logo beurer

Beurer HK 58 Heat Pad

beurer-HK-58-Heat-Pad-produkt

Vysvětlení symbolů

Na zařízení, v tomto návodu k použití, na obalu a na typovém štítku zařízení jsou použity následující symboly:

 • Přečíst instrukce!
 • Nevkládejte kolíky!
 • Nepoužívejte složené ani rozbité!
 • Nesmí používat velmi malé děti (0 3 roky).
 • Zlikvidujte obal ekologickým způsobem
 • Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic.
 • Zařízení má dvojitou ochrannou izolaci, a proto odpovídá třídě ochrany 2.
 • Praní při maximální teplotě 30 °C, Velmi jemné praní
 • Nebělit
 • Nesušte v bubnové sušičce
 • Nežehlit
 • Nečistit chemicky
 • Výrobce
 • Výrobky prokazatelně splňují požadavky technických předpisů EAEU.
 • Likvidujte zařízení v souladu se směrnicí ES – WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení).
 • Symbol KEMAKEUR dokumentuje bezpečnost a shodu s normami elektrického výrobku.
 • Značka pro posouzení shody Spojeného království
 • Textilie použité pro toto zařízení splňují přísné lidské ekologické požadavky Oeko Tex Standard 100, ověřené Hohenstein Research Institute.
 • VAROVÁNÍ: Varování před riziky zranění nebo ohrožení zdraví
 • POZOR: Bezpečnostní informace o možném poškození spotřebičů/příslušenství.
 • POZNÁMKA: Důležitá informace.

Položky zahrnuté v balíčku

Zkontrolujte, zda je vnější obal kartonové dodávky neporušený a ujistěte se, že je přítomen veškerý obsah. Před použitím se ujistěte, že zařízení nebo příslušenství nejsou viditelně poškozeny a že byl odstraněn veškerý obalový materiál. Máte-li jakékoli pochybnosti, zařízení nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

 • 1 vyhřívací podložka
 • Kryt 1
 • 1 Ovládání
 • 1 Návod k použití
Popis
 1. Zástrčka
 2. ovládání
 3. Posuvný spínač (ON = I / OFF = 0 )
 4. Tlačítka pro nastavení teploty
 5. Podsvícený displej pro nastavení teploty
 6. Zásuvná spojkabeurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (1)

Důležité pokyny Uschovejte pro budoucí použití

VAROVÁNÍ

 • Nedodržení následujících poznámek může vést ke zranění osob nebo věcným škodám (úraz elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Následující informace o bezpečnosti a nebezpečí nejsou určeny pouze k ochraně vašeho zdraví a zdraví ostatních, ale měly by také chránit produkt. Z tohoto důvodu věnujte pozornost těmto bezpečnostním poznámkám a při předávání výrobku jiným osobám přiložte tyto pokyny.
 • Tuto tepelnou podložku nesmějí používat osoby, které nejsou citlivé na teplo, nebo jiné zranitelné osoby, které nemusí být schopny reagovat na přehřátí (např. diabetici, lidé s kožními změnami v důsledku nemoci nebo zjizvenou tkání v oblasti aplikace po užití léky proti bolesti nebo alkohol).
 • Tuto tepelnou podložku nesmějí používat velmi malé děti (0 let), protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
 • Vyhřívací podložku mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem. K tomu musí být ovládání vždy nastaveno na minimální teplotu.
 • Tuto vyhřívací podložku mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními dovednostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem a byly poučeny o bezpečném používání vyhřívací podložky, a jsou si plně vědomi následných rizik používání.
 • Děti si s vyhřívací podložkou nesmí hrát.
 • Čištění a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.
 • Tato tepelná podložka není určena pro použití v nemocnicích.
 • Tato tepelná podložka je určena pouze pro domácí/soukromé použití, nikoli pro komerční použití.
 • Nezasunujte kolíky.
 • Nepoužívejte jej, když je složený nebo složený.
 • Nepoužívejte jej, pokud je vlhký.
 • Tuto tepelnou podložku lze používat pouze ve spojení s ovládacím prvkem uvedeným na štítku.
 • Tato tepelná podložka musí být připojena pouze k elektrické síti objtage, který je uveden na štítku.
 • Elektrická a magnetická pole vyzařovaná touto tepelnou podložkou mohou rušit funkci kardiostimulátoru. Stále jsou však hluboko pod limity: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, hustota magnetického toku: max. 0.1 milite sla. Před použitím této vyhřívací podložky se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem vašeho kardiostimulátoru.
 • Kabely netahejte, nekruťte ani je neohýbejte.
 • Pokud kabel a ovládací prvek vyhřívací podložky nejsou správně umístěny, může hrozit riziko zamotání, uškrcení, zakopnutí nebo šlápnutí na kabel a ovládání. Uživatel musí zajistit, aby nadbytečné délky kabelů a kabely obecně byly bezpečně vedeny.
 • Pravidelně kontrolujte tuto tepelnou podložku, zda nejeví známky opotřebení
  nebo poškození. Jsou-li takové známky patrné, byla-li vyhřívací podložka nesprávně používána nebo již nehřeje, musí ji před opětovným zapnutím zkontrolovat výrobce.
 • Za žádných okolností neotevírejte nebo neopravujte vyhřívací podložku (včetně příslušenství), protože poté již nelze zaručit bezchybnou funkčnost. Nedodržením této záruky zaniká platnost záruky.
 • Pokud je napájecí kabel této vyhřívací podložky poškozen, musí být zlikvidován. Pokud ji nelze vyjmout, je třeba vyhřívací podložku zlikvidovat.
 • Když je tato vyhřívací podložka zapnutá:
  • Nepokládejte na něj žádné ostré předměty
  • Nepokládejte na něj žádné zdroje tepla, jako jsou láhve s horkou vodou, vyhřívací podložky a podobně
 • Elektronické komponenty v ovládání se zahřívají, když se topná podložka používá. Z tohoto důvodu nesmí být ovládací prvek při používání nikdy zakryt nebo umístěn na vyhřívací podložce.
 • Je bezpodmínečně nutné dodržovat informace týkající se následujících kapitol: Provoz, Čištění a údržba a Skladování.
 • Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání našich zařízení, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.

Zamýšlené použití

POZOR
Tato tepelná podložka je určena pouze k zahřátí lidského těla.

Operace

Bezpečnost 

POZOR 

 • Vyhřívací podložka je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Tato senzorová technologie poskytuje ochranu proti přehřátí po celé ploše topné podložky s automatickým vypnutím v případě poruchy. Pokud BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypnul vyhřívací podložku, nastavení teploty již po zapnutí nesvítí.
 • Vezměte prosím na vědomí, že z bezpečnostních důvodů nelze vyhřívací podložku po výskytu závady dále používat a musí být zaslána na uvedenou servisní adresu.
 • Nepřipojujte vadnou tepelnou podložku k jinému ovladači stejného typu. To by vyvolalo trvalé vypnutí prostřednictvím bezpečnostního systému řízení.
Počáteční použití

POZOR
Ujistěte se, že se vyhřívací podložka během používání neshrne nebo nesloží.

 • Chcete-li používat tepelnou podložku, připojte ovladač k tepelné podložce zasunutím konektoru.
 • Poté zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (2)

Další informace k HK 58 Cozy
Exkluzivní tvar této vyhřívací podložky byl vyvinut speciálně pro použití na zádech a krku. Umístěte vyhřívací podložku na záda tak, aby suchý zip na krční části byl v jedné linii s vaším krkem. Poté uzavřete suchý zip. Délku břišního pásu si upravte tak, aby vám bylo pohodlně a zapněte přezku zasunutím jednoho konce do druhého. Chcete-li přezku odepnout, zatlačte obě strany spony k sobě, jak je znázorněno na obrázku.

Zapínání
Posuňte posuvný přepínač (3) na pravé straně ovladače do polohy „I“ (ON) – viz obrázek ovladače. Když je spínač zapnutý, svítí displej nastavení teploty.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (3)

Nastavení teploty
Chcete-li zvýšit teplotu, stiskněte tlačítko (4). Pro snížení teploty stiskněte tlačítko (4).

 • Úroveň 1: minimální teplo
 • Úroveň 25: individuální nastavení tepla
 • Úroveň 6: maximální teplo
 • POZNÁMKA:
  Nejrychlejším způsobem zahřátí vyhřívací podložky je počáteční nastavení nejvyšší teploty.
 • POZNÁMKA:
  Tyto vyhřívací podložky mají funkci rychlého ohřevu, která umožňuje rychlejší zahřátí podložky během prvních 10 minut.
 • VAROVÁNÍ
  Pokud je vyhřívací podložka používána po několik hodin, doporučujeme nastavit na ovladači nejnižší nastavení teploty, aby nedošlo k přehřátí zahřáté části těla, což může vést k popálení pokožky.

