Logo GRUNDIG

Soundbar GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos

GRUNDIG-DSB-2000-Dolby-Atmos-Soundbar-product-image

Návod

Nejprve si přečtěte tuto uživatelskou příručku!
Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste upřednostnili tento spotřebič Grundig. Doufáme, že dosáhnete nejlepších výsledků se svým spotřebičem, který byl vyroben vysoce kvalitní a nejmodernější technologií. Z tohoto důvodu si prosím před použitím spotřebiče pozorně přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní doprovodné dokumenty a uschovejte je pro budoucí použití. Pokud spotřebič předáváte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Postupujte podle pokynů a věnujte pozornost všem informacím a varováním v uživatelské příručce.
Tato uživatelská příručka se může vztahovat i na jiné modely. Rozdíly mezi modely jsou výslovně popsány v manuálu.

Význam symbolů
V různých částech této uživatelské příručky jsou použity následující symboly:

 • Důležité informace a užitečné rady k použití.
 • VAROVÁNÍ: Varování před nebezpečnými situacemi týkajícími se ochrany života a majetku.
 • VAROVÁNÍ: Varování před úrazem elektrickým proudem.
 • Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

BEZPEČNOST A NASTAVENÍ

UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ). UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÝ DÍL, KTERÝ MŮŽE UŽIVATEL opravovat. ODVOLEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené ke spotřebiči.

Bezpečnost
 • Přečtěte si tyto pokyny – Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
 •  Uschovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro budoucí použití.
 • Dbejte všech varování - Je třeba dodržovat všechna varování uvedená na zařízení a v provozních pokynech.
 • Postupujte podle všech pokynů - Měli byste dodržovat všechny pokyny k provozu a používání.
 • Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody - Spotřebič by neměl být používán v blízkosti vody nebo vlhkosti - napřampve vlhkém sklepě nebo poblíž bazénu a podobně.
 • Čistěte pouze suchým hadříkem.
 •  Nezakrývejte ventilační otvory.
 • Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
 • Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně amplifikátory), které produkují teplo.
 • Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, přičemž jedna je širší než druhá. Zemnící zástrčka má dvě čepele a třetí zemnící kolík. Široká čepel nebo třetí hrot slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
 • Chraňte napájecí kabel před šlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
 • Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
 •  Používejte pouze s vozíkem, stojánkem, stativem, držákem nebo stolem, které uvádí výrobce nebo jsou prodávány s tímto zařízením. Při používání vozíku nebo stojanu buďte při přesunu kombinace vozík/zařízení opatrní, abyste zabránili zranění při převrácení.
 • Odpojte přístroj během bouřky s blesky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
 • Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je vyžadován, pokud je přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlití kapaliny nebo pádu předmětů do přístroje, jednotka byla vystavena dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo bylo upuštěno.
 • Toto zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
 • Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na přístroj nepokládejte žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
 • Minimální vzdálenost kolem zařízení pro dostatečné větrání je 5 cm.
 • Větrání by nemělo být bráněno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd...
 • Na přístroj by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
 • Baterie by měly být recyklovány nebo zlikvidovány podle státních a místních předpisů.
 •  Použití zařízení v mírném klimatu.

Upozornění:

 • Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než které jsou zde popsány, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření nebo jiný nebezpečný provoz.
 • Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
 •  Jako odpojovací zařízení se používá síťová zástrčka / spojka zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné.
 • Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Varování:

 • Baterie (baterie nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
  Před spuštěním tohoto systému zkontrolujte voltage tohoto systému, abyste zjistili, zda je identický s obj.tage vašeho místního napájecího zdroje.
 • Neumisťujte toto zařízení do blízkosti silných magnetických polí.
 • Neumisťujte tuto jednotku na ampzvedák nebo přijímač.
 • Neumisťujte tuto jednotku do blízkosti damp oblasti, protože vlhkost ovlivní životnost laserové hlavy.
 •  Pokud do systému spadne jakýkoli pevný předmět nebo kapalina, odpojte systém a před dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
 • Nepokoušejte se jednotku čistit chemickými rozpouštědly, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu. Použijte čistý, suchý nebo mírně damp hadříkem.
 • Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel neotahujte.
 • Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, zruší oprávnění uživatele k provozování zařízení.
 • Štítek s hodnocením je umístěn na spodní nebo zadní straně zařízení.

