logo hikvisionTandemVu PTZ kamera
Quick Start GuidePTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - qr kód

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/5b0cdcf2

DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu PTZ kamera

PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.

PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.
PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.
PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.
PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.
PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.
PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr. PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu - obr.

PTZ kamera HIKVISION DS 2SF8C442MXS DLW TandemVu – qr code1

http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/902c0519\nQR-Code:
http://enpinfodata.hikvision.com/analysisQR/showQR/d983b5d2

přečtěte si tuto příručkuPřed použitím výrobku si přečtěte tento návod.
Vzhled produktu je pouze orientační a může se lišit od skutečného produktu.
Symboly a značky (Strana 2 – A)

 1. Oznámení
 2. výstraha
 3. Zakázaný
 4. Opravit
 5. Nesprávný
 6. Otočte se na krok A a pokračujte.
 7. Není nezbytně součástí příslušenství. /Variabilní množství příslušenství. /Přeskočte tento krok, pokud není vyžadován.
 8. Karta MicroSD
 9. Základy
 10. Likvidace
 11. Nákup samostatně
 12. Možné možnosti
  Příslušenství a rozhraní (strana 4-C

Příslušenství a rozhraní (strana 4-C)
① Slot pro paměťovou kartu
② Tlačítko Reset: Stiskněte tlačítko Reset po dobu asi 10 s, když se kamera zapíná nebo restartuje, abyste obnovili výchozí nastavení, včetně uživatelského jména, hesla, IP adresy, čísla portu atd.
③ Síťové rozhraní
④ Rozhraní RS-485
⑤ Napájecí rozhraní
⑥ Audio rozhraní/rozhraní alarmu
⑦ Rozhraní optických vláken
Instalace fotoaparátu (Strana 5 – D)
Výstup alarmu (Strana 11 – E)
① Reléový výstup
② DC zátěž
③ Napájení
④ Relé JQC-3FG
Ochranná opatření pro venkovní instalaci (Strana 11 – F1)
Aktivace a přístup k síťové kameře (Strana 11 – F2)

© 2021 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.
O této příručce
Manuál obsahuje pokyny pro používání a správu produktu. Obrázky, grafy, obrázky a všechny další informace níže slouží pouze pro popis a vysvětlení. Informace obsažené v příručce se mohou bez upozornění změnit v důsledku aktualizací firmwaru nebo z jiných důvodů. Nejnovější verzi této příručky naleznete na stránkách Hikvision webweb (https://www.hikvision.com/).
Tuto příručku používejte s vedením a pomocí profesionálů vyškolených v podpoře produktu.

Ochranné známky
a další ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou majetkem společnosti Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní zmíněné ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.
UPOZORNĚNÍ
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU TENTO NÁVOD A POPISOVANÝ PRODUKT S HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „SE VŠEMI CHYBAMI A CHYBAMI“. HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE NA VLASTNÍ RIZIKO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VÁM NEBUDE HIKVISION ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZA ZTRÁTU Z OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTU DAT, PORUŠENÍ SYSTÉMU AŤ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU, I KDYŽ BYLA HIKVISION UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁTY.
BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POVAHA INTERNETU POSKYTUJE PŘIROZENÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA A HIKVISION NEPŘEBERE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ABNORMÁLNÍ PROVOZ, ÚNIK OCHRANY SOUKROMÍ NEBO JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH KYBERNETICKÝCH ÚTOKŮ, BEZPEČNOSTNÍCH ÚTOKŮ, JINÝCH ÚTOKŮ V INTERNETU; V PŘÍPADĚ POŽADAVKY VŠAK HIKVISION POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM TENTO PRODUKT V SOULADU SE VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. ZVLÁŠTNĚ JSTE ODPOVĚDNÍ ZA POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRÁVA NA PUBLICITA, PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO OCHRANA DAT A JINÁ PRÁVA SOUKROMÍ. NESMÍTE TENTO PRODUKT POUŽÍVAT K ŽÁDNÉMU ZAKÁZANÉMU KONCOVÉMU POUŽITÍ, VČETNĚ VÝVOJE NEBO VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY CHEMICKÝCH NEBO BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ, JAKÉKOLI ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLICNUCNUELEAR- , NEBO NA PODPORU ZNEUŽÍVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI KONFLIKTŮ MEZI TÍMTO MANUÁLEM A PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM POZORUJE POZDĚJI.

Regulační informace

Informace FCC
Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Shoda s FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě bude uživatel požádán, aby rušení na vlastní náklady odstranil.

Podmínky FCC
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o shodě EU
SYMBOL CE Tento produkt a případně i dodávané příslušenství jsou označeny „CE“ a splňují proto příslušné harmonizované evropské normy uvedené v rámci směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU.
Ikona popelnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek místnímu dodavateli při nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej zlikvidujte na určených sběrných místech. Další informace viz: www.recyclethis.info

2006/66/EC a její dodatek 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg).
Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Další informace viz: www.recyclethis.info.
Soulad s ICES-003 pro Kanadu
Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A).

výstraha
Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat rádiové rušení a v takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal odpovídající opatření.

