Champion CHTW300 Wireless Earphones User Manual

Champion

User Manual
ENGLISH

CHTW300
Champion True Wireless Earphones

Included

2 x Bluetooth Earphones • Charging Case • User Manual
Charging Cable • Extra silicone earcaps size S and L

Specifications

Earphones
Bluetooth version: 5.0+ED
Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Battery: 50mah x 2 Li-polymer type
Working time: 4 hrs
Charging time: 1-2 hrs
Standy time: 80 hrs
Transmission distance: 10 m
Frequency range: 2.402-2.480GHz
Output voltage: 3. 7V

Charging Case
Battery capacity: 380mAh
Charging time: 2-3 hrs
Charging voltage: 5V/300mA
Earphones can be fully charged
3 times with a full charged case

Product overview

Earphones
1. Touch control surface
2. MIC
3. LED indicator
4. Magnetic charging slot
5. Right earphone
6. Left earphone
7. Silicone earcap size MEarphones

Charging Case
1. LED indicator
2. Micro USB charging portCharging Case

How to wear

Insert the earphones into your ears and place the earphones like the picture.How to wear

Get started

Remove the earphones from the package and place into the charging case. Charge the earphones completely before use.

Charging

Charging Case

 1. Plug the charging cable into the Micro USB charging port in
  the case and the other end into a USB power adapter or
  laptop/desktop.
 2. The LED indicator will turn white when charging.
 3. The LED indicator will turn off when charging is completed.
 4. Time for full charge is 2-3 hours.

Earphones

 1. Put the earphones into the charging case.
 2. The LED indicator will turn solid red when charging.
 3. The LED indicator will turn off when charging is completed.
 4. Time for full charge is 1-2 hours.

Wireless pairing

First time pairing

 1. Turn off the Bluetooth on your device (eg smartphone). Make sure your earphones and your device are within 1m of reach.
 2. Open the charging case and take out both earphones. You will hear a voice saying “Power on” and the LED light will turn blue.
 3. After 3 seconds, the light of the left earphone (L) will flash blue and red alternately automatically. You will hear a voice saying “connected, right channel, left channel”. The earphones are now paired.
 4. Now the voice says “pairing”. Turn on the Bluetooth on your device and select “CHTW300” from the list. When the pairing is complete you will hear a voice saying “second device connected” and the LED light flashes blue.

To pair manually, touch the Touch control surface in 5 seconds until the LED light flashes red and blue. Pairing is now activated.

Second time and forward

The headphones are automatically paired when the headphones are removed from the case. The left earphones will now automatically connect to the device that you have paired the earphones to.

If the earphones loses pairing

If the earphones loses contact with each other, and just one of the earphone have sound, you must restore to factory settings.

To restore to factory settings

 1. “Forget” the CHTW300 earphones in your device’s Bluetooth list.
 2. Turn off the earphones by touching the Touch control surface until the voice says “Power off”.
 3. Start the earphones by touching the Touch control surface until the voice says “Power on”.
 4. Then touch the touch control surface again until the voice says “Power off” and the earphones turn off.
 5. The earphones are now in factory settings and you need to pair the earphones again according to the instructions in Wireless pairing – First time pairing.

Power on

Touch the Touch control surface for 2 seconds and the earphones turns on.
From the charging case: Open the case and take out both earphones.

Power off

Touch the Touch control surface for 6 seconds and the earphones power off
Power off/charging: Put the earphones into the charging case. Close the lid and the earphones will power off automatically and enter charging mode.

LED indicators

Charging: Red-solid light
In pairing mode: Blue and red flash alternately
Connected: Blue flashes every 5 seconds
Unconnected: Blue flashes every 2 seconds
Low battery: Red light flashing

Touch control

Touch Control

The CHTW300 has no audio control. To adjust the volume, you have to adjust manually on your device.

Safety and care

 1. Keep the earphones from extrem heat and humidity. High heat will decrease the lifespan of the earphones and battery.
 2. The earphones should be charged at least once every 6 months.
 3. Clean with a soft cloth, damp with diluted soap water solution if necessary. Never use chemical cleaners.
 4. Do not drop the earphones on hard surfaces.
 5. Do not take the earphones apart.
 6. When the earphones are not in use, store the earphones in the charging case in a cool, dry place.

CE MarkingChampion, Makadamgatan 14, 254 64 Helsingborg, Sweden
www.championnordic.se, info@championnordic.se
Phone +46 42 25 23 00


Champion

Användarmanual
SVENSKA

CHTW300
Champion True Wireless Earphones

Ingår

2 x Bluetooth Hörlurar • Laddningsfodral • Manual Laddkabel • Extra öronkuddar i stl. S och L

Specifikationer

Hörlurar
Bluetooth version: 5.0+EDR
Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Batteri: 50mah *2 Li-polymer typ
Drifttid: 4 timmar
Laddningstid: 1–2 timmar
Standby tid: 80 timmar
Räckvidd: 10m
Frekvens: 2,402–2,480 GHz
Output: 3,7V

Laddningsfodral
Batterikapacitet: 380mAh
Laddningstid: 2-3 timmar
Laddström: 5V/300mA
Laddningskapacitet:
Full laddning 3 gånger

Produktöversikt

Hörlurar
1. Touch-kommando yta
2. Mic
3. LED indikator
4. Magnetisk laddningskontakt
5. Höger hörlur
6. Vänster hörlur
7. Öronkudde i silikon stl. MHörlurar

Laddningsfodral
1. LED indikator
2. Micro USB laddningsportLaddningsfodral

Så här bär du dina hörlurar

Sätt på dig hörlurarna så att de sitter i örat enligt bilden.Så här bär du dina hörlurar

Kom igång

Ta hörlurarna ur förpackningen och lägg i laddningsfodralet. Se till att ladda hörlurarna helt innan du börjar använda dem.

Ladda

Laddningsfodralet

 1. Koppla ena sidan av laddningskabeln i laddningsfodralet och andra sidan i en USB strömadapter.
 2. LED lampan lyser vitt när fodralet laddas.
 3. LED lampan slutar lysa när laddningen är komplett.
 4. Tid för att nå full laddning är 2-3 timmar.

Hörlurarna

 1. Sätt hörlurarna i laddningsfodralet.
 2. LED lampan lyser rött när hörlurarna laddas.
 3. LED lampan slutar lysa när laddningen är komplett.
 4. Tid för att nå full laddning är 1-2 timmar.

Trådlös enhetsparning

Första gången

 1. Stäng av Bluetooth på din enhet (t.ex. smartphone). Se till att dina hörlurar och din enhet är inom 1m räckhåll.
 2. Öppna laddningsfodralet och ta ut hörlurarna. Du kommer höra en röst som säger ”Power on” och LED lampan lyser blått.
 3. Efter 3 sekunder kommer LED lampan på vänstra hörluren (L) blinka rött och blått och hörlurarna parkopplar sig automatiskt. Du kommer höra en röst som säger ”connected, right channel, left channel”. Hörlurarna är nu parkopplade.
 4. Rösten säger nu “pairing”. Sätt på Bluetooth på din enhet och välj ”CHTW300” i listan. När parkopplingen är klar kommer du höra en röst som säger ”second device connected” och LED lampan blinkar blått.

För att parkoppla manuellt vidrör du touch-kommando ytan i 5 sekunder tills LED lampan blinkar rött och blått. Parkoppling är nu aktiverad.

Andra gången och framåt

Hörlurarna parkopplas automatiskt när hörlurarna tas ur fodralet. Efter det kommer vänster hörlur automatiskt koppla upp sig mot enheten du parkopplat hörlurarna mot.

Om hörlurarna tappar parkopplingen

Om hörlurarna tappar kontakten med varandra och du endast har ljud i ena hörluren måste du återställa dem till sin fabriksinställning.

Gör så här för att återgå till fabriksinställning

 1. “Glöm” hörlurarna CHTW300 i din enhets Bluetooth-lista.
 2. Stäng av hörlurarna genom att vidröra Touch-kommando ytan tills rösten säger ”Power off”.
 3. Starta hörlurarna genom att vidröra Touch-kommando ytan tills rösten säger ”Power on”.
 4. Vidrör därefter direkt Touch-kommando ytan igen tills rösten säger ”Power off” och hörlurarna stänger av sig.
 5. Hörlurarna är nu återställda och du behöver para ihop dem igen enligt instruktionerna i Trådlös enhetsparning – Första gången.

Sätt på hörlurarna

Vidrör Touch-kommando ytan i 2 sekunder för att starta hörlurarna.
Från laddningsfodralet: Öppna laddningsfodralet och ta ur båda hörlurarna.

Stäng av hörlurarna

Vidrör Touch-kommando ytan i 6 sekunder för att stänga av hörlurarna.
Stäng av/ladda: Lägg hörlurarna i laddningsfodralet. Stäng locket, hörlurarna stängs nu av automatiskt och sätts i laddningsläge.

LED indikatorn

Laddar: Röd lampa lyser
Under parkoppling: Blå och röd lampa blinkar
Ansluten: Blå lampa lyser var femte sekund
Tappad anslutning: Blå lampa blinkar varannan sekund
Lågt batteri: Röd lampa blinkar var tionde sekund

Touch-kommando ytan

Touch-kommando ytan

CHTW300 har inget ljudreglage. För att justera volymen måste du göra detta manuellt på din enhet.

Säkerhet och skötsel

 1. Utsätt inte hörlurarna för extrem värme och fukt. Hög värme minskar livslängden på både hörlurar och batteri.
 2. Hörlurarna bör laddas minst var 6:e månad.
 3. Rengör med en mjuk trasa, vid behov fuktad med vatten och mild tvål. Använd aldrig kemiska rengöringsmedel.
 4. Tappa inte hörlurarna på hårda ytor.
 5. Plocka inte isär hörlurarna.
 6. När hörlurarna inte används, förvara dem i laddningsfodralet på en sval och torr plats.

CE Marking

Champion, Makadamgatan 14, 254 64 Helsingborg, Sweden
www.championnordic.se, info@championnordic.se
Phone +46 42 25 23 00

Champion-CHTW300-Wireless-Earphones-Manual-Optimized

Champion-CHTW300-Wireless-Earphones-Manual-Original

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *