logo hOmeODvlhčovač s hodnocením ENERGY STAR

Odvlhčovač hOmeLabsModely s kapacitou 22, 35 a 50 pint*
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N

Děkujeme, že jste si zakoupili náš kvalitní spotřebič. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtěte celý tento návod k použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se použití tohoto produktu,
prosím volejte 1-800-898-3002.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:
Aby se zabránilo jakémukoli vnitřnímu poškození, je velmi důležité udržovat chladicí jednotky (jako je tato) ve svislé poloze po celou dobu jejich cesty. Nechte jej stát vzpřímeně a mimo krabici 24 DOBA před připojením.
V případě, že tento produkt nefunguje správně nebo se zákazník domnívá, že je vadný, měl by kontaktovat zákaznický servis a ponechat si vadný produkt až do dalších pokynů. Vadné výrobky by měly být zřetelně označeny nebo uloženy tam, kde je nelze omylem znovu použít. Pokud si produkt neponecháte, může to bránit společnosti hOme™ ve schopnosti napravit jakýkoli legitimní problém a může omezit rozsah, v jakém může společnost hOme™ poskytnout opravné prostředky.
Gratuluji
na přivezení vašeho nového spotřebiče domů!
Nezapomeňte zaregistrovat svůj produkt na homelabs.com/reg pro aktualizace, kupóny a další relevantní informace.
I když je to velmi oceňováno, registrace produktu není nutná k aktivaci jakékoli záruky.

Důležité bezpečnostní pokyny

Odvlhčovač hOmeLabs – ikonaDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PRVNÍ POUŽITÍ

POZNÁMKA:
Tento odvlhčovač je standardně nastaven na KONTINUÁLNÍ REŽIM, zakázání použití LEVÁ, PRAVÁ tlačítka. Pro opětovné použití tlačítek potvrďte KONTINUÁLNÍ REŽIM je vypnuto.

Odvlhčovač hOmeLabs - tlačítko

USCHOVEJTE TYTO POKYNY / POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
Aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob a poškození majetku, je třeba při používání odvlhčovače dodržovat následující pokyny. Nesprávná obsluha v důsledku nerespektování pokynů může způsobit zranění nebo poškození.

 1. Nepřekračujte jmenovitý proud zásuvky nebo připojeného zařízení.
 2. Neprovozujte ani nevypínejte odvlhčovač zapojováním nebo odpojováním zařízení. Místo toho použijte ovládací panel.
 3. Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel rozbitý nebo poškozený.
 4. Neupravujte délku napájecího kabelu ani nesdílejte zásuvku s jinými osobami
 5. Nedotýkejte se zástrčky mokrou
 6. Neinstalujte odvlhčovač na místo, které může být vystaveno hořlavým plynům.
 7. Neumisťujte odvlhčovač blízko zdroje tepla.
 8. Pokud z odvlhčovače vycházejí podivné zvuky, pachy nebo kouř, odpojte napájení.
 9. Nikdy byste se neměli pokoušet demontovat nebo opravovat odvlhčovač
 10. Před čištěním nezapomeňte vypnout a odpojit odvlhčovač.
 11. Nepoužívejte odvlhčovač v blízkosti hořlavých plynů nebo hořlavých látek, jako je benzín, benzen, ředidlo atd.
 12. Nepijte ani nepoužívejte vodu vypuštěnou z odvlhčovače.
 13. Nevyjímejte kbelík s vodou, když je odvlhčovač v provozu
 14. Nepoužívejte odvlhčovač v malých prostorách.
 15. Neumisťujte odvlhčovač na místa, kde by mohl být potřísněn vodou.
 16. Umístěte odvlhčovač na rovnou pevnou část
 17. Nezakrývejte sací ani výfukové otvory odvlhčovače hadříkem nebo ručníkem.
 18. Spotřebič nečistěte žádnými chemikáliemi nebo organickými rozpouštědly, např. ethylacetátem,
 19. Tento spotřebič není určen pro umístění v blízkosti hořlavých nebo hořlavých látek
 20. Při používání odvlhčovače v místnosti s následujícími osobami je třeba dbát opatrnosti: kojenci, děti a starší osoby.
 21. Pro lidi, kteří jsou citliví na vlhkost, nenastavujte úroveň vlhkosti příliš nízko
 22. Nikdy nevkládejte prsty nebo jiné cizí předměty do mřížek nebo otvorů. Buďte zvláště opatrní, abyste na ně upozornili děti
 23. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty a ujistěte se, že tomu tak není
 24. Nestoupejte na něj ani si na něj nesedejte
 25. Filtry vždy vkládejte bezpečně. Ujistěte se, že jste jednou za každý vyčistili filtr
 26. Pokud do odvlhčovače vnikne voda, vypněte odvlhčovač a odpojte napájení, kontaktujte zákaznický servis, abyste předešli nebezpečí.
 27. Nepokládejte na něj vázy s květinami ani jiné nádoby s vodou