Bezpečnostní instrukce

Upozornění
Zákony a předpisy
Zařízení by mělo být používáno v souladu s místními zákony, předpisy o elektrické bezpečnosti a protipožárními předpisy.
Elektrická bezpečnost
POZOR: Abyste snížili riziko požáru, vyměňujte pojistku pouze za pojistku stejného typu a jmenovité hodnoty.
Toto zařízení musí být instalováno společně s UPS, aby se zabránilo riziku restartu.
Baterie
Toto zařízení není vhodné pro použití na místech, kde by mohly být přítomny děti.
POZOR: Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
Nesprávná výměna baterie za nesprávný typ může vést k poruše zabezpečení (napřampv případě některých typů lithiových baterií).
Nevyhazujte baterii do ohně ani do horké trouby, ani ji mechanicky nedrťte ani nepřerezejte, což může vést k výbuchu.
Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Servo THORLABS QD 4000 třídy 1 AmpLifikátor pro galvo skenery řady QS - ICON6 Upozornění
Požární prevence
Na zařízení nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
Sériový port zařízení se používá pouze pro ladění.
Horký povrch
POZOR: Horké díly! Popálené prsty při manipulaci s díly.
VAROVÁNÍ NEDOTÝKEJTE SE HORKÉHO POVRCHU
Tato nálepka znamená, že označený předmět může být horký a nemělo by se ho dotýkat bez opatrnosti. Před manipulací s díly počkejte půl hodiny po vypnutí. Zařízení s touto nálepkou je určeno k instalaci na místě s omezeným přístupem. Přístup mohou získat pouze servisní pracovníci nebo uživatelé, kteří byli poučeni o důvodech omezení vztahujících se na dané místo a o všech opatřeních, která je třeba přijmout.
Instalace
Nainstalujte zařízení podle pokynů v tomto návodu.
Ujistěte se, že je dostatek místa pro instalaci zařízení a příslušenství.
Ujistěte se, že je zeď dostatečně pevná, aby vydržela nejméně čtyřnásobek hmotnosti kamery a držáku.
Před zapojením, instalací nebo demontáží zařízení se ujistěte, že bylo odpojeno napájení.
Přeprava
Při přepravě uchovávejte zařízení v originálním nebo podobném obalu.
Výrobek neupusťte ani jej nevystavujte fyzickým otřesům.
napájení
Zdroj energie by měl splňovat omezené požadavky na zdroj energie nebo PS2 podle normy IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1.
Standardní napájecí zdroj najdete na štítku zařízení. Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá vašemu zařízení. Používejte napájecí adaptér dodaný kvalifikovanými výrobci. Pro každé zařízení se doporučuje poskytnout nezávislý napájecí adaptér, protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.
Zabezpečení systému
Uvědomte si prosím, že máte odpovědnost za konfiguraci všech hesel a dalších nastavení zabezpečení zařízení a že si ponecháte své uživatelské jméno a heslo.

Údržba

Pokud výrobek nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo údržbou.
Několik součástí zařízení (např. elektrolytický kondenzátor) vyžaduje pravidelnou výměnu. Průměrná životnost se liší, proto se doporučuje pravidelná kontrola. Podrobnosti vám sdělí prodejce.
Čištění
K čištění vnitřních a vnějších povrchů používejte měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky.
Používání prostředí
Při používání jakéhokoli laserového zařízení se ujistěte, že čočka zařízení není vystavena laserovému paprsku, jinak by se mohla spálit. Nemiřte objektivem do slunce nebo jiného jasného světla.
Aby se zabránilo hromadění tepla, je pro správné provozní prostředí vyžadováno dobré větrání.
NEVYSTAVUJTE zařízení extrémně horkému, studenému, prašnému, žíravému, solnému a alkalickému prostředí nebo damp prostředí. Požadavky na teplotu a vlhkost viz specifikace zařízení.
NEVYSTAVUJTE zařízení silnému elektromagnetickému záření.
osvětlovač
Ujistěte se, že v blízkosti objektivu fotoaparátu není žádný odrazný povrch. IR světlo z kamery se může odrážet zpět do objektivu a způsobit odraz.
Paprsek světla ve vzdálenosti 200 mm je klasifikován jako riziková skupina 1 (RG1). Možné nebezpečné optické záření vyzařované z tohoto produktu. Nedívejte se na zdroj provozního světla. Může být škodlivý pro oči.
Není-li k dispozici vhodné stínění nebo ochrana očí, zapínejte při instalaci nebo údržbě zařízení světlo pouze v bezpečné vzdálenosti nebo v oblasti, která není přímo vystavena světlu.
Nouzový
Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Synchronizace času
Nastavte čas zařízení ručně pro první přístup, pokud není místní čas synchronizován s časem v síti. Navštivte zařízení prostřednictvím Web procházet/klientský software a přejít do rozhraní nastavení časulogo hikvision

Dokumenty / zdroje

PTZ kamera HIKVISION DS-2SF8C442MXS-DLW TandemVu [pdf] Uživatelská příručka
DS-2SF8C442MXS-DLW, TandemVu PTZ kamera, PTZ kamera, TandemVu kamera, DS-2SF8C442MXS-DLW, Kamera

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.