Dokument

HIKVISION-LOGO

HIKVISION DS-K1T502 Series Access Control Terminal

HIKVISION-.DS-K1T502-Series-Access-Control Terminal-PRODUCT

Vzhled

Fingerprint + Card Series

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-1

 • Čísla slouží pouze pro informaci.
 • The Fingerprint + Card Series device supports authentication via fingerprint and card. The Card Series device supports authentication via card.

Card Series

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-2

Instalace

Instalační prostředí

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-3

 • Support outdoor use.
 • Vyhněte se protisvětlu, přímému slunci a nepřímému slunečnímu světlu.
 • Pro lepší rozpoznání by měl být v prostředí instalace nebo v jeho blízkosti zdroj světla.
 • Minimální nosná hmotnost stěny nebo jiných míst by měla být 3x větší než hmotnost zařízení.

Montáž na zeď

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-4

 1. Secure the mounting plate on the wall with 4 supplied screws (SC-KA4X25-SUS).HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-8
 2. Veďte kabely otvorem pro kabel na montážní desce a připojte je ke kabelům odpovídajících externích zařízení.
  • Apply silicone sealant among the cable wiring area to keep the raindrop from entering.HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-5
 3. Align the device with the mounting plate, and secure the device on the mounting plate with 1 supplied screw (SC-KM3X6-T10-SUS).

Zapojení (normální)

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-6

 • When connecting the door contact and exit button, the device, and the RS-485 card reader should use the same common ground connection.
 • The Wiegand terminal here is a Wiegand output terminal. You should set the device’s Wiegand direction to “output”.
 • Doporučené externí napájení pro dveřní zámek je 12 V, 1 A.
 • Doporučené externí napájení pro čtečku karet Wiegand je 12 V, 1 A.
 • Nepřipojujte zařízení přímo k elektrické síti.

Zapojení zařízení (se zabezpečenou řídicí jednotkou dveří)

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-7

 • Zabezpečená řídicí jednotka dveří by se měla samostatně připojit k externímu zdroji napájení. Doporučené externí napájení je 12 V, 0.5 A.
 • For scenarios with high safety requirements, use the secure door control unit wiring first. You can ask the technical support to purchasing for the secure door control unit separately.
 • Na obrázku jsou části elektroinstalace. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce řídicí jednotky zabezpečených dveří.

Rychlé ovládání

Aktivujte zařízení

Select one of the following steps to activate the device.

 1. Aktivovat přes Web.
 2. Activate via iVMS-4200 client.

Varování: Characters containing admin and Nimda are not supported to be set as activation passwords. For details, please refer to the user manual.

DOPORUČUJEME SILNÉ HESLO

Důrazně doporučujeme, abyste si vytvořili silné heslo podle vlastního výběru (s použitím minimálně 8 znaků, včetně velkých písmen, malých písmen, čísel a speciálních znaků), abyste zvýšili zabezpečení svého produktu. A doporučujeme vám pravidelně resetovat heslo, zejména ve vysoce zabezpečeném systému. Resetování hesla jednou za měsíc nebo jednou za týden může lépe chránit váš produkt.

Regulační informace

Informace FCC

Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Shoda s FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

 • Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 • Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 • Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
 • Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Podmínky FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Tento výrobek a - je-li to relevantní - také dodávané příslušenství jsou označeny „CE“ a splňují proto příslušné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici RE 2014/53 / EU, směrnici EMC 2014/30 / EU, směrnici RoHS 2011 / 65 / EU.

2006/66 / ES (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii najdete v dokumentaci k produktu. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace viz: www.recyclethis.info

2012/19 / EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci vraťte tento produkt místnímu dodavateli při nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej zlikvidujte na určených sběrných místech. Další informace viz: www.recyclethis.info

výstraha

 • Při používání produktu musíte přísně dodržovat předpisy o elektrické bezpečnosti platné v zemi a regionu.
 • POZOR: Abyste snížili riziko požáru, vyměňujte pojistku pouze za pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty.
 • This equipment is for use only with Hikvision’s bracket. Use with other (carts, stands, or carriers) may result in instability causing injury.
 • Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.
 • Použijte prosím napájecí adaptér, který poskytuje běžná společnost. Spotřeba energie nesmí být menší než požadovaná hodnota.
 • Nepřipojujte několik zařízení k jednomu napájecímu adaptéru, protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.
 • Před připojením, instalací nebo demontáží zařízení se ujistěte, že bylo odpojeno napájení.
 • Pokud je výrobek instalován na zeď nebo strop, musí být zařízení pevně připevněno.
 • Pokud ze zařízení vychází kouř, pachy nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a poté kontaktujte servisní středisko.
 • Pokud produkt nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami rozebírat. (Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.)

Pozor

 • +identifies the positive terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current. + identifies the negative terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current.
 • Na zařízení nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
 • The USB port of the equipment is used for connecting to a USB flash drive only. The serial port of the equipment is used for debugging only.
 • Burned fingers when handling the fingerprint sensor metal. Wait one-half hour atier switching off before handling the parts.
 • Nainstalujte zařízení podle pokynů v tomto návodu.
 • To prevent injury, this equipment must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instruations.
 • Chraňte zařízení před pádem, nevystavujte jej nárazům a nevystavujte jej vysokému elektromagnetickému záření. Vyvarujte se instalace zařízení na vibrace nebo na místa vystavená nárazům (neznalost může způsobit poškození zařízení).
 • Neumisťujte zařízení do extrémně horkých (podrobných provozních teplot viz specifikace zařízení), chladu, prachu neboamp místech a nevystavujte jej vysokému elektromagnetickému záření.
 • Kryt zařízení pro vnitřní použití musí být chráněn před deštěm a vlhkostí.
 • Je zakázáno vystavovat zařízení přímému slunečnímu světlu, slabému větrání nebo zdroji tepla, jako jsou topná tělesa nebo radiátory (neznalost může způsobit nebezpečí požáru).
 • Nemiřte přístrojem na slunce nebo na zvlášť jasná místa. Jinak může dojít k rozkvětu nebo rozmazání (což však není závada), což ovlivní výdrž senzoru současně.
 • Při otevírání krytu zařízení používejte přiložené rukavice, vyvarujte se přímého kontaktu s krytem zařízení, protože kyselý pot prstů může narušit povrchovou vrstvu krytu zařízení.
 • Please use a soti and dry cloth when clean inside and outside surfaces of the device cover, do not use alkaline detergents.
 • Please keep all wrappers atier unpack them for future use. In case of any failure occurred, you need to return the device to the factory with the original wrapper.
 • Přeprava bez originálního obalu může mít za následek poškození zařízení a vést k dalším nákladům.
 • Nesprávné použití nebo výměna baterie může mít za následek nebezpečí výbuchu.
 • Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
 • Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce baterií.
 • Produkty pro biometrické rozpoznávání nejsou stoprocentně použitelné v prostředích zabraňujících spoofingu.
 • Pokud požadujete vyšší úroveň zabezpečení, použijte více režimů ověřování.
 • Ujistěte se prosím, že přesnost biometrického rozpoznávání bude ovlivněna kvalitou shromážděných snímků a světlem v prostředí, které nemůže být 100% správné.

© 2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

O této příručce

The Manual includes instructions for using and managing the Product. Pictures, charts, images, and all other information herein are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version of this Manual at the Hikvision webweb (https://www.hikvision.com/).

Tuto příručku používejte s vedením a pomocí profesionálů vyškolených v podpoře produktu.

Ochranné známky

Hikvision’s and other Hikvision trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

Prohlášení

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS
HARDWARE, SOFTWARE, AND FIRMWARE ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL FAULTS AND ERRORS”. HIKVISION
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY
QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO
EVENT WILL HIKVISION BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES,
INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA,
CORRUPTION OF SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSS. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS, AND HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER-ATTACKS, HACKER ATTACKS, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS.

HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Ochrana dat

Během používání zařízení budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány osobní údaje. K ochraně dat zahrnuje vývoj zařízení Hikvision zásady ochrany osobních údajů již od návrhu. Za example, for device with facial recognition features, biometrics data is stored in your device with an encryption method; for a fingerprint device, only a fingerprint template will be saved, which is impossible to reconstruct a fingerprint image. As a data controller, you are advised to collect, store, process, and transfer data in accordance with the applicable data protection laws and regulations, including without limitation, conducting security controls to safeguard personal data, such as, implementing reasonable administrative and physical security controls, conduct periodic reviews and assessments of the effectiveness of your security controls. Scan the QR code to get the user manual for detailed information.

HIKVISION-DS-K1T502-Series-Access Control-Terminal-FIG-9

Dokumenty / zdroje

HIKVISION DS-K1T502 Series Access Control Terminal [pdf] Uživatelská příručka
DS-K1T502 Series, Access Control Terminal, DS-K1T502 Series Access Control Terminal, Control Terminal

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.