Automatické vypnutí
Tato vyhřívací podložka je vybavena funkcí automatického vypnutí. Tím se vypne přívod tepla cca. 90 minut po prvním použití vyhřívací podložky. Poté začne blikat část zobrazeného nastavení teploty na ovladači. Aby bylo možné vyhřívací podložku znovu zapnout, musí být boční posuvný spínač (3) nejprve nastaven do polohy „0“ (OFF). Po cca 5 sekundách je možné jej znovu zapnout.beurer-HK-58-Heat-Pad-obr- (4)

Vypnutí
Chcete-li ohřívací podložku vypnout, nastavte posuvný spínač (3) na straně ovladače do polohy „0“ (OFF). Displej nastavení teploty již nesvítí.

POZNÁMKA:
Pokud vyhřívací podložku nepoužíváte, přepněte boční posuvný spínač (3) z polohy ON/OFF do polohy „0“ (OFF) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté odpojte ovládání od vyhřívací podložky odpojením zásuvné spojky.

Čištění a údržba

 • VAROVÁNÍ
  Před čištěním vždy nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté odpojte ovládání od vyhřívací podložky odpojením zásuvné spojky. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • POZOR
  Ovládání nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, protože by mohlo dojít k poškození.
 • K čištění ovládání použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
 • Textilní potah lze čistit v souladu se symboly na štítku a před čištěním je nutné jej z vyhřívací podložky sejmout.
 • Malé stopy na vyhřívané podložce lze odstranit reklamouamp hadříkem a v případě potřeby trochou tekutého pracího prostředku na jemné prádlo.
 • POZOR
  Vezměte prosím na vědomí, že tepelná podložka se nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, protlačovat mandlem ani žehlit. V opačném případě může dojít k poškození tepelné podložky.
 • Tuto tepelnou podložku lze prát v pračce.
 • Nastavte pračku na zvláště jemný prací cyklus při 30 °C (cyklus na vlnu). Použijte jemný prací prostředek a odměřte jej podle pokynů výrobce.
 • POZOR
  Upozorňujeme, že časté mytí nahřívací podložky má negativní vliv na výrobek. Nahřívací podložku je proto vhodné vyprat v pračce maximálně 10x za dobu její životnosti.
 • Ihned po umytí vytvarujte tepelnou podložku do původních rozměrů, dokud je stále damp a rozprostřete jej naplocho na sušicího koně, aby uschnul.
 • POZOR
  • K připevnění vyhřívací podložky k sušicímu koníkovi nepoužívejte kolíky nebo podobné předměty. V opačném případě může dojít k poškození vyhřívací podložky.
  • Nepřipojujte znovu ovládací prvek k vyhřívací podložce, dokud nebude připojení zásuvného modulu a vyhřívací podložka zcela suché. V opačném případě může dojít k poškození vyhřívací podložky.
 • VAROVÁNÍ
  Nikdy nezapínejte vyhřívací podložku, abyste ji vysušili! Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Skladování

Pokud neplánujete vyhřívací podložku delší dobu používat, doporučujeme ji uložit do původního obalu. Za tímto účelem odpojte ovládání od vyhřívací podložky odpojením zásuvné spojky.

POZOR

 • Před uložením nechejte vyhřívací podložku vychladnout. V opačném případě může dojít k poškození vyhřívací podložky.
 • Abyste se vyhnuli ostrým záhybům na vyhřívací podložce, nepokládejte na ni během skladování žádné předměty.

Likvidace
Po skončení životnosti zařízení z ekologických důvodů nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte jednotku na vhodném místním sběrném nebo recyklačním místě. Zlikvidujte zařízení v souladu se směrnicí ES - WEEE (odpad z elektrických a elektronických zařízení). Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní úřady odpovědné za likvidaci odpadu.

Co když jsou problémy

Problém Způsobit Řešení
Nastavení teploty nesvítí

– je ovladač správně připojen k tepelné podložce

– je zástrčka zapojena do funkční zásuvky

– boční posuvný spínač na ovladači je nastaven do polohy „I“ (ON)

Bezpečnostní systém trvale vypnul vyhřívací podložku. Odešlete tepelnou podložku a ovládání do servisu.

Technické údaje

Viz typový štítek na tepelné podložce.

Záruka/servis

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

Kontaktní údaje

Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Německo.
www.beurer.com.
www.beurergesundheitsratgeber.com.
www.beurerhealthguide.com.

Dovozce UK: Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place Yew Tree Way WA3 2SH Golborne Spojené království.

Dokumenty / zdroje

Beurer HK 58 Heat Pad [pdf] Návod k použití
HK 58 Heat Pad, HK 58, Heat Pad, Pad

Reference

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *