LOGO HoMedicsProfesionální masér
Návod k použití a
Informace o záruceMasážní pistole HoMedics PGM 1000 AU ProPGM-1000-AU
Omezená záruka na rok 1

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DŮLEŽITÉ ZÁRUKY:

TENTO ZAŘÍZENÍ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 16 LET A VYŠŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO NEZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTMI, POKUD POUŽÍVAJÍ DOHLEDU ZAŘÍZENÍ SASTAN. SPOJENÁ NEBEZPEČÍ. DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOHLEDU.

 • NEUMISŤUJTE ​​ani neskladujte spotřebiče tam, kde by mohly spadnout nebo být vtaženy do vany nebo umyvadla. Nevkládejte do vody nebo jiné kapaliny ani je nepouštějte do vody.
 • NESAHEJTE po zařízení, které spadlo do vody nebo jiné kapaliny. Udržujte v suchu – NEPOUŽÍVEJTE v mokru nebo vlhku.
 • NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkých nebo mokrých podmínkách.
 • NIKDY nevkládejte špendlíky, kovové spojovací prvky nebo předměty do spotřebiče nebo jakéhokoli otvoru.
 • Používejte tento spotřebič pro zamýšlené použití, jak je popsáno v této brožuře. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které HoMedics nedoporučuje.
 • NIKDY nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, pokud upadl nebo se poškodil nebo spadl do vody. Vraťte jej do servisního střediska HoMedics ke kontrole a opravě.
 • NEPOKOUŠEJTE se spotřebič opravovat. Neexistují žádné díly, které by mohl uživatel opravit. Veškerý servis tohoto spotřebiče musí být prováděn v autorizovaném servisním středisku HoMedics.
 • Zajistěte, aby všechny vlasy, oblečení a šperky byly vždy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí produktu.
 • Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, před použitím tohoto spotřebiče se poraďte s lékařem.
 • Používání tohoto produktu by mělo být příjemné a pohodlné. Pokud se objeví bolest nebo nepohodlí, přerušte používání a poraďte se se svým praktickým lékařem.
 • Těhotné ženy, diabetičky a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem.
  Nedoporučuje se používat u jedinců se smyslovými nedostatky včetně diabetické neuropatie.
 • NEPOUŽÍVEJTE u kojenců, invalidů nebo u spících či v bezvědomí. NEPOUŽÍVEJTE na necitlivou pokožku nebo na osoby se špatným krevním oběhem.
 • Tento spotřebič by NIKDY neměla používat osoba trpící jakýmkoli fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele ovládat ovládací prvky.
 • NEPOUŽÍVEJTE jej déle, než je doporučená doba.
 • Na mechanismus by měla být vyvíjena pouze jemná síla, aby se eliminovalo riziko zranění.
 • Používejte tento produkt pouze na měkké tkáně těla podle potřeby, aniž by způsoboval bolest nebo nepohodlí. Nepoužívejte jej na hlavu nebo jakoukoli tvrdou nebo kostnatou oblast těla.
 • Modřiny se mohou objevit bez ohledu na nastavení ovládání nebo aplikovaný tlak. Často kontrolujte ošetřované oblasti a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
 • Spotřebič má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání přístroje opatrní.
 • Nedodržení výše uvedeného může vést k riziku požáru nebo zranění.

VAROVÁNÍ: PRO ÚČELY DOBÍJENÍ BATERIE POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ ODNÍMATELNÝ NAPÁJECÍ JEDNOTEK DODÁVANÝ S TÍMTO SPOTŘEBIČEM.

 • Tento spotřebič obsahuje baterie, které jsou vyměnitelné pouze kvalifikovanými osobami.
 • Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
 • Před sešrotováním musí být baterie vyjmuta ze zařízení;
 • Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od napájecí sítě;
 • Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

POZNÁMKA: Používejte pouze napájecí adaptér, který byl dodán s PGM-1000-AU.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY:
UPOZORNĚNÍ: PŘED PROVOZEM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

 • Před použitím tohoto produktu se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná – máte kardiostimulátor – máte jakékoli obavy o své zdraví
 • Nedoporučuje se používat lidem s cukrovkou.
 • NIKDY nenechávejte spotřebič bez dozoru, zejména pokud jsou přítomny děti.
 • Pokud je spotřebič v provozu, NIKDY jej nezakrývejte.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek po dobu delší než 15 minut.
 • Rozsáhlé používání by mohlo vést k nadměrnému zahřívání produktu a zkrácení jeho životnosti. Pokud k tomu dojde, přerušte používání a nechejte jednotku před použitím vychladnout.
 • NIKDY nepoužívejte tento produkt přímo na oteklé nebo zanícené oblasti nebo kožní erupce.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek jako náhradu za lékařskou péči.
 • NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek před spaním. Masáž má stimulační účinek a může oddálit spánek.
 • NIKDY nepoužívejte tento výrobek v posteli.
 • Tento produkt by NIKDY neměl používat jakýkoli jedinec trpící fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele ovládat ovládací prvky, nebo který má senzorické nedostatky v dolní polovině těla.
 • Tuto jednotku by neměly používat děti nebo invalidé bez dozoru dospělých.
 • NIKDY nepoužívejte tento výrobek v automobilech.
 • Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

POZOR: V PŘÍPADĚ TĚHOTENSTVÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ SE PŘED POUŽITÍM MASÁTORU PORAĎTE SE SVÝM LÉKAŘEM.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kapacita baterie 10.8Vdc 2600mAh/ 3ks článků
Nabíjecí voltage 15VDC 2A, 30W
1. režim Rychlost Úroveň I 2100RPM±10%
2. režim Rychlost Úroveň II 2400 ot./min ± 10 %
Rychlost 3. režimu Úroveň III 3000 RPM ± 10 %
Funkce topení 1 úroveň; 47 °C ± 3 °C (Čas k dosažení nastavení maximální teploty z okolní (25 °C) ≥ 2 minuty
Doba nabíjení 2-2.5 hodiny
Provozní doba
(Při plném nabití)
Kulová hlava EVA s plně nabitou baterií
– Až cca 3.5 hodiny (bez žhavící hlavy)
Žhavící hlava s plně nabitou baterií
- Až cca 2.5 hodiny (zahřátí)

Vlastnosti produktu:

HoMedics Pro Massager je bezšňůrový vratný masážní přístroj, který proniká hluboko do vašich svalových vrstev a může zmírnit bolavé a ztuhlé svaly, pomůže vám cítit se uvolněně a dobití, ideální po sportu nebo fyzické aktivitě.

Masážní pistole HoMedics PGM 1000 AU Pro – VLASTNOSTI PRODUKTU

NÁVOD K POUŽITÍ:

 1. Našroubujte požadovanou masážní hlavici do zdířky na přední straně výrobku.
 2. Otočte kroužkem voliče rychlosti na základně produktu ve směru hodinových ručiček na požadované nastavení rychlosti, LED indikátor(y) rychlosti na zadní straně produktu se rozsvítí podle zvolené rychlosti.
 3. Jemně pohybujte masážní hlavicí po části těla, kterou chcete nejprve masírovat, a poté podle potřeby vyvíjejte větší tlak. Pokud jste tento typ produktu dosud nepoužívali, doporučuje se začít na rychlosti I a jemně přitlačit, protože produkt poskytuje intenzivní masáž.
 4. Pokud si přejete zvýšit nebo snížit rychlost masážního přístroje, otočte odpovídajícím způsobem kroužek voliče rychlosti.
 5. Jakmile masáž dokončíte, otočte kroužek voliče rychlosti do polohy 0, abyste masážní přístroj vypněte.

POUŽITÍ VYHŘÍVANÉ HLAVY

 1. Našroubujte vyhřívanou hlavu do masážního přístroje.
 2. Otočte kroužkem voliče rychlosti na požadovanou rychlost.
 3. Začněte masírovat, hlava se dostane na plnou teplotu za 2 minuty, zatímco se hlava zahřívá, LED diody budou blikat. Jakmile LED diody zůstanou svítit, hlava má plnou teplotu.
 4. Jakmile skončíte s masáží, otočte volič rychlosti do vypnuté polohy a před vložením zpět do pouzdra nechejte hlavu vychladnout.

POUŽÍVÁNÍ STUDENÉ HLAVY

 1. Umístěte studenou hlavu do mrazničky po dobu nejméně 4 hodin nebo dokud zcela nezmrzne.
 2. Našroubujte studenou hlavu do masážního přístroje.
 3. Otočte kroužkem voliče rychlosti na požadovanou rychlost.
 4. Jakmile masáž dokončíte, otočte volič rychlosti do polohy vypnuto a vyjměte studenou hlavu a v případě potřeby ji vložte zpět do mrazničky.
 5. Neskladujte chladnou hlavu v případě, že je damp kvůli kondenzaci z nedávného použití.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

 1. Chcete-li produkt nabít, zapojte adaptér do síťové zásuvky 220-240V a zapojte kabel do nabíjecí zásuvky na spodní straně rukojeti
 2. Jakmile je nabíjecí kabel připojen, měly by indikátory nabíjení začít blikat, což bude znamenat, že se produkt nabíjí.
 3. Výrobek bude vyžadovat 2.5 hodiny nabíjení až na přibližně 3.5 hodiny používání. Žhavící hlava zůstane nabitá přibližně 2.5 hodiny
 4. Jakmile je produkt plně nabitý, kontrolky zůstanou plně svítit.
 5. Jakmile je produkt plně nabitý, odpojte jej od síťového napájení.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
UJISTĚTE SE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ODPOJENÉ ZE SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ A NECHTE HO PŘED ČIŠTĚNÍM VYCHLADNOUT. ČIŠTĚTE POUZE MĚKKÝM, MÍRNĚ DAMP MYCÍ HOUBA.

 • NIKDY nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu se spotřebičem.
 • K čištění NEPOUŽÍVEJTE žádnou kapalinu.
 • K čištění NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, leštidla na sklo/nábytek, ředidla na barvy atd.

DistribuoványLOGO HoMedics

OMEZENÁ ZÁRUKA 1 LET
My nebo my máme na mysli společnost HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 a naše kontaktní údaje jsou uvedeny na konci této záruky;
Máte na mysli kupujícího nebo původního koncového uživatele Zboží. Můžete být domácím uživatelem nebo profesionálním uživatelem;
Dodavatel znamená autorizovaného distributora nebo prodejce Zboží, který vám prodal Zboží v Austrálii a na Novém Zélandu, a Zboží znamená produkt nebo zařízení, na které se vztahuje tato záruka a které byly zakoupeny v Austrálii a na Novém Zélandu.
Austrálie:
Naše zboží má záruky, které nelze vyloučit podle australského zákona o ochraně spotřebitele. Máte nárok, v souladu s ustanoveními australského zákona o ochraně spotřebitele, na náhradu nebo vrácení peněz za závažné selhání a na náhradu jakékoli jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo poškození. Na základě ustanovení australského zákona o ochraně spotřebitele máte také právo na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a porucha nepředstavuje závažnou poruchu. Toto není úplné prohlášení o vašich zákonných právech jako spotřebitele.
Pro Nový Zéland:
Naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze vyloučit podle zákona Consumer Guarantees Act 1993. Tato záruka platí navíc k podmínkám a zárukám vyplývajícím z této legislativy.
Záruka
Společnost HoMedics prodává své výrobky se záměrem, aby při běžném používání a servisu neobsahovaly vady ve výrobě a zpracování. V nepravděpodobném případě, že se váš výrobek HoMedics ukáže být vadný do 1 roku od data nákupu pouze z důvodu zpracování nebo materiálů, vyměníme jej na vlastní náklady, s výhradou podmínek této záruky. Záruční doba je u produktů používaných komerčně/profesionálně omezena na 3 měsíce od data nákupu.
Podmínky:
Kromě práv a opravných prostředků, které máte podle australského spotřebitelského zákona, zákona o spotřebitelských zárukách z Nového Zélandu nebo jakéhokoli jiného platného zákona a bez vyloučení takových práv a opravných prostředků záruka na vady:

