Инструкции за удобна масажна възглавница

Инструкции за употреба Прочетете инструкциите преди употреба

 СПЕЦИФИКАЦИИ

 • Номинален обемtage: DC 12V
 • Консумация на енергия: 20W

предупреждение

САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ
Важно: Всяко лице, което може да е бременно, да има пейсмейкър, да страда от диабет, флебит и/или тромбоза, да е с повишен риск от образуване на кръвни съсиреци или да има имплантирани щифтове/винтове/изкуствени стави или други медицински устройства тялото й трябва да се консултира с лекар, преди да настъпи, независимо от настройката за контрол.

 • Не използвайте върху бебе или инвалид или върху спящ или в безсъзнание човек.
 • Не използвайте върху нечувствителна кожа или при хора с лошо кръвообращение.
 • Често проверявайте кожата в контакт с нагрятата зона на уреда, за да намалите риска от образуване на мехури

ВНИМАНИЕ

 • За да намалите риска от токов удар, НЕ ИЗТЕГЛАЙТЕ КРЪПКАТА. ВЪТРЕ ИМА НЕОБСЛУЖВАЕМИ ЧАСТИ.
 • ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УСТРОЙСТВО НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

Светкавицата със символ на стрелката в равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на неизолиран „опасен волtagд ”в корпуса на устройството, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар
Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в литературата, придружаваща устройството.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени и спазени преди експлоатация на уреда. Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следното:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГОРЕНИЯ, ПОЖАР, ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР ИЛИ ТРАВМА НА ЛИЦА:

 1. Уредът никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен. Изключете захранващия кабел, когато не го използвате.
 2. Не използвайте по време на къпане или душ. Никога не докосвайте устройство, което е паднало във водата. Изключете незабавно.
 3. Не поставяйте и не съхранявайте устройството на място, където може да падне или да бъде изтеглено във вана или мивка.
 4. Не поставяйте и не изпускайте във вода или друга течност.
 5. Никога не използвайте щифтове или други метални крепежни елементи с това оборудване.
 6. Необходим е строг надзор, когато това устройство се използва от, върху или в близост до деца и хора с увреждания.
 7. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
 8. Никога не използвайте този уред, ако има повреден кабел или щепсел. Ако не работи правилно, ако е изпуснат или повреден или пуснат във вода, Не опитайте се да го поправите сами. Върнете уреда в нашия сервизен център за преглед и ремонт.
 9. Не носете този уред за захранващия кабел или използвайте кабела като дръжка
 10. Не смажете или сгънете този уред при съхранение.
 11. Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.
 12. Никога не изпускайте и не пъхайте предмети в който и да е отвор.
 13. Не използвайте на открито. Този уред е предназначен само за домашна употреба и вътрешна употреба.
 14. Не да работят в присъствието на експлозивни и/или запалими изпарения.
 15. За да изключите, поставете всички контроли в изключено положение, след което извадете щепсела от контакта.
 16. Не претоварвайте електрическия контакт. Използвайте само източника на захранване, както е посочено.
 17. За да избегнете риска от токов удар, не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда. Неправилният ремонт може да причини риск от токов удар или нараняване на хора, когато устройството се използва.
 18. Никога не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате захранващия кабел.
 19. Не използвайте този продукт като тапа за глава.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

 1. Поставете удобната масажна възглавница на безопасно, хладно и сухо място, когато не се използва. Не използвайте устройството на мокро или damp среда.
 2. Никога не потапяйте устройството в течност.
 3. Стойте далеч от всички разтворители и тежки почистващи препарати.
 4. Не опитайте се сами да поправите тази масажна възглавница.
 5. Оглеждайте тапицерията внимателно преди всяка употреба. Сменете външната възглавница, ако подплатата е видима и / или има признаци на повреда, като пукнатини, разкъсвания или образуване на мехури.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАСАЖЪРА

 1. Свържете адаптера с масажора. Включете адаптера в електрически контакт. Свържете адаптера за кола с масажора. Включете адаптера за захранване на автомобила в гнездото за запалка в колата (ИЗПОЛЗВАНЕ В КОЛА).
 2. Натиснете бутона POWER, за да стартирате масажора.
 3. Натиснете бутона POWER за втори път, за да промените посоката на масаж.
 4. Натиснете бутона POWER за трети път, за да изключите функцията за нагряване.
 5. Натиснете бутона POWER за четвърти път, за да изключите устройството.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАСАЖИСТЪРА (ПЕРЕКАРАЕМО)

 1. Свържете адаптера с масажора и след това включете адаптера в електрически контакт, за да заредите масажора.
 2. Изключете адаптера от електрическия контакт и масажора, когато зареждането не е включено (червената лампичка свети в зелено).
 3. Натиснете и задръжте бутона POWER за ДВЕ СЕКУНДИ, за да стартирате масажора.
 4. Натиснете отново бутона POWER, за да промените посоката на масаж.
 5. Натиснете бутона POWER за трети път, за да изключите котлона.
 6. Натиснете бутона POWER за четвърти път, за да изключите масажа.

• Посоката на масажа се променя автоматично на всяка минута.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЧАСТИ И КОНТРОЛ


 1. . МАСАЖНИ УЗЛОВЕ
 2. ГЛАВНА ЕДИНИЦА
 3.  ЕКСПЛОЗИВНОСТ

*АДАПТЕРЪТ НА CARPOWER НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ПРЕПАРАТНАТА ВЕРСИЯ

Документи / Ресурси

COMFY Удобна масажна възглавница [pdf] Инструкции
COMFY, масажна възглавница

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.