ELEKTRICKÉ INFORMACE

Odvlhčovač hOmeLabs - ELEKTRICKÝ

 • Typový štítek hOme™ je umístěn na zadním panelu odvlhčovače a obsahuje elektrické a další technické údaje specifické pro tento odvlhčovač.
 • Ujistěte se, že je odvlhčovač řádně uzemněn. Aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru, je důležité správné uzemnění. Tento napájecí kabel je vybaven tříkolíkovou uzemňovací zástrčkou pro ochranu před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
 • Váš odvlhčovač musí být používán v řádně uzemněné zásuvce. Pokud vaše zásuvka není dostatečně uzemněna nebo chráněna pojistkou nebo jističem s časovým zpožděním, nechejte kvalifikovaného elektrikáře nainstalovat správnou zásuvku.
 • Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte prodlužovací kabel ani zástrčku adaptéru. Neodstraňujte z napájecího kabelu žádný kolík.

POZOR

 • Tento odvlhčovač mohou používat pouze děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí s dohledem nebo poučením o používání odvlhčovače. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný personál. Kontaktujte prosím zákaznický servis, abyste předešli nebezpečí.
 • Před čištěním nebo jinou údržbou musí být odvlhčovač odpojen od napájecí sítě.
 • Neinstalujte odvlhčovač na místo, které může být vystaveno hořlavým plynům.
 • Pokud se kolem odvlhčovače nahromadí hořlavý plyn, může to způsobit požár.
 • Pokud dojde k převrhnutí odvlhčovače během používání, vypněte odvlhčovač a okamžitě jej odpojte od hlavního napájení. Vizuálně zkontrolujte odvlhčovač, abyste se ujistili, že není poškozen. Pokud máte podezření, že byl odvlhčovač poškozen, kontaktujte zákaznický servis a požádejte o opravu nebo výměnu.
 • Během bouřky musí být odpojeno napájení, aby nedošlo k poškození odvlhčovače v důsledku blesku.
 • Neveďte kabel pod koberec. Nezakrývejte kabel kluznými koberci, běhouny nebo podobnými kryty. Neveďte kabel pod nábytkem nebo spotřebiči. Kabel umístěte mimo oblast provozu a tam, kde se o něj nezakopne.
 • Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento odvlhčovač s žádným polovodičovým zařízením pro regulaci rychlosti.
 • Odvlhčovač musí být instalován v souladu s národními předpisy pro elektroinstalaci.
 • Pro opravu nebo údržbu tohoto odvlhčovače kontaktujte zákaznický servis.

Popis dílů

PŘEDNÍ

Zadní

Odvlhčovač hOmeLabs – popis

PŘÍSLUŠENSTVÍ
(umístěno v kbelíku odvlhčovače)

Odvlhčovač hOmeLabs - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Operace

INVESTICE

Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha1

 • Tato jednotka mohla být během přepravy nakloněna nebo umístěna vzhůru nohama. Aby bylo zajištěno správné fungování tohoto zařízení, zajistěte, aby byla jednotka ve svislé poloze alespoň 24 hodin před prvním použitím.
 • Tento odvlhčovač je navržen pro provoz v pracovním prostředí mezi 41 °F (5 °C) a 90 °F (32 °C). více koleček (instalované ve čtyřech bodech na spodní straně odvlhčovače)
 • Nenuťte kolečka, aby se pohybovala po koberci, ani nepřemisťujte odvlhčovač s vodou v kbelíku. (Odvlhčovač se může převrhnout a rozlít vodu.)

