Инфрачервен нагревател Airrex AH-200/300/800 Ръководство на потребителя

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 Ръководство за потребителя

 • Благодарим ви, че закупихте инфрачервен нагревател Airrex!
 • Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате нагревателя.
 • След като прочетете ръководството за потребителя, уверете се, че то се съхранява по такъв начин, че да е достъпно за всички, които използват нагревателя.
 • Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате нагревателя.
 • Тези нагреватели са настроени да функционират в условията на Северна Европа. Ако занесете нагревателя в други зони, проверете електрическата мрежаtage във вашата страна на местоназначение.
 • Това ръководство за потребителя включва също инструкции за активиране на тригодишната гаранция.
 • Поради активното разработване на продукта, производителят си запазва правото да прави промени в техническите спецификации и функционалните описания в това ръководство без отделно известие.

Лого на HEPHZIBAH Co.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Целта на тези инструкции за безопасност е да осигури безопасното използване на нагревателите Airrex. Спазването на тези инструкции предотвратява риска от нараняване или смърт и повреда на отоплителното устройство, както и на други предмети или помещения.
Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.
Инструкциите включват две понятия: „Предупреждение“ и „Забележка“.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Предупреждение

Тази маркировка показва риск от нараняване и / или смърт.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Внимание

Маркировката му показва риск от леки наранявания или структурни повреди.

СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО:

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка Символ

Забранена мярка

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка Символ

Задължителна мярка

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Предупреждение

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволИзползвайте само мрежово напрежение 220/230 V. Неправилен томtage може да причини пожар или токов удар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка Символ

Винаги проверявайте състоянието на захранващия кабел и избягвайте да го огъвате или поставяте каквото и да било върху кабела. Повреденият захранващ кабел или щепсел може да причини късо съединение, токов удар или дори пожар.
Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе боравете с захранващия кабел с мокри ръце. Това може да причини късо съединение, пожар или риск от смърт.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНикога не използвайте контейнери, съдържащи запалими течности или аерозоли, близо до нагревателя или ги оставяйте в непосредствена близост поради риска от пожар и / или експлозия, който представляват.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволУверете се, че предпазителят се придържа към препоръката (250 V / 3.15 A). Грешният предпазител може да причини неизправности, прегряване или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе деактивирайте нагревателя, като прекъснете захранването или изключите щепсела. Режещата мощност по време на нагряване може да доведе до неизправности или токов удар. Винаги използвайте бутона за захранване на устройството или бутона ON / OFF на дистанционното управление.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволПовредените захранващи кабели трябва незабавно да се сменят в сервиз, оторизиран от производителя или вносителя, или друг сервиз, оторизиран за електрически ремонти.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволАко щепселът се замърси, почистете го внимателно, преди да го свържете към контакта. Замърсеният щепсел може да причини късо съединение, дим и / или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе удължавайте захранващия кабел, като свързвате допълнителни дължини на кабела към него или неговите щепселни съединители. Лошо направените връзки могат да причинят късо съединение, токов удар или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволПреди почистване и поддръжка на устройството, извадете щепсела от контакта и оставете устройството да се охлади достатъчно. Пренебрегването на тези инструкции може да доведе до изгаряния или токов удар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволЗахранващият кабел на устройството може да бъде свързан само към заземен контакт.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе покривайте нагревателя с препятствия като дрехи, плат или найлонови торбички. Това може да причини пожар.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ДОСТЪПНИ НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ УСТРОЙСТВОТО.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе поставяйте ръцете си или други предмети в предпазната мрежа. Докосването на вътрешните компоненти на нагревателя може да причини изгаряния или токов удар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе премествайте работещ нагревател. Изключете нагревателя и изключете захранващия кабел, преди да преместите устройството.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволИзползвайте нагревателя само за отопление на вътрешни помещения. Не го използвайте за сушене на дрехи. Ако нагревателят се използва за отопление на помещения, предназначени за растения или животни, отработените газове трябва да се подават навън през димоотвод и да се осигури достатъчен приток на свеж въздух.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе използвайте нагревателя в затворени пространства или помещения, заети предимно от деца, възрастни хора или хора с увреждания. Винаги се уверявайте, че тези, които са в същото пространство като нагревателя, разбират необходимостта от ефективна вентилация.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволПрепоръчваме този нагревател да не се използва при изключително високи височини. Не използвайте устройството на повече от 1,500 м надморска височина. При надморска височина от 700 до 1,500, вентилацията трябва да бъде ефективна. Лошата вентилация на отопляемото пространство може да доведе до образуването на въглероден окис, което може да причини нараняване или смърт.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе използвайте вода за почистване на нагревателя. Водата може да причини късо съединение, токов удар и / или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе използвайте бензин, разредител или други технически разтворители за почистване на нагревателя. Те могат да причинят късо съединение, електричество и / или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе поставяйте никакви електрически устройства или тежки предмети върху нагревателя. Елементите на устройството могат да причинят неизправности, токов удар или нараняване при падане от нагревателя.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволИзползвайте нагревателя само в добре проветриви открити пространства, където въздухът се подменя 1-2 пъти на час. Използването на нагревателя в лошо проветриви помещения може да генерира въглероден окис, което може да доведе до нараняване или смърт.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе използвайте устройството в помещения, където хората спят без димоотвод, водещ извън сградата и без осигуряване на достатъчен приток на заместващ въздух.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволНагревателят трябва да бъде поставен на място, където са изпълнени изискванията за безопасно разстояние. Трябва да има хлабина от 15 см от всички страни на устройството и най-малко 1 м отпред и над устройството.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Внимание

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка СимволНе поставяйте нагревателя върху нестабилна, наклонена или клатушкаща се основа. Накланянето и / или падането на устройството може да причини неизправности и да доведе до пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка Символ

Не се опитвайте да демонтирате дистанционното управление на нагревателя и винаги го предпазвайте от силни удари.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка Символ

Ако нагревателят няма да се използва продължително време, изключете захранващия кабел.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка Символ

По време на гръмотевични бури устройството трябва да бъде изключено и изключено от контакта.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Забранена мярка Символ

Никога не позволявайте нагревателят да се намокри; устройството не трябва да се използва в бани или други подобни помещения. Водата може да причини късо съединение и / или пожар.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Задължителна мярка СимволНагревателят трябва да се съхранява на сухо място на закрито. Не съхранявайте в горещи или особено влажни помещения. Възможната корозия, причинена от влага, може да причини неизправности.

ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ДА ЗАБЕЛЕЖИТЕ ПРЕДИ ОПЕРАЦИЯТА

Осигурете безопасността на местоположението на нагревателя

 • В близост до нагревателя не трябва да има запалими материали.
 • Винаги трябва да има 15 см хлабина между страните и задната част на нагревателя и най-близката мебел или друга пречка.
 • Разстоянието от един (1) метър пред и над нагревателя трябва да се пази от всички предмети и материали. Моля, обърнете внимание, че различните материали могат да реагират по различен начин на топлина.
 • Уверете се, че в близост до нагревателя няма тъкани, пластмаси или други предмети, които могат да го покрият, ако се движат от въздушен поток или друга сила. Нагревателят, покрит с плат или друга пречка, може да причини пожар.
 • Нагревателят трябва да бъде поставен на равномерна основа.
 • Когато нагревателят е на място, заключете неговите колела.
 • В малки помещения трябва да се използват отделни тръби за отвеждане на димни газове. Диаметърът на тръбопровода трябва да бъде 75 мм, а максималната дължина е 5 метра. Уверете се, че водата не може да тече в нагревателя през изпускателните тръби.
 • Поставете пожарогасително оборудване, подходящо за нефтени и химически пожари, в непосредствена близост до нагревателя.
 • Не поставяйте нагревателя на пряка слънчева светлина или в близост до силен източник на топлина.
 • Поставете нагревателя в непосредствена близост до електрически контакт.
 • Щепселът на захранващия кабел трябва винаги да е лесно достъпен.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ВИСОКОКЛАСЕН БИОДИЗЕЛ ИЛИ ЛЕКО ГОРИВО В ОТОПЛИТЕЛЯ.

 • Използването на горива, различни от леко мазут или дизел, може да причини неизправности или прекомерно образуване на сажди.
 • ВИНАГИ изключвайте нагревателя, когато добавяте гориво в резервоара.
 • Всички течове на гориво от нагревателя трябва да бъдат отстранени незабавно в сервиз, оторизиран от производителя / вносителя.
 • Когато работите с гориво, спазвайте всички съответни инструкции за безопасност.

РАБОТНИЯ ТОМ НА НАГРЕВАТЕЛЯTAGE IS 220 /230 V / 50 HZ

 • Отговорността на потребителя е да свърже устройството към електрическа мрежа, която захранва съответния обемtage.

СТРУКТУРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

СТРУКТУРНИ ФИГУРИ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - СТРУКТУРНИ ФИГУРИ

РАБОТНИ КЛЮЧОВЕ И ДИСПЛЕЙ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - РАБОТИЩИ КЛЮЧОВЕ И ДИСПЛЕЙ

 1. LED ДИСПЛЕЙ
  Дисплеят може да се използва за проверка на температурата, таймера, кодовете за грешки и т.н.
 2. РАБОТА С ТЕРМОСТАТ
  Тази лампа свети, когато нагревателят е в режим на работа на термостата.
 3. РАБОТА С ТАЙМЕР
  Тази лампа свети, когато нагревателят е в режим на работа с таймер.
 4. ПРИЕМНИК ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
 5. БУТОН ЗА МОЩНОСТ (ВКЛ. / ИЗКЛ.)
  Включва и изключва захранването на устройството.
 6. ИЗБОР НА РЕЖИМ
  Този бутон се използва за избор на желания режим на работа между работата на термостата и таймера.
 7. СТРЕЛКИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ (УВЕЛИЧАВАНЕ / НАМАЛЯВАНЕ)
  Тези бутони се използват за регулиране на желаната температура и задаване на продължителността на отоплителния цикъл.
 8. КЛЮЧАЛКА
  Натискането на този бутон за три (3) секунди заключва клавишите. Съответно, натискането на бутона за още три (3) секунди отключва клавишите.
 9. ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
  Този бутон активира или деактивира функцията на таймера за изключване.
 10. ИЗКЛЮЧЕНА ТАЙМЕРНА ЛАМПА
  Индикаторът показва дали таймерът за изключване е активен или не.
 11. ИНДИКАТОР ЗА НЕИЗПРАВНОСТ НА ГОРЕЛКАТА
  Тази индикаторна лампичка свети, ако горелката е отказала или е изключена по време на работа.
 12. ИНДИКАТОР НА ГОРЕЛКАТА
  Този индикатор свети, когато горелката е активна.
 13. ИНДИКАТОР ЗА ГОРИВО
  Колоната от три светлини показва оставащото гориво.
 14. ПРЕДУПРЕЖДИТЕЛНА СВЕТЛИНА ЗА ПРЕГРЯВАНЕ
  Предупредителната лампичка свети, ако температурата в горната част на нагревателния елемент надвишава 105 ° C. Нагревателят е изключен.
 15. ПРЕДУПРЕЖДИТЕЛНАТА СВЕТЛИНА НА СЕНЗОРА ЗА НАКЛОН
  Предупредителната лампичка свети, ако устройството е наклонено с повече от 30 ° C или е подложено на външна сила, която води до значително движение.
 16. РАЗМЕР НА ГОРИВО ПРЕДУПРЕЖДЕНО СВЕТЛИНА
  Сигналната лампичка свети, когато резервоарът за гориво е почти празен.
 17. СВЕТЛИНА ЗА ИНДИКАТОР ЗА КЛЮЧОВЕ
  Когато тази лампичка свети, клавишите на устройството са заключени, което означава, че не могат да се правят настройки.
REMOTE CONTROL

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ

 • Насочете края на дистанционното управление към нагревателя.
 • Силната слънчева светлина или яркото неоново или флуоресцентно осветление може да наруши работата на дистанционното управление. Ако подозирате, че условията на осветление могат да създават проблеми, използвайте дистанционното управление точно пред нагревателя.
 • Дистанционното управление издава звук, когато нагревателят открие команда.
 • Ако дистанционното управление няма да се използва продължително време, извадете батериите.
 • Защитете дистанционното управление от всички течности.
ЗАМЯНА НА БАТЕРИИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ЗАМЯНА НА БАТЕРИИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 1. ОТВАРЯНЕ НА СЛУЧАЯ ЗА БАТЕРИЯ
  Натиснете леко зона 1 и натиснете капака на кутията на батерията по посока на стрелката.
 2. ЗАМЯНА НА АКУМУЛАТОРИТЕ
  Извадете старите батерии и инсталирайте новите. Уверете се, че сте подредили батериите правилно.
  Клемата на всяка батерия (+) трябва да се свързва със съответната маркировка в корпуса.
 3. ЗАКРИВАНЕ НА СЛУЧАЯ ЗА АКУМУЛАТОРА
  Натиснете кутията на батерията на място, докато чуете щракване на ключалката.
СТРУКТУРА НА ГОРЕЛКАТА

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - СТРУКТУРА НА ГОРЕЛКАТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ
 1. СТАРТЕТЕ НАГРЕВАТЕЛЯ
  • Натиснете бутона за захранване. Устройството излъчва аудио сигнал при активиране.
  • Устройството може да се изключи чрез натискане на същия бутон. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - СТАРТ НАГРЕВАТЕЛЯ
 2. ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМА НА РАБОТА
  • Изберете желания режим на работа, или термостат или таймер.
  • Можете да направите избора с бутона TEMP / TIME.
  • По подразбиране е работа на термостата. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМА НА РАБОТА
 3. НАСТРОЙТЕ ЦЕЛЕВАТА ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ВРЕМЕТО ЗА ЗАГРЯВАНЕ СЪС СТРЕЛКИТЕ БУТОНИ
  • Температурата може да се регулира между 0–40 ºC.
  • Минималното време за нагряване е 10 минути и няма горна граница.
   ЗАБЕЛЕЖКА!
   След активиране режимът на работа на нагревателя по подразбиране е работа на термостата, което се показва от съответната индикаторна лампа. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ЗАДАЙТЕ ЦЕЛЕВАТА ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ВРЕМЕТО НА ЗАГРЯВАНЕ СЪС СТРЕЛКИТЕ БУТОНИ

ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако искате нагревателят да се изключи сам, можете да използвате таймера за изключване.
Използвайте бутона TIMER, за да активирате функцията за изключване. След това изберете желаното забавяне при изключване с бутоните със стрелки. Минималното закъснение е 30 минути. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ТАЙМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

 • Нагревателят се активира, когато регулираната температура е с 2 ° C по-висока от температурата на околната среда.
 • След активиране нагревателят по подразбиране работи с термостат.
 • Когато устройството е деактивирано, всички функции на таймера се нулират и трябва да бъдат зададени отново, ако са необходими.
РАБОТА С ТЕРМОСТАТ

В този режим можете да зададете желаната температура, след което нагревателят работи автоматично и се включва при необходимост, за да поддържа зададената температура. Работата на термостата е избрана по подразбиране, когато нагревателят е активиран.

 1. Включете захранващия кабел. Стартирайте нагревателя. Когато нагревателят работи, текущата температура се показва вляво, а зададената целева температура - вдясно. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Включете захранващия кабел. Стартирайте нагревателя.
 2. Съответната сигнална лампичка свети, когато е избрана работа на термостата. За да превключите от работа на термостата към работа с таймер, натиснете бутона TEMP / TIME. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Съответната сигнална лампа свети, когато е избрана работа на термостата
 3. Температурата може да се регулира с бутоните със стрелки.
  • Температурата може да се регулира в диапазона 0–40ºC
  • Настройката по подразбиране на нагревателя е 25 ° C.
  • Натискането на бутон със стрелка за две (2) секунди непрекъснато ще промени настройката на температурата по-бързо.
  • Диапазонът на текущия температурен дисплей е -9 ... + 50ºC. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Температурата може да се регулира с бутоните със стрелки
 4. Когато е включен, нагревателят се активира автоматично, когато текущата температура спадне с два (2ºC) градуса под целевата температура. Съответно нагревателят се деактивира, когато текущата температура се повиши с един градус (1ºC) над зададената целева температура. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Когато се включи, нагревателят се активира
 5. Когато натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството, дисплеят показва само текущата температура. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Когато натиснете бутона за захранване, за да изключите

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

 • Ако текущата температура е -9ºC, текстът „LO“ се появява в текущата температура view. Ако текущата температура е +50ºC, текстът „HI“ се появява в текущата температура view.
 • Еднократно натискане на бутон със стрелка променя настройките на температурата с един градус. Натискането на бутон със стрелка за повече от две (2) секунди променя настройката на дисплея с една цифра на 0.2 секунди.
 • Натискането на двата бутона със стрелки за пет (5) секунди променя температурната единица от Целзий (ºC) на Фаренхайт (ºF). Устройството използва градуси по Целзий (ºC) по подразбиране.
РАБОТА С ТАЙМЕР

Работата с таймер може да се използва за задействане на нагревателя през интервали. Времето за работа може да се настрои между 10 и 55 минути. Паузата между циклите винаги е пет минути. Нагревателят също може да бъде настроен да бъде непрекъснато включен. При работа с таймер нагревателят не отчита температурата на термостата или зададената температура.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - РАБОТА С ТАЙМЕР

 1. СТАРТЕТЕ НАГРЕВАТЕЛЯ Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - СТАРТ НАГРЕВАТЕЛЯ
 2. ИЗБЕРЕТЕ РАБОТА С ТАЙМЕР
  Изберете работата на таймера, като натиснете бутона TEMP / TIME. Индикаторът за работа на таймера свети. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ИЗБЕРЕТЕ РАБОТА НА ТАЙМЕРА
 3. Когато таймерът е включен, вляво се показва светлинен пръстен. Зададеното време за работа (в минути) се показва вдясно. Изберете желаното време за работа с бутоните със стрелки. Избраното време мига на дисплея. Ако бутоните със стрелки не бъдат натиснати в продължение на три (3) секунди, настройката на времето, показана на екрана, се активира. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Когато таймерът е включен
 4. Времето за работа може да бъде настроено между 10 и 55 минути, или нагревателят може да бъде настроен да работи непрекъснато. След завършване на работния цикъл нагревателят винаги спира работата за пет (5) минути. Два реда (- -) се показват на дисплея заедно с времето за работа, за да покажат паузата. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Времето за работа може да се настрои между 10 и 55 минути

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ПОЧИСТВАЩИ ПОВЪРХНОСТИ

НАБЛЮДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

 • Външните повърхности могат да се почистват леко с меки почистващи препарати, ако е необходимо.
 • Почистете отражателите отзад и отстрани на отоплителните тръби с мека и чиста (микрофибърна) кърпа.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Отоплителните тръби са покрити с керамичен слой. Почистете ги със специално внимание. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

НЕ ОТДЕЛЯЙТЕ И НЕ ПРЕМАХВАЙТЕ ВСЕКИ ОТОПЛИТЕЛНИ ТРЪБИ!

 • Почистете панела с клавиши и LED дисплея с мека и чиста (микрофибърна) кърпа.
 • Поставете отново защитната мрежа след почистване.
СЪХРАНЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛ

Добра идея е да изключвате захранващия кабел за всеки период на съхранение. Поставете захранващия кабел в резервоара вътре в нагревателя, за да сте сигурни, че той не е заседнал под гума, напрample, когато се премества.

Оставете нагревателя да се охлади напълно, преди да го поставите на съхранение. Защитете нагревателя по време на съхранение, като го покриете с чантата, включена в доставката.

Ако нагревателят няма да се използва за продължителен период, напълнете резервоара за гориво с добавка, за да предотвратите растежа на микроби в резервоара.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Внимание

Съхранението на нагревателя на открито или в изключително влажна среда може да причини корозия, водеща до значителни технически повреди.

ЗАМЯНА НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ЗАМЯНА НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР

Горивният филтър се намира в резервоара на нагревателя. Препоръчваме редовно да сменяте горивния филтър, но поне веднъж на отоплителен сезон.

ЗАМЯНА НА ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР

 1. Разкачете маркучите за гориво от горивната помпа.
 2. Повдигнете гуменото уплътнение на резервоара за гориво с отвертка.
 3. Развийте леко гайката с гаечен ключ.
 4. Уверете се, че два (2) малки О-пръстена остават на медната тръба, преди да инсталирате новия горивен филтър.
 5. Завийте леко горивния филтър върху медната тръба.
 6. Поставете горивния филтър обратно в резервоара и прикрепете маркучите за гориво към горивната помпа.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Горивната система може да изисква кървене след смяна на горивния филтър.

КРЪВЕНЕ НА ГОРИВНАТА СИСТЕМА

Ако горивната помпа на нагревателя звучи изключително силно и нагревателят не работи правилно, вероятната причина е въздухът в горивната система.

КРЪВЕНЕ НА ГОРИВНАТА СИСТЕМА

 1. Разхлабете гайката на обезвъздушителя в долната част на горивната помпа с 2-3 завъртания.
 2. Стартирайте нагревателя.
 3. Когато чуете пускането на горивната помпа, изчакайте 2-3 секунди и затворете обезвъздушителния винт.

Кървенето на системата може да наложи тази процедура да се повтори 2-3 пъти.

ДИАГНОСТИРАНЕ И РЕМОНТ НА ​​НЕИЗПРАВНОСТИ

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ
 1. НЕИЗПРАВНОСТ
  Неизправност на горелката.Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - МАЛФУНКЦИЯ
 2. Прегряване
  Предупредителната лампичка свети, когато температурата в горната част на нагревателния елемент надвиши 105 ° C. Нагревателят се деактивира от своите системи за безопасност. След като устройството се охлади, то се рестартира автоматично. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - НАГРЯВАНЕ
 3. ШОК ИЛИ НАКЛОН
  Предупредителната лампичка свети, ако устройството е наклонено с повече от 30 ° C или е подложено на силен удар или тласък. Нагревателят се деактивира от своите системи за безопасност. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ШОК ИЛИ НАКЛОН
 4. ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР ПРАЗЕН
  Когато резервоарът за гориво е напълно празен, на дисплея се появява съобщението „OIL“. В допълнение към това индикаторната лампа за индикатор EMPTY на манометъра непрекъснато свети и устройството издава непрекъснат аудио сигнал. Резервоарът не може да се изпразни достатъчно, за да се изисква обезвъздушаване на горивната помпа.Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР ПРАЗЕН
 5. ГРЕШКА В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  Системата за безопасност изключва всички функции на горелката. Моля, свържете се с оторизиран сервиз за поддръжка. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ГРЕШКА В БЕЗОПАСНАТА СИСТЕМА
 6. ГРЕШКА В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  Системите за безопасност изключват всички функции на горелката. Моля, свържете се с оторизирана сервизна служба. Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ГРЕШКА ЗА БЕЗОПАСНА СИСТЕМА 2

ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако нагревателят е изключен от системите за безопасност, проветрете внимателно отопляемото пространство, за да изчистите всички отработени газове и / или пари от гориво.

СЪВЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ
Вижте всички възможни причини за съобщения за грешки в таблицата на страница 16.

ДИАГНОСТИРАНЕ И РЕМОНТ НА ​​ОПАСНИТЕ ОПАСНОСТИ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ДИАГНОСТИРАНЕ И РЕМОНТ НА ​​ОПАСНИТЕ РАБОТИ 1Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ДИАГНОСТИРАНЕ И РЕМОНТ НА ​​ОПАСНИТЕ РАБОТИ 2

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Внимание

Осигурете ДОСТАТЪЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ!

Повече от 85% от всички експлоатационни неизправности се дължат на недостатъчна вентилация. Препоръчително е да поставите нагревателя на централно и отворено място, така че да може да излъчва топлина пред него без препятствия. Нагревателят се нуждае от кислород, за да работи, поради което трябва да се осигури достатъчна вентилация в помещението. Естествената вентилация в съответствие с приложимите строителни разпоредби е достатъчна, при условие че не са блокирани входни или изходни отвори. Също така не се препоръчва поставянето на резервен отвор за въздух близо до устройството, така че управлението на термостата да не се нарушава.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - Осигурете ДОСТАТЪЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

 • Важно е да се гарантира, че въздухът циркулира в отопляемото пространство. В идеалния случай въздухът трябва да се подава през входящ отвор отдолу, а съдържащият CO2 въздух трябва да се изпуска през изходящ отвор в горната част.
 • Препоръчителният диаметър на вентилационните отвори е 75–100 mm.
 • Ако в стаята има само входящ или изходящ отвор, въздухът не може да циркулира в него и вентилацията е недостатъчна. Ситуацията е същата, ако вентилацията се осигурява само през отворен прозорец.
 • Въздухът, постъпващ от леко отворени врати / прозорци, не гарантира достатъчна вентилация.
 • Нагревателят изисква достатъчна вентилация дори когато изпускателната тръба е изведена от отопляемото помещение.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 • Производителят не препоръчва тези нагреватели да се използват при температури под -20ºC.
 • Поради активното разработване на продукта, производителят си запазва правото да прави промени в техническите спецификации и функционалните описания в това ръководство без отделно известие.
 • Устройството може да бъде свързано само към електрическа мрежа 220/230 V.

Инфрачервен нагревател Airrex AH-200-300-800 - СХЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ

ГАРАНЦИЯ ЗА AIRREX

Колкото повече се използват нагревателите Airrex, толкова по-надеждна е тяхната работа. Airrex използва строги процеси за контрол на качеството. Всеки продукт се проверява след завършване, а някои продукти се подлагат на непрестанни функционални тестове.

За да разрешите всички неочаквани неизправности или неизправности, моля, свържете се с вашия търговец или вносител.
Ако неизправността или неизправността са причинени от дефект в продукта или един от неговите компоненти, продуктът ще бъде заменен безплатно по време на гаранционния период, при условие че са изпълнени следните условия:

НОРМАЛНА ГАРАНЦИЯ
 1. Гаранционният период е 12 месеца от датата на закупуване на устройството.
 2. Ако неизправността или неизправността са причинени от грешка на потребителя или повреда, причинени на устройството от външен фактор, всички разходи за ремонт се начисляват на клиента.
 3. Гаранционната поддръжка или ремонт изисква оригиналната разписка за покупка, за да се потвърди датата на покупката.
 4. Валидността на гаранцията изисква устройството да е закупено от официален търговец, оторизиран от вносителя.
 5. Всички разходи, свързани с транспортирането на устройството до гаранционно обслужване или гаранционен ремонт, са за сметка на клиента. Запазете оригиналната опаковка, за да улесните транспорта. Търговецът / вносителят ще покрие разходите, свързани с връщането на устройството на клиента след гаранционно обслужване или гаранционен ремонт (ако устройството е одобрено за гаранционно обслужване / ремонт).
3-ГОДИШНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ

Вносителят на инфрачервени нагреватели Airrex Rex Nordic Oy предоставя 3-годишна гаранция за внесени дизелови инфрачервени нагреватели. Една от предпоставките за 3-годишна гаранция е, че активирате гаранцията в рамките на 4 седмици от датата на покупката. Гаранцията трябва да бъде активирана по електронен път на адрес: www.rexnordic.com.

3-ГОДИШНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 • Гаранцията обхваща всички части, които са обхванати от общите гаранционни условия.
 • Гаранцията обхваща само продукти, внесени от Rex Nordic Group и продавани от официален техен дилър.
 • Само оторизирани от Rex Nordic Group дилъри имат право да предлагат и рекламират 3-годишната гаранция.
 • Отпечатайте гаранционния сертификат върху разширената гаранция и го запазете като прикачен файл към разписката за покупка.
 • Ако устройството е изпратено на гаранционно обслужване в рамките на удължения гаранционен период, с него трябва да се изпратят разписката и гаранционното удостоверение за удължената гаранция.
 • Ако неизправността или неизправността са причинени от грешка на потребителя или повреда, причинени на устройството от външен фактор, всички разходи за ремонт се начисляват на клиента.
 • Гаранционното обслужване или гаранционният ремонт изискват получаването и гаранционния сертификат за разширената гаранция.
 • Всички разходи, свързани с транспортирането на устройството до гаранционно обслужване или гаранционен ремонт, са за сметка на клиента. Запазете оригиналната опаковка, за да улесните транспорта.
 • Разходите, свързани с връщането на устройството на клиента след гаранционно обслужване или гаранционен ремонт (ако устройството е одобрено за гаранционно обслужване / ремонт), са за сметка на дилъра / вносителя.

ВАЛИДНОСТ НА 3-ГОДИШНАТА ГАРАНЦИЯ

Гаранцията ще остане валидна в продължение на три години, считано от датата на покупката, посочена в касовата бележка, при условие че гаранцията е активирана съгласно инструкциите по-горе. 3-годишната гаранция е валидна само с оригиналната разписка. Не забравяйте да запазите разписката. Това е доказателство за валидна гаранция.

Лого на Airrex

ПРОИЗВОДИТЕЛ

HEPHZIBAH CO., LTD
(Хуан-донг) 86, Гилпа-ро
71beon-gil, Nam-gu,
Инчхон, Корея
+82 32 509 5834

ВНОСИТЕЛ

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Аскола
ФИНЛАНДИЯ

ФИНЛАНДИЯ +358 40 180 11 11
ШВЕЦИЯ +46 72 200 22 22
НОРВЕГИЯ +47 4000 66 16
МЕЖДУНАРОДЕН +358 40 180 11 11

[имейл защитен]
www.rexnordic.com


Инфрачервен нагревател Airrex AH-200/300/800 Ръководство на потребителя - Оптимизиран PDF
Инфрачервен нагревател Airrex AH-200/300/800 Ръководство на потребителя - Оригинален PDF

Присъединете се към разговора

Как 1

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.