Twins logo.JPG

Прахосмукачка робот Twins 3 в 1 със смарт приложение Ръководство за употреба

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

 

1. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ предупредителна икона

 • Считайте инструкциите за употреба като част от уреда и ги предайте на всеки друг потребител на уреда.
 • Проверете дали данните на типовия етикет съответстват на томtage в електрически контакт.
 • Никога не използвайте уреда, ако захранващият му кабел или адаптер е повреден, ако не работи правилно, ако е паднал и е повреден. В този случай занесете уреда в специален сервиз, за ​​да провери неговата безопасност и правилна работа.
 • Продуктът е предназначен за домашна употреба и подобни (в магазини, офиси и подобни работни места, в хотели, мотели и други жилищни среди, в съоръжения, осигуряващи настаняване със закуска). Не е предназначен за търговска употреба!
 • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите участващи. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
 • Преди смяна на аксесоари или достъпни части, които се движат по време на работа, преди монтаж и демонтаж, преди почистване или поддръжка, изключете уреда!
 • Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен техник или лице с подобна квалификация.
 • Никога не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е паднал на пода и е бил повреден, или ако е паднал във вода.
 • За да осигурите безопасността и правилното функциониране на уреда, използвайте само оригинални резервни части и аксесоари, одобрени от производителя.
 • ЗАБЕЛЕЖКА: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • За захранване на уреда прилагайте само безопасни малки обемиtagд в съответствие с типовата табелка.
 • Не поставяйте ръцете близо до въртящата се част.
 • Никога не потапяйте прахосмукачката във вода (дори нейните части)!
 • Никога не прахосмукайте без правилно поставена система за филтриране и микрофилтри.
 • Не почиствайте с прахосмукачка остри предмети (напр. стъкло, парченца), горещи, запалими, експлозивни предмети (напр. пепел, горещи фасове от цигари, бензин, разредители и аерозолни изпарения) или мазнини (напр. мазнини, масла), разяждащи агенти (напр. киселини, разтворители) . Прахосмукачката на тези предмети може да доведе до повреда на филтрите за прах или на прахосмукачката.
 • Порите на филтрите може да се запушат при прахосмукачка с много фин прах (напр. фин пясък, циментов прах, мазилка). По този начин пропускливостта на въздуха ще бъде намалена и мощността на засмукване ще спадне. В този случай почистете филтрите, въпреки че контейнерът за прах още не е пълен.
 • Винаги първо изключвайте прахосмукачката и извадете захранващия кабел от захранването и едва след това изпразнете контейнера за прах, почистете/сменете микрофилтрите, почистете прахосмукачката или нейните принадлежности.
 • Никога не оставяйте прахосмукачката изложена на атмосферни условия (дъжд, замръзване, пряка слънчева радиация и др.).
 • Никога не използвайте уреда за други цели, освен за предназначението, описано в тези инструкции за употреба!
 • Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не го използвате за дълъг период от време.
 • Моля, подсигурете пролуките на пода (напр. лентата на прага), за да избегнете повреда на въртящите се четки. Тези съединения могат също така да ограничат засядането на косъмчетата на четката на прахосмукачката в пролуките.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Вземете предпазни мерки, за да разрешите проблема, който може да затрудни почистването, като например:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Проверете дали основната четка е правилно фиксирана вътре в робота преди почистване.
 • Проверете дали кофата за боклук е празна и се уверете, че е фиксирана, преди да заработи.
 • Вижте дали сензорът за височина над земята е избърсан.
 • Ако трябва да почистите само една стая, моля, затворете вратата.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Ако батерията тече, извадете я незабавно; може да повреди прахосмукачката.
 • Пазете батериите далеч от деца и хора с увреждания. Човек, който би погълнал батериите, трябва незабавно да потърси медицинска помощ.
 • Изхвърлете изтощената батерия по подходящ начин.
 • Никога не използвайте уреда за други цели, освен за предназначението, описано в тези инструкции за употреба! Този уред не е предназначен за употреба на открито.
 • Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на уреда
  и аксесоарите и неговата гаранция за уреда не важи в ситуации, когато предупрежденията за безопасност по-горе не са спазени. Неподмяната или поддръжката на всички филтри редовно, както и използването на неоригинални филтри, чиито свойства са довели до повреда или повреда на прахосмукачката, също се разбира като неправилна употреба на уреда.

Безжична връзка и съвместимост

 • Компанията ETA не може да носи отговорност по никакъв начин за случайни, косвени или последващи щети, или за загуба на данни или загуба поради изтичане на информация по време на безжична комуникация.
 • Успешната безжична комуникация не може да бъде гарантирана на 100% на всички смарт устройства и Wifi мрежи (рутери). Поради разнообразието от устройства на пазара, може да има случаи, в които характерът или спецификацията на дадено смарт устройство или Wifi мрежа (рутер) прави връзката невъзможна или по някакъв начин е нарушена. В допълнение, няколко фактора, включително хардуерна и софтуерна конфигурация, също влияят върху успеха на безжичната комуникация през Wifi мрежа. Връзката между робота и вашата Wifi мрежа също може да бъде неблагоприятно повлияна от околните Wifi мрежи, които могат да бъдат настроени на същия канал и да прекъснат връзките (напр. в жилищни комплекси, жилищни сгради и т.н.). Тези факти не са причина да рекламирате уреда.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. APPLICABILITY

The product, mainly applicable to home, hotel rooms and small office, is good for cleaning to various short-haired carpet, wood floor, hard floor, ceramic tile, etc.

Since the vacuum cleaner moves freely in the space of your home, it is necessary to adapt the environment to this fact. Before use, remove all unwanted objects (stretched cables, scattered clothes, papers, bags, etc.) from the floor that could impede the movement of the vacuum cleaner or, conversely, fragile objects (e.g. glass and ceramic vases) that could be damaged by the vacuum cleaner.

If you use the device in an apartment with several storeys, it is necessary to carry the charging station along with the device from one storey to another.

 

3. PRODUCT COMPONENTS

3.1 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

ФИГ. 4 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА.JPG

ФИГ. 5 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА.JPG

ФИГ. 6 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА.JPG

3.2 ROBOTIC VACUUM CLEANER

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Роботизирана прахосмукачка
A1 – Предна броня
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Предно колело
A7 – Side brush
A8 – Капак на основната четка
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Основна четка

B – Dirt hopper / water tank
C – Контролен панел

3.3 DUSTBIN / WATER TANK

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

ФИГ. 10 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.JPG

3.5 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

FIG 12 REMOTE CONTROL.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Моп: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. VACCUM CLEANER USE

Забележка
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Поставете батерията в дистанционното управление, като спазвате правилния поляритет (2 броя, тип батерия AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯ

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (backlit buttons D1, D2 and indicator lamp D4 must be on).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Забележки

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • Приложението “ETA SMART” улеснява откриването на състоянието на батерията. Приложението може също така да бъде изпратено обратно до станцията за зареждане по всяко време.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Старт (почистване)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Режим на готовност (пауза)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Спящ режим
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

бележки
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 CLEANING MODES AND DEVICE FUNCTIONS WITHOUT USING THE ETA SMART APPLICATION

Ръчен режим
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Забележка
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Локално почистване
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Настройка на нивото на мощност на засмукване
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Switching over dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampening intensity levels. 4 levels are on choice. This function is only available with the mop unit H (see below).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Бутон за рестартиране
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

бележки

 • При почистване препоръчваме почистване на отделните стаи.
 • Когато почиствате, проверете прахосмукачката и добавете вода към приставката за чистене, ако е необходимо, или изплакнете мопа.
 • Не използвайте приставката за моп върху килими и не допускайте прахосмукачката да удря килима.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 НАДVIEW OF LIGHT SIGNALS

Забележка
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

РОБОТ ПРАСХОСЛЕКАЧКА

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Забележка
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APPLICATION ETA SMART

В режим на проста работа устройството може да се управлява с помощта на бутони на контролен панел C или дистанционно управление F (виж по-горе). За да използвате всички функции на устройството, ще трябва да инсталирате и използвате интелигентно приложение „ETA SMART“, позволяващо разширяване на функционалността на прахосмукачката и повишен комфорт на потребителя.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Приложението е достъпно от базата данни на Apple Store или Google Play (или използвайте следния QR код за лесна инсталация:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Забележки
Ако QR кодът не е активен, намерете приложението ръчно (по името му).

