logo ankoMODEL TEPLÉ PODLOŽKY
NO: DK60X40-1Sanko DK60X40 1S vyhřívací podložkaNÁVOD K POUŽITÍ PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY
PEČLIVĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

anko DK60X40 1S Heat Pad - icon BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím této elektrické podložky si pečlivě přečtěte celý tento návod
Ujistěte se, že víte, jak elektrická podložka funguje a jak ji ovládat.
Elektrickou podložku udržujte v souladu s pokyny, abyste zajistili její správnou funkci. Uschovejte tento návod s elektrickou podložkou. Pokud má elektrickou podložku používat třetí strana, musí být s ní dodán tento návod k použití. Bezpečnostní pokyny samy o sobě nevylučují zcela žádné nebezpečí a vždy je třeba použít vhodná opatření pro prevenci nehod. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací. Varování! Tuto elektrickou podložku nepoužívejte, pokud byla jakkoli poškozena, pokud je vlhká nebo pokud je poškozen napájecí kabel. Okamžitě jej vraťte prodejci. Elektrické podložky by měly být každoročně kontrolovány z hlediska elektrické bezpečnosti, aby se omezilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Informace o čištění a skladování naleznete v částech „ČIŠTĚNÍ“ a „SKLADOVÁNÍ“.
NÁVOD K BEZPEČNÉMU PROVOZU

  • Upevněte podložku bezpečně pomocí popruhu.
  • Používejte tuto podložku pouze jako podložku. Nedoporučuje se pro futony nebo podobné systémy skládacích postelí.
  • Pokud podložku nepoužíváte, zabalte ji do původního obalu pro nejlepší ochranu a uložte ji na chladném, čistém a suchém místě. Vyvarujte se vtlačení ostrých záhybů do podložky. Podložku skladujte až po úplném vychladnutí.
  • Při skladování úhledně, ale ne pevně složte (nebo srolujte) v původním obalu bez ostrých ohybů topného tělesa a uložte tam, kde na něj nebudou kladeny žádné další předměty.
  • Během skladování podložku nemačkejte pokládáním předmětů na ni.

Varování! Podložka by se neměla používat na polohovatelné posteli.
Varování! Podložka musí být bezpečně připevněna nasazeným popruhem.
Varování! Kabel a ovladač musí být mimo jiné zdroje tepla, jako je topení a lamps.
Varování! Nepoužívejte složené, pokrčené, zmačkané nebo když damp.
Varování! Nastavení HIGH použijte pouze k předehřátí před použitím. Nepoužívejte s ovládáním nastaveným na vysoké nastavení. Důrazně se doporučuje nastavit podložku na nízkou teplotu pro nepřetržité používání.
Varování! Nepoužívejte s ovladačem nastaveným na vysokou po delší dobu.
Varování! Nezapomeňte na konci používání přepnout ovladač padu do polohy „OFF“ a odpojit jej od síťového napájení. Nenechávejte působit donekonečna. Hrozí nebezpečí požáru. Varování! Pro větší bezpečnost se doporučuje, aby byla tato podložka používána s ochranným zařízením proti chybovému proudu (bezpečnostní spínač) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Pokud si nejste jisti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
Varování! Pokud dojde k prasknutí spojky, musí být podložka vrácena výrobci nebo jeho zástupcům. Uschovejte pro budoucí použití.

anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte bezpečnostní předpisy tam, kde jsou použitelné, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Vždy zkontrolujte, zda napájení odpovídá objtage na typovém štítku na ovladači.
Varování! Elektrickou podložku nepoužívejte složenou.anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - ikona 2 Nepoužívejte zkroucenou elektrickou podložku. Vyhněte se pomačkání podložky. Nevkládejte kolíky do elektrické podložky. NEPOUŽÍVEJTE tuto elektrickou podložku, pokud je mokrá nebo byla postříkána vodou.anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon3
Varování! Nepoužívejte tuto elektrickou podložku u kojenců nebo dětí nebo jiných osob necitlivých na teplo a dalších velmi zranitelných osob, které nejsou schopny reagovat na přehřátí. Nepoužívejte u bezmocné nebo nezpůsobilé osoby nebo osoby trpící zdravotním onemocněním, jako je vysoký krevní oběh, cukrovka nebo vysoká citlivost kůže.
Varování! Vyhněte se dlouhodobému používání této elektrické podložky při vysokém nastavení. To může vést k popálení kůže.
Varování! Vyhněte se pomačkání podložky. Často kontrolujte podložku, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud takové známky existují nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo musí být výrobek zlikvidován.
Varování! Tato elektrická podložka není určena pro použití v nemocnicích. Varování! Z důvodu elektrické bezpečnosti musí být elektrická podložka používána pouze s odnímatelnou řídicí jednotkou 030A1 dodávanou s položkou. Nepoužívejte jiné nástavce, které nejsou součástí dodávky.
Dodat
Tato elektrická podložka musí být připojena ke vhodnému napájecímu zdroji 220-240V-50Hz. Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že má prodlužovací kabel vhodný 10-amp jmenovitý výkon. Při používání zcela odviňte napájecí kabel, protože stočený kabel se může přehřát.
Varování! Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.
Napájecí kabel a zástrčka
Pokud je napájecí kabel nebo ovladač poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
Děti Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo je poučit o používání spotřebiče. . Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
Varování! Nesmí používat děti do tří let.anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon4

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

OBSAH BALENÍ

dx 60x40cm vyhřívací podložka
lx Návod k použití
Pozor! Před likvidací obalu ověřte všechny části. Bezpečně zlikvidujte všechny plastové sáčky a další součásti balení. Mohou být potenciálně nebezpečné pro děti.

PROVOZ

Umístění a použití
Používejte podložku pouze jako podložku. Tato podložka je určena pouze pro domácí použití. Tato podložka není určena pro lékařské použití v nemocnicích a/nebo pečovatelských domech.
Vybavení
Připevněte podložku elastickou Zajistěte, aby byla podložka zcela plochá a nebyla ohnutá nebo pomačkaná.
Operace
Jakmile je elektrická podložka správně nainstalována, zapojte napájecí zástrčku ovladače do vhodné elektrické zásuvky. Před připojením se ujistěte, že je regulátor nastaven na „Vypnuto“. Vyberte požadované nastavení ohřevu na regulátoru. Indikátor lamp indikuje, že podložka je zapnutá.
Řízení
Ovladač má následující nastavení.
0 BEZ TEPLA
1 NÍZKÉ TEPLO
2 STŘEDNÍ TEPLO
3 VYSOKÉ (PŘEDOHŘÍVÁNÍ)
„3“ je nejvyšší nastavení pro předehřátí a nedoporučuje se pro dlouhodobé používání, pouze doporučujeme použít toto nastavení jako první pro rychlé zahřátí. Je zde LED světlo, které se rozsvítí, když je podložka zapnutá.
DŮLEŽITÉ! Elektrická podložka je vybavena automatickým časovačem, který vypne podložku po 2 hodinách nepřetržitého používání na kterémkoli z teplotních nastavení (tj. Nízké, Střední nebo Vysoké). Funkce automatického vypnutí se znovu aktivuje na 2 hodiny při každém vypnutí a opětovném zapnutí ovladače stisknutím tlačítka On/Off a výběrem 1 nebo 2 nebo 3 nastavení ohřevu. 2hodinový časovač je automatický a nelze jej nastavit ručně.
ČIŠTĚNÍ
Varování! Pokud podložku nepoužíváte nebo před čištěním, vždy ji odpojte od síťového napájení.
Čištění místa
Místo houbou naneste neutrálním pracím prostředkem na vlnu nebo jemným mýdlovým roztokem ve vlažné vodě. Houbičku s čistou vodou a před použitím úplně osušte.

Neumývejte anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon5
Při bodovém čištění odpojte odnímatelný kabel od podložky.anko DK60X40 1S Heat Pad - Obr
SUŠENÍ
Přehoďte vložku přes šňůru na prádlo a nechte okapat.
NEPOUŽÍVEJTE kolíky k zajištění podložky na místě.
NESUŠTE fénem nebo topením.
DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že ovládací prvky jsou v poloze, která nedovolí kapající vodě stékat na jakoukoli část ovladače.
Nechte podložku důkladně vyschnout.
Připojte odnímatelný kabel ke konektoru na podložce. Ujistěte se, že je konektor správně zajištěn na místě.
POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před připojením k elektrické síti se ujistěte, že elektrická podložka a konektor na podložce jsou zcela suché, bez vody nebo vlhkosti.
Varování! Během praní a sušení musí být odnímatelný kabel odpojen nebo umístěn tak, aby bylo zajištěno, že voda nenateče do spínače nebo ovládací jednotky. Varování! Nedovolte, aby byl napájecí kabel nebo ovladač ponořen do jakékoli kapaliny. Varování! Podložku nemačkejte
Varování! Tuto elektrickou podložku nečistěte chemicky. anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon6Mohlo by dojít k poškození topného článku nebo regulátoru.
Varování! Tuto podložku nežehlete. anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon7 Neperte v pračce ani nesušte v pračce.
výstraha ! Nesušte v sušičce. anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon8
výstraha ! Nebělit.anko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon9
Sušte naplocho pouze ve stínuanko DK60X40 1S vyhřívací podložka - icon10

SKLADOVÁNÍ

DŮLEŽITÉ! Bezpečnostní kontrola
Tuto podložku by měla každoročně kontrolovat příslušně kvalifikovaná osoba, aby byla zajištěna její bezpečnost a vhodnost k použití.
Skladujte na bezpečném místě
Varování! Před uskladněním nechte tento spotřebič před složením vychladnout. Pokud podložku a návod k použití nepoužíváte, uložte je na bezpečném a suchém místě. Podložku srolujte nebo jemně přehněte. Nemačkat. Pro ochranu skladujte ve vhodném ochranném sáčku. Při skladování nepokládejte předměty na podložku. Před opětovným použitím po uskladnění se doporučuje, aby byla podložka zkontrolována příslušně kvalifikovanou osobou, aby se vyloučilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem v důsledku poškozené podložky.
Spotřebič často kontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Pokud existují takové známky nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, musí být podložka před opětovným zapnutím zkontrolována kvalifikovaným elektrikářem z hlediska elektrické bezpečnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr 60 cm x 40 cm
220-240V - 50Hz
20W ovladač 030A1
Měsíční záruka 12
Děkujeme za váš nákup od společnosti Kmart.
Kmart Australia Ltd zaručuje, že váš nový produkt nebude mít vady materiálu a zpracování po dobu uvedenou výše, od data nákupu, za předpokladu, že je produkt používán v souladu s doprovodnými doporučeními nebo pokyny, pokud jsou poskytnuty. Tato záruka je doplňkem vašich práv podle australského zákona o ochraně spotřebitele. Společnost Kmart vám poskytne výběr vrácení peněz, opravy nebo výměny (pokud je to možné) za tento produkt, pokud se během záruční doby poškodí. Kmart ponese přiměřené náklady spojené s uplatněním záruky. Tato záruka již nebude platit, pokud je vada výsledkem změny, nehody, nesprávného použití, zneužití nebo zanedbání.
Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu a pro případné potíže s výrobkem kontaktujte naše zákaznické servisní středisko na čísle 1800 124 125 (Austrálie) nebo 0800 945 995 (Nový Zéland) nebo případně prostřednictvím Zákaznické pomoci na Kmart.com.au. Záruční reklamace a reklamace výdajů vzniklých při vrácení tohoto produktu lze zaslat našemu zákaznickému centru na adrese 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.
Naše zboží má záruky, které nelze podle australského zákona o ochraně spotřebitele vyloučit. Máte nárok na náhradu nebo vrácení peněz za závažnou poruchu a náhradu za jakoukoli jinou přiměřeně předvídatelnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a porucha nepředstavuje závažnou poruchu.
U zákazníků na Novém Zélandu je tato záruka doplňkem zákonných práv dodržovaných novozélandskými právními předpisy. logo anko

Dokumenty / zdroje

Vyhřívací podložka anko DK60X40-1S [pdf] Návod k použití
DK60X40-1S vyhřívací podložka, DK60X40-1S, vyhřívací podložka, podložka

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *