anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Ръководство за употреба

anko 43190454 Bluetooth Light up Party Speaker Моля, прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете за бъдеща употреба. Важни предпазни мерки Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази. Минимални разстояния от 100 cm около апарата за достатъчно...