Logo Hatco

Hatco GRBW Series GLO-RAY ohřívače bufetu

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-produkt

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte toto zařízení, pokud jste si nepřečetli a neporozuměli obsahu tohoto návodu! Nedodržení pokynů uvedených v této příručce může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se údržby, používání a provozu tohoto produktu. Pokud nejste schopni porozumět obsahu této příručky, upozorněte na ni svého nadřízeného. Uschovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Angličtina = p 2.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKA

Zaznamenejte si číslo modelu, sériové číslo, objtage, a datum nákupu jednotky v polích níže (štítek s údaji umístěný na přední straně jednotky). Mějte prosím tyto informace k dispozici, když zavoláte Hatco pro servisní asistenci.

 • Model č.. __________________________________________
 • Výrobní číslo ________________________________________
 • Voltage __________________________________________
 • Datum nákupu __________________________________

Zaregistrujte svou jednotku!
Dokončením online registrace záruky předejdete prodlevám při získávání záručního krytí. Přístup k Hatco webna stránce www.hatcocorp.com, vyberte rozbalovací nabídku Podpora a klikněte na „Záruka“.

Úřední hodiny:
7:00–5:00 pondělí–pátek, centrálního času (CT) (letní doba: červen až září– 7:00–5:00 pondělí–čtvrtek 7:00–4:00 pátek).

24hodinová 7denní podpora náhradních dílů a servisu je k dispozici ve Spojených státech a Kanadě na telefonním čísle 800-558-0607. Další informace naleznete na našem webu webmísto na adrese www.hatcocorp.com.

ÚVOD

Displejová světla Hatco Glo-Rite® jsou odolné a účinné světelné pásy ideální pro použití při přípravě jídel, skladování a vystavování. Světla jsou vyrobena z extrudovaného hliníkového pouzdra s jasně žíhanými reflektory pro maximální jas a jsou vybavena žárovkami odolnými proti rozbití. Každá jednotka je vybavena pro montáž a elektrické připojení spolu s vypínačem Power I/O (on/off) pro ovládání operátorem.

Hatco Display Lights jsou produkty rozsáhlého výzkumu a testování v terénu. Použité materiály byly vybrány pro maximální odolnost, atraktivní vzhled a optimální výkon. Každá jednotka je před odesláním důkladně zkontrolována a testována. Tato příručka obsahuje pokyny k instalaci, bezpečnosti a obsluze osvětlení displeje. Hatco doporučuje, abyste si před instalací nebo provozem jednotky přečetli všechny pokyny k instalaci, obsluze a bezpečnosti uvedené v této příručce.

Bezpečnostní informace, které se objevují v této příručce, jsou označeny následujícími panely signálních slov:

 • VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 • POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehká nebo středně těžká poranění.
 • OZNÁMENÍ se používá k řešení praktik, které nesouvisejí s úrazem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte následující důležité bezpečnostní informace, abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti a předešli poškození zařízení nebo majetku.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

 • Jednotku musí instalovat kvalifikovaný elektrikář. Instalace musí odpovídat všem místním elektrickým předpisům. Instalace nekvalifikovanou osobou způsobí neplatnost záruky na jednotku a může vést k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, stejně jako k poškození jednotky a/nebo jejího okolí.
 • Poraďte se s licencovaným dodavatelem elektroinstalace ohledně správné elektrické instalace v souladu s místními elektrotechnickými předpisy a národním elektrotechnickým předpisem (NEC).
 • Před čištěním, seřizováním nebo údržbou vypněte napájení jističem/jističem a nechejte jednotku vychladnout.
 • NEPONOŘUJTE ani nenasycujte vodou. Jednotka není vodotěsná. Neprovozujte jednotku, pokud byla ponořena nebo nasycena vodou.
 • Nečistěte jednotku, když je pod napětím nebo je horká.
 • Jednotka není odolná vůči povětrnostním vlivům. Umístěte jednotku uvnitř, kde je teplota okolního vzduchu minimálně 70°C.
 • Jednotku nečistěte párou ani nepoužívejte nadměrné množství vody.
 • Tato jednotka nemá konstrukci „odolnou proti tryskání“. K čištění této jednotky nepoužívejte tryskový sprej.
 • Tuto jednotku smí opravovat pouze kvalifikovaný personál. Servis nekvalifikovaným personálem může vést k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
 • V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly Hatco. Nepoužití originálních náhradních dílů Hatco bude mít za následek ztrátu všech záruk a může vystavit operátory zařízení nebezpečnému elektrickému napětítage, což má za následek úraz elektrickým proudem nebo popáleniny. Originální náhradní díly Hatco jsou určeny pro bezpečný provoz v prostředí, ve kterém se používají. Některé náhradní díly nebo generické náhradní díly nemají vlastnosti, které by jim umožňovaly bezpečný provoz ve vybavení Hatco.