CHYTRÉ FUNKCE

 • Automatické vypnutí
  Když je kbelík plný a/nebo je dosaženo nastavené vlhkosti, odvlhčovač se automaticky vypne.
 • Zpoždění zapnutí
  Aby se předešlo jakémukoli poškození odvlhčovače, odvlhčovač se spustí po dokončení cyklu až po třech (3) minutách. Operace se automaticky spustí po třech (3) minutách.
 • Kontrolka plného kbelíku
  Indikátor Plné svítí, když je kbelík připraven k vyprázdnění.
 • Automatické odmrazování
  Když se námraza vytvoří na spirálách výparníku, kompresor se vypne a ventilátor poběží dál, dokud námraza nezmizí.
 • Automatické restartování
  Pokud se odvlhčovač neočekávaně vypne kvůli přerušení napájení, odvlhčovač se restartuje s předchozím nastavením funkce automaticky, když se napájení obnoví.

POZNÁMKA:
Všechny ilustrace v návodu slouží pouze pro účely vysvětlení. Váš odvlhčovač se může mírně lišit. Převažuje skutečný tvar. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení produktu. Podrobnosti získáte od zákaznického servisu.
KONTROLNÍ PANEL

Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha2

Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha4Tlačítko PUMP (platí pouze pro HME020391N)
Stisknutím aktivujete provoz čerpadla.
Poznámka: Před spuštěním čerpadla se ujistěte, že je připojena vypouštěcí hadice čerpadla, je odstraněna průběžná vypouštěcí hadice a plastový kryt výstupu průběžné vypouštěcí hadice je pevně nasazen. Když je kbelík plný, čerpadlo začne pracovat. Informace o odstraňování nahromaděné vody naleznete na následujících stránkách.
Poznámka: Potřebuje čas, než byla voda čerpána na začátku.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha8tlačítko COMFORT
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete komfortní funkci. U tohoto modelu nelze vlhkost nastavit ručně, ale bude přednastavena na doporučenou komfortní úroveň na základě okolní teploty. Úroveň bude řízena podle níže uvedené tabulky:

Okolní teplota <65 ˚F 65-77 ˚F >77 ˚F
Relativní Vlhkost 55% 50% 45%

Poznámka: Stisknout Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19or Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20tlačítko, režim COMFORT se zruší a lze upravit úroveň vlhkosti.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha10tlačítko FILTER
Funkce kontroly filtru je připomínkou, že je třeba vyčistit vzduchový filtr pro efektivnější provoz. Kontrolka filtru (kontrolka čistého filtru) bude blikat po 250 hodinách provozu. Pro resetování po vyčištění filtru stiskněte tlačítko filtru a kontrolka zhasne.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha12Tlačítko CONTINUOUS
Stisknutím aktivujete nepřetržitý provoz odvlhčování. Spotřebič bude pracovat nepřetržitě a nezastaví se kromě toho, že bude kbelík plný. V nepřetržitém režimu jsou a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19or Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20tlačítka jsou uzamčena.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha5Tlačítko TURBO
Ovládá rychlost ventilátoru. Stisknutím vyberte buď vysokou nebo normální rychlost ventilátoru. Pro maximální odvod vlhkosti nastavte ovládání ventilátoru na High. Když je vlhkost snížena a preferujete tichý provoz, nastavte ovládání ventilátoru na Normální.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha9Tlačítko TIMER
Stisknutím nastavíte časovač automatického zapnutí nebo automatického vypnutí (0 – 24 hodin) ve spojení s Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19 a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20tlačítka. Časovač běží pouze jeden cyklus, proto nezapomeňte před dalším použitím nastavit časovač.

 • Po zapojení spotřebiče stiskněte tlačítko TIMER rozsvítí se indikátor TIMER OFF, což znamená, že je aktivováno nastavení časovače automatického vypnutí.
  Použití Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19 a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20tlačítka pro nastavení hodnoty času, kdy chcete spotřebič vypnout. Jednorázové nastavení časovače automatického vypnutí je dokončeno.
 • Stiskněte TIMER znovu se rozsvítí indikátor TIMER ON, což znamená, že je aktivováno nastavení časovače automatického zapnutí. Použití Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19 a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20tlačítka pro nastavení hodnoty času, kdy chcete spotřebič příště zapnout. Jednorázové nastavení časovače automatického vypnutí je dokončeno.
 • Chcete-li změnit nastavení časovače, opakujte výše uvedené operace.
 • Stiskněte nebo podržte Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19 a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20Tlačítka pro změnu automatického času po 0.5hodinových krocích, až 10 hodin, poté po 1hodinových krocích až po 24 hodin. Ovládání bude odpočítávat čas zbývající do startu.
 • Zvolený čas se zaregistruje za 5 sekund a systém se automaticky vrátí zpět, aby zobrazil předchozí nastavení vlhkosti.
 • Chcete-li časovač zrušit, nastavte hodnotu časovače na 0.0.
  Odpovídající indikátor časovače zhasne, což znamená, že časovač je zrušen. Dalším způsobem, jak zrušit časovač, je restartovat spotřebič, jednorázový časovač se také stane
  neplatný.
 • Když je kbelík plný, na obrazovce se zobrazí chybový kód „P2“ a spotřebič se poté automaticky vypne. Časovač automatického zapnutí i automatického vypnutí bude zrušen.

Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha22LED displej
Zobrazuje nastavenou úroveň vlhkosti v % od 35 % do 85 % nebo čas automatického spuštění/zastavení (0~24) během nastavování a poté zobrazuje aktuální (přesnost ±5 %) vlhkost v místnosti v rozsahu 30 % RH (relativní vlhkost). ) na 90 % RH (relativní vlhkost).
Chybové kódy:
AS – Chyba snímače vlhkosti
ES – Chyba snímače teploty
Kódy ochrany:
P2 – Kbelík je plný nebo kbelík není ve správné poloze.
Vyprázdněte kbelík a vraťte jej do správné polohy.
Eb – Kbelík je odstraněn nebo není ve správné poloze.
Vraťte kbelík do správné polohy. (Platí pouze pro jednotku s funkcí čerpadla.)
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha24Tlačítko napájení
Stisknutím zapnete a vypnete odvlhčovač.
Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha23tlačítka VLEVO / VPRAVO
POZNÁMKA: Když odvlhčovač poprvé zapnete, ve výchozím nastavení přejde do nepřetržitého režimu. Tím zakážete používání tlačítek VLEVO/VPRAVO. Chcete-li obnovit funkci těchto tlačítek, nezapomeňte vypnout nepřetržitý režim.
Ovládací tlačítka nastavení vlhkosti

 • Úroveň vlhkosti lze nastavit v rozsahu od 35 % RH (relativní vlhkost) do 85 % RH (relativní vlhkost) v krocích po 5 %.
 • U suchého vzduchu stiskněte Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19a nastavte jej na nižší procentuální hodnotu (%).
  Pro dampvzduch, stiskněte tlačítko Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20a nastavte vyšší procentuální hodnotu (%).

Ovládací tlačítka pro nastavení časovače

 • Stisknutím spustíte funkci automatického startu a automatického zastavení ve spojení s Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha19 a Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha20Tlačítka.

Kontrolky

 • ON ………………… Kontrolka zapnutí časovače
 • VYPNUTO ………………. Kontrolka časovače OFF
 • FULL …………….. Nádržka na vodu je plná a měla by být vyprázdněna
 • ROZMRAZOVÁNÍ ……… Spotřebič je v režimu rozmrazování

Poznámka: Pokud dojde k některé z výše uvedených poruch, vypněte odvlhčovač a zkontrolujte, zda v něm nejsou nějaké překážky. Restartujte odvlhčovač, pokud porucha přetrvává, vypněte odvlhčovač a odpojte napájecí kabel. Pro opravu a/nebo výměnu kontaktujte zákaznický servis.
ODSTRANĚNÍ ODBĚRANÉ VODY

 1. Použijte kbelík
  Když je kbelík plný, vyjměte kbelík a vyprázdněte ho.
  Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha25
 2. Průběžné vypouštění
  Voda může být automaticky vypouštěna do podlahového odtoku připojením odvlhčovače k ​​vodní hadici s vnitřním závitem. (POZNÁMKA: U některých modelů není konec s vnitřním závitem součástí dodávky)
  Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha26Poznámka: Nepoužívejte nepřetržité vypouštění, když je venkovní teplota rovna nebo nižší než 32 °F (0 °C), jinak voda zamrzne, což způsobí ucpání vodní hadice a může dojít k poškození odvlhčovače.
  Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha29Poznámka:
  Ujistěte se, že je připojení těsné a nedochází k úniku.
  • Vodní hadici přiveďte k podlahovému odtoku nebo vhodnému drenážnímu zařízení, drenážní zařízení by mělo být níže než odtokový otvor odvlhčovače.
  • Vodní hadici spusťte šikmo dolů, aby voda mohla vytékat hladce.
  • Pokud funkci kontinuálního vypouštění nepoužíváte, vyjměte vypouštěcí hadici z výstupu a pevně nasaďte plastový kryt výstupu hadice pro kontinuální vypouštění.
 3. Vypouštění čerpadla (platí pouze pro HME020391N)
  • Odstraňte průběžnou vypouštěcí hadici z jednotky.
  Pevně ​​nasaďte plastový kryt výstupu průběžné vypouštěcí hadice.
  • Připojte vypouštěcí hadici čerpadla (vnější průměr: 1/4”; délka: 16.4 stopy) k výstupu vypouštěcí hadice čerpadla. Hloubka vložky by neměla být menší než 0.59 palce.
  Vypouštěcí hadici veďte k podlahovému odpadu nebo vhodnému odvodňovacímu zařízení.
  Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha30Poznámka:

  Ujistěte se, že je připojení těsné a nedochází k úniku.
  Pokud při vyjímání kbelíku spadne hadice čerpadla, musíte k jednotce nainstalovat kryt čerpadla, než kbelík vrátíte do jednotky.
  • Maximální čerpací výška je 16.4 ft.
  Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha32Poznámka: Čerpadlo nepoužívejte, když je venkovní teplota rovna nebo nižší než 32 °F (0 °C), jinak voda zamrzne, což způsobí ucpání vodní hadice a může dojít k poškození odvlhčovače.

Péče a čištění

PÉČE A ČIŠTĚNÍ ODvlhčovače
VAROVÁNÍ: Před čištěním odvlhčovač vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vyčistěte odvlhčovač vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte bělidla ani brusiva.

Odvlhčovač hOmeLabs - Obsluha35

 1. Vyčistěte mřížku a skříň
  • Nestříkejte vodu přímo na hlavní jednotku. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem, poškození izolace nebo ke korozi jednotky.
  • Mřížky pro přívod a odvod vzduchu se snadno zašpiní. K čištění použijte vysavač nebo kartáč.
 2. Vyčistěte kbelík
  Každé dva týdny vyčistěte kbelík vodou a jemným čisticím prostředkem.
 3. Vyčistěte vzduchový filtr
  Vyčistěte filtr pitnou vodou alespoň jednou za 30 dní.
 4. Uložení odvlhčovače
  Uskladněte odvlhčovač, když jej nebudete delší dobu používat.
  • Po vypnutí odvlhčovače počkejte jeden den, dokud veškerá voda v vnitřku odvlhčovače nenateče do kbelíku, a poté kbelík vyprázdněte.
  • Vyčistěte hlavní odvlhčovač, kbelík a vzduchový filtr.
  • Omotejte šňůru a svažte ji páskem.
  • Zakryjte odvlhčovač plastovým sáčkem.
  • Odvlhčovač skladujte ve svislé poloze na suchém, dobře větraném místě.

Řešení problémů

Než se obrátíte na zákaznický servis, znovuviewTento seznam může ušetřit čas. Tento seznam obsahuje nejběžnější jevy, které nejsou výsledkem vadného zpracování nebo materiálů v tomto odvlhčovači.

PROBLÉM

PŘÍČINA / ŘEŠENÍ

Odvlhčovač se nespustí
 • Ujistěte se, že je zástrčka odvlhčovače zcela zasunuta do zásuvky. – Zkontrolujte domovní pojistkovou/jističovou skříňku.
 • Odvlhčovač dosáhl své současné úrovně nebo je kbelík plný.
 • Kbelík není ve správné poloze.
Odvlhčovač nevysuší vzduch tak, jak by měl
 • Ujistěte se, že máte dostatek času na odstranění vlhkosti.
 • Ujistěte se, že přední nebo zadní část odvlhčovače neblokují žádné závěsy, žaluzie nebo nábytek.
 • Úroveň vlhkosti nemusí být nastavena dostatečně nízko.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře, okna a další otvory bezpečně uzavřeny. – Pokojová teplota je příliš nízká, pod 41 °F (5 °C).
 • V místnosti je petrolejový ohřívač nebo něco, co vydává vodní páru.
Odvlhčovač vydává při provozu hlasitý zvuk
 • Vzduchový filtr je ucpaný.
 • Odvlhčovač je nakloněn místo nastojato, jak by měl být. – Povrch podlahy není rovný.
Na cívkách se objeví námraza
 • To je normální. Odvlhčovač má funkci automatického odmrazování.
Voda na podlaze
 • Odvlhčovač byl umístěn na nerovné podlaze.
 • Hadice ke konektoru nebo připojení hadice mohou být uvolněné.
 • Chcete-li sbírat vodu, použijte kbelík, ale zadní vypouštěcí zátka je odstraněna.
Voda nevytéká z hadice
 • Hadice delší než 5 stop nemusí správně odtékat. Pro správné vypouštění se doporučuje udržovat hadici co nejkratší. Hadice musí být umístěna níže než spodní část odvlhčovače a musí být rovná a hladká bez zauzlování.
Indikátor čerpadla bliká. (Platí pouze pro HME020391N)
 • Filtr je špinavý. Informace o čištění filtru naleznete v části Čištění a údržba. – Vypouštěcí hadice čerpadla není připojena k zadní části odvlhčovače.
 • Kbelík není ve správné poloze. Umístěte kbelík správně.
 • Hadice čerpadla klesá. Nainstalujte zpět hadici čerpadla. Pokud se chyba opakuje, zavolejte zákaznický servis.

Pokud odvlhčovač funguje abnormálně nebo nefunguje a výše uvedená řešení nejsou užitečná, kontaktujte zákaznický servis.

Záruka

hOme™ nabízí omezenou jednoletou záruku („záruční doba“) na všechny naše produkty zakoupené nové a nepoužité od společnosti hOme Technologies, LLC nebo autorizovaného prodejce, s originálním dokladem o koupi a tam, kde se zcela nebo podstatně vyskytla vada, v důsledku chybné výroby, dílů nebo zpracování během záruční doby. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými faktory, mimo jiné: (a) normálním opotřebením; (b) zneužití, nesprávné zacházení, nehoda nebo nedodržení provozních pokynů; c) vystavení kapalině nebo infiltraci cizích částic; (d) servis nebo úpravy produktu jiným způsobem než společností hOme™; e) komerční použití nebo použití mimo domácnost.
Záruka hOme™ pokrývá všechny náklady související s obnovením prokázaného vadného produktu prostřednictvím opravy nebo výměny jakékoli vadné součásti a nezbytné práce tak, aby odpovídal původním specifikacím. Místo opravy vadného produktu může být poskytnut náhradní produkt. Výhradní povinnost společnosti hOme™ v rámci této záruky je omezena na takovou opravu nebo výměnu.
U každé reklamace je vyžadován doklad s datem nákupu, proto si prosím všechny účtenky uschovejte. Doporučujeme, abyste svůj produkt zaregistrovali u nás webweb homelabs.com/reg. I když je to velmi oceňováno, registrace produktu není nutná k aktivaci jakékoli záruky a registrace produktu nevylučuje potřebu originálního dokladu o koupi.
Záruka pozbývá platnosti, pokud jsou pokusy o opravu provedeny neautorizovanými třetími stranami a/nebo jsou-li použity jiné náhradní díly než ty, které poskytuje společnost hOme ™.
Můžete také zajistit servis po skončení záruky za příplatek.
Toto jsou naše obecné podmínky záručního servisu, ale vždy naléháme na naše zákazníky, aby nás kontaktovali s jakýmkoli problémem, bez ohledu na záruční podmínky. Pokud máte problém s produktem hOme ™, kontaktujte nás na telefonním čísle 1-800-898-3002 a my se pokusíme vyřešit vše za vás.
Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít další zákonná práva, která se liší stát od státu, země od země nebo provincie. Zákazník může jakákoli taková práva uplatnit dle vlastního uvážení.

výstraha

Tuto příručku je třeba použít se všemi položkami s čísly modelů
HME020030N
HME020006N
HME020031N
HME020391N
VAROVÁNÍ: Uchovávejte všechny plastové sáčky mimo dosah dětí.
Výrobce, distributor, dovozce a prodejce nenesou odpovědnost za ŽÁDNÉ škody způsobené nesprávným používáním, skladováním, péčí nebo nedodržením varování souvisejících s tímto produktem.

Kontaktujte nás

Email-Icon.pngPIŠ SI S NÁMI voláníVOLEJTE SONY CFI-1002A PS5 PlayStation-- Hovory--EMAIL US
homelabs.com/help 1- (800) -898-3002 [chráněno e-mailem]

logo hOmePouze pro použití v domácnosti
1-800-898-3002
[chráněno e-mailem]
homelabs.com/help
© 2020 hOmeLabs, LLC
37 East 18 Street, 7. patro
New York, NY 10003
Všechna práva vyhrazena, hOme™
Vytištěno v Číně.

Dokumenty / zdroje

Odvlhčovač hOmeLabs [pdf] Uživatelský manuál
homeLabs, Energy Star, Jmenovité, Odvlhčovač, HME020030N, HME020006N, HME020031N, HME020391N

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.