 

7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE

Извършвайте поддръжка и почистване редовно, в зависимост от честотата на употреба и обема на почистване. В по-замърсена среда (домашни любимци) ще е необходима по-честа поддръжка. Неизвършването на поддръжка може да повреди прахосмукачката и нейните компоненти!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CLEANING OF DIRT CONTAINER / WATER TANK, FILTERS AND MOP UNIT
1. Remove dirt container B with attached mop unit H from the robot vacuum. Press buttons H1 and disconnect the mop unit from the dirt container. Dispose of dirt together with normal household waste.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Drain remaining water from the tank.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

ВНИМАНИЕ

 • За почистване на филтри не използвайте агресивни препарати или почистващи препарати или гореща вода
 • Препоръчва се химическо чистене, за да се поддържат параметрите на HEPA филтъра.
 • Ако решите да измиете HEPA филтъра с вода, способността му за филтриране ще бъде намалена.
 • Максималният брой измивания на филтъра е 3 пъти. След това е необходимо да се закупи нов.
 • Препоръчително е да сменяте HEPA филтъра поне два пъти годишно.
 • Филтрите не са предназначени за използване в съдомиялна машина.
 • Неуспешното почистване и евентуалната смяна на филтри може да доведе до неизправност на прахосмукачката!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Почистете основната четка с почистващ инструмент I (или друг подходящ). Можете също да използвате ножица, за да премахнете заплетената коса / коса. Избършете капака на основната четка и отделението на основната четка с мека, суха кърпа.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

ВНИМАНИЕ
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
След всяко почистване почистете сензорите с инструмент I (или друг подходящ).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Забележка
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMS SOLUTIONS

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 INDICATOR LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИГ. 34 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.JPG

Съвместимост:
Оперативна система за интелигентно устройство – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Wifi мрежа – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

ВНИМАНИЕ
The device cannot be operated on IEEE 802.1X-secured Wifi networks (usually corporate Wifi networks).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the respective model. The manufacturer reserves the right to change/update the ETA SMART application without prior notice. Due to the character of such changes/updates, some information or procedures in this manual might become obsolete or might be missing.

Гаранция от 24 месеца не важи за намаляване на ефективния капацитет на акумулатора, причинено от употребата или възрастта му. Ефективният капацитет постепенно намалява в зависимост от начина на използване на акумулатора.

По-обширната поддръжка или поддръжка, изискваща намеса във вътрешните части на уреда, трябва да се извършват от професионален сервиз! Неспазването на инструкциите на производителя води до изтичане на правото на гаранционен ремонт!

 

10. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be received free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. The appliance is equipped with the Li-Ion battery with long life. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. For environmental protection it is necessary to remove the battery from the appliance after its service life and the battery and the appliance must be disposed of safely using special collection networks. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantagд на преодоляване на предпазителя срещу спонтанно изключване.

Символ 1САМО ЗА ДОМАШИНСТВО. НЕ ПОТАПЯВАЙТЕ ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГИ ТЕЧНОСТИ. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАНЕ, ДЪРЖЕТЕ ТАЗИ ПЛАСТИКОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ДАЛЕЧ ОТ БЕБЕТА И ДЕЦА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ЧАНТА В КОЛИЧКИ, ЛЕГЛА, КОЛИЧКИ ИЛИ КОРАТКИ. ТАЗИ ЧАНТА НЕ Е ИГРАЧКА.

Symbol 2.JPG

 

Прочетете повече за това ръководство и изтеглете PDF:

Документи / Ресурси

Twins Robot vacuum cleaner 3 in 1 with smart application [pdf] Ръководство на потребителя
Robot vacuum cleaner, Robot vacuum smart application, vacuum cleaner 3 in 1

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.