Využití baterie POZOR
Abyste zabránili vytečení baterie, která by mohla způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

 •  Nainstalujte všechny baterie správně, + a – podle označení na přístroji.
 • Nemíchejte staré a nové baterie.
 • Nekombinujte alkalické, standardní (Carbon-Zinc) ani nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH atd.) Baterie.
 • Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG ,. Inc.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

NA PRVNÍ POHLED

Ovládací prvky a díly
Viz obrázek na straně 3.

Hlavní jednotka

 1. Senzor dálkového ovládání
 2. Okno displeje
 3. Tlačítko ON / OFF
 4. Tlačítko zdroje
 5.  Tlačítka VOL
 6. AC ~ zásuvka
 7.  Koaxiální zásuvka
 8. OPTICKÁ zásuvka
 9. USB zásuvka
 10. Zásuvka AUX
 11. Zásuvka HDMI OUT (ARC).
 12. Zásuvka HDMI 1/HDMI 2

Bezdrátový subwoofer

 1. AC ~ zásuvka
 2.  Tlačítko PAIR
 3. VERTIKÁLNÍ/OKOLÍ
 4. EQ
 5. DIMMER
 • D AC napájecí kabel x2
 • E HDMI kabel
 • F Audio kabel
 • G Optický kabel
 • H Šrouby nástěnného držáku/kryt gumy
 • I AAA baterie 2x

PŘÍPRAVY

Připravte dálkové ovládání
Dodávané dálkové ovládání umožňuje ovládání jednotky z dálky.

 • I když je dálkové ovládání provozováno v účinném dosahu 19.7 m, nemusí být dálkové ovládání možné, pokud jsou mezi jednotkou a dálkovým ovládáním nějaké překážky.
 • Pokud je dálkový ovladač provozován v blízkosti jiných produktů, které generují infračervené paprsky, nebo pokud se v blízkosti jednotky používají jiná zařízení dálkového ovládání využívající infračervené paprsky, nemusí fungovat správně. Naopak ostatní produkty mohou fungovat nesprávně.

Bezpečnostní opatření týkající se baterií

 • Baterie vkládejte se správnou kladnou a zápornou polaritou.
 •  Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte různé typy baterií společně.
 • Lze použít nabíjecí nebo nenabíjecí baterie. Viz bezpečnostní opatření na jejich štítcích.
 • Při odstraňování krytu baterie a baterie si dávejte pozor na nehty.
 • Dálkový ovladač nenechte spadnout.
 • Nedovolte, aby cokoli ovlivnilo dálkový ovladač.
 •  Na dálkový ovladač nevylijte vodu ani žádnou tekutinu.
 •  Neumísťujte dálkový ovladač na mokrý předmět.
 • Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů nadměrného tepla.
 • Vyjměte baterii z dálkového ovladače, pokud jej nebudete delší dobu používat, protože může dojít ke korozi nebo vytečení baterie a následnému fyzickému zranění a/nebo škodě na majetku a/nebo požáru.
 • Nepoužívejte jiné než uvedené baterie.
 • Nekombinujte nové baterie se starými.
 • Nikdy nenabíjejte baterii, pokud není potvrzeno, že jde o dobíjecí typ.

UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ

Normální umístění (možnost A)

 • Umístěte Soundbar na rovný povrch před televizor.

Montáž na stěnu (možnost-B)
Poznámka:

 • Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávná montáž může vést k těžkým zraněním osob a škodám na majetku (pokud chcete výrobek instalovat sami, musíte zkontrolovat instalace, jako je elektrické vedení a instalace, které mohou být zakopány ve zdi). Je odpovědností instalatéra ověřit, že stěna bezpečně unese celkové zatížení jednotky a nástěnných konzol.
 • K instalaci jsou zapotřebí další nástroje (nejsou součástí dodávky).
 • Šrouby příliš neutahujte.
 • Uschovejte tento návod k použití pro budoucí použití.
 • Před vyvrtáním a namontováním zkontrolujte pomocí elektronického hledáčku typ stěny.