 1. Zboží je navrženo tak, aby vydrželo náročné podmínky běžného používání v domácnosti, a je vyrobeno podle nejvyšších standardů s použitím komponentů nejvyšší kvality. I když je nepravděpodobné, že během prvních 12 měsíců (3 měsíce komerčního používání) od data zakoupení u dodavatele (záruční doba) se zboží prokáže jako vadné z důvodu nesprávného zpracování nebo materiálu a nevztahuje se na něj žádná z vašich zákonných práv nebo opravných prostředků, vymění zboží v souladu s podmínkami této záruky.
 2. V rámci této dodatečné záruky nemusíme zboží vyměnit, pokud bylo zboží poškozeno nesprávným používáním nebo zneužitím, nehodou, připojením jakéhokoli neautorizovaného příslušenství, změnou produktu, nesprávnou instalací, neoprávněnými opravami nebo úpravami, nesprávným použitím el. /napájení, ztráta napájení, porucha nebo poškození provozní části v důsledku neposkytnutí údržby doporučené výrobcem, poškození při přepravě, krádež, zanedbání, vandalismus, podmínky prostředí nebo jakékoli jiné podmínky, které jsou mimo kontrolu HoMedics.
 3. Tato záruka se nevztahuje na nákup použitých, opravených nebo použitých produktů nebo na produkty, které nedováží nebo nedodává HoMedics Australia Pty Ltd, včetně, ale bez omezení na produkty prodávané na offshore internetových aukčních stránkách.
 4. Tato záruka se vztahuje pouze na spotřebitele a nevztahuje se na dodavatele.
 5. I když nemusíme Zboží vyměňovat, můžeme se přesto rozhodnout. V některých případech se můžeme rozhodnout nahradit Zboží podobným alternativním produktem podle našeho výběru. Všechna taková rozhodnutí jsou na našem absolutním uvážení.
 6. Veškeré takto vyměněné nebo nahrazené Zboží nadále získává výhodu této dodatečné záruky po zbývající dobu původní záruční doby (nebo tři měsíce, podle toho, co je nejdelší).
 7. Tato dodatečná záruka se nevztahuje na věci poškozené běžným opotřebením, včetně, ale nejen, oděrek, škrábanců, oděrek, změny barvy a jiných drobných vad, kdy poškození má zanedbatelný vliv na provoz nebo výkon Zboží.
 8. Tato dodatečná záruka je omezena pouze na výměnu nebo náhradu. Pokud to zákon dovoluje, neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené na majetku nebo osobách z jakéhokoli důvodu a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli náhodné, následné nebo zvláštní škody.
 9. Tato záruka je platná a vynutitelná pouze v Austrálii a na Novém Zélandu.

Reklamace:
Abyste mohli uplatnit nárok na základě této záruky, musíte vrátit Zboží Dodavateli (místu nákupu) k výměně. Pokud to není možné, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb e-mailem: na cservice@homedics.com.au nebo na níže uvedené adrese.

 • Ke všem vrácenému zboží musí být přiložen uspokojivý doklad o koupi, který jasně uvádí jméno a adresu dodavatele, datum a místo nákupu a identifikuje produkt. Nejlepší je poskytnout originální, čitelnou a neupravenou účtenku nebo prodejní fakturu.
 • Musíte nést veškeré náklady na vrácení Zboží nebo jinak spojené s uplatněním vaší reklamace podle této Dodatečné záruky.

Kontakt:
AUSTRÁLIE: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOVÝ ZÉLAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

POZNÁMKY:
…………………………………… ..

LOGO HoMedicsKONTAKT:
AUSTRÁLIE: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOVÝ ZÉLAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Nový Zéland 0800 232 633

Dokumenty / zdroje

Masážní pistole HoMedics PGM-1000-AU Pro [pdf] Návod k použití
PGM-1000-AU profesionální masážní pistole, PGM-1000-AU, profesionální masážní pistole, masážní pistole, pistole

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *