Ръководство за потребителя на безжични слушалки Ailun-E5

Work In progress Ailun-E5 Wireless Earbuds HNN L L 8*3&-&44&”3#6%4 64&3.”/6″- “JMVO& 1SPEVDU*OGPSNBUJPO 8JSFMFTTFBSCVET $IBSHJOHDBTF -&%JOEJDBUPS 8IJUF L R R L 5ZQF$DIBSHJOHQPSU 1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF .’#CVUUPO .VMUJGVODUJPOCVUUPO 4VCNJDSPQIPOF “OTXFS&OEDBMM R 1MBZ1BVTF 1SFWJPVTTPOH/FYUTPOH .JDSPQIPOF $IBSHJOHQPJOUT 1BDLJOH-JTU $IBSHJOH$BTF 5ZQF$$BCMF R L 8JSFMFTT&BSCVET 8*3&-&44&”3#6%4 64&3.”/6″”JMVO& 4. – 4.-&BSUJQTQBJST 1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF .BOVBM 5JQ5IFFBSUJQTJONFEJVNTJ[FIBWFCFFOJOTUBMMFEPOUIF FBSCVETJOBEWBODF *NQPSUBOU3FNJOEFS *NQPSUBOU3FNJOEFS 1MFBTFUBLFUIFGPMMPXJOHTUFQTCFGPSFVTJOHUIFFBSCVET GPSUIFSTUUJNF 4UFQ1FFMPUIFCMVFJOTVMBUJOHMNTPOUIFDIBSHJOH DPOUBDUTPGUIFFBSCVET 4UFQ1VUUIFFBSCVETCBDLJOUPUIFDIBSHJOHDBTF L …

BLAUPUNKT FMS601 Електрическа резачка за месо Ръководство на собственика

FMS601 Електрическа резачка за месо

Skullcandy Push Active Series S2BPW-P750 Истински безжични слушалки Ръководство за потребителя

Push Active Series S2BPW-P750 True Wireless Earbuds 16dBm 16dBm 16dBm 16dBm 16dBm E 1.0.0.6 D 4.5.ER07 018-210081 Това оборудване отговаря на изискванията на FCC, зададени от FCC за експозиция на радиация без ограничение за околната среда. Крайният потребител трябва да следва специфичните инструкции за експлоатация, за да удовлетвори изискванията за радиочестотно излагане. Този предавател не трябва да се намира едновременно или да работи във връзка с...

Ръководство за потребителя за безжични аудио очила JLAB 6460024 Jbuds Frames

6460024 Jbuds Frames безжични аудио очила +-584*'$&#'3″.&43#-,24([имейл защитен] $ . : $. .: $: $.: , +-584*'$&#'3″.&43#-,24([имейл защитен] $. : $. .: $: $ .:,

MEET239 Интелигентна стерилизираща кабина за отпадъци Ръководство за потребителя

MEET239 Smart Sterilizing Litter Cabin ” 8VHU*XLGH 6PDUW6WHULOL]LQJ/LWWHU&DELQ 3OHDVHUHDGWKHXVHUJXLGHFDUHIXOOEHIRUHXVH &217(176 &DXWLRQ 3DFNLQJ/LVW ,QWURGXFWLRQ )HDWXUHV 9HGLRGLUHFWLRQ 3UHXVH,QVSHFWLRQ /LQHEDUEDJHELQ &RQQHFWHGWR$33 .H$QG/LJKW $336SHFLFDWLRQ 6HWWLQJV 7LSV$QG$ODUPV &OHDQ 3URGXFW3DUDPHWHUV $ERXW8V &$87,21 7KDQNVIRUFKRVLQJVPDUWVWHULOL]LQJOLWWHUFDELQSOHDVH NLQGOUHDGLQJEHORZWLSVEHIRUHWXUQRQWKHPDFKLQH 3OHDVHNLQGOUHDGLQJXVHUPDQXDOEHIRUHWXUQRQWKHPDFKLQHZKHQ RXWXUQRQWKHPDFKLQHWKDWPHDQVRXKDYHDOUHDGUHDGDQGIROORZ WKHLQVWUXFWLRQ :HZLOOQRWUHVSRQVLEOHIRUDQEURNHRUGDPDJHPDGHEXVHUWKDWGLGQW IROORZWKHLQVWUXFWLRQ 3OHDVHGRQWXVHDXWRPRGHLIFDWLVOHVVWKDQNJRURXQJHUWKDQ PRQWKVDQGLIFDWKHDYWKDQNJWKHUHPDEHDOLWWOHELWFURZGHG 0DNHVXUHWKDWWKHFDWLVQRWLQVLGHRURQWKHWRSRIWKHGHYLFHEHIRUH SRZHURQDQGGXULQJWKHVHOIWHVWPDNHVXUHWKDW&DWVZLOOQRWHQWHUWKH PDFKLQHDlHFWWKHJUDYLWVHQVRUDQGFDXVHGDQJHU 7KHDSSFDQQRWUHFRJQL]HDQGFROOHFWGDWDIRUGLlHUHQWFDWVQRZZLOO XSGDWHGLQIXWXUH 7KLVPDFKLQHLVVXLWDEOHIRUVPDOOSDUWLFOHVRIFDWOLWWHUVXFKDVEHQWRQLWH FDWOLWWHUDQGWRIXFUXVKHGVDQG 3OHDVHNLQGOSXWWKHPDFKLQHRQGUVWHDGDQGKRUL]RQLRRUDQGWKH LRRUVKRXOGQRWEHVRIWRWKHUZLVHWKDWZLOODlHFWWKHZHLJKWVHQVRU 3OHDVHNLQGOXVHWKHPDFKLQHLQGRRUDQGDYRLGXVLQJLQKRWDQGPRLVW SODFHDQGNHHSDZDIURPGLUHFWVXQOLJKWDQGNHHSWKHEDVHPHQWDZD IURPZDWHU 3OHDVHNLQGOFKDQJHWKHJDUEDJHEDJVQRORQJHUWKDQRQHZHHNVR WKDWZLOOQRWVPHOO 7KLVSURGXFWLVRQOVXLWDEOHIRU*:L)L ,IDQSUREOHPFDQQRWVROYHSOHDVHFRQWDFWZLWKXV 2XUFRPSDQKDVWKHULJKWRILQWHUSUHWDWLRQDQGPRGLFDWLRQRIWKLVPDQXDO 3DFNLQJ/LVW 3RZHUDGDSWHU *DUEDJHEDJ …

Ръководство с инструкции за интелигентен монитор за сън Sleepace Z400TWP

Z400TWP Smart Sleep Monitor

Ръководство за потребителя на HYJOY TP901 9 инчов таблет

TP901 9 Inch Tablet 0$75,; &$0(5$ 51! VTFS!HVJEF Qmfbtf!sfbe!uif!jotusvdujpot!dbsfgvmmz!cfgpsf!vtjoh!uijt! qspevdu!boe!lffq!ju!gps!gvuvsf!vtf/ +TMROYN LXGT¬GOY *K[ZYIN /ZGROGTU +YVG¶UR &RQWHQWV )81&7,2129(59,(: 63(&,),&$7,21 67$57 +20(6&5((1 6(77,1*%$6,&6 1(7:25.&211(&7,21 $330$1$*(0(17 ,17(51(71$9,*$7,21 08/7,0(‘,$ 7528%/(6+227,1* )81&7,2129(59,(: 0$75,; &$0(5$ FO 3RZHURQR 9ROXPH 9ROXPH 5HVHW 5LJKWVSHDNHU /HIWVSHDNHU )URQW&DPHUD 86%&SRUW 0LFUR6’FDUGVORW 0LF +HDGSKRQHMDFN )ODVK %DFNFDPHUD 63(&,),&$7,21 6L]H &KLSVHW +<-2<7DEOHW6SHFLFDWLRQ &RQQHFWLRQ :,), $ &38 ELW4XDG&RUH&RUWH[$ *38 *( 5$0 …

RANGER RCI-X9 10-метров аматьорски мобилен трансивър Ръководство за употреба

RCI-X9 10-метров аматьорски мобилен трансивър

YGON MSL-6019Q Двойни високоговорители Безжично зареждане настолен часовник Ръководство за експлоатация

MSL-6019Q Dual Speaker Wireless Charging Desk Clock

Ръководство за употреба на цифров сфигмоманометър AND UM-102

UM-102 Digital Sphygmomano Meter Instruction Manual Manuel d’instructions Manual de instrucciones Manuale di Istruzioni Original Traduction Traducción Traduzione 1WMPD4003117C UM-102 Sfigmomanometro digitale Manuale di Istruzioni CONTENUTI 1. Gentile cliente………………………………………………………………………..2 2. Note precauzionali………………………………………………………………….3 3. Note per l’utilizzo corretto ………………………………………………………..4 4. Identificazione delle parti …………………………………………………………7 5. Simboli …………………………………………………………………………………8 6. Uso dello sfigmomanometro…………………………………………………….9 7. Misurazioni ………………………………………………………………………….13 8. Funzioni …