SPOJENÍ

Dolby Atmos®
Dolby Atmos vám poskytuje úžasný zážitek, jaký jste ještě nikdy neměli, díky zpětnému zvuku a veškerou bohatost, čistotu a sílu zvuku Dolby.
Pro použití Dolby Atmos®

 1. Dolby Atmos® je k dispozici pouze v režimu HDMI. Podrobnosti o připojení naleznete v části „HDMI CaONNECTION“.
 2. Ujistěte se, že je vybráno „No Encoding“ pro bitový tok ve zvukovém výstupu připojeného externího zařízení (např. Blu-ray DVD přehrávač, TV atd.).
 3.  Při vstupu do formátu Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM se na zvukové liště zobrazí DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.

Tip:

 • Plný zážitek z Dolby Atmos je k dispozici pouze tehdy, když je Soundbar připojen ke zdroji pomocí kabelu HDMI 2.0.
 • Soundbar bude stále fungovat, když je připojen pomocí jiných metod (jako je digitální optický kabel), ale tyto nemohou podporovat všechny funkce Dolby. Vzhledem k tomu doporučujeme připojení přes HDMI, aby byla zajištěna plná podpora Dolby.

Demo režim:
V pohotovostním režimu dlouze stiskněte tlačítko (VOL +) a (VOL -) na zvukové liště současně. Soundbar se zapne a lze aktivovat demo zvuk. Demo zvuk se přehraje asi 20 sekund.
Poznámka:

 1. Když je demo zvuk aktivován, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka.
 2.  Pokud chcete demo zvuk poslouchat déle, můžete stisknutím tlačítka opakovat demo zvuk.
 3. Stisknutím (VOL +) nebo (VOL -) zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti demo zvuku.
 4. Stisknutím tlačítka opustíte demo režim a jednotka přejde do pohotovostního režimu.

Připojení HDMI
Některé televizory 4K HDR vyžadují pro příjem obsahu HDR nastavení vstupu HDMI nebo nastavení obrazu. Další podrobnosti o nastavení zobrazení HDR naleznete v návodu k obsluze vašeho televizoru.

Použití HDMI pro připojení soundbaru, AV zařízení a TV:
Metoda 1: ARC (Audio Return Channel)
Funkce ARC (Audio Return Channel) vám umožňuje posílat zvuk z vašeho televizoru kompatibilního s ARC do vašeho soundbaru prostřednictvím jediného připojení HDMI. Chcete-li využívat funkci ARC, ujistěte se, že váš televizor vyhovuje standardům HDMI-CEC i ARC, a podle toho jej nastavte. Při správném nastavení můžete pomocí dálkového ovladače televizoru upravit výstup hlasitosti (VOL +/- a MUTE) zvukové lišty.

 • Připojte kabel HDMI (součást dodávky) z konektoru HDMI (ARC) jednotky ke konektoru HDMI (ARC) na vašem televizoru kompatibilním s ARC. Poté stisknutím dálkového ovladače vyberte HDMI ARC.
 • Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. HDMI-CEC a ARC musí být nastaveny na Zapnuto.
 • Způsob nastavení HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Podrobnosti o funkci ARC naleznete v uživatelské příručce.
 • Funkci ARC může podporovat pouze kabel verze HDMI 1.4 nebo vyšší.
 • Nastavení režimu digitálního zvuku S/PDIF vašeho televizoru musí být PCM nebo Dolby Digital
 • Připojení může selhat kvůli použití jiných zásuvek než HDMI ARC při používání funkce ARC. Ujistěte se, že je Soundbar připojen ke konektoru HDMI ARC na televizoru.