NEBEZPEČÍ OHNĚ:

 • Umístěte jednotku ve správné vzdálenosti od hořlavých stěn a materiálů. Pokud nebudou dodrženy bezpečné vzdálenosti, může dojít ke změně barvy nebo vznícení.
 • Před umístěním potravinových produktů na jednotku se ujistěte, že byly zahřáté na správnou teplotu bezpečnou pro potraviny. Nesprávné ohřívání potravin může mít za následek vážná zdravotní rizika. Tato jednotka je určena pouze pro uchovávání předehřátých potravin.
 • Ujistěte se, že všichni operátoři byli poučeni o bezpečném a správném používání jednotky.
 • Tento přístroj není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Zajistěte správný dohled nad dětmi a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od jednotky.

VAROVÁNÍ

 • NEBEZPEČÍ VÝBUCHU: Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé páry nebo kapaliny v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení.
 • Ujistěte se, že všichni operátoři byli poučeni o bezpečném a správném používání jednotky.
 • Tento přístroj není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Zajistěte správný dohled nad dětmi a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od jednotky.
 • Používejte pouze žárovky, které splňují nebo překračují normy National Sanitation Foundation (NSF) a jsou speciálně navrženy pro prostory s potravinami. Rozbití žárovek bez speciálního povlaku může způsobit zranění osob a/nebo kontaminaci potravin.
 • Tato jednotka nemá žádné „uživatelsky opravitelné“ části. Pokud je na této jednotce vyžadován servis, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce Hatco nebo kontaktujte servisní oddělení Hatco na čísle 800-558-0607 nebo 414-671-6350.

POZOR
Standardní a schválené výrobní oleje mohou kouřit až 30 minut při prvním spuštění. Toto je dočasný stav. Provozujte jednotku bez potravin, dokud se kouř nerozplyne.

OZNÁMENÍ
Používejte pouze neabrazivní čisticí prostředky a hadříky. Abrazivní čisticí prostředky a utěrky by mohly poškrábat povrch jednotky, poškodit její vzhled a učinit ji náchylnou k hromadění nečistot.

POPIS MODELU

Všechny modely
Hatco Glo-Ray® Buffet Warmers jsou ideální pro držení teplého jídla na bufetové lince nebo dočasných výdejních místech. Modely GRBW jsou k dispozici v různých šířkách od 25-1/8″ do 73-1/8″ (638 až 1857 mm). topné těleso s kovovým pláštěm směřuje teplo shora, zatímco zespodu termostaticky řízená vyhřívaná základna vede teplo od 80°–180°F (27°–82°C).

Mezi standardní vlastnosti patří vrchní povrch z nerezové oceli, robustní plastové kryty proti kýchání, žárovkové osvětlení displeje odolné proti rozbití a sada 6′ (1829 mm) kabelu a zástrčky.
Mezi dostupné volitelné prvky patří plastové boční panely, plastový přední kryt, držáky značek, 9-3/8″ (238 mm) nebo 14″ (356 mm) chrániče proti kýchání, tvrdě potažená základna, ovládání tepla nad hlavou (průchozí GRBW-24 Pouze modely GRBW-60), designové barvy a halogenové žárovky displeje. Kolejnice a 4″ (102 mm) nastavitelné nohy jsou k dispozici jako příslušenství.

POZNÁMKA: Další informace naleznete v části MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-1

OZNAČENÍ MODELUHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-2

ÚDAJE

Konfigurace zásuvek
Jednotky jsou z výroby dodávány s nainstalovaným elektrickým kabelem a zástrčkou. Zástrčky jsou dodávány podle aplikací.

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Zapojte jednotku do řádně uzemněné elektrické zásuvky se správným objememtage, velikost a konfigurace zástrčky. Pokud zástrčka a zásuvka nesouhlasí, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby určil a nainstaloval správný objemtage a velikost elektrické zásuvky.

 • POZNÁMKA: Štítek s technickými údaji je umístěn na horní zadní straně jednotky. Sériové číslo a ověření elektrických informací jednotky najdete na štítku.
 • POZNÁMKA: Zásobník nedodává Hatco.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-3
Tabulka elektrických jmenovitých hodnot — GRBW-24–GRBW-36
Model Voltage Watts Amps Zástrčka Konfigurace Přeprava Hmotnost
GRBW-24 100 934 9.3 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 970 8.1 NEma 5-15P 48 lbs. (22 kg)
120 / 208 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
120 / 240 970 4.2 NEma L14-20P 48 lbs. (22 kg)
220 920 4.2 CEE 7/7 Schuko 48 lbs. (22 kg)
240

220–230 (CE)

1000

920-1006

4.2

4.2-4.4

BS-1363

CEE 7/7 Schuko

48 lbs. (22 kg)

48 lbs. (22 kg)

230–240 (CE) 918-1000 4.0-4.2 BS-1363 48 lbs. (22 kg)
GRBW-30 100 1194 11.9 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 1230 10.3 NEma 5-15P 52 lbs. (24 kg)
120 / 208 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
120 / 240 1230 5.5 NEma L14-20P 52 lbs. (24 kg)
220 1172 5.3 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
240 1270 5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
220–230 (CE) 1172-1281 5.3-5.6 CEE 7/7 Schuko 52 lbs. (24 kg)
230–240 (CE) 1166-1270 5.1-5.3 BS-1363 52 lbs. (24 kg)
GRBW-36 100 1476 14.8 NEma 5-15P 58 lbs. (26 kg)
120 1530 12.8 NEma 5-15P* 58 lbs. (26 kg)
120 / 208 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
120 / 240 1530 6.7 NEma L14-20P 58 lbs. (26 kg)
220 1454 6.6 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
240 1578 6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
220–230 (CE) 1454-1589 6.6-6.9 CEE 7/7 Schuko 58 lbs. (26 kg)
230–240 (CE) 1449-1578 6.3-6.6 BS-1363 58 lbs. (26 kg)
GRBW-42 120 1730 14.4 NEma 5-15P* 68 lbs. (31 kg)
120 / 208 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
120 / 240 1730 7.9 NEma L14-20P 68 lbs. (31 kg)
220 1648 7.5 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
240 1782 7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
220–230 (CE) 1648-1801 7.5-7.8 CEE 7/7 Schuko 68 lbs. (31 kg)
230–240 (CE) 1636-1782 7.1-7.4 BS-1363 68 lbs. (31 kg)
GRBW-48 120 2040 17.0 NEma 5-20P† 74 lbs. (34 kg)
120 / 208 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
120 / 240 2040 9.2 NEma L14-20P 74 lbs. (34 kg)
220 1940 8.8 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
240 2040 8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)
220–230 (CE) 1940-2120 8.8-9.2 CEE 7/7 Schuko 74 lbs. (34 kg)
230–240 (CE) 1875-2040 8.1-8.5 BS-1363 74 lbs. (34 kg)

Stínované oblasti obsahují elektrické informace pouze pro mezinárodní modely.

 • NEma 5-20P pro Kanadu.
 • Není k dispozici v Kanadě.
Tabulka elektrických jmenovitých hodnot — GRBW-42–GRBW-72
Model Voltage Watts Amps Zástrčka Konfigurace Přeprava Hmotnost
GRBW-54 120 / 208 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
120 / 240 2290 10.4 NEma L14-20P 81 lbs. (37 kg)
220 2182 9.9 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
240 2360 9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
220–230 (CE) 2182-2385 9.9-10.4 CEE 7/7 Schuko 81 lbs. (37 kg)
230–240 (CE) 2167-2360 9.4-9.8 BS-1363 81 lbs. (37 kg)
GRBW-60 120 / 208 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
120 / 240 2600 11.7 NEma L14-20P 90 lbs. (41 kg)
220 2474 11.2 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
240 2680 11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
220–230 (CE) 2474-2704 11.2-11.8 CEE 7/7 Schuko 90 lbs. (41 kg)
230–240 (CE) 2470-2680 10.7-11.2 BS-1363 90 lbs. (41 kg)
GRBW-66 120 / 208 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
120 / 240 2860 13.0 NEma L14-20P 96 lbs. (44 kg)
220 2726 12.4 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
240 2948 12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
220–230 (CE) 2726-2978 12.4-12.9 CEE 7/7 Schuko 96 lbs. (44 kg)
230–240 (CE) 2707-2948 11.8-12.3 BS-1363 96 lbs. (44 kg)
GRBW-72 120 / 208 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
120 / 240 3125 14.4 NEma L14-20P 107 lbs. (49 kg)
220 2983 13.6 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
240 3113 13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)
220–230 (CE) 2983-3260 13.6-14.2 CEE 7/7 Schuko 107 lbs. (49 kg)
230–240 (CE) 2859-3113 12.4-13.0 BS-1363 107 lbs. (49 kg)

Stínované oblasti obsahují elektrické informace pouze pro mezinárodní modely.

Rozměry
Model Šířka (A) Hloubka (B) Výška (C) Hloubka (D) stopa Šířka (E) stopa Hloubka (F)
GRBW-24 ‡ 25-1 / 8 "(638 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 17-3 / 4 "(451 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 22-5 / 8 "(575 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-30 ‡ 31-1 / 8 "(791 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 17-3 / 4 "(451 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 28-5 / 8 "(727 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-36 ‡ 37-1 / 8 "(943 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 17-3 / 4 "(451 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 34-5 / 8 "(879 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-42 43-1 / 8 "(1095 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 40-5 / 8 "(1032 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-48 49-1 / 8 "(1248 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 46-5 / 8 "(1184 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-54 55-1 / 8 "(1400 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 52-5 / 8 "(1337 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-60 61-1 / 8 "(1553 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 58-5 / 8 "(1489 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-66 67-1 / 8 "(1705 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 64-5 / 8 "(1641 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)
GRBW-72 73-1 / 8 "(1857 mm) 22-1 / 2 "(572 mm) 20-3 / 4 "(527 mm) 19-1 / 2 "(495 mm) 70-5 / 8 "(1794 mm) 17-15 / 16 "(456 mm)

Standardní jednotky jsou vybaveny 1” (25 mm) nožičkami, přidejte 3” (76 mm) k výšce (C), pokud jsou vybaveny 4” (102 mm) nožičkami.

POZNÁMKA: Hloubka (B) je pro jednotky vybavené standardním krytem proti kýchání 7-1/2” (191 mm).Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-4

INSTALACE

obecně
Glo-Ray® Buffet Warmers jsou dodávány s většinou komponentů předem smontovaných. Při vybalování přepravního kartonu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození jednotky a přiložených součástí.

VAROVÁNÍ

 • NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: jednotka není odolná proti povětrnostním vlivům. Umístěte jednotku uvnitř, kde je teplota okolního vzduchu minimálně 70 °F (21 °C).
 • NEBEZPEČÍ POŽÁRU: Umístěte jednotku minimálně 1″ (25 mm) od hořlavých stěn a materiálů. Pokud nebudou dodrženy bezpečné vzdálenosti, může dojít ke změně barvy nebo vznícení.

POZOR

 • Umístěte jednotku ve správné výšce pultu v oblasti, která je vhodná pro použití. Místo by mělo být rovné, aby se zabránilo náhodnému pádu jednotky nebo jejího obsahu, a měla by být dostatečně pevná, aby unesla váhu jednotky a obsahu.
 • National Sanitation Foundation (NSF) vyžaduje, aby jednotky o šířce větší než 36″ (914 mm) nebo vážící více než 80 liber. (36 kg) buď utěsněné nebo zvednuté nad instalační povrch. Pokud jednotku nelze v místě použití utěsnit, jsou součástí dodávky 4″ (102 mm) nohy, které umožňují správný přístup k čištění pod jednotkou.
 • Přepravujte jednotku pouze ve svislé poloze. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození jednotky nebo zranění osob.

OZNÁMENÍ
Při přemisťování nebo instalaci jednotku netahejte ani neposouvejte. Opatrně zvedněte jednotku, aby se gumové nožičky neutrhly.

 1. Vyjměte jednotku z krabice.
  POZNÁMKA: Abyste předešli zpoždění při získávání záručního krytí, dokončete online registraci záruky. Podrobnosti naleznete v části DŮLEŽITÉ INFORMACE O VLASTNÍKU.
 2. Odstraňte pásku a ochranný obal ze všech povrchů jednotky.
 3. Nainstalujte chrániče proti kýchání. Viz postup „Instalace ochrany proti kýchání“ v této části.
 4. Umístěte jednotku na požadované místo. K tomuto kroku jsou zapotřebí dva lidé.
  • Umístěte jednotku v oblasti, kde je teplota okolního vzduchu konstantní a minimálně 70 °C (21 °F). vyhněte se oblastem, které mohou být vystaveny aktivním pohybům nebo proudění vzduchu (tj. blízko odsávacích ventilátorů/krytů, venkovních dveří a vzduchovodů).
  • ujistěte se, že je jednotka ve správné výšce pultu v oblasti vhodné pro použití.
  • ujistěte se, že pracovní deska je rovná a dostatečně pevná, aby unesla váhu jednotky a potravinářského produktu.

POZNÁMKA: Další informace o instalaci naleznete v části MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Instalace ochrany proti kýchání
všechny modely jsou dodávány s ochranou proti kýchání. K instalaci ochrany proti kýchání na jednotku použijte následující postup.

 1. namontujte každý přivařovací šroub skrz horní část ochrany proti kýchání a skrz nosný lem. Volně našroubujte převlečnou matici na každý ze svařovacích šroubů pod nosným lemem.
 2. Zvedněte sestavu ochrany proti kýchání a opatrně zasuňte každý ze svařovacích šroubů, které jsou volně připevněny k ochraně proti kýchání, do T-drážky.
 3. zarovnejte každý konec ochrany proti kýchání s konci jednotky a poté utáhněte převlečné matice, aby byla ochrana proti kýchání zajištěna na místě. Převlečné matice příliš neutahujte.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-5

obecně
K ovládání Glo-Ray Buffet Warmers použijte následující postupy.

VAROVÁNÍ
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní zprávy v části DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.

 1. Zapojte jednotku do řádně uzemněné elektrické zásuvky správného objemutage, velikost a konfigurace zástrčky. Podrobnosti naleznete v části SPECIFIKACE.
 2. přesuňte přepínač napájení ON/OFF (I/O) do polohy ON (I).
  • Topné prvky základní přikrývky a horní topné prvky se aktivují.
  • Rozsvítí se osvětlení displeje.
   POZNÁMKA: Pokud je jednotka vybavena volitelnou horní regulací ohřevu, pak horní regulace ohřevu bude ovládat horní topná tělesa. Přepínač napájení ON/OFF (I/O) bude ovládat pouze topná tělesa základní přikrývky a osvětlení displeje.
 3. Otočte ovladač základního ohřevu na požadované nastavení mezi LOW a HIGH. Základní teplotní rozsah je přibližně od 80°–180°F (27°–82°C).
 4. Otočte volitelné ovládání horního ohřevu (je-li ve výbavě) na požadované nastavení.

Vypnout

 1. přesuňte přepínač napájení ON/OFF (I/O) do polohy OFF (O). všechna topná tělesa a osvětlení displeje zhasnou.
 2. Pokud je jednotka vybavena volitelným ovládáním horního ohřevu, otočte ovládací prvek horního ohřevu do polohy OFF. Horní topná tělesa se vypnou.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-6 Horní ovládání pro modely GRBW-XXHatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-7 Základní ovládací prvky pro modely GRBW-XX

Maximální kapacita pánve

 • GRBW-24 …………………………………………………..1 pánev plné velikosti
 • GRBW-30 a -36 …………………………………………2 pánve plné velikosti
 • GRBW-42 a -48 …………………………………………3 pánve plné velikosti
 • GRBW-54 a -60 …………………………………………4 pánve plné velikosti
 • GRBW-66 a -72 …………………………………………5 pánve plné velikosti

ÚDRŽBA

obecně
Hatco Glo-Ray Buffet Warmers jsou navrženy pro maximální odolnost a výkon s minimální údržbou.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

 • Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel a nechte jednotku vychladnout.
 • NEPONOŘUJTE ani nenasycujte vodou. jednotka není vodotěsná. Neprovozujte jednotku, pokud byla ponořena nebo nasycena vodou.
 • Jednotku nečistěte párou ani nepoužívejte nadměrné množství vody.
 • Tato jednotka nemá konstrukci „odolnou proti tryskání“. K čištění této jednotky nepoužívejte tryskový sprej.
 • Nečistěte jednotku, když je pod napětím nebo je horká.

Tato jednotka nemá žádné „uživatelem opravitelné“ části. Pokud je na této jednotce vyžadován servis, kontaktujte autorizovaného servisního zástupce Hatco nebo kontaktujte servisní oddělení Hatco na čísle 800-558-0607 nebo 414-671-6350; fax 800-690-2966; nebo mezinárodní fax 414-671-3976.

Čištění
Pro zachování povrchové úpravy jednotky a zachování výkonu se doporučuje jednotku denně čistit.

