AERAMAX AM IV PRO Air Quality Control System Installation Guide

AM IV PRO Air Quality Control System

INSTALLATION GUIDE
AeraMax® PRO Air Quality Control System: AM IV

Please read instructions carefully before installing
Veuillez lire les instructions attentivement avant d’installer le produit Lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación
Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch Prima dell’installazione, leggere attentamente le istruzioni Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert

Läs instruktionerna noggrant innan installation Læs venligst vejledningen omhyggeligt inden installation Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta
Vennligst les disse instruksjonene nøye før du installerer Przed przystpieniem do instalacji naley uwanie przeczyta instrukcje

Kurulum öncesinde lütfen bu talimatlari dikkatlice okuyun. Ped zahájením instalace si pozorn pectte tyto pokyny Pred instaláciou si pozorne precítajte pokyny Beszerelés eltt figyelmesen olvassa el az utasításokat Por favor leia as instruções cuidadosamente antes da instalação

ELEMENTY URZDZENIA

1. Panel dostpu

2. Filtry

3. Rama filtra

4. Modul glówny

5. Przelcznik zasilania

6. Zatrzask panelu dostpu

7. Zamek panelu dostpu

8. Obudowa tylna

9. Panel sterowania

9

10. Okno ramy filtra

10

POLSKI
AeraMax® PRO System kontroli jakoci powietrza: AM IV
Rys. 1

3 2

8
7 6 5 4

1

42

BEZPIECZESTWO OSTRZEENIE! Aby unikn ryzyka poraenia prdem, naley upewni si, e przed przystpieniem do prac instalacyjnych ródlo zasilania zostalo odlczone
lub wylczone. Upewni si, e za obszarem instalacji, w miejscu wiercenia otworów nie znajduj si adne przewody elektryczne, rurowe lub kanaly. W przypadku cian szkieletowych zalecane jest zastosowanie przynajmniej 2 kotew montaowych w celu zamontowania oczyszczacza powietrza na istniejcym szkielecie.
NARZDZIA NIEZBDNE PODCZAS INSTALACJI
· Wiertarka elektryczna, wiertla (nie zalczone) · 2 rubokrty krzyakowe i 2 rubokrty plaskie (nie zalczone) · Zlczki nakrcane (nie zalczone) · Poziomnica (nie zalczona) · Szablon montaowy (zalczony)
CZCI WYMAGAJCE INSTALACJI
· Kotwy do cian pokrytych plytami okladzinowymi – 10 mm (rozm. zewn.) · ruby z lbem stokowym citym i gniazdem krzyakowym
WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI PRODUKTU
Umieci szablon montaowy na cianie w wybranym miejscu instalacji. W przypadku montau oczyszczacza powietrza na duej wysokoci naley upewni si, e jego górna krawd znajduje si w odlegloci co najmniej 8 cali (21 cm) od sufitu, aby umoliwi wymian filtra) patrz rys. 2).
8″
Rys. 2
43

MONTOWANIE OBUDOWY TYLNEJ I MODULU GLÓWNEGO

Przed przystpieniem do instalacji sprawdzi gniazdo elektryczne w celu potwierdzenia zgodnoci z wymogami w zakresie mocy znamionowej. Wyj oczyszczacz powietrza z kartonu i zdj pozostale czci opakowania.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Umieci oczyszczacz powietrza na plaskiej, stabilnej powierzchni roboczej. Otworzy panel dostpu naciskajc zatrzaski po obu stronach urzdzenia (rys. 3).
Rys. 7

Otworzy panel dostpu i wyj modul filtra pocigajc górn cz bocznych krawdzi ramy, a nastpnie unie modul do góry. UWAGA: usun cal foli owijajc filtr (rys 4).
Rys. 8

Rys. 6

Wykrci sze rub obudowy (rys. 5 i 6) i odloy na bok w celu ponownego zainstalowania.

W miejscach dwóch górnych naronych rub obudowy (rys. 5) wloy rubokrt plaski i delikatnie przekrci go w celu zwolnienia zakladki, jak pokazano na rys. 7. Spowoduje to odlczenie modulu obudowy glównej od modulu obudowy tylnej.

Odlczy modul obudowy glównej od modulu obudowy tylnej. Odlczy obudow glówn od obudowy tylnej. Unie modul obudowy glównej i zdj go z tylnej obudowy montaowej (rys. 8).

INSTALACJA I PODLCZENIE PRZEWODÓW OBUDOWY TYLNEJ

Porówna obudow tyln ze schematem i odnale dan lokalizacj montau. Ponownie w przypadku cian szkieletowych zalecane jest zastosowanie przynajmniej 2 kotew montaowych w celu zamontowania oczyszczacza powietrza na istniejcym szkielecie.

Rys. 9
B

Korzystajc zalczonego szablonu upewni si, Rys. 10 e gniazdo elektryczne znajduje si za otworem

A

na kabel (A) w module obudowy tylnej (rys 9).

Wywierci otwory i umieci kotwy w cianie.

W przypadku montau na cianach betonowych, cianach z pustaków ulobetonowych lub cegly przecign przewód przez ,,wybity” otwór oznaczony liter (B) na rys. 9.

Sprawdzi, czy wszystkie ruby mocujce posiadaj podkladki (rys. 10). Przeprowadzi przewody z puszki gniazda elektrycznego przez otwór w obudowie tylnej. Wyrówna obudow wzgldem kotew i odpowiednio dokrci ruby mocujce.

Rys. 11

Wejcie zasilania AC urzdzenia

Linia pod napiciem
Neutralny

Czarny Bialy

Przelcznik zasilania DPST
Czarny Czerwony

Polczy przewody z puszki gniazda elektrycznego z przewodami wewntrz obudowy tylnej za pomoc zlczek nakrcanych. Dopasowa przewody linii pod napiciem (czarne) i neutralne (biale) (rys. 11). Upewni si, e wszystkie polczenia s wykonywane zgodnie z kodeksami i przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
44

INSTALACJA MODULU GLÓWNEGO

OSTRZEENIE! Aby unikn ryzyka poraenia prdem, naley upewni si, e przed kontynuowaniem prac instalacyjnych ródlo zasilania zostalo odlczone lub
wylczone.

Rys. 12
A

Rys. 13
A

Rys. 14

1

2

3

B

Zlcze zasilania (B, rys. 12) przekazuje moc od obudowy tylnej do obudowy glównej po odpowiednim osadzeniu modulów. Modul glówny przymocowuje si do obudowy tylnej za pomoc wczeniej usunitych czterech rub (rys. 5 i 6). Dwa karabiczyki (A, rys. 12) umoliwiaj wstpne polczenie modulu tylnego i przedniego przed zainstalowaniem rub.

Ostronie wyrówna poloenie modulu glównego wzgldem modulu obudowy tylnej. Powoli zatrzasn w odpowiedniej pozycji, a do uslyszenia odglosu. Upewni si, e midzy modulami nie znajduje si aden odstp (rys. 13). Urzdzenie powinno teraz samodzielnie utrzymywa swój wlasny ciar.

Rys. 15
4

5

6

Zainstalowa (uprzednio wykrcone) sze rub, aby zamocowa modul glówny na module obudowy tylnej (rys. 14 i 15).

REINSTALACJA FILTRÓW WANE: Upewni si, e z filtrów usunito cal foli.

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Upewni si, e filtry s umieszczone w odpowiedniej kolejnoci ­ filtr wstpny / filtr wglowy / filtr HEPA ­ w ramie filtra (rys. 16).

WANE: Upewni si, e obszar wykrywania filtra jest wyrównany wzgldem ramy filtra (rys. 17).

Rys. 20

Otworzy panel przedni naciskajc zapadki po obu stronach urzdzenia. Calkowicie otworzy drzwiczki. Wloy filtry ­ WANE: upewni si, e okienko kontrolne jest wyrównane w prawym górnym rogu (rys. 18).

Zamkn panel przedni mocno dociskajc zapadki po obu stronach a do zatrzanicia (rys. 19).

Po zamkniciu urzdzenia przywróci zasilanie. wiatla panelu starowania, informujce o tym, e urzdzenie jest uruchomione, bd nadal widoczne przez szybk (rys. 20). Wskanik zasilania bdzie miga z czstotliwoci co sekund.

ZAMYKANIE PANELU DOSTPU

Rys. 21

Aby ograniczy dostp do panelu sterowania i filtrów, istnieje

moliwo zamknicia urzdzenia.

W celu zamknicia wloy zalczony

klucz i obróci o ¼ obrotu (rys. 21).

45

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT
www.fellowes.com
Europe Freephone: 00800-1810-1810 Benelux: +31-(0)-13-458-0580 Deutschland: +49 (0)511 545489-0 France: +33 (0) 1 78 64 91 00 Italia: +39-071-730041 Polska: +48-(22)-2052110 España/Portugal: +34-91-748-05-01 United Kingdom: +44 (0) 1302 836800

Brands

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 · 1-800-955-0959 · www.fellowes.com © 2015 Fellowes, Inc. | Part #408791

Instrukcja pobrana ze strony loveair.pl

Documents / Resources

AERAMAX AM IV PRO Air Quality Control System [pdf] Installation Guide
AM IV PRO Air Quality Control System, AM IV, PRO Air Quality Control System

Leave a comment

Your email address will not be published.