Metoda 2: Standardní HDMI

 • Pokud váš televizor není kompatibilní s HDMI ARC, připojte soundbar k televizoru pomocí standardního připojení HDMI.

Pomocí kabelu HDMI (součást dodávky) propojte konektor HDMI OUT soundbaru se zásuvkou HDMI IN na televizoru.
Pomocí kabelu HDMI (součástí balení) připojte konektor HDMI IN (1 nebo 2) na soundbaru k externím zařízením (např. herní konzole, přehrávače DVD a blu ray).
Použijte optickou zásuvku

 • Odstraňte ochranný kryt OPTICAL zdířky a poté připojte OPTICKÝ kabel (součást dodávky) do zdířky OPTICAL OUT na televizoru a do zdířky OPTICAL na jednotce.

Použijte koaxiální zásuvku

 •  Můžete také použít kabel COAXIAL (není součástí dodávky) k připojení zásuvky COAXIAL OUT na televizoru a zásuvky COAXIAL na jednotce.
 • Tip: Jednotka nemusí být schopna dekódovat všechny digitální audio formáty ze vstupního zdroje. V tomto případě se jednotka ztlumí. Toto NENÍ vada. Ujistěte se, že nastavení zvuku vstupního zdroje (např. TV, herní konzole, DVD přehrávače atd.) je nastaveno na PCM nebo Dolby Digital (podrobnosti o nastavení zvuku naleznete v uživatelské příručce vstupního zdrojového zařízení) pomocí HDMI / OPTICAL. / KOAXIÁLNÍ vstup.

Použijte zásuvku AUX

 • Použijte audio kabel RCA na 3.5 mm (není součástí dodávky) k propojení výstupních audio zásuvek televizoru se zásuvkou AUX na jednotce.
 • Pomocí zvukového kabelu 3.5 mm až 3.5 mm (součást balení) připojte zásuvku sluchátek televizoru nebo externího zvukového zařízení k zásuvce AUX na jednotce.
Připojte napájení

Nebezpečí poškození produktu!

 • Zajistěte, aby napájecí zdroj voltage odpovídá zvtage vytištěno na zadní nebo spodní straně jednotky.
 • Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že jste provedli všechna ostatní připojení.

Soundbar
Připojte síťový kabel do zásuvky AC ~ na hlavní jednotce a poté do zásuvky.

Subwoofer
Připojte napájecí kabel do zásuvky AC ~ na subwooferu a poté do zásuvky.

Poznámka:

 •  Pokud není k dispozici napájení, zkontrolujte, zda je napájecí kabel a zástrčka zcela zasunuta a zda je zapnuto napájení.
 • Množství napájecího kabelu a typ zástrčky se liší podle regionu.
Spárujte se subwooferem

Poznámka:

 •  Subwoofer by měl být do 6 m od Soundbaru v otevřeném prostoru (čím blíže, tím lépe).
 • Odstraňte všechny předměty mezi subwooferem a Soundbarem.
 •  Pokud se bezdrátové připojení znovu nezdaří, zkontrolujte, zda v okolí není konflikt nebo silné rušení (např. rušení z elektronického zařízení). Odstraňte tyto konflikty nebo silné interference a opakujte výše uvedené postupy.
 •  Pokud hlavní jednotka není připojena k subwooferu a je v režimu ON, indikátor párování na subwooferu bude pomalu blikat.

PROVOZ BLUETOOTH

Spárujte zařízení podporující Bluetooth
Při prvním připojení zařízení bluetooth k tomuto přehrávači musíte zařízení spárovat s tímto přehrávačem.
Poznámka:

 •  Provozní dosah mezi tímto přehrávačem a zařízením Bluetooth je přibližně 8 metrů (bez jakéhokoli předmětu mezi zařízením Bluetooth a jednotkou).
 •  Před připojením zařízení Bluetooth k této jednotce se ujistěte, že znáte možnosti zařízení.
 •  Kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth není zaručena.
 • Jakákoli překážka mezi touto jednotkou a zařízením Bluetooth může snížit provozní dosah.
 • Pokud je síla signálu slabá, může se váš Bluetooth přijímač odpojit, ale automaticky přejde zpět do režimu párování.

Tip:

 • V případě potřeby zadejte jako heslo „0000“.
 • Pokud se s tímto přehrávačem během dvou minut nespáruje žádné jiné zařízení Bluetooth, přehrávač znovu překryje své předchozí připojení.
 • Přehrávač bude také odpojen, když se vaše zařízení přesune mimo provozní dosah.
 • Pokud chcete zařízení znovu připojit k tomuto přehrávači, umístěte jej do provozního dosahu.
 •  Pokud je zařízení přemístěno mimo provozní rozsah, po opětovném uvedení do provozu zkontrolujte, zda je zařízení stále připojeno k přehrávači.
 •  Pokud dojde ke ztrátě připojení, postupujte podle výše uvedených pokynů a spárujte zařízení s přehrávačem znovu.
Poslouchejte hudbu ze zařízení Bluetooth
 • Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje Ad-vanced Audio Distribution Profile (A2DP), můžete poslouchat hudbu uloženou v zařízení prostřednictvím přehrávače.
 •  Pokud zařízení podporuje také Audio Video Re-mote Control Profile (AVRCP), můžete pomocí dálkového ovladače přehrávače přehrávat hudbu uloženou v zařízení.
 1. Spárujte zařízení s přehrávačem.
 2. Přehrávejte hudbu prostřednictvím svého zařízení (pokud podporuje A2DP).
 3.  K ovládání přehrávání použijte dodávané dálkové ovládání (pokud podporuje AVRCP).

PROVOZ USB

 • Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
 • Přechod na předchozí/další file, zmáčkni
 • V režimu USB opakovaným stisknutím tlačítka USB na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávání s možností OPAKOVAT/NÁHODNĚ.
  Opakujte jeden: OneE
 • Opakovat složku: FOLdER (pokud existuje více složek)
 • Opakujte vše: VŠECHNY
 • Náhodné přehrávání: SHUFFLE
 • Opakování vypnuto: VYPNUTO

Tip:

 • Jednotka podporuje zařízení USB s pamětí až 64 GB.
 • Tato jednotka může přehrávat MP3.
 •  USB file systém by měl být FAT32 nebo FAT16.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Aby byla záruka v platnosti, nikdy se nepokoušejte systém sami opravovat. Pokud při používání tohoto zařízení narazíte na problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body.
Bez síly

 •  Ujistěte se, že je napájecí kabel přístroje správně připojen.
 • Ujistěte se, že je v zásuvce napájení.
 • Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu jednotku zapněte.
Dálkové ovládání nefunguje
 • Před stisknutím libovolného ovládacího tlačítka přehrávání nejprve vyberte správný zdroj.
 • Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
 •  Vložte baterii se správnou polaritou (+/-) podle obrázku.
 • Vyměňte baterii.
 •  Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor na přední straně jednotky.
Žádný zvuk
 •  Ujistěte se, že jednotka není ztlumená. Stisknutím tlačítka MUTE nebo VOL+/- obnovíte normální poslech.
 • Stisknutím na přístroji nebo na dálkovém ovladači přepnete soundbar do pohotovostního režimu. Poté znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí zvukové lišty.
 • Odpojte soundbar i subwoofer ze zásuvky a poté je znovu zapojte. Zapněte soundbar.
 • Ujistěte se, že nastavení zvuku vstupního zdroje (např. TV, herní konzole, DVD přehrávače atd.) je nastaveno na režim PCM nebo Dolby Digital při použití digitálního připojení (např. HDMI, OPTICAL, COAXIAL).
 • Subwoofer je mimo dosah, přesuňte subwoofer blíže k soundbaru. Ujistěte se, že subwoofer je do 5 m od soundbaru (čím blíže, tím lépe).
 • Soundbar mohl ztratit spojení se subwooferem. Znovu spárujte jednotky podle pokynů v části „Spárování bezdrátového subwooferu se zařízením Soundbar“.
 •  Přístroj nemusí být schopen dekódovat všechny digitální zvukové formáty ze vstupního zdroje. V takovém případě jednotka ztlumí. Nejedná se o závadu. zařízení není ztlumeno.