OZNÁMENÍ

 • Ponořením nebo nasycením jednotky vodou dojde k poškození jednotky a ztrátě záruky na produkt.
 • Při přemisťování nebo instalaci jednotku netahejte ani neposouvejte. Opatrně zvedněte jednotku, aby se gumové nožičky neutrhly.
 • Důležité—NEPOUŽÍVEJTE papírové ručníky nebo čističe na sklo k čištění plastových povrchů, jako jsou zábrany proti kýchání a výklopná dvířka. Papírové ručníky a čističe skla mohou materiál poškrábat. Plastové povrchy otřete měkkým, čistým a damp hadříkem.
 1. Vypněte jednotku, odpojte napájecí kabel a nechte jednotku vychladnout.
 2. Otřete všechny vnější a vnitřní povrchy pomocí adamp tkanina. na obtížné skvrny lze použít neabrazivní čistič. Těžko dostupná místa by měla být čištěna malým kartáčkem a jemným mýdlem.
 3. Vyčistěte plastové kryty proti kýchání, boční panely a přední kryt pomocí jemného roztoku mýdlové vody aamp, měkká látka. UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE papírové ručníky ani čističe skla.

Výměna žárovek displeje

VAROVÁNÍ
používejte pouze žárovky, které splňují nebo překračují normy National Sanitation Foundation (NSF) a jsou speciálně navrženy pro prostory pro skladování potravin. Rozbití žárovek, které nejsou speciálně potaženy, může způsobit zranění osob a/nebo kontaminaci potravin.

Světla displeje jsou žárovky, které osvětlují ohřívací plochu. Každá žárovka má speciální povlak, který chrání před zraněním a kontaminací potravin v případě rozbití.

 1. Vypněte jednotku, odpojte napájecí kabel a nechte jednotku vychladnout.
 2. Odšroubujte žárovku z jednotky a vyměňte ji za novou, speciálně potaženou žárovku.

POZNÁMKA:

 • Žárovky Hatco odolné proti rozbití splňují standardy NSF pro skladování potravin a výstavní prostory. Pro 120 V aplikace použijte Hatco P/N 02.30.081.00. Pro 220, 240, 220–230 a 230–240 V použijte Hatco P/N 02.30.082.00.
 • Místo standardních žárovek jsou k dispozici halogenové žárovky odolné proti rozbití. Halogenové žárovky mají speciální povlak, který chrání před zraněním a kontaminací potravin v případě rozbití. Pro 120 V aplikace použijte Hatco P/N 02.30.081.00. Pro aplikace 220, 240, 220–230 a 230–240 V použijte Hatco P/N 02.30.082.00.

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:
v případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly Hatco. Nepoužití originálních náhradních dílů Hatco ruší veškeré záruky a může vystavit provozovatele zařízení nebezpečnému elektrickému napětítage, což má za následek úraz elektrickým proudem nebo popáleniny. Originální náhradní díly Hatco jsou určeny pro bezpečný provoz v prostředí, ve kterém se používají. Některé náhradní díly nebo generické náhradní díly nemají vlastnosti, které by jim umožňovaly bezpečný provoz ve vybavení Hatco.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ

 • Tuto jednotku smí opravovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál. Servis nekvalifikovaným personálem může vést k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
 • NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel a nechte jednotku vychladnout.

Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-14

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přední kryt a boční panely
Jeden plastový přední kryt a dva plastové boční panely jsou k dispozici jako volitelná výbava pro všechny modely GRBW. K instalaci předního krytu a bočních panelů použijte následující postup.

 1. připevněte dva držáky krytu a držáky dvou panelů ke spodní části jednotky.
  • Odšroubujte čtyři nožičky nebo nohy z každého rohu jednotky.
  • Našroubujte nožičky nebo nožičky přes příslušné držáky a do základny. Dva držáky krytu by měly být instalovány na přední straně jednotky. Dvoupanelové držáky by měly být instalovány na zadní straně jednotky.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-8 POZNÁMKA: Držáky krytu podpírají přední kryt a boční panely. Panelové držáky podpírají pouze boční panely.
 2. Nainstalujte přední kryt.
  • Zasuňte přivařovací šrouby do T-drážky. Umístěte přivařovací šrouby do přibližné polohy, aby byly zarovnány s otvory v předním krytu.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-9
  • Umístěte spodní část předního krytu do dvou držáků krytu.
  • vyrovnejte přivařovací šrouby s otvory v horní části předního krytu a nosného obložení. Zajistěte pomocí dodaných převlečných matic. Převlečné matice příliš neutahujte.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-10
 3. Nainstalujte boční panely. Instalace každého bočního panelu:
  • Odstraňte šroub v horní části každého podpěrného sloupku.
  • Umístěte boční panel do držáku panelu a držáku krytu. ujistěte se, že boční panel sedí pod předním krytem.
  • připevněte horní držák k horní části podpěrných sloupků pomocí dříve odstraněných šroubů.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-11

Boční panely
Dva plastové boční panely jsou k dispozici jako volitelná výbava pro všechny modely GRBW. K instalaci každého bočního panelu použijte následující postup.

 1. připevněte čtyřpanelové držáky ke spodní části jednotky.
  • Odšroubujte čtyři nožičky nebo nohy z každého rohu jednotky
  • Našroubujte nožičky nebo nožičky přes příslušnou konzolu do základny.
   POZNÁMKA: Čtyřpanelové držáky musí být instalovány ve správném místě a orientaci. Informace o správné instalaci držáku naleznete na obrázku.
 2. Umístěte boční panely do držáků panelu.
 3. připevněte dva horní držáky k horní části každé strany jednotky pomocí dodaných šroubů.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-12

Ovládání horního tepla
Pro modely GRBW-24 až GRBW-60 je k dispozici volitelná regulace horního tepla. Toto nekonečné ovládání umožňuje operátorovi ručně nastavit horní tepelný výkon od plného výkonutage dolů na libovolnou požadovanou úroveň.

4″ (102 mm) Nastavitelné nohy
4″ (102 mm) nastavitelné nohy jsou k dispozici jako příslušenství. 4″ (102 mm) nastavitelné nohy jsou standardem u modelů GRBW-42 nebo větších. Nainstalujte nožičky zašroubováním do spodní části jednotky, dokud je neutáhnete rukou. NEUTAHUJTE příliš silně.

Pan Rails
Kolejnice na pánve jsou dostupné příslušenství pro všechny modely GRBW a jsou k dispozici ve 2, 3, 4 nebo 5 velikostech pánví.

Tvrdý povrch
místo standardního povrchu z nerezové oceli je pro všechny modely GRBW k dispozici volitelný tvrdě potažený základní povrch.

Kýchací stráže
pro všechny modely GRBW jsou k dispozici další velikosti chráničů proti kýchání. Dvě další velikosti jsou 9-3/8″ (238 mm) a 14″ (356 mm).

Držitel znamení
Držáky displeje jsou k dispozici jako příslušenství pro všechny modely GRBW. K instalaci držáku štítku použijte následující postup.

 1. Odstraňte dva šrouby z každé strany jednotky. Šrouby jsou umístěny vpředu a na boku jednotky.
 2. zarovnejte otvory držáku značek s otvory pro šrouby na straně jednotky.
 3. Nainstalujte držák štítku k jednotce pomocí originálních šroubů.Hatco-GRBW-Series-GLO-RAY-Buffet-Ohřívače-obr-13

Sestava držáku displeje

OMEZENÁ ZÁRUKA

ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Hatco zaručuje, že produkty, které vyrábí (dále jen „produkty“), budou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu po dobu jednoho (1) roku od data nákupu, pokud jsou instalovány a udržovány v souladu s Písemné pokyny Hatco nebo 18 měsíců od data odeslání od Hatco. Kupující musí určit datum nákupu Produktu registrací Produktu u Hatco nebo jiným způsobem vyhovujícím Hatco dle vlastního uvážení.

Společnost Hatco zaručuje, že následující součásti Produktu budou bez vad materiálu a zpracování od data nákupu (v souladu s výše uvedenými podmínkami) po dobu (doba) a za podmínek uvedených níže:

 • Jedno (1) roční záruka na díly a práci PLUS Jeden (1) další rok záruka pouze na díly:
  • Prvky toustovače dopravníku (kovové opláštění)
  • Ohřívací prvky zásuvek (kovové opláštění)
  • Ohřívač zásuvek Válečky a pojezdy zásuvek
  • Pásové topné prvky (kovové opláštění)
  • Display Warmer Elements (kovový plášťový ohřev vzduchu)
  • Prvky přídržné skříně (kovový plášťový ohřev vzduchu)
  • Vyhřívané prvky studní – řady HW a HWB (kovové opláštění)
 • Dvouletá (2) záruka na díly a práci:
  • Indukční rozsahy
  • Indukční ohřívače
 • Jedno (1) roky na díly a práci PLUS Čtyři (4) roky záruka pouze na díly:
  Tanky 3CS a FR
  Jednoletá (1) záruka na díly a práce PLUS devět (9) let záruka pouze na díly na:
  • Nádrže s elektrickým přídavným ohřívačem
  • Nádrže plynového pomocného ohřívače
 • Záruka devadesáti (90) dnů pouze na díly:
  Náhradní díly

PŘEDCHOZÍ ZÁRUKY JSOU VÝHRADNÍ A NA ZÁPORU JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENÁ, JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL NEBO PATENTOVÝ VLASTNÍ VLASTNICTVÍ.

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, ​​TAKOVÉ ZÁRUKY SE NEVZTAHují na: Potažené žárovky, zářivky, teplo lamp žárovky, halogenové žárovky s povlakem, halogenové žárovky lamp žárovky, xenonové žárovky, LED trubice, skleněné komponenty a pojistky; Porucha produktu v pomocné nádrži, výměníku tepla s žebrovou trubkou nebo jiném zařízení na ohřev vody způsobená vápnem, usazeninami, chemickým napadením nebo zamrznutím; nebo zneužití produktu, tamperování nebo nesprávné použití, nesprávná instalace nebo aplikace nesprávného objemutage.

OMEZENÍ NÁPRAVY A ŠKODY
Odpovědnost společnosti Hatco a výhradní opravný prostředek kupujícího podle této smlouvy budou omezeny pouze na základě uvážení společnosti Hatco na opravu nebo výměnu za použití nových nebo renovovaných dílů nebo produktů od společnosti Hatco nebo autorizované servisní agentury Hatco (jiné než tam, kde se kupující nachází mimo Spojené státy, Kanada). , Spojené království nebo Austrálie, v takovém případě bude odpovědnost Hatco a výhradní náprava kupujícího podle této smlouvy omezena pouze na výměnu dílu v rámci záruky) s ohledem na jakýkoli nárok vznesený v rámci příslušné záruční doby uvedené výše. Hatco si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout jakýkoli takový nárok zcela nebo zčásti. V kontextu této omezené záruky „repasovaný“ znamená díl nebo produkt, který Hatco nebo autorizovaná servisní agentura Hatco vrátila podle původních specifikací. Společnost Hatco nepřijme vrácení jakéhokoli produktu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hatco a všechna taková schválená vrácení budou provedena na výhradní náklady kupujícího.

SPOLEČNOST HATCO NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, NÁKLADŮ NA PRÁCI NEBO ZTRÁTY ZISKU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO VZNIKLÉ Z KOMPLETNÍHO VÝROBKU ANCORPORABETON JINÝ PRODUKT NEBO ZBOŽÍ.

AUTORIZOVANÍ DISTRIBUTOŘI DÍLŮ

CALIFORNIA

 • Industrial Electric Commercial Parts & Service, Inc. Huntington Beach 714-379-7100
 • Chapman Appl. Servis San Diego 619-298-7106 P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. S. San Francisco 650-635-1900

NEW YORK

 • Společnost Alpro Service Co.
 • Maspeth 718-386-2515
 • Duffy's – AIS
 • Buffalo 716-884-7425 3Wire
 • Plattsburgh 800-634-5005
 • Duffy's – AIS Sauquoit 800-836-1014
 • JB Brady, Inc. Syrakusy 315-422-9271

KANADA

ALBERTA

 • Služba klíčového potravinového vybavení
 • Edmonton 780-438-1690

BRITSKÁ KOLUMBIE

 • Služba klíčového potravinového vybavení
 • Vancouver 604-433-4484
 • Služba klíčového potravinového vybavení
 • Victoria 250-920-4888

Zaregistrujte svou jednotku online!
Podrobnosti naleznete v části DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKA.

Zaregistrujte se vetre appareil en ligne!
Více v sekci INFORMACE DŮLEŽITÉ POUR LE PROPRIETAIRE pour plus d'informations.

HATCO CORPORATION
PO Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 USA 800-558-0607 414-671-6350 podpora@hatcocorp.com. www.hatcocorp.com.

Dokumenty / zdroje

Hatco GRBW Series GLO-RAY ohřívače bufetu [pdf] Návod k obsluze
Řada GRBW GLO-RAY ohřívače bufetů, řada GRBW, ohřívače bufetů GLO-RAY, ohřívače bufetů, GLO-RAY, ohřívače
Hatco GRBW Series GLO-RAY ohřívače bufetu [pdf] Návod k použití
Řada GRBW GLO-RAY ohřívače bufetů, řada GRBW, ohřívače bufetů GLO-RAY, ohřívače bufetů, ohřívače

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *