Twins logo.JPG

Twins Robot usisavač 3 u 1 sa pametnom aplikacijom Uputstvo za upotrebu

Twins Robot usisivač 3 u 1 sa pametnom aplikacijom.jpg

SLIKA 1 Preuzmite App.JPG

Poštovani kupče, hvala vam što ste kupili naš proizvod. Molimo pročitajte uputstvo za upotrebu
pažljivo prije puštanja uređaja u rad i čuvajte upute uključujući
garanciju, račun i, ako je moguće, kutiju sa unutrašnjim pakovanjem.

 

1. OPĆE SIGURNOSNE UPUTSTVA ikona upozorenja

 • Uzmite u obzir upute za korištenje kao dio uređaja i proslijedite ih bilo kojem drugom korisniku uređaja.
 • Provjerite da li podaci na tipskoj naljepnici odgovaraju knjtage u električnu utičnicu.
 • Nikada nemojte koristiti uređaj ako mu je strujni kabel adaptera oštećen, ako ne radi kako treba, ako je pao i oštećen. U tom slučaju odnesite uređaj u poseban servis kako bi provjerili njegovu sigurnost i ispravnost.
 • Proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu i slično (u trgovinama, uredima i sličnim radnim mjestima, u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama, u objektima koji nude smještaj sa doručkom). Nije predviđeno za komercijalnu upotrebu!
 • Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i više i osobe smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje korisnika ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
 • Prije zamjene pribora ili dostupnih dijelova koji se pomiču tokom rada, prije montaže i demontaže, prije čišćenja ili održavanja, isključite uređaj!
 • Ako je kabel za napajanje aparata oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba.
 • Nikada nemojte koristiti uređaj ako su kabel za napajanje ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao na pod i oštećen, ili ako je pao u vodu.
 • Kako biste osigurali sigurnost i pravilan rad uređaja, koristite samo originalne rezervne dijelove i pribor koji je odobrio proizvođač.
 • BILJEŠKA: Za punjenje koristite samo priključnu stanicu za punjenje koja je isporučena zajedno s ovom jedinicom.
 • Da biste napajali uređaj, koristite samo sigurnu malu zapreminutage u skladu sa tipskom pločicom.
 • Ne stavljajte ruke blizu rotirajućih delova.
 • Nikada ne uranjajte usisivač u vodu (čak ni njegove dijelove)!
 • Nikada ne usisavajte bez pravilno umetnutog sistema za filtriranje i mikrofiltera.
 • Ne usisavajte oštre predmete (npr. staklo, krhotine), vruće, zapaljive, eksplozivne predmete (npr. pepeo, vruće opuške, benzin, razrjeđivače i pare aerosola) ili masti (npr. masti, ulja), nagrizajuće agense (npr. kiseline, otapala) . Usisavanje ovih predmeta može dovesti do oštećenja filtera za prašinu ili usisivača.
 • Pore ​​filtera mogu biti začepljene prilikom usisavanja vrlo fine prašine (npr. sitni pijesak, cementna prašina, žbuka). Tako će se smanjiti propusnost zraka i smanjiti učinak usisavanja. U tom slučaju očistite filtere iako posuda za prašinu još nije puna.