TV má problém s displejem viewobsah HDR ze zdroje HDMI.

 • Některé televizory 4K HDR vyžadují pro příjem obsahu HDR nastavení vstupu HDMI nebo nastavení obrazu. Další podrobnosti o nastavení zobrazení HDR najdete v návodu k obsluze vašeho televizoru.

Nemohu najít název Bluetooth této jednotky na svém zařízení Bluetooth pro párování Bluetooth

 • Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení Bluetooth aktivována funkce Bluetooth.
 • Ujistěte se, že jste zařízení spárovali se zařízením Bluetooth.

Jedná se o funkci vypnutí po dobu 15 minut, což je jeden ze standardních požadavků ERPII pro úsporu energie

 • Pokud je úroveň externího vstupního signálu jednotky příliš nízká, jednotka se automaticky vypne za 15 minut. Zvyšte úroveň hlasitosti externího zařízení.

Subwoofer je nečinný nebo se indikátor subwooferu nerozsvítí.

 • Odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a po 4 minutách jej znovu zapojte, aby se subwoofer znovu odeslal.

ÚDAJE

Soundbar
napájení AC220-240V ~ 50/60Hz
Spotřeba energie 30 W / < 0,5 W (pohotovostní režim)
 

USB

5.0 V 0.5 A

Vysokorychlostní USB (2.0) / FAT32/ FAT16 64G (max) , MP3

Rozměry (Š x V x H) 887 x 60 x 113 mm
Čistá hmotnost 2.6 kg
Citlivost zvukového vstupu 250mV
Frekvenční odezva 120Hz - 20KHz
Specifikace Bluetooth / bezdrátového připojení
Verze Bluetooth /profiles V 4.2 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Přenos maximálního výkonu 5 dBm
Frekvenční pásma Bluetooth 2402 MHz - 2480 MHz
Bezdrátový frekvenční rozsah 5.8 G 5725 MHz - 5850 MHz
5.8G bezdrátový maximální výkon 3dBm
Subwoofer
napájení AC220-240V ~ 50/60Hz
Spotřeba subwooferu 30W / <0.5W (pohotovostní režim)
Rozměry (Š x V x H) 170 x 342 x 313 mm
Čistá hmotnost 5.5 kg
Frekvenční odezva 40 Hz - 120 XNUMX Hz
Amplifier (celkový max. výstupní výkon)
Celková cena 280 W
Hlavní jednotka 70W (8Ω) x 2
Subwoofer 140W (4Ω)
dálkové ovládání
Vzdálenost/úhel 6m / 30 °
Typ baterie AAA (1.5 VX 2)

INFORMACE

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace
Odpadní produkt:
Tento produkt vyhovuje směrnici EU WEEE (2012/19 / EU). Tento výrobek nese klasifikační symbol pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován s jiným domovním odpadem. Použité zařízení musí být vráceno do oficiálního sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tyto sběrné systémy, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, kde byl produkt zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při obnově a recyklaci starého spotřebiče. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Shoda se směrnicí RoHS
Výrobek, který jste zakoupili, vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované ve směrnici.

Informace o balíčku
Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s domovním nebo jiným odpadem. Odneste je na sběrná místa pro obalový materiál určená místními úřady.

Technické informace
Toto zařízení je tlumeno v souladu s platnými směrnicemi EU. Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2014/53/EU, 2009/125/EC a 2011/65/EU.
Prohlášení o shodě CE pro zařízení najdete ve formátu pdf file na domovské stránce Grundig www.grundig.com/downloads/doc.

Dokumenty / zdroje

Soundbar GRUNDIG DSB 2000 Dolby Atmos [pdf] Uživatelský manuál
DSB 2000 Dolby Atmos Soundbar, DSB 2000, Dolby Atmos Soundbar, Atmos Soundbar, Soundbar

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *