TESLA Ultimate ጸጥታ PRO BG600G ቦርሳ ያለው የቫኩም ማጽጃ መመሪያ መመሪያ

የመጨረሻው ጸጥታ PRO BG600G ቦርሳ ያለው የቫኩም ማጽጃ

በኤሌክትሪክ የሚሰራ የቤት አቧራ ማፅጃ

የመጨረሻው ጸጥታ PRO BG600G
የተጠቃሚ መመሪያ
ENG BIH/CG BG GR HR HU MK RO SLO SRB

ኢንጂነር

መመሪያ መመሪያ
የቤት አጠቃቀም ብቻ። ከመጠቀምዎ በፊት ይህንን መመሪያ በጥንቃቄ ያንብቡ።

አስፈላጊ የደህንነት መመሪያዎች

1. Read all the instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
2. Make sure the dust bag is properly installed before use.
3. ጥራዝ መሆኑን ያረጋግጡtagየደረጃ ስያሜው ላይ ምልክት የተደረገበት ከዋናው ጥራዝዎ ጋር ይዛመዳልtage.
4. Never vacuum up water or any other liquids. Never vacuum up flammable substances and do not vacuum up ashes until they are cold.
5. Unplug the appliance from the mains socket when it is not in use and before replacing filter.
6. Store and use the appliance well away from heat sources such as radiators or gas/electric res.
7. Do not continue to operate the appliance if you are in any doubt about it working normally (e.g. abnormal

noise, withdraw the mains plug and consult your dealer.
8. If the mains cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
9. ይህ መሣሪያ አካላዊ (አካላዊ) ፣ ስሜታዊ ወይም አእምሯዊ ችሎታ ያላቸው ፣ ወይም የልምድ እና የእውቀት እጦታቸው ላላቸው ሰዎች (ልጆችንም ጨምሮ) እንዲጠቀሙበት የታሰበ አይደለም ፣ መሣሪያውን ለሚመለከተው ሰው መሣሪያውን የመጠቀም ቁጥጥር ወይም መመሪያ ካልተሰጣቸው በስተቀር። ደህንነት
10. ልጆች በመሣሪያው እንዳይጫወቱ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል ፡፡
11. The plug must be removed from the power socket before any maintenance or replacement.

በላይ ምርትVIEW

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. አያያዝ

2. Hose connection opening

3. የፊት ሽፋን

4. Speed control button

5. Cable rewind button

4

6. የጀርባ ሽፋን

5

7. አብራ / አጥፋ አዝራር

13 8. Big wheel

9. Brush holder

14 10. Base body 11. Parquet nozzle

12. Mini turbo brush

13. የመምጠጥ ቱቦ

15

14. የብረት ቱቦ

15. የወለል ንፍጥ

Accessory List A set of hose accessories, include: one metal tube, one floor brush, one mini turbo brush.
2

የክወና ዘዴ
1. Connect the hose accessory: insert the hose end into the hose socket at the front cover and then hook it. (Fig 1) Remove the hose accessory: turn the connector of hose to the right position and then pull the hose accessory. (Fig 2), Connect the metal tube to the curved end of the hose. (Fig 3)
2. Connect different nozzle tools to the tube for different cleaning purposes: floor brush (adjusted to the type of ground) for carpet or hard floor (Fig 4);crevice nozzle for sofa, wall surface, curtain ,corner of space between furniture and etc. (Fig 5)

3. Operating the vacuum cleaner: insert the plug and cord into the power socket which conforms to that on the label for the power supply, and press the on/off switch pedal, the vacuum cleaner will start working.
4. Adjust the power of the vacuum power: changing the power of the machine by the right and left rotation speed control knob to meet the different needs of use
5. Cord rewinding: Switch off the vacuum cleaner with on/off switch button and pull the plug from the main socket, press the cord rewinding button, the power cord will be drawn in (Fig 7)

የበለስ. 1

የበለስ. 2

የበለስ. 3

የበለስ. 4

የበለስ. 5

የበለስ. 6

የበላይነት።
1. Changing the dust bag: when the Dust full indicator turns red, it is time to clear the dust or replace with a new bag (Fig 1). Open the front cover by clipping (Fig 2, 3). Take out the bag holder then remove the full dust bag (Fig 4).

የበለስ. 7
2. The motor protection filter should be removed and rinsed once a year. Return it to the unit when dry. If the filter is damage, it should be replaced with a new one (Fig 5).
3. Washing or exchanging the outlet filter (HEPA): clip down and remove the outlet cover to wash or exchange the filter (Fig 6, 7).

የበለስ. 1

የበለስ. 2

የበለስ. 3

የበለስ. 4

የበለስ. 5

የበለስ. 6

የበለስ. 7

3

FAILURE CLEARANCE
Less vacuum power of the cleaner 1. Can be used as tip the rubbish out of the full dust cup or the dust bag. 2. If blockage is found in ground brush, hose or tubes, the machine can be re-operated only after the blockage is cleared
ተጓዙ.
የቴክኒካዊ መግለጫ
ጥራዝtage: AC 220V-240V~ Frequency: 50Hz-60Hz Power: 700W
የዚህን ምርት ትክክለኛ ማስወገድ
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased, they can take this product for environmental safe recycling.
4

BIH/CG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ሳሞ za domacinstvo. Prije upotrebe pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu.

VAZNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

1. Pazljivo procitajte sva uputstva prije koristenja ureaja i sacuvajte ih za buducu upotrebu.
2. Prije upotrebe provjerite da li je kesa za prasinu pravilno postavljena.
3. Provjerite da li je napon oznacen na naljepnici sa tehnickim podacima odgovara naponu vase mreze
4. Nikada ne usisavajte vodu ili bilo koju drugu tecnost. Nikada ne usisavajte zapaljive materije i ne usisavajte pepeo dok se ne ohladi.
5. Iskljucite ureaj iz elektricne uticnice kada se ne koristi i prije zamjene filtera.
6. Aparat cuvajte i koristite dalje od izvora toplote, kao sto su radijatori ili gas/elektricna energija.
7. Ne nastavljajte da koristite ureaj ako sumnjate da radi

normalno izvucite utikac iz uticnice i obratite se svom prodavcu.
8. Ako je mrezni kabal ostecen, mora ga zamijeniti proizvoac, njegov serviser ili slicne osobe kako bi se izbjegla opasnost
9. Ovaj aparat nije namjenjen za upotrebu osobama (ukljucujuci djecu) sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili uputom o upotrebi aparata od strane osobe odgovorne za njihovu bezbjednost.
10. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali sa aparatom.
11. Utikac mora biti izvucen iz uticnice prije bilo kakvog odrzavanja ili zamjene.

PREGLED PROIZVODA

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. ሩካ

2. Otvor prikljucka crijeva

3. Prednji poklopac

4. Dugme za kontrolu brzine

5. Dugme za premotavanje

4

kabla

5

6. Zadnji poklopac

13 7. Dugme ON/OFF

8. Veliki tocak

9. Drzac cetke 14 10. Osnovno tijelo

11. Mlaznica za parket

12. Mini turbo cetka

15

13. Usisno crijevo

14. Metalna cijev

15. Podna mlaznica

Lista dodatne opreme Set pribora za crijeva, ukljucuje: jednu metalnu cijev, jednu cetku za pod, jednu mini turbo cetku.
5

NACIN RADA
1. Prikljucite crijevo: umetnite kraj crijeva u usisni otvor na prednjem poklopcu, a zatim ga zakacite. (Sl. 1) Uklonite crijevo: okrenite prikljucak crijeva u desni polozaj, a zatim povucite za crjievo. (Slika 2), Spojite metalnu cjiev na zakrivljeni kraj crjieva. (Slika 3)
2. Povezite razlicite alate sa mlaznicama na cijev za razlicite svrhe ciscenja: cetka za pod (prilagoena vrsti tla) za tepih ili tvrdi pod (slika 4); mlaznica za kauc, povrsinu zida, zavjesu, ugao prostora izmeu namjestaja i itd. (Sl. 5)
3. Rukovanje usisivacem: utaknite utikac i kabal u uticnicu koja odgovara onoj na naljepnici za napajanje i

pritisnite prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje, usisivac ce poceti sa radom.
4. Podesite snagu vakuumske snage: promjenite snagu masine pomocu dugmeta za kontrolu brzine desnog i lijevog dugmeta kako biste zadovoljili razlicite potrebe upotrebe
5. Premotavanje kabla: Iskljucite usisivac sa prekidacem za ukljucivanje/iskljucivanje i izvucite utikac iz glavne uticnice, pritisnite dugme za premotavanje kabla, kabal za napajanje ce biti uvucen (slika 7).

ስሊካ 1

ስሊካ 2

ስሊካ 3

ስሊካ 4

ስሊካ 5

ስሊካ 6

ODRZAVANJE
1. Zamjena kese za prasinu: kada indikator prasine postane crven, vrijeme je da ocistite prasinu ili zamjenite novu kesu (slika 1). Otvorite prednji poklopac (Slika. 2) Izvadite drzac kese, a zatim uklonite punu kesu za prasinu (slika 4).

ስሊካ 7
2. Zastitni filter motora treba uklanjati i ispirati jednom godisnje. Vratite ga u jedinicu kada se osusi. Ako je filter ostecen, treba ga zamjeniti novim (slika 5).
3. Pranje ili zamjena izlaznog filtera (HEPA): pricvrstite i uklonite poklopac ispusnog otvora da biste oprali ili zamijenili filter (slika 6, 7).

Slika 1 Slika 5 6

Slika 2 Slika 6

Slika 3 Slika 7

ስሊካ 4

OTKLANJANJE KVARA
Manja snaga usisavanja 1. Izbacivanjem smeca iz pune posude za prasinu ili vrece za prasinu. 2. Ako se otkrije zacepljenje u cetki za ciscenje, crijevu ili cijevima, masina se moze ponovo koristiti samo nakon uklanjanja
zacepljenja.
ቴክኒክ SPECIFIKACIJE
Napon: AC 220V-240V~ Frekvencija: 50Hz-60Hz Snaga: 700W
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
Ova oznaka oznacava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kucnim otpadom u celoj EU. Da biste sprecili mogucu stetu po zivotnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali odrzivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korisceni ureaj, koristite sisteme za vracanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu kod koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekolosku reciklazu.
7

BG

.

1..
2. ፣.
3.,,.
4.. ፣.
5. ፣.
6. ፣ /
7. , , (

) ፣.
8. ፣ ፣ ፣ ፣.
9. ( ) , , ,
10.,,.
11..

1

11

12

2 3

4

4

9

7

5

6

15 8 10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. /

13

8.

14 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

:,,.
8

1. : . ( 1) : . (. 2), . (. 3).
2. : ( ) (. 4); , , , .. (. 5)

3. : , , /, .
4.:,.
5. : / , ,

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

1. : , (. 1). (. 2, 3). , (. 4).

2. . , . , (. 5).
3. (HEPA): , (. 6, 7).

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

9

– 1. . 2. , , .

AC 220V-240V~ : 50Hz-60Hz : 700W
:
, . ,,,,,. ,,,,,. .
10

GR

. .

1..
2. ፣.
3..
4.. .
5..
6. / ፡፡
7.

(.. ). .
8.,,,.
9. ( ) , , .
10. ፣.
11..

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. 2.

3.

4.

5.

4

6.

7. /

5

13 8.

9.

14

10.

11.

12. mini turbo

13.

15

14.

15.

: , , mini turbo.

11

1. : . (. 1) : . (. 2) . (. 3)
2. : ( ) (. 4), , , , .. (. 5)

3.: /.
4.:
5. : / . (. 9).

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

1.

:

,

(1)

(. 2, 3).

(4)

2. . . , (. 5).
3. (HEPA): (. 6, 7)

. 1
. 5 12

. 2-6-XNUMX እልልልልልልልልልልል XNUMX

. 3-7-XNUMX እልልልልልልልልልልል XNUMX

. 4

1.. 2. ፣
.

: AC 220V-240V~ : 50Hz-60Hz : 700W
:
. ፣. ፣. .
13

HR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ሳሞ za domacinstvo. Prije upotrebe pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu.

VAZNA UPUTSTVA ZA SIGURNOST

1. Pazljivo procitajte sva uputstva prije koristenja
2. Provjerite da li je napon oznacen na naljepnici sa tehnickim podacima odgovara naponu vase mreze
3. Nikada ne usisavajte vodu ili bilo koju drugu tekucinu. Nikada ne usisavajte zapaljive materijale i ne usisavajte pepeo dok se ne ohladi.
4. Iskljucite ureaj iz elektricne uticnice kada se ne koristi i prije zamjene filtera. izvucite utikac iz uticnice i obratite se svom trgovcu.
5. Ako je mrezni kabel ostecen, mora ga zamijeniti proizvoac, njegov serviser ili slicne osobe kako bi se izbjegla opasnost.
6. Aparat cuvajte i koristite dalje od izvora topline, kao sto su radijatori ili plin/elektricna energija.

7. Ne nastavljajte koristiti ureaj ako sumnjate da radi normalno izvucite utikac iz uticnice i obratite se svom trgovcu.
8. Ako je mrezni kabel ostecen, mora ga zamijeniti proizvoac, njegov serviser ili slicne osobe kako bi se izbjegla opasnost.
9. Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu osobama (ukljucujuci djecu) sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili uputom o upotrebi aparata od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
10. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali sa aparatom.
11. Utikac mora biti izvucen iz uticnice prije bilo kakvog odrzavanja ili zamjene.

PREGLED PROIZVODA

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. ሩካ

2. Otvor prikljucka crijeva

3. Prednji poklopac

4. Tipka za kontrolu brzine

5. Tipka za premotavanje

4

kabela

6. Zadnji poklopac

5

13

7. Tipka ON/OFF

8. Veliki kotac

9. Drzac cetke 14 10. Osnovno tijelo

11. Mlaznica za parket

12. Mini turbo cetka

15

13. Usisno crijevo

14. Metalna cijev

15. Podna mlaznica

Lista dodatne opreme Set pribora za crijeva, ukljucuje: jednu metalnu cijev, jednu cetku za pod, jednu mini turbo cetku.
14

NACIN RADA
1. Prikljucite crijevo: umetnite kraj crijeva u usisni otvor na prednjem poklopcu, a zatim ga zakacite. (Sl. 1) Uklonite crijevo: okrenite prikljucak crijeva u desni polozaj, a zatim povucite za crijevo. (Slika 2), Spojite metalnu cijev na zakrivljeni kraj crijeva. (Slika 3)
2. Povezite razlicite alate sa mlaznicama na cijev za razlicite svrhe ciscenja: cetka za pod (prilagoena vrsti tla) za tepih ili tvrdi pod (slika 4); mlaznica za kauc, povrsinu zida, zavjesu, kut prostora izmeu namjestaja i itd. (Sl. 5)

3. Rukovanje usisavacem: utaknite utikac i kabel u uticnicu koja odgovara onoj na naljepnici za napajanje i pritisnite prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje, usisavac ce poceti sa radom.
4. Podesite snagu vakuumske snage: promijenite snagu ureaja pomocu tipke za kontrolu brzine desne i lijeve tipke kako biste zadovoljili razlicite potrebe upotrebe
5. Premotavanje kabela: Iskljucite usisavac sa prekidacem za ukljucivanje/iskljucivanje i izvucite utikac iz glavne uticnice, pritisnite tipku za premotavanje kabela, kabel za napajanje ce biti uvucen (slika 7).

ስሊካ 1

ስሊካ 2

ስሊካ 3

ስሊካ 4

ስሊካ 5

ስሊካ 6

ስሊካ 7

ODRZAVANJE
1. Zamjena posude za prasinu: kada indikator prasine postane crven, vrijeme je da ocistite prasinu ili zamijenite novu posudu (slika 1). Otvorite prednji poklopac (Slika. 2) Izvadite drzac posude, a zatim uklonite punu posudu za prasinu (slika 4).

2. Zastitni filter motora treba uklanjati i ispirati jednom godisnje. Vratite ga u jedinicu kada se osusi. Ako je filter ostecen, treba ga zamijeniti novim (slika 5).
3. Pranje ili zamjena izlaznog filtera (HEPA): pricvrstite i uklonite poklopac ispusnog otvora da biste oprali ili zamijenili filter (slika 6, 7).

Slika 1 Slika 5

Slika 2 Slika 6

Slika 3 Slika 7

ስሊካ 4

15

UKLANJANJE KVARA
Manja snaga usisavanja 1. Izbacivanjem smeca iz pune posude za prasinu ili vrece za prasinu. 2. Ako se otkrije zacepljenje u cetki za ciscenje, crijevu ili cijevima, ureaj se moze ponovo koristiti samo nakon uklanjanja
zacepljenja.
ቴክኒክ SPECIFIKACIJE
Napon: AC 220V-240V~ Frekvencija: 50Hz-60Hz Snaga: 700W
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
Ova oznaka oznacava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kucnim otpadom u cijeloj EU. Da biste sprijecili mogucu stetu po okolis ili zdravlje ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovirali odrzivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj koristeni ureaj, koristite sustave za vracanje i prikupljanje ili se obratite trgovcu kod kojega je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekolosku reciklazu.
16

HU

ሃስዘንላቲ ኡታሲትኣስ

Kizárólag háztartási használatra. Használat eltt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

ፎንቶስ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. A készülék használata eltt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
2. Használat eltt gyzdjön meg arról, hogy a porzsák megfelelen fel van-e szerelve.
3. Ellenrizze, hogy a címkén feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön hálózati feszültségének.
4. Soha ne porszívózzon fel vizet vagy más folyadékot, gyúlékony anyagokat és hamut, amíg az ki nem hlt.
5. Húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, ha nem használja, és mieltt kicseréli a szrt.
6. A készüléket hforrásoktól, például radiátoroktól vagy gáz/elektromos rezsiforrásoktól távol használja és tárolja.
7. Ne mködtesse tovább a készüléket, rendellenes zajokat hall a készülékbl.

8. Ha a tápkábel megsérül, a további veszélyek elkerülése érdekében azt csak a gyártó, annak szakszervize, vagy egy megfelel végzettséggel rendelkez szakember cserélheti ki.
9. A készüléket gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak használatát nem ismer személyek csak olyan felügyelete mellett használhatják, aki a berendezés biztonságos módon történ használatára és az ezzel járó veszélyekre vonatkozó szabályokat megismerte.
10. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
11. A készüléket minden karbantartás és szrcsere eltt áramtalanítani kell.

A KÉSZÜLÉK

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. Fogantyú

2. Tömlcsatlakozó nyílás

3. Els fedél

4. Sebességszabályozó gomb

4

5. Kábel visszacsévél gomb

6. Hátsó borítás

5

7. ቤ- / kikapcsoló gomb

13

8. Kerekek

9. Szívófej tartó

14 10. Porszívóház

11. Parketta fej

12. Mini turbó ecset

13. Szívócs

15

14. Fémcs

15. Padlófej

Tartozékok listája Töml tartozékkészlet, amely tartalmaz: egy fémcsövet, egy padlókefét, és egy mini turbó ecset.

17

ሀስዘንላት።
1. Csatlakoztassa a töml végét az elüls burkolaton lév töml aljzatba, majd pattintsa be (1. ábra). A töml eltávolítása: fordítsa a töml csatlakozóját a megfelel pozícióba, majd húzza ki a csövet (2. ábra). Csatlakoztassa a fémcsövet a töml ívelt végéhez. (3. ábra)
2. Csatlakoztassa a különböz kiegészítket a cshöz a különböz tisztítási célokra: padlókefe (a talaj típusához igazítva) sznyeghez vagy kemény padlóhoz (4. ábra); résszívó fej a kanapéhoz, falfelülethez, függönyhöz, bútorok közötti résekhez stb. (5. ábra)

3. A porszívó mködtetése: csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (6. ábra).
4. A porszívó teljesítményét a különböz használati igényeknek megfelelen a teljesítményszabályzó gombbal tudja kezelni
5. Tápkábel feltekerése: Kapcsolja ki a porszívót a be-/ kikapcsoló gombbal, húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, majd nyomja meg a vezetékcsévél gombot, a tápkábel magától behúzódik

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra

የበላይነት።
1. A porzsák cseréje: amikor a porzsák jelzés pirosra vált, vagy a szívóteljesítmény lecsökken, ki kell tisztítani a porzsákot, vagy újra cserélni (1. ábra)
2. Nyissa ki az els fedelet az gomb megnyomásával. Vegye ki a zsáktartót, majd vegye ki a teli porzsákot (4-es ábra).
3. A motorvéd szrt évente egyszer ki kell venni és

7. ábra
át kell öblíteni. Száraz állapotban helyezze vissza a készülékbe. Ha a szr megsérül, ki kell cserélni egy újjal (5. ábra). 4. A kimeneti szr tisztítása: nyissa ki a kimeneti fedelet, vegye ki a HEPA-keretet és a szrt. Mossa ki és helyezze vissza, miután a szr teljesen megszáradt (6, 7 ábra).

1. ábra 5. ábra 18

2. ábra 6. ábra

3. ábra 7. ábra

4. ábra

ሂባኤልሃርይቲስ
Csökkent szívóteljesítmény 1. Ürítse ki a porzsákot, vagy cserélje ki egy új darabra. 2. Ellenrizze, hogy a padlókefe, a cs vagy a töml valamelyik része eltömdött-e és ha igen szüntesse meg az okot.
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ
Feszültség: AC 220V-240V~ Frekvencia: 50Hz-60Hz Teljesítmény: 700W
HULLADÉKKEZELÉS:
ኤ ፈንቲ ስዚምቦሎም አዝት ጀልዚ፣ ሆጊ ኤ ሄሊ ቶርቨንየክነክ ኤስ ኤሊራሶክናክ መግፈሌለን ኣ ቄስዙሌኬት ሀ ሀዝታርታሲ ሁላዴክቶል ኤልኩሎኒትቭ ከል ኣ ሁላዴክባ ሄሊእዝኒ። ሃ ኤ ተርሜክ ኤሌሪ ኤሌታታማ ቬገት፣ ቪጌ ኤ ሄሊ ሃቶሳጎክ ኣልታል ኪጄሎትት ጋይትፖንትራ። ኤ ኬስዙሌክ ኤልኩሎኒቴት ሞዶን ቶርቴን ጊጄቴሴ ኤስ ኡጅራሃስኖሲታሳ ሰጊት መጎቭኒ ኤ ተርምሴዜቲ ኤርፎርራሶካት፣ ኢስ ቢዝቶሲትያ፣ ሆጊ አዝ ዩጅራሃስዝኖሲታስ አዝ ኢምበሪ ኢጌስዝቕጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒጒ፹ A termék ujrahasznosítása érdekében további információert forduljon az iilletékesekhez, a helyi hulladékgyjt szolgáltatóhoz vagy ahhoz አዝ ኡዝሌተዝ፣ አሆል አ ተርሜኬት መገቫሳሮልታ።
19

MK

. .

1..
2..
3..
4.. .
5..
6. / ፡፡
7.

( ., , .
8. ፣
9. ( ) , , .
10..
11..

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1.
2.

3.

4.

4

5.

5

13 6.

7. አብራ / አጥፋ

8. 14 9።

10.

11.

15

12.

13.

14.

15.

:,,.
20

1. : . ( 1) : . ( 2), . ( 3)
2. : ( ) ( 4); , , , ( 5)

3.: /,.
4.:
5. : / , , .

1

2

3

4

5

6

7

1. : , ( 1). ( 2, 3). , ( 4).

2. . . , ( 5).
3. (): ( 6, 7).

1

2

3

4

5

6

7

21

1.. 2. ፣
.

: AC 220V – 240V~ : 50Hz-60Hz : 700W

. ,. ,,.
22

RO

MANUAL INSTRUCIUNI

Numai pentru uz casnic. Citii acest manual cu atenie înainte de utilizare.

MSURI ደ ሲጉራን አስፈላጊ

1. Citii cu atenie toate instruciunile înainte de a utiliza aparatul i pstrai-le pentru consultare ulterioar.
2. Asigurai-v c punga de praf este instalat corect înainte de utilizare.
3. Verificai dac tensiunea marcat pe etichet corespunde tensiunii de reea.
4. Nu aspirai niciodat ap sau alte lichide. Nu aspirai substane inflamabile i nu aspirai scrum pân când este rece.
5. Deconectai aparatul de la priza de alimentare atunci când este nu este utilizat i înainte de a înlocui filtrul.
6. Pstrai i utilizai aparatul departe de cldur surse precum radiatoare sau surse electrice/cu gaz.
7. Nu continuai s utilizai aparatul dac avei dubii cu privire la funcionarea normal (de exemplu, zgomot anormal, scoatei techerul i consultai distribuitorul).

8. Dac cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de productor, agentul su de service sau persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
9. Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre persoane (inclusiv copii) cu capaciti mentale, fizice, senzoriale sau reduse sau lipsa de experien i cunotine, cu excepia cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instruciuni privind utilizarea aparatului de ctre o persoan responsabil pentru sigurana lor.
10. Copiii trebuie supravegheai pentru a se asigura c nu se joac cu aparatul.
11. techerul trebuie scos din priza de alimentare înainte de orice procedur de întreinere sau înlocuire.

PREZENTARE PRODUS

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. ሙነር

2. Orificiu conectare furtun

3. Capac fa

4. Buton reglare vitez

5. Buton derulare cablu

4

6. Capac spate

5

7. Buton ON/OFF

13 8. Roat

9. Suport perie

14 10. Carcas 11. Accesoriu parchet

12. Mini perie turbo

13. Furtun aspirare

15

14. Tub metal

15. Accesoriu podea

Lista de accesorii Setul de accesorii pentru furtun include: un tub metalic, o perie de podea, o mini perie turbo.
23

METODA DE OPERARE
1. Conectai accesoriul furtunului: introducei captul furtunului în mufa furtunului de pe capacul din fa i apoi fixai-l (Fig. 1). Scoatei accesoriul furtunului: rotii conectorul furtunului în poziia corect i apoi tragei accesoriul furtunului. (Fig. 2). Conectai tubul metalic la captul curbat al furtunului (Fig. 3).
2. Conectai diferite accesorii la tub pentru diferite scopuri de curare: perie de podea (ajustat la tipul de podea), pentru covor sau podea tare (Fig. 4); accesoriu pentru canapea, suprafaa peretelui, perdea, spaiu între mobilier etc. (Fig. 5).

3. Funcionarea aspiratorului: introducei techerul i cablul în priza de alimentare care este conform cu cea de pe etichet pentru sursa de alimentare i apsai butonul comutatorului de pornire/oprire, aspiratorul va începe s funcioneze.
4. Reglai puterea de aspirare: schimbarea puterii aparatului prin butonul de control al vitezei de rotaie dreapta i stânga pentru a satisface diferitele nevoi de utilizare.
5. Derularea cablului: Oprii aspiratorul apsând butonul de pornire/oprire i scoatei techerul din priz, apsai butonul de derulare a cablului, cablul de alimentare va fi tras.

የበለስ. 1

የበለስ. 2

የበለስ. 3

የበለስ. 4

የበለስ. 5

የበለስ. 6

ÎNTREINERE
1. Schimbarea sacului de praf: când indicatorul pentru praf devine rou, este timpul s curai praful sau s înlocuii cu un sac nou (Fig. 1). Deschidei capacul din fa (Fig. 2, 3). Scoatei suportul pungii, apoi scoatei punga plin (Fig. 4).

የበለስ. 7
2. Filtrul de protecie a motorului trebuie îndeprtat i cltit o dat pe an. Montai-l în aparat când este uscat. Dac filtrul este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou (Fig. 5).
3. Splarea sau schimbarea filtrului de ieire (HEPA): apsai în jos i scoatei capacul de ieire pentru a spla sau schimba filtrul (Fig. 6, 7).

የበለስ. 1
ምስል 5 24

ምስል 2 ምስል 6

ምስል 3 ምስል 7

የበለስ. 4

PROBLEME DE FUNCIONARE
Putere mai mic de aspirare a aparatului. 1. Poate fi folosit pentru a îndeprta praful sau pentru a cura punga de praf. 2. Dac peria, furtului sau tuburile sunt blocate, aparatul poate fi folosit doar dup curarea accesoriilor.
SPECIFICAII TEHNICE
Voltaj: AC 220V-240V~ Frecven: 50Hz-60Hz Putere: 700W
Eliminarea corect a acestui produs
Acest simbol indic faptul c acest produs nu trebuie aruncat împreun cu alte deeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sntii umane prin eliminarea necontrolat a deeurilor, reciclai-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabil a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. folosit, v rugm s utilizai sistemele de returnare i colectare sau contactai distribuitorul de la care a fost achiziionat produsul, acesta poate prelua acest produs pentru reciclare sigur pentru mediu.
25

የቀስታ

UPORABNISKI PIROCNIK
ሳሞ za uporabo v gospodinjstvu. ፕሬድ ኡፖራቦ ናታንችኖ ፕሪቤሪቴ ታ ናቮዲላ።

POMEMBNA ናቮዲላ ገለዴ ቫርኖስቲ

1. Preden aparat uporabite, natancno preberite vsa navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
2. Pred uporabo se prepricajte, ali je vrecka za prah pravilno namescena.
3. Preverite, ali napetost, oznacena na tablici z nazivnimi podatki, ustreza napajalni napetosti.
4. Nikoli ne sesajte vode ali katerih koli drugih tekocin. Nikoli ne sesajte vnetljivih snovi in ne sesajte pepela, dokler se ne ohladi.
5. Odklopite aparat z napajalne vticnice, ko ni v uporabi in pred zamenjavo filtra.
6. Aparat shranjujte in uporabljajte na mestu, ki ne bo v blizini virov toplote, kot so radiatorji ali plinski/elektricni gorilniki.
7. Ce imate kakrsen koli pomislek glede normalnega delovanja aparata (npr. ce oddaja nenormalen zvok),

aparata ne uporabljajte vec, izklopite napajalni vtic iz vticnice in se posvetujte s prodajalcem.
8. Ce je napajalni kabel poskodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da preprecite nevarnost.
9. Ta aparat ni namenjen osebam (kar vkljucuje tudi otroke) s telesnimi, senzoricnimi ali dusevnimi okvarami ali pa osebam brez izkusenj in znanja, razen ce so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali ce jim je ta oseba podala navodila za uporabo aparata.
10. Da se otroci zagotovo ne bodo igrali z aparatom, jih je treba nadzorovati.
11. Pred kakrsnim koli vzdrzevanjem ali zamenjavo je treba odklopiti vtic z napajalne vticnice.

PREGLED IZDELKA

1

11

12

2 3

4 9

4

7

5

6

15 8 10

1. ሮካጅ

2. Odprtina prikljucka gibke cevi

3. Sprednji pokrov

4. Tipka za nadzor hitrosti

5. Tipka za navijanje kabla

6. Pokrov na zadnji strani

7. Gumb za vklop/izklop

13

8. Veliko kolo

9. Drzalo krtace

14 10. Ohisje podnozja

11. Soba za parket

12. Mini turbo scetka

13. Sesalna gibka cev

14. Kovinska cev

15. Soba za tla

Seznam nastavkov V kompletu teh nastavkov so: kovinska cev, krtaca za tla in mini turbo scetka.
26

NACIN UPRAVLJANJA
1. Priklopite nastavek gibke cevi: vstavite konec gibke cevi v etui gibke cevi na sprednjem pokrovu in ga nato pritrdite. (Slika 1) Odstranite nastavek gibke cevi: obrnite prikljucek gibke cevi v pravilni polozaj in nato povlecite nastavek gibke cevi. (Slika 2), Priklopite kovinsko cev na ukrivljeni konec gibke cevi. (Slika 3)
2. Za razlicne namene ciscenja priklopite razlicne sobe na cev: krtaco za tla (prilagojeno vrsti tal) za preproge ali trde talne obloge (slika 4), ozko sobo za sedezno garnituro, povrsine sten, zavese, kote v prostorih med pohistvom itd. (Slika 5)

3. Upravljanje sesalnika: priklopite vtic in napajalni kabel v napajalno vticnico, katere vrednosti so skladne z vrednostmi na tablici z nazivnimi podatki za napajanje, in pritisnite stopalko stikala za vklop/izklop; sesalnik bo zacel delovati.
4. Prilagodite moc sesalnika: moc aparata lahko po potrebi glede na uporabo spreminjate z gumbom za nadzor hitrosti, ki se vrti v desno ali levo smer.
5. Navijanje kabla: Odklopite sesalnik s tipko stikala za vklop/izklop in odklopite vtic iz napajalne vticnice, pritisnite tipko za navijanje kabla in kabel se bo zacel navijati.

ስሊካ 1

ስሊካ 2

ስሊካ 3

ስሊካ 4

ስሊካ 5

ስሊካ 6

VZDRZEVANJE
1. Zamenjava vrecke za prah: ko indikator polne vrecke za prah zasveti rdece, je cas, da ocistite prah ali vrecko zamenjate z novo (slika 1). Odprite sprednji pokrov, tako da ga pritisnete (slika 2, 3). Izvlecite drzalo vrecke, nato pa polno vrecko za prah odstranite (slika 4).

ስሊካ 7
2. Filter za zascito motorja je treba enkrat letno odstraniti in splakniti. Ko se posusi, ga znova namestite na enoto. Ce je filter poskodovan, ga je treba zamenjati z novim (slika 5).
3. Pranje in menjava filtra odvajanega zraka (HEPA): pritisnite in odstranite pokrov odvoda, da operete ali zamenjate filter (slika 6, 7).

ስሊካ 1

ስሊካ 2

ስሊካ 3

ስሊካ 4

ስሊካ 5

ስሊካ 6

ስሊካ 7

27

POPRAVLJANJE OKVAR
Manjsa moc sesanja sesalnika 1. Lahko odstranite prah iz polne posode za prah ali pa odstranite vrecko za prah. 2. Ce je zamasena krtaca za tla ali gibka cev ali pa so zamasene cevi, lahko aparat spet uporabljate sele, ko odstranite
zamasitev.
የቴክኒክ SPECIFIKACIJE
Napetost: AC 220­240 V~ Frekvenca: 50Hz-60Hz Moc: 700W
Pravilno odstranjevanje tega isdelka:
ታ ኦዝናካ ቃዜ፣ ዳ ቴጋ ኢዝዴልካ ኒክጀር ቭ ኤቭሮፕስኪ ዩኒጂ ኒ ዶቮልጄኖ ኦድላጋቲ ስኩፓጅ ዚ ድራጊሚ ጎስፖዲንጅስኪሚ ኦድፓድኪ። Za preprecitev Morebitne skode za okolje አሊ zdravje ljudi, ki nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja v okolju, izdelek odgovorno reciklirajte, da boste spodbujali trajnostno naravnano ponovno uporabo virov surovin. Uporabljeno napravo vrnite prek sistemov za vracanje in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili; ታ ኢዝዴሌክ ላህኮ ፕረቭዛሜ በጋ ረሲክሊራ ና ናሲን፣ ኪ ጄ ቫሬን ዛ okolje።
28

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ሳሞ za domacinstvo. ቅድመ upotrebe pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu.

VAZNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

1. Pazljivo procitajte sva uputstva pre koriscenja ureaja i sacuvajte ih za buducu upotrebu.
2. Pre upotrebe proverite da li je kesa za prasinu pravilno postavljena.
3. Proverite da li je napon oznacen na nalepnici sa tehnickim podacima odgovara naponu vase mreze
4. Nikada ne usisavajte vodu ili bilo koju drugu tecnost. Nikada ne usisavajte zapaljive materije i ne usisavajte pepeo dok se ne ohladi.
5. Iskljucite ureaj iz elektricne uticnice kada se ne koristi i pre zamene filtera.
6. Aparat cuvajte i koristite dalje od izvora toplote, kao sto su radijatori ili gas/elektricna energija.
7. Ne nastavljajte da koristite ureaj ako sumnjate da radi

normalno izvucite utikac iz uticnice i obratite se svom prodavcu.
8. Ako je mrezni kabel ostecen, mora ga zamijeniti proizvoac, njegov serviser ili slicne osobe kako bi se izbjegla opasnost.
9. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu osobama (ukljucujuci decu) sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili uputom o upotrebi aparata od strane osobe odgovorne za njihovo bezbednost.
10. Decu treba nadzirati kako se ne bi igrali sa aparatom.
11. Utikac mora biti izvucen iz uticnice pre bilo kakvog odrzavanja ili zamene.

PREGLED PROIZVODA

1 2 3 4 9 7 6
8 10

11

12

1. ሩካ

2. Otvor prikljucka creva

3. Prednji poklopac

4. Dugme za kontrolu brzine

5. Dugme za premotavanje

4

kabla

5

6. Zadnji poklopac

13

7. Dugme ON/OFF

8. Veliki tocak

9. Drzac cetke 14 10. Osnovno telo

11. Mlaznica za parket

12. Mini turbo cetka

15

13. Usisno crevo

14. Metalna cev

15. Podna mlaznica

Lista dodatne opreme Set pribora za creva, ukljucuje: jednu metalnu cev, jednu cetku za pod, jednu mini turbo cetku.
29

NACIN RADA
1. Prikljucite crevo: umetnite kraj creva u usisni otvor na prednjem poklopcu, a zatim ga zakacite. (Sl. 1) Uklonite crevo: okrenite prikljucak creva u desni polozaj, a zatim povucite za crevo. (Slika 2), Spojite metalnu cev na zakrivljeni kraj creva. (Slika 3)
2. Povezite razlicite alate sa mlaznicama na cev za razlicite svrhe ciscenja: cetka za pod (prilagoena vrsti tla) za tepih ili tvrdi pod (slika 4); mlaznica za kauc, povrsinu zida, zavesu, ugao prostora izmeu namestaja i itd. (Sl. 5)
3. Rukovanje usisivacem:utaknite utikac i kabl u uticnicu koja odgovara onoj na nalepnici za napajanje i

pritisnite prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje, usisivac ce poceti sa radom.
4. Podesite snagu vakuumske snage: promenite snagu masine pomocu dugmeta za kontrolu brzine desnog i levog dugmeta kako biste zadovoljili razlicite potrebe upotrebe
5. Premotavanje kabla: Iskljucite usisivac sa prekidacem za ukljucivanje/iskljucivanje i izvucite utikac iz glavne uticnice, pritisnite dugme za premotavanje kabla, kabl za napajanje ce biti uvucen (slika 7).

ስሊካ 1

ስሊካ 2

ስሊካ 3

ስሊካ 4

ስሊካ 5

ስሊካ 6

ስሊካ 7

ODRZAVANJE
1. Zamena kese za prasinu: kada indikator prasine postane crven, vreme je da ocistite prasinu ili zamenite novu kesu (slika 1). Otvorite prednji poklopac (Slika. 2) Izvadite drzac kese, a zatim uklonite punu kesu za prasinu (slika 4).

2. Zastitni filter motora treba uklanjati i ispirati jednom godisnje. Vratite ga u jedinicu kada se osusi. Ako je filter ostecen, treba ga zameniti novim (slika 5).
3. Pranje ili zamena izlaznog filtera (HEPA): pricvrstite i uklonite poklopac ispusnog otvora da biste oprali ili zamenili filter (slika 6, 7).

Slika 1 Slika 5 30

Slika 2 Slika 6

Slika 3 Slika 7

ስሊካ 4

OTKLANJANJE KVARA
Manja snaga usisavanja 1. Izbacivanjem smeca iz pune posude za prasinu ili vrece za prasinu. 2. Ako se otkrije zacepljenje u cetki za ciscenje, crevu ili cevima, masina se moze ponovo koristiti samo nakon uklanjanja
zacepljenja.
ቴክኒክ SPECIFIKACIJE
Napon: AC 220V-240V~ Frekvencija: 50Hz-60Hz Snaga: 700W
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
Ova oznaka oznacava da se ovaj proizvod ne sme odlagati s ostalim kucnim otpadom u celoj EU. Da biste sprecili mogucu stetu po zivotnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte da biste promovisali odrzivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. ዳ biste vratili svoj korisceni ureaj, koristite sisteme za vracanje i prikupljanje ili se obratite prodavcu ኮድ koga je proizvod kupljen, oni mogu uzeti proizvod za ekolosku reciklazu.
31

tesla.info

ሰነዶች / መርጃዎች

TESLA Ultimate Silent PRO BG600G Bagged Vacuum Cleaner [pdf] መመሪያ መመሪያ
Ultimate Silent PRO BG600G, Bagged Vacuum Cleaner, Ultimate Silent PRO BG600G Bagged Vacuum Cleaner, Vacuum Cleaner, Cleaner

ማጣቀሻዎች

አንድ አስተያየት ይስጡ

የእርስዎ ኢሜይል አድራሻ ሊታተም አይችልም.