STRUČNÉ LOGO.JPG

Návod k použití ovladače spektrální brzdy CURT 51170

CURT 51170 Spectrum Brake Controller.JPG

51170

 

OVLÁDÁNÍ A KOMPONENTY

OBR 1 OVLÁDACÍ PRVKY A KOMPONENTY.JPG

 1. Hlavní modul
 2. Lepicí podložka hlavního modulu
 3. Otočný knoflík s LED displejem
 4. Konektor pro LED displej
 5. Základní deska
 6. Lepicí podložka základní desky
 7. Dobře oříšek
 8. Šroub, #6 – 32

 

SEZNAM NÁSTROJŮ

 1. Vrtat
 2. Vrták, 5/16″
 3. Křížový šroubovák
 4. Nástroj na páčení

 

NEŽ ZAČNETE

K dokončení instalace může být zapotřebí jedno nebo více z následujících:

 • Kabelový svazek ovládání brzd, dodávaný s tažným vozidlem (pokud je ve výbavě)
 • Rychlospojka CURT – vlastní konektor pro konkrétní vozidla (dostupnost viz katalog CURT)
 • CURT #51515 / #51516 – rychlospojka s copánky
 • CURT #51500 – univerzální sada kabeláže ovládání brzdy

Ikona upozornění Důležité: Pečlivě si přečtěte a dodržujte instalační návod. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození řídicí jednotky brzd, ztrátě brzd přívěsu nebo špatnému brzdnému výkonu. Před testováním pojistného spínače odpojte elektrickou zástrčku mezi přívěsem a tažným vozidlem. Neodpojení může poškodit řídicí jednotku brzdy. Vyhněte se montáži modulu ovládání brzd v blízkosti CB rádia nebo jiného RF vysílače.
Ikona upozornění VAROVÁNÍ: Hlavní modul a otočný knoflík musí být namontovány pevně na místě. Pokud tak neučiníte, může to vést k nesprávné funkci a/nebo selhání brzd.
Ikona upozornění VAROVÁNÍ: Kladný hlavní modul (s 30-amp jistič) a zemnící vodiče musí být připojeny přímo k baterii tažného vozidla pomocí lanka minimálně 10 gauge. Připojení ke stávající kabeláži nebo alternativnímu uzemnění může poškodit obvody vozidla, vést k selhání modulu ovládání brzd, ztrátě brzd přívěsu nebo požáru vozidla.

UPOZORNĚNÍ: Odstranění tovární rychlospojky může způsobit ztrátu záruky.

 

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Před zahájením procesu instalace odpojte zápornou svorku baterie tažného vozidla od jejího pólu baterie. Většina nákladních a užitkových vozů je z výroby vybavena zástrčkou, která umožňuje rychlou instalaci ovládání brzd. Informace o dostupnosti, umístění a instalaci zástrčky naleznete v návodu k obsluze vozidla. Pokud již není k dispozici protizástrčka dodávaná s vozidlem, lze použít rychlouzástrčku CURT. Informace o aplikaci naleznete v katalogu CURT. Pro tažná vozidla, která nejsou vybavena tovární zástrčkou ovládání brzdy, doporučujeme zakoupit sadu kabelů univerzálního ovládání brzd CURT #51500.

Namontujte 30-amp, automatický reset jističe co nejblíže k baterii.

Ikona upozornění Důležité: Při protahování drátů plechem vždy projděte stávající průchodkou. Není-li průchodka, nainstalujte ji nebo použijte silikonový tmel na ochranu vodičů před ostrými hranami.

Zapojte dva 10-gauge dráty, jeden bílý a jeden černý, z namontovaného ovládání brzdy do oblasti baterie. Pomocí kruhové svorky připojte černý vodič ke straně „AUX“ 30-amp jistič. Bílý vodič ponechte k připojení později. Pomocí tupého konektoru 10/12 připojte černý vodič ze strany „AUX“ 30-tiamp jistič k černému vodiči ovládání brzdy. Opět pomocí tupého konektoru 10/12 připojte bílý vodič z oblasti baterie k bílému vodiči ovládání brzdy. Veďte modrý vodič 10 gauge od konektoru „BRAKE“ zástrčky tažného vozidla k ovládání brzdy. Pomocí tupého konektoru 10/12 připojte tento vodič k modrému vodiči ovládání brzdy.

 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

OBR 2 SCHÉMA ZAPOJENÍ.JPG

 

MONTÁŽ OTOČNÉHO OVLADAČE LED DISPLEJE

Před instalací hlavního modulu nainstalujte otočný knoflík LED displeje. Existují dvě možnosti montáže knoflíku LED displeje ve vozidle.

Poznámky: V tuto chvíli nezasouvejte svorky do konektoru. Při vkládání otočného knoflíku LED displeje do základní desky se ujistěte, že horní část LED oblouku směřuje vzpřímeně.

OBR. 3 MONTÁŽ OTOČNÉHO OVLADAČE LED DISPLEJE.JPG

Instalace základní desky, možnost montáže vrtáním

 1. Určete vhodné místo pro montáž knoflíku LED displeje.
  A. LED displej musí být bezpečně namontován na pevný povrch.
  b. LED displej musí být pro řidiče snadno dosažitelný.
  C. Oblast za montážním místem musí být volná, aby nedošlo k poškození při vrtání.
 2. Držte základní desku ve zvolené poloze a označte dvě umístění otvorů skrz základní desku (obr. 1).
 3. Pomocí vrtáku 5/16″ vyvrtejte otvory na označených místech (obr. 2).
  Poznámka: Obr. 2 – 4 znázorňují základní desku vzhůru nohama kvůli odstranění přístrojové desky pro snadnou instalaci. Instalace není nutná.
 4. Vložte dodanou pojistnou matici a zašroubujte do vnějšího otvoru základní desky, aby byla základní deska připevněna k přístrojové desce (obr. 3).
 5. Protáhněte kabel knoflíku LED displeje středovým otvorem. Vložte otočný knoflík LED displeje do základní desky s LED diodami ve svislé poloze. Zatlačte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. 4).
 6. Veďte kabel za přístrojovou desku od knoflíku LED displeje k hlavnímu modulu. Viz část „Hlavní modul“ (strana 7).

Instalace základní desky, možnost povrchové lepicí montáže

 1. Určete vhodné místo pro montáž knoflíku LED displeje.
  A. LED displej musí být bezpečně namontován na pevný povrch.
  b. LED displej musí být pro řidiče snadno dosažitelný.
 2. Umístěte lepicí podložku základní desky na základní desku a přilepte základní desku na palubní desku v libovolné ze čtyř orientací (obr. 5).
 3. Vložte otočný knoflík LED displeje do základní desky s LED diodami ve svislé poloze. Zatlačte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. 6).
 4. Veďte kabel vycházející z knoflíku LED displeje k hlavnímu modulu. Viz část „Hlavní modul“ (strana 7).

OBR. 4 Instalace základní desky, možnost povrchové lepicí montáže.JPG

 

ZAPOJENÍ ZÁSUVNÉHO KONEKTORU K OVLADAČU LED DISPLEJE

Níže uvedená umístění vodičů naleznete na obrázku konektoru (obr. 1).
Poznámka: Pozice 1 a 8 ponechte prázdné.

OBR. 5 ZAPOJENÍ ZÁSUVNÉHO KONEKTORU K KNOBLÍKU LED DISPLEJE.JPG

 1. Žádné dráty
 2. Bílý
 3. Zelená
 4. Hnědý
 5. Modrý
 6. Černá
 7. červená
 8. Žádné dráty

Držte konektor tak, aby zajišťovací mechanismus směřoval dolů, a zasuňte koncovky do konektoru složenou kovovou objímkou ​​směrem dolů (obr. 2). Jakmile je každá svorka zcela zasunuta, „zacvakne“ na místo a svorka se nevytáhne. Když je všech šest svorek zasunuto do konektoru a zcela usazeno, zavřete a zajistěte zajišťovací mechanismus (obr. 3 a obr. 4).

OBR. 6 ZAPOJENÍ ZÁSUVNÉHO KONEKTORU K KNOBLÍKU LED DISPLEJE.JPG

 

DEMONTÁŽ OVLÁDÁNÍ BRZD

Pokud si přejete odinstalovat ovládání brzdy, konektor připojený k knoflíku LED displeje lze uvolnit bez přeříznutí kabelu rozhraní. Pomocí malého šroubováku s plochou hlavou odjistěte dva zajišťovací výstupky zajišťující zajišťovací mechanismus na místě (obr. 1). Jakmile jsou dva uzamykací jazýčky odjištěny, uzamykací mechanismus se může otevřít (obr. 2).

Při otevřeném uzamykacím mechanismu pomocí špendlíku jemně vypáčte plastovou západku zajišťující svorku na místě a jemně zatáhněte za drát (obr. 3). Opakujte pro všech šest svorek připojených ke konektoru. Jakmile jsou všechny svorky uvolněny, může být ovládání brzdy z vozidla odstraněno.

OBR. 7 ODINSTALOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ BRZDY.JPG

 

MONTÁŽ HLAVNÍHO MODULU

 1. Určete vhodné místo pro montáž hlavního modulu.
  A. Jednotka musí být bezpečně namontována na pevný povrch, nejlépe pod přístrojovou desku (obr. 1).
  b. Jednotku je třeba připojit k otočnému knoflíku LED displeje.  OBR 8 MONTÁŽ HLAVNÍHO MODULU.JPG
 2. Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si část „Zapojení konektoru ke knoflíku LED displeje“ (strana 6). Zasuňte konektor připojený k otočnému knoflíku LED displeje do hlavního modulu.
 3. Před montáží hlavního modulu si přečtěte část „Nastavení manuálního ovládání výstupu a spínačů brzdových světel“ (strana 11).
 4. Jakmile je otočný knoflík LED displeje připojen, zajistěte hlavní modul na místě pomocí dodané lepicí podložky hlavního modulu a/nebo zipů.
 5. Zapojte hlavní modul do kabelového svazku nebo rychlospojky specifické pro vozidlo. Pokud kabelový svazek není k dispozici, bude nutné pevné zapojení.

 

REŽIMY A INDIKÁTORY NA DISPLEJI LED

LED displej zobrazuje nastavení výstupu, když je ovládání aktivováno. Používá se k nastavení a sledování ovládání brzd a lze jej použít při odstraňování problémů. Existují čtyři provozní režimy a tři sekvence indikátorů (viz níže). Další informace naleznete na stranách 9 a 10. Stisknutím ovládacího tlačítka přepínáte mezi režimy.

OBR 9 REŽIMY A INDIKÁTORY NA LED DISPLEJI.JPG

 

Manuální ovládání (červená progrese)
Aktivace ručního ovládání brzdy se používá v situacích, kdy je žádoucí pomalé snižování rychlosti. Jakmile se stiskne ruční ovladač, začne ovladač brzd aktivovat brzdy přívěsu.

Ruční ovládání lze nastavit tak, aby umožnilo 100 % výkonu jednotky na brzdy přívěsu nebo omezilo výkon na nastavení výstupního ovládání. Tato funkce se nastavuje při instalaci pomocí malého spínače na zadní straně jednotky. Viz část „Nastavení výstupu ručního ovládání a spínačů brzdových světel“ (strana 11). Řídicí jednotka brzdy je z výroby nastavena s přepínačem v poloze „omezeno na výstupní ovládání“.

Výstup se zobrazí na displeji při aktivaci ručního ovládání. Volitelným nastavením je také aktivace brzdových světel pomocí ručního ovládání. Některé obvody tažného vozidla neumožňují napájení brzdových světel z druhého zdroje. V těchto aplikacích lze funkci brzdových světel vypnout pomocí druhého malého spínače na zadní straně jednotky. Připojení brzdového světla (červený vodič) je stále nutné pro aktivaci ovládání brzd Spectrum™ s přepínačem v kterékoli poloze.

OBR 10 Ruční ovládání.JPG

OBR 11 Ovládání jasu.JPG

Ovládání výstupu (progrese ze zelené na červenou)

Výstupní řízení určuje maximální množství energie dostupné pro brzdy přívěsu při brzdění. Jedinou výjimkou by bylo, kdy je ruční ovládání nastaveno na 100% brzdění. Viz část „Nastavení výstupu ručního ovládání a spínačů brzdových světel“ (strana 11).

Výstupní ovládání lze upravit během počátečního nastavení, když se změní zatížení přívěsu, když se používají různé přívěsy nebo když je potřeba nastavení pro měnící se podmínky vozovky nebo jízdy.

OBR 12 Řízení výstupu.JPG

Kontrola citlivosti (progrese z modré na červenou)

Ovládání citlivosti upravuje agresivitu brzd přívěsu. Nastavení citlivosti nemá žádný vliv na ruční ovládání. Ovládání citlivosti lze upravit podle individuálních preferencí řidiče, změn zatížení přívěsu nebo měnících se podmínek vozovky.

OBR 13 Ovládání citlivosti.JPG

OBR 14 Ovládání citlivosti.JPG

 

NASTAVTE VÝSTUP RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ A SPÍNAČE BRZDOVÝCH SVĚTEL

OBR 15 NASTAVENÍ VÝSTUPU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ A SPÍNAČE BRZDOVÝCH SVĚTEL.JPG

Na přední straně jednotky, vedle portu na modulu, jsou dva malé přepínače. Po přístupu lze polohu spínače změnit pomocí malého špičatého nástroje.

Na výše uvedeném obrázku spínač vpravo (#2) ovládá úroveň výkonu dostupného pro brzdy přívěsu při použití ručního ovládání. Tovární výchozí nastavení je poloha 'ZAPNUTO' při stisknutém spínači. Toto nastavení omezuje výstup ručního ovládání na úroveň nastavenou pomocí ovládání výstupu. Přesunutím tohoto spínače do polohy 'OFF' umožníte 100% výkonu brzd, když je aktivováno ruční ovládání bez ohledu na nastavení ovládání výkonu.

Spínač na levé straně (#1) ovládá funkci aktivace brzdového světla jednotky. Tovární výchozí nastavení je poloha 'ZAPNUTO' při stisknutém spínači. Toto nastavení aktivuje brzdová světla tažného vozidla a přívěsu, když je aktivován ruční ovladač. Přesunutím spínače nahoru do polohy „OFF“ se vypne funkce aktivace brzdových světel a brzdová světla se neaktivují, když je aktivováno ruční ovládání.

 

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Jakmile jsou všechna elektrická připojení dokončena, zapojte elektrický konektor přívěsu do zástrčky tažného vozidla zaparkovaného na rovném povrchu. Připojením přívěsu se spustí režim kalibrace montážní polohy. Zelená LED v ramp-up sekvence se zobrazí na LED displeji. Pro rekalibraci odpojte a znovu zapojte elektrický konektor přívěsu. Proveďte následující předběžná nastavení s připojeným přívěsem a běžícím motorem, abyste zajistili správný objem náplnětagE. Vozidlo musí být v parkovací poloze nebo neutrálu se zataženou parkovací brzdou, sešlápnutou nohou brzdového pedálu a bez použití ručního ovládání.

Nastavte výkon stisknutím otočného ovladače y, dokud nebude ovládání brzdy v režimu ovládání výkonu. Na displeji se objeví zeleno-červené LED. Otáčejte knoflíkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček podle potřeby pro nastavení ovládání výstupu. Upravte citlivost stisknutím otočného ovladače, dokud není ovladač brzdy v režimu ovládání citlivosti. Na LED displeji se objeví modro-červené LED. Otáčejte knoflíkem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček podle potřeby pro nastavení ovládání citlivosti.

 

ZKUŠEBNÍ JÍZDA A SEŘÍZENÍ

Výstup i citlivost lze nastavit tak, aby bylo dosaženo hladkých a pevných dorazů. Nastavení výkonu a citlivosti by mělo být prováděno pouze při zastavení, s převodovkou v parkovací nebo neutrálové poloze, zataženou parkovací brzdou, sešlápnutou nohou brzdového pedálu a bez použití ručního ovládání. Nastavení výstupu a citlivosti se rozsvítí několik sekund po provedení úprav a poté přejdou do režimu jasu.

Počínaje seřízením výkonu jeďte vpřed po suchém a rovném zpevněném nebo betonovém povrchu. Při rychlosti přibližně 25 mph zabrzděte vozidlo. Pokud brzdění přívěsu nestačí, upravte výstupní ovládání otáčením knoflíku LED displeje ve směru hodinových ručiček. Pokud se brzdy přívěsu zablokují, upravte ovládání výkonu otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček. Tento postup opakujte, dokud nebudou zarážky pevné, těsně před uzamčením.

Jakmile je výstup nastaven, upravte citlivost jízdou vpřed rychlostí přibližně 25 mph a sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo a přívěs by měly plynule zastavit. Pokud se zastavení zdá pomalé a požadujete agresivnější brzdění, upravte úroveň citlivosti otáčením knoflíku LED displeje ve směru hodinových ručiček. Pokud se stop zdá příliš agresivní, upravte úroveň citlivosti otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček.

Proveďte několik zastávek při různých rychlostech a upravte citlivost, dokud nebudou zarážky hladké a pevné. Může být také žádoucí mírné nastavení výstupního ovládání.

Poznámka: Pokud se během instalace vyskytnou nějaké problémy, podívejte se do „Průvodce odstraňováním problémů“ na posledních dvou stránkách této příručky.

 

TEST NA LAVICE

Potřebné díly:

 1. Standardní automobilová žárovka 1156 v patici
 2. Nabitá 12V baterie
 3. Testovací vodiče Aligátorové spony NEBO drát a matice drátu
 4. CURT #51515 / #51516 rychlozástrčka s copánky NEBO tlačnými kolíky

Poznámka: Pokud není k dispozici rychlospojka, lze k přímému připojení k zásuvkám pouzdra rychlospojky Spectrum™ použít tlačné kolíky.

Ikona upozorněníPOZOR: Zajistěte, aby se kabely ovládání brzdy, kabely rychlospojek, tlačné kolíky a testovací kabely vzájemně nedotýkaly ani žádného jiného kovového povrchu. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození ovládání brzdy.

Nastavení ovládání brzd

Připojte hlavní modul k LED displeji pomocí kabelového konektoru. Připojte rychlospojku k hlavnímu modulu, abyste získali přístupné vodiče pro testování na stolici. Připojte bílý zemnící vodič hlavního modulu a zemnící vodič žárovky k zápornému pólu 12V baterie. Červený vstupní vodič brzdy a modrý výstupní vodič ponechte nezapojené.

Připojte černý vodič baterie hlavního modulu ke kladnému pólu 12V baterie. Pokud je ovladač brzdy správně zapojen a Spectrum™ je funkční, LED displej bude na okrajích blikat modře.

Ujistěte se, že je Spectrum™ vodorovně s povrchem stolu a připojte signální vodič žárovky k modrému výstupnímu vodiči brzdy Spectrum™.

Na LED displeji se objeví ramp-nahoru zelená, což znamená, že probíhá kontrola kalibrace.
Tím je zajištěno napájení Spectrum™ a můžete přistoupit k testování ručního ovládání a akcelerometru.

Testování ručního ovládání
Přejděte na nastavení výstupu a otočte knoflíkem LED displeje ve směru hodinových ručiček na maximální nastavení. Přejděte na nastavení citlivosti a otočte knoflík ve směru hodinových ručiček na nejagresivnější nastavení. Aktivujte ruční ovládání až na jeho plný výkon. Při aktivaci ručního ovládání bude jas žárovky odpovídat výkonu zobrazenému ovládáním brzdy. Pro deaktivaci uvolněte ruční ovládání.

Testování akcelerometru
Při udržování úrovně ovládání brzdy připojte červený vstupní vodič brzdy hlavního modulu ke kladnému pólu 12V baterie. Výstup ovládání brzdy se aktivuje a žárovka může svítit slabě. Pomalu nakloňte hlavní modul asi o 45° a jas žárovky se zvýší v souladu s výkonem, který ukazuje ovladač brzdy. Pomalu nakloňte hlavní modul zpět na úroveň a jas žárovky se sníží, což odpovídá výkonu zobrazenému ovládáním brzdy.

Po testování odpojte kabeláž od kladného pólu 12V baterie a ujistěte se, že se odkryté kontakty nedotýkají. Pokud Spectrum™ nefunguje tak, jak je popsáno během výše uvedených testovacích kroků, vraťte ovladač brzdy k opravě nebo výměně.

Ikona upozornění DŮLEŽITÉ: Přečtěte si a dodržujte všechna varování a upozornění uvedená na baterii.

OBR 16 Akcelerometr Testování.JPG

 

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

OBR 17 PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ.JPG

OBR 18 PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ.JPG

 

ZÁRUKA A REGISTRACE PRODUKTU

CURT Group stojí za našimi produkty s nejlepšími zárukami v oboru.

Můžete nám pomoci pokračovat ve zlepšování naší produktové řady a pomoci nám porozumět vašim potřebám tím, že zaregistrujete svůj nákup na adrese: záruční.curtgroup.com/surveys

V CURT Group je zákazník král. Vážíme si vaší zpětné vazby a používáme tyto informace k vylepšení našich produktů. Udělejte si prosím chvilku a dejte nám vědět, jak se nám daří.

OBR 19.JPG

 

Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

Dokumenty / zdroje

Spektrální brzdový ovladač CURT 51170 [pdf] Návod k použití
51170, Spectrum Brake Controller

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.