

• Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do funkční zásuvky.

• Zkontrolujte, zda je zapnutý červený vypínač na zadní straně stojanu.

Noční světlo nefunguje. • Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do funkční zásuvky.

• Ujistěte se, že je spínač napájení nočního světla na zadní straně automatu zapnutý.

Dávkovač je hlučný. • Ujistěte se, že je dávkovač umístěn na rovném povrchu.

ZÁRUKA

hOme ™ nabízí omezenou dvouletou záruku („záruční doba“) na všechny naše výrobky zakoupené nové a nepoužívané od hOme Technologies, LLC nebo autorizovaného prodejce, s originálním dokladem o koupi a v případě, že vada, zcela nebo podstatně v důsledku vadné výroby, dílů nebo zpracování během záruční doby. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými faktory, mimo jiné včetně:
a) běžné opotřebení;
b) zneužití, nesprávné zacházení, nehoda nebo nedodržení provozních pokynů;
c) vystavení kapalině nebo infiltraci cizích částic;
(d) servis nebo úpravy produktu jiným způsobem než hOme ™; e) komerční nebo jiné než vnitřní použití.

Záruka hOme ™ kryje všechny náklady spojené s obnovením prokázaného vadného produktu opravou nebo výměnou vadného dílu a nutnou prací, aby vyhovoval jeho původním specifikacím. Místo opravy vadného produktu může být poskytnut náhradní produkt. Výhradní závazek společnosti hOme ™ podle této záruky je omezen na takovou opravu nebo výměnu.

U každé reklamace je vyžadován doklad s datem nákupu, proto si prosím všechny účtenky uschovejte. Doporučujeme, abyste svůj produkt zaregistrovali u nás webweb homelabs.com/reg. I když je to velmi oceňováno, registrace produktu není nutná k aktivaci jakékoli záruky a registrace produktu nevylučuje potřebu originálního dokladu o koupi.

Záruka se stává neplatnou, pokud se pokusí o opravu provedeny neautorizovanými třetími stranami nebo pokud jsou použity jiné náhradní díly než ty, které poskytuje hOme ™. Servis můžete zajistit i po vypršení platnosti záruky za příplatek.

Toto jsou naše obecné podmínky záručního servisu, ale vždy naléháme na naše zákazníky, aby nás kontaktovali s jakýmkoli problémem, bez ohledu na záruční podmínky. Pokud máte problém s produktem hOme ™, kontaktujte nás na telefonním čísle 1-800-898-3002 a my se pokusíme vyřešit vše za vás.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se liší stát od státu, zemi nebo zemi nebo provincii. Zákazník může uplatnit jakákoli taková práva podle vlastního uvážení.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte všechny plastové sáčky mimo dosah dětí.

Pouze pro vnitřní použití

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7. patro, New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[chráněno e-mailem]

Doplňkové dokumenty [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Zásobník se spodním plněním-s automatickou dezinfekcí-angličtina

Dokumenty / zdroje

dávkovač vody homelabs [pdf] Uživatelská příručka
Dávkovač vody, HME030236N

Reference

Připojit se ke konverzaci

2 Komentáře

 1. (1) Potřebuji manuál k HME030337N.
  (2) Co znamená blikající zelené světlo ?? dokonce i s plnou nádobou na vodu. Všechny ostatní funkce ... horké, studené ... fungují dobře.
  Díky
  Kevin Zilvar

  1. aktualizoval příspěvek o další PDF files, podívejte se prosím na konec příspěvku!

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.