 • Uvijek prvo isključite usisivač i odspojite kabel za napajanje iz napajanja pa tek onda ispraznite posudu za prašinu, očistite/zamijenite mikrofiltere, očistite usisivač ili njegovu dodatnu opremu.
 • Nikada ne ostavljajte usisivač izložen vremenskim uslovima (kiša, mraz, direktno sunčevo zračenje, itd.).
 • Nikada nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu osim za namjenu opisanu u ovim uputama za upotrebu!
 • Isključite aparat iz električne mreže kada ga ne koristite duže vreme.
 • Osigurajte praznine na podu (npr. traku praga) kako biste izbjegli oštećenje rotirajućih četkica. Ovi spojevi takođe mogu ograničiti da usisivač zaglavi četkicu četke u praznine.
 • Ovaj uređaj se ne može koristiti na tepihu čija je dužina dlake preko 1 cm. Istovremeno, usisivač možda neće pravilno funkcionirati na nekim vrstama tamnih tepiha čija površina „obmanjuje” senzore i može uzrokovati haotične pokrete usisivača ili neuspjeh da dosegne neke dijelove poda. Robot usisivač može preći pod
  prelazne trake/pragovi od cca. 2 cm visine.
 • Poduzmite mjere opreza kako biste riješili problem koji može dovesti do problema s čišćenjem, kao što su:
  • Predmete koji se lako prevrću čuvajte na sigurnom mjestu.
  • Permski rub tepiha.
  • Viseći stolnjak i zavjesa ne smiju dodirivati ​​tlo.
  • Zapaljivi predmet treba odseći od izvora vatre.
  • Rasporedite zapetljani kabl za napajanje na podu.
  • Pokupite novine, knjigu, časopis i veliki komad papira razbacane po podu.
 • Prije čišćenja provjerite da li je glavna četka pravilno pričvršćena unutar robota.
 • Provjerite je li kanta za otpatke prazna i uvjerite se da je popravljena prije nego počne raditi.
 • Provjerite je li senzor visine od tla obrisan.
 • Ako trebate očistiti samo jednu sobu, zatvorite vrata.
 • Ako prostorija koju treba očistiti želi pregradu, možete postaviti virtuelni zid,
  u isto vrijeme provjerite širinu otvora za lice.
 • Imajte na umu da uređaj treba 11 cm prostora ispod namještaja kako bi mogao
  ne postati zarobljeni.
 • NE ispuštajte robota, ako se to dogodi, pokrenite robota da vidite da je sve u redu
  pre nego što ga pustite da radi sam bez vašeg prisustva.
 • Ako baterija curi, odmah je uklonite; može oštetiti usisivač.
 • Baterije držite van domašaja djece i nesposobnih osoba. Osoba koja bi progutala baterije mora odmah potražiti medicinsku pomoć.
 • Ispražnjenu bateriju odložite na odgovarajući način.
 • Nikada nemojte koristiti uređaj u bilo koju drugu svrhu osim za onu za koju je predviđena opisana u ovim uputama za upotrebu! Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu na otvorenom.
 • Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem uređaja
  i pribor i njegova garancija za uređaj ne važe u situacijama kada se ne poštuju gornja sigurnosna upozorenja. Nepravilnim korištenjem uređaja smatra se i nepravilna zamjena ili održavanje svih filtera, kao i korištenje neoriginalnih filtera, čija svojstva su dovela do kvara ili oštećenja usisivača.

Bežična veza i kompatibilnost

 • Kompanija ETA ne može biti odgovorna ni na koji način za bilo kakvu slučajnu, indirektnu ili posljedičnu štetu, niti za bilo kakav gubitak podataka ili gubitak zbog curenja informacija tokom bežične komunikacije.
 • Uspješna bežična komunikacija se ne može garantirati 100% na svim Smart uređajima i Wifi mrežama (ruterima). Zbog raznovrsnosti uređaja na tržištu, mogu postojati slučajevi u kojima karakter ili specifikacija datog pametnog uređaja ili Wifi mreže (rutera) onemogućuju vezu ili su na neki način poremećeni. Osim toga, nekoliko faktora, uključujući konfiguraciju hardvera i softvera, također utiče na uspjeh bežične komunikacije preko Wifi mreže. Na vezu između robota i vaše Wifi mreže također mogu negativno utjecati okolne Wifi mreže koje se mogu podesiti na isti kanal i poremetiti veze (npr. u stambenim naseljima, stambenim zgradama itd.). Ove činjenice nisu razlog za reklamaciju uređaja.

Aplikacija je u vlasništvu i kojom upravlja treća strana (u daljem tekstu „Subjek“) različita od
HP TRONIC Zlín, Ltd. (u daljem tekstu „Prodavac“). Nikakvi lični podaci se ne prenose između Subjekta i Prodavca. Prilikom registracije za aplikaciju, korisnik prenosi lične podatke direktno Subjektu, koji postaje kontrolor ličnih podataka. Aplikacija i povezana politika privatnosti regulišu se Pravilima subjekta.

SLIKA 2 Bežična veza i kompatibilnost.JPG

SLIKA 3 Bežična veza i kompatibilnost.JPG

 

2. PRIMJENJIVOST

Proizvod, uglavnom primjenjiv na kuće, hotelske sobe i male urede, dobar je za čišćenje raznih kratkodlakih tepiha, drvenih podova, tvrdih podova, keramičkih pločica itd.

Budući da se usisivač slobodno kreće u prostoru vašeg doma, potrebno je ovoj činjenici prilagoditi okruženje. Prije upotrebe uklonite sve neželjene predmete (razvučene kablove, razbacanu odjeću, papire, torbe, itd.) s poda koji bi mogli ometati kretanje usisivača ili, obrnuto, lomljive predmete (npr. staklene i keramičke vaze) koji bi se mogli oštetiti usisivačem.

Ako uređaj koristite u stanu sa više spratova, potrebno je preneti stanicu za punjenje zajedno sa uređajem sa jednog sprata na drugi.

 

3. KOMPONENTE PROIZVODA

3.1 SADRŽAJ PAKETA

SLIKA 4 SADRŽAJ PAKOVA.JPG

SLIKA 5 SADRŽAJ PAKOVA.JPG

SLIKA 6 SADRŽAJ PAKOVA.JPG

3.2 ROBOTSKI Usisivač

SLIKA 7 ROBOTSKI Usisivač.JPG

SLIKA 8 ROBOTSKI Usisivač.JPG

A – Robotski usisivač
A1 – Prednji branik
A2 – Senzori protiv pada
A3 – Kontakti za punjenje
A4 – Poklopac odeljka za bateriju za skladištenje
A5 – Pogonski kotači (lijevo/desno)
A6 – Prednji točak
A7 – Bočna četka
A8 – Poklopac glavne četke
A9 – Laserski modul
A10 – IR senzor priključne stanice za punjenje

A11 – IR senzor protiv sudara
A12 – Zvučnik
A13 – Ispušna rešetka
A14 – Dugme RESET
A15 – Dugme za zaključavanje glavne četke
A16 – Glavna četka

B – Spremnik za prljavštinu / rezervoar za vodu
C – Kontrolna tabla

3.3 KATE ZA SMETAR / SPREMNIK VODE

SLIKA 9 KATE ZA SMETAR ILI REZERVOAR ZA VODU.JPG

3.4 UPRAVLJAČKA PLOČA

SLIKA 10 KONTROLNA TABLA.JPG

3.5 DOK ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA UKLANJANJE PRLJAVLJINE

SLIKA 11 DOK ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA IZVAĐIVANJE PRLJAVE.JPG

D – Dock za punjenje sa jedinicom za usisavanje prljavštine
D1 – tipka START (automatsko čišćenje) /
SPOT (lokalno čišćenje) / STOP (PAUZA)
D2 – Dugme za povratak na stanicu za punjenje
D3 – Indikator vrećice za prašinu lamp
D4 – Punjenje lamp
D5 – Indikator ventilatora za usisavanje prljavštine lamp
D6 – Kontakti za punjenje
D7 – IR senzor
D8 – Otvor priključka za robotski vakuum

D9 – Poklopac
D10 – Zaštitni filter
D11 – Konektor za napajanje
D12 – Rešetka filtera izduvnih gasova
D13 – Ispušni filter

E – Kabl za napajanje
F – Vreća za prašinu
F1 – Ručica

3.6 DALJINSKI UPRAVLJAČ

SLIKA 12 DALJINSKI UPRAVLJAČ.JPG

 

3.7 PRODUŽENJE MOP

SLIKA 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Glavna četka: ETA624000190
Bočne četke (2x): ETA624000140
Set HEPA filtera i pjenastog filtera: ETA624000260
Mop: ETA624000220
Vreća za prašinu: ETA624000280

 

4. PRIPREMA ZA UPOTREBU

Uklonite sav ambalažni materijal, uklonite usisivač i pribor.
Uklonite ljepilo, naljepnice ili papir iz usisivača.

4.1 PRIPREMA Usisivača
Postavite posudu za prljavštinu B ili mop jedinicu H, prema namjeni.

4.2 INSTALACIJA DOK-A ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA ISPUŠAVANJE PRLJAVE

 1. Postavite priključnu stanicu za punjenje sa jedinicom za usisavanje prljavštine na pod, na udaljenosti od cca. 6 cm od zida. Uvjerite se da ima dovoljno prostora sa strane priključne stanice za punjenje (najmanje 0.5 m) i prije priključne stanice za punjenje (najmanje 1.2 m). Izbjegavajte izlaganje priključne stanice za punjenje s jedinicom za usisavanje prašine suncu.
 2. Spojite napojni kabel E na priključnu stanicu za punjenje, a zatim na električnu mrežu.

SLIKA 14 INSTALACIJA DOK-A ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA VAŠENJE PRLJAVLJINE.JPG

 

5. UPOTREBA UPISIVAČA

primjedba
Uređaj ima funkciju glasovnog obavještavanja koja se može podesiti na različitim jezicima (ova funkcija se može deaktivirati).

Umetnite bateriju u daljinski upravljač, pridržavajte se ispravnog polariteta (2 komada, tip baterije AAA).

5.1 UKLJUČIVANJE Usisivača

 1. Pritisnite dugme C1 na pribl. 3 sekunde.
 2. Svetlosna dugmad će biti uključena, početni zvučni signal, a zatim će se čuti uključena glasovna poruka.

5.2 PUNJENJE BATERIJE

 1. Provjerite ispravnost priključka za punjenje s jedinicom za usisavanje prašine na električnu mrežu
  (dugme sa pozadinskim osvetljenjem D1, D2 i indikator lamp D4 mora biti uključen).
 2. Postavite robot usisivač blizu priključne stanice za punjenje, pritisnite dugme C2/D2/G8 i sačekajte dok se
  robot usisivač je ispravno prišao kontaktima za punjenje. Ako je i baterija
  nisko, postavite uređaj blizu kontakata za punjenje.

SLIKA 15 PUNJENJE BATERIJE.JPG

SLIKA 16 PUNJENJE BATERIJE.JPG

* Napomena: Navedena vremena rada temelje se na internom testiranju ETA-e i odnose se samo na novu i potpuno napunjenu bateriju. U zavisnosti od starosti i istrošenosti baterije, vreme rada se smanjuje.

primjedbe

 • Standardno vrijeme punjenja je cca. 6 sati.
 • Nakon čišćenja, uređaj će automatski otići do priključne stanice za punjenje.
 • Aplikacija “ETA SMART” olakšava otkrivanje statusa baterije. Aplikacija se također može vratiti na stanicu za punjenje u bilo koje vrijeme.

5.3 REŽIM POKRETANJA / STANDBY / SLEEP MODE
Početak (čišćenje)
Uključite robot usisivač pomoću bilo kojeg od gumba C1/D1/G1/G2/G5 ili ga izvucite iz stanja mirovanja.

Način pripravnosti (pauza)
Pritisnite bilo koji od tastera C1/D1/G1 da biste prekinuli operaciju čišćenja i uključili režim mirovanja. Kada je u stanju pripravnosti, robot usisivač se ne pomiče, uključena su plava dugmad C1 i C2 sa pozadinskim osvjetljenjem

Mirovanje
Nakon cca. 20 minuta neaktivnosti, robot-usisivač će automatski preći u stanje mirovanja. Pritisnite bilo koji od tastera C1/G1 da ga prebacite u režim pripravnosti (plava dugmad C1 i C2 se gase.

bilješke
Uređaj mora izaći iz priključne stanice za punjenje radi čišćenja. Postavite priključnu stanicu za punjenje na odgovarajući način, u skladu s gornjim uputama i nemojte mijenjati njenu lokaciju kako biste omogućili uređaju da se vrati nazad na priključnu stanicu nakon čišćenja.

5.4 NAČINI ČIŠĆENJA I FUNKCIJE UREĐAJA BEZ KORIŠĆENJA ETA SMART APLIKACIJE

Ručni rad
Uređajem možete upravljati ručno pomoću tipki smjera G2 i čistiti samo područja gdje je čišćenje neophodno.

Bilješka
Kada ručno upravljate uređajem, uvijek pratite njegov rad. Posebnu pažnju treba obratiti pri uključivanju smjera NAZAD, jer uređaj nema senzore na zadnjoj strani da bi se izbjeglo padanje niz stepenice.

Pametno automatsko čišćenje
Pritisnite bilo koje dugme C1/D1/G1. Tokom čišćenja, usisivač se postepeno i sistematski kreće u prostoru prema programiranoj ruti. Ona dijeli prostor na pojedinačne segmente. Čim usisivač očisti cijeli raspoloživi prostor, automatski traži stanicu za punjenje. Ovo je najčešće korištena metoda čišćenja

Lokalno čišćenje
Pritisnite dugme G5 ili pritisnite i držite (približno 3 sekunde) dugme D1. Uređaj će se uključiti punom snagom i pridržavati se programirane rute prilikom čišćenja prostora (kvadrat 1.8 x 1.8 m). Kada je čišćenje završeno, uređaj će se automatski vratiti na stanicu za punjenje. Kada je čišćenje završeno, usisivač se zaustavlja i prelazi u stanje pripravnosti. Ovaj način čišćenja je pogodan za čišćenje male zaprljane površine.

Podešavanje nivoa usisne snage
Snaga usisavanja može se mijenjati pomoću tipki G3. 3 nivoa su po izboru.

Prebacivanje dampzavršni nivoi intenziteta
Koristite dugme G6 za prebacivanje između različitih dampzavršni nivoi intenziteta. 4 nivoa su po izboru. Ova funkcija je dostupna samo s mop jedinicom H (pogledajte dolje).

Uključivanje/isključivanje zvučnih signala (glasovnih poruka)
Koristite dugmad G4 za uključivanje/isključivanje zvučnih signala i glasovnih poruka.

Vratite se na priključnu stanicu za punjenje sa jedinicom za usisavanje prašine
Nakon završetka čišćenja, uređaj se može automatski vratiti na stanicu za punjenje. Takođe možete vratiti uređaj na stanicu za punjenje pomoću dugmadi C2/D2/G8.

Dugme RESET
Pritisnite dugme RESET A14 koristeći odgovarajući alat da biste isključili robotski usisivač.

Automatsko usisavanje prljavštine u jedinici za usisavanje
Nakon završetka čišćenja i povratka na punjač sa jedinicom za ekstrakciju, prljavština nakupljena u kontejneru B robotskog usisivača će se automatski izvući. Također, provjerite stanje punjenja vrećice za prašinu F i redovno je mijenjajte.

5.5 KORIŠĆENJE PRILOGA ZA MOPING

SLIKA 17 KORIŠĆENJE PRILOGA ZA MOPING.JPG

4. Uključite uređaj i odaberite željeni način čišćenja.

bilješke

 • Prilikom brisanja preporučujemo čišćenje pojedinih prostorija.
 • Prilikom brisanja provjerite usisivač i po potrebi dodajte vodu u nastavku za čišćenje ili isperite krpu.
 • Nemojte koristiti dodatak za krpu na tepisima i spriječiti da usisivač udari o tepih.
 • Nakon upotrebe, uklonite jedinicu za brisanje, očistite je i ispustite višak vode. Ne ostavljajte ga instaliranog na usisivaču dok se puni.

5.6 PREKOVIEW SVJETLOSNIH SIGNALA

primjedba
Neki svjetlosni signali mogu imati nekoliko značenja. Značenja svjetlosnih signala podržana su glasovnim obavještenjima ili, ovisno o slučaju, relevantnim obavještenjima u aplikaciji “ETA SMART”.

ROBOT Usisivač

SLIKA 18 ROBOT Usisivač.JPG

DOK ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA Usisavanje

SLIKA 19 DOK ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA Usisavanje prašine.JPG

primjedba
Za potpuni opis svih poruka o grešci pogledajte poglavlje 8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.

 

6. APLIKACIJA ETA SMART

U jednostavnom načinu rada, uređajem se može upravljati pomoću tipki na kontrolnoj tabli C ili daljinskog upravljača F (vidi gore). Da biste koristili sve funkcije uređaja, morat ćete instalirati i koristiti pametnu aplikaciju “ETA SMART” koja omogućava proširenje funkcionalnosti usisavača i povećanu udobnost korisnika.

Sve ostale informacije, upute za upotrebu aplikacije, upute i savjeti za uspješno
uparivanje sa kućnom mrežom možete pronaći na:

www.etasince1943.com/robot
Aplikacija je dostupna iz Apple Store ili Google Play baze podataka (ili koristite sljedeći QR kod za jednostavnu instalaciju:

SLIKA 20 APLIKACIJA ETA SMART.jpg

primjedbe
Ako QR kod nije aktivan, pronađite aplikaciju ručno (po imenu).

 

7. ODRŽAVANJE Usisivača

Redovno obavljajte održavanje i čišćenje, ovisno o učestalosti korištenja i količini čišćenja. U zagađenijem okruženju (domaćinstvo kućnih ljubimaca) biće potrebno češće održavanje. Neodržavanje može oštetiti usisivač i njegove komponente!

7.1 ČIŠĆENJE KONTAKATA ZA PUNJENJE
Isključite uređaj iz električne mreže i uklonite priključnu stanicu za punjenje! Očistite kontakte za punjenje (A3, B2, D6) čistom krpom. Očistite najmanje jednom mjesečno. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili ulja za čišćenje kontakata.

SLIKA 21 ČIŠĆENJE KONTAKATA ZA PUNJENJE.JPG

7.2 ČIŠĆENJE KONTEJNERA ZA PRLJAVLJINU / REZERVOARA VODE, FILTERA I JEDINICE MOP
1. Uklonite posudu za prljavštinu B sa pričvršćenom jedinicom za krpu H iz robotskog usisivača. Pritisnite dugmad H1 i odvojite mop od posude za prljavštinu. Prljavštinu odložite zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

SLIKA 22 ČIŠĆENJE KONTEJNERA ZA PRLJAVLJINU.JPG

2. Ispustite preostalu vodu iz rezervoara.

SLIKA 23 ČIŠĆENJE KONTEJNERA ZA PRLJAVLJINU.JPG

3. Očistite rezervoar za prljavštinu pomoću alata I (ili drugog pogodnog).
4. Uklonite filtere iz rezervoara za prljavštinu i očistite ih alatom I (ili drugim prikladnim). Lagano izduvajte ili udarite HEPA filter B4. Plastični pjenasti filter B5 i poklopac B3 mogu se isprati tekućom vodom.

SLIKA 24 ČIŠĆENJE KONTEJNERA ZA PRLJAVLJINU.JPG

5. Uklonite krpu H1 sa jedinice za krpu H. Obrišite površinu jedinice za krpu mekom krpom i isperite
obrišite H1 u tekućoj vodi.

SLIKA 25 ČIŠĆENJE KONTEJNERA ZA PRLJAVLJINU.JPG

BILJESKA

 • Za čišćenje filtera nemojte koristiti agresivne deterdžente ili sredstva za čišćenje ili toplu vodu
 • Za održavanje parametara HEPA filtera preporučuje se hemijsko čišćenje.
 • Ako odaberete da operete HEPA filter vodom, njegova sposobnost filtriranja će biti smanjena.
 • Maksimalan broj ispiranja filtera je 3x. Tada je potrebno kupiti novi.
 • Preporučljivo je mijenjati HEPA filter najmanje dva puta godišnje.
 • Filteri nisu predviđeni za upotrebu u mašini za pranje sudova.
 • Neuspjeh u čišćenju i eventualna zamjena filtera može dovesti do kvara usisivača!

6. Nakon završetka operacija održavanja, ostavite da se svi dijelovi dobro osuše. Onda spremite
zajedno sa robotskim usisivačem na odgovarajućem i bezbednom mestu.

7.3 GLAVNO ČIŠĆENJE ČETKA

 1. Pritisnite dugme za zaključavanje A15 i skinite poklopac A8. Zatim uklonite glavnu četku A16 iz robotskog usisivača.
 2. Očistite glavnu četku alatom za čišćenje I (ili drugim prikladnim). Također možete koristiti makaze za uklanjanje zamršene kose/dlaka. Obrišite poklopac glavne četke i odjeljak za glavnu četku mekom, suhom krpom.

SLIKA 26 ČIŠĆENJE GLAVNE ČETKE.JPG

7.4 ČIŠĆENJE BOČNE ČETKE

 1. Odvrnite sigurnosni vijak pomoću odvijača.
 2. Izvadite bočnu četku i uklonite omotanu dlaku na četki.
 3. Vratite četkicu na robotski usisivač.

SLIKA 27 ČIŠĆENJE BOČNE ČETKE.JPG

7.5 ČIŠĆENJE TOČKOVA
Očistite prednje, lijeve i desne kotače I alatom. Prednji kotač A6 sa svojim ležajem se može demontirati radi lakšeg održavanja, pomoću ravnog odvijača. Umetnite odvijač ispod gumenog kotača i otpustite kotač gurajući ga prema gore. Nakon čišćenja ponovo postavite kotač na svoje mjesto (mora se čuti klik).

SLIKA 28 ČIŠĆENJE TOČKOVA.JPG

BILJESKA
Neka dlaka/dlaka kućnog ljubimca može biti omotana oko osovina kotača i druga prljavština se može zalijepiti. Redovno pregledavajte i čistite točkove.

7.6 ČIŠĆENJE SENZORA
Nakon svakog čišćenja očistite senzore alatom I (ili nekim drugim odgovarajućim).

SLIKA 29 ČIŠĆENJE SENZORA.JPG

7.7 ČIŠĆENJE DOK-A ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA Usisavanje prašine
1. Okrenite poklopac D9 i uklonite vrećicu F napunjenu prašinom. Vreću odložite u komunalni otpad. Umetnite novu vreću za prašinu.

SLIKA 30 ČIŠĆENJE DOK-A ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA Usisavanje.JPG

2. Uklonite izduvnu rešetku D12 i ispušni filter D13. Isperite rešetku i filter u tekućoj vodi, ostavite da se dobro osuše i nalegnu na svoje mjesto.

primjedba
Oko otvora D8 može se nakupiti prašina i prljavština. Budite oprezni pri održavanju ili rukovanju priključkom za punjenje.

 

8. RJEŠENJA PROBLEMA

SLIKA 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDIKATOR LAMPS STANICE ZA PUNJENJE SA JEDINICOM ZA Usisavanje prašine – PORUKE O GREŠKAMA

SLIKA 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

SLIKA 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

SLIKA 34 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.JPG

kompatibilnost:
Operativni sistem pametnih uređaja – Android 4.1 i noviji
– IOS 9.0 i noviji
Wifi mreža – 2.4 Ghz
– WPA1 i WPA2 sigurnost (preporučeni WPA2)

BILJESKA
Uređaj ne može da radi na IEEE 802.1X zaštićenim Wifi mrežama (obično na korporativnim Wifi mrežama).

SLIKA 35 Stanica za punjenje.JPG

Ovim ETA as izjavljuje da je radio oprema tipa ETA6240 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na
ETA internet adresa.

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih specifikacija za odgovarajući model. Proizvođač zadržava pravo izmjene/ažuriranja ETA SMART aplikacije bez prethodne najave. Zbog karaktera takvih promjena/ažuriranja, neke informacije ili procedure u ovom priručniku mogu zastarjeti ili nedostajati.

Garancija od 24 mjeseca ne važi za smanjenje efektivnog kapaciteta akumulatora uzrokovano njegovom upotrebom ili starošću. Učinkoviti kapacitet se postepeno smanjuje ovisno o načinu korištenja akumulatora.

Opsežnije održavanje ili održavanje koje zahtijeva intervenciju na unutrašnjim dijelovima uređaja mora obaviti stručna služba! Nepoštivanje uputa proizvođača dovodi do isteka prava na garancijski popravak!

 

10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

SLIKA 36 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.jpg

Ako dimenzije dozvoljavaju, na svim dijelovima postoje oznake materijala koji se koriste za izradu ambalaže, komponenti i pribora kao i njihovu reciklažu. Simboli navedeni na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji znače da se korišćeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje proizvoda, predajte ga na posebnim sabirnim mjestima gdje će biti besplatno primljen. Odgovarajuće odlaganje proizvoda može pomoći u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, koji mogu biti posljedice nepravilnog odlaganja otpada. Za nepropisno odlaganje ove vrste otpada mogu se izreći novčane kazne u skladu sa nacionalnim propisima. Aparat je opremljen Li-Ion baterijom sa dugim vijekom trajanja. Radi zaštite okoliša potrebno je izvaditi bateriju iz uređaja nakon njenog vijeka trajanja, a bateriju i uređaj morate bezbedno odložiti pomoću posebnih mreža za prikupljanje. Za više detalja zatražite od lokalnih vlasti ili na lokalnom mjestu za prikupljanje otpada. Radi zaštite okoliša potrebno je izvaditi bateriju iz uređaja nakon njenog vijeka trajanja, a bateriju i uređaj morate bezbedno odložiti pomoću posebnih mreža za prikupljanje. Za više detalja zatražite od lokalnih vlasti ili na lokalnom mjestu za prikupljanje otpada.

Vađenje baterije
Odvrnite 8 šrafova poklopca baterije na donjoj strani robotskog usisivača. Izvadite bateriju i odspojite konektor. Izvadite bateriju i odspojite konektor. Za iskopčavanje konektora koristite više sile za advantage prevladavanja sigurnosnog osigurača protiv spontanog isključenja.

Simbol 1SAMO ZA KUĆANSTVO. NEMOJTE URANI U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI. KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD GUŠENJA, DRŽITE OVU PLASTIČNU VREĆU DALJE OD BEBA I DJECE. NEMOJTE KORISTITI OVU TORBU U KREVETIMA, KREVETIMA, KOČICIMA ILI OGRADIMA. OVA TORBA NIJE IGRAČKA.

Simbol 2.JPG

 

Pročitajte više o ovom priručniku i preuzmite PDF:

Dokumenti / Resursi

Twins Robot usisivač 3 u 1 sa pametnom aplikacijom [pdf] Uputstvo za upotrebu
Robot usisivač, Robot vacuum pametna aplikacija, usisivač 3